Dette er tekstversionen af Grundvandsmodel og pumpeforsøg 2010
Klik her for at komme til den grafiske version af Grundvandsmodel og pumpeforsøg 2010

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Grundvandsmodel og pumpeforsøg 2010


Dybereliggende grundvand skånet for forureningen fra Grindstedværket

Det dybereliggende grundvand ved Grindsted er gået frit af forureningen fra Daniscos fabriksanlæg. Det viser en ny grundvandsmodel og et netop udført pumpeforsøg af grundvandsmagasinet ved Grindsted. Magasinet er et stort regionalt drikkevandsreservoir.

Undersøgelserne er udført for at få overblik over, hvor forureningerne fra Grindstedværket løber hen, og om forureningerne kan give problemer for det dybereliggende grundvand og for indeklimaet. 

Vandprøver fra det øvre grundvandsmagasin viser, at magasinet stadig er påvirket af forureningen. Der sker dog ikke nedsivning af forurening gennem lerlaget til drikkevandsreservoiret i det dybereliggende magasin. Men derimod ender forureningen med tiden i Engsøen og Grindsted Å.

Principskitse Grindsted 2010
Principskitse med det øvre grundvandsmagasin (Odderup), lerlaget (Arnum) og det dybereliggende magasin (Bastrup)Til gengæld viser grundvandsmodellen, at forureningsfanen fra fabriksgrunden løber tættere på jordoverfladen end hidtil vurderet. Det skyldes, at de mange huse og asfalterede veje i området forhindrer rent regnvand i at sive ned i området. Derfor bliver næste skridt at undersøge, om dampe fra det forurenede grundvand kan sive ind i boligerne og påvirke indeklimaet. Dette forventes ikke at være tilfældet, men det skal afklares. Regionens jordforureningsafdeling er i øjeblikket ved at begynde disse undersøgelser.

Rapporterne findes her:

Grundvandsmodel for Grindsted By, marts 2010

Prøvepumpning ved Tronsøen i Grindsted, januar 2010

Notat om grundvandsmodel og prøvepumpning 2010
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk