Dette er tekstversionen af Oplysningspligt vedrørende sygehusbehandling i Region Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af Oplysningspligt vedrørende sygehusbehandling i Region Syddanmark

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Oplysningspligt vedrørende sygehusbehandling i Region Syddanmark


Region Syddanmark er ansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, når du er patient på et af regionens sygehuse. Region Syddanmark har pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig. Det betyder, at du har ret til at få forskellige informationer, alt efter om regionen får oplysningerne af dig, eller oplysningerne om dig kommer fra andre.

Region Syddanmark indsamler kun de personoplysninger, der er relevante i forhold til din behandling, som patient, på et af regionens sygehuse.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Oftest har du selv afgivet de personoplysninger, som Region Syddanmark behandler om dig, men oplysningerne kan også være indsamlet fra andre, eller via offentlige tilgængelige kilder, f.eks.:

Hvad bruges dine personoplysninger til?

Dine personoplysninger bruges som led i din behandling, som patient, på et af regionens sygehuse. Det kan være til:

Hvilke typer personoplysninger behandles?

Region Syddanmark kan behandle alle typer af personoplysninger om dig, under forudsætning af, at det er sagligt, nødvendigt og relevant, så vi kan løse vores opgaver på sundhedsområdet. Vi skelner mellem:

Modtagere eller kategorier af modtagere

Hvis det er nødvendigt for at kunne løse vores opgave på sundhedsområdet, eller hvis du beder os om det/giver dit samtykke til det, videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til andre, f.eks.:

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Hvis det er fagligt relevant, og hvis det har betydning for dit behandlingsforløb, kan Region Syddanmark i nogle tilfælde overføre personoplysninger om dig til modtagere uden for EU og EØS.

Det kan være relevante dele af din patientjournal, hvis du skal modtage behandling i et land uden for EU og EØS. Det kan også være udvalgte oplysninger, f.eks. et røntgenbillede, som overføres til læger i Australien, som beskriver røntgenbilleder for Region Syddanmark.

I forbindelse med forskning har Region Syddanmark et fagligt forskningssamarbejde med forskere i udlandet.

Når ny forskning startes op, sikrer vi, at man følger de regler, der gælder for den konkrete type forskning, herunder også eventuel overførsel af oplysninger til et land uden for EU og EØS. I mange tilfælde vil regionen således bede om dit samtykke inden forskningsprojektet påbegyndes.

Dine sundhedsdata på Sundhed.dk

Du kan finde oplysninger om din behandling på sundhed.dk. Her kan du blandt andet finde oplysninger fra din patientjournal, svar på laboratorieprøver og oplysninger om den medicin, der er udskrevet til dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Længden af opbevaringen af dine oplysninger, afhænger af forskellige kriterier:

For oplysninger, der ikke er omfattet af ovenstående gælder det generelt, at Region Syddanmark kan opbevare oplysningerne:

Oplysninger overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Rigsarkivets bestemmelser.

Dine rettigheder når vi håndterer oplysninger om dig

Du har en række rettigheder i forhold til vores håndtering af oplysninger om dig. Det kan f.eks. være:

Du kan læse mere om disse rettigheder på Region Syddanmarks hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk/dinerettigheder

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen (artikel 6, stk. 1, litra e).

Retsgrundlaget for behandling af følsomme personoplysninger findes i databeskyttelsesloven (§ 7, stk. 3).

 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger til sundhedsvidenskabelig forskning findes i databeskyttelsesloven (§ 10).

Behandling af cpr-nummer sker efter databeskyttelsesforordningen (artikel 87) og databeskyttelsesloven (§ 11).

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, regionen behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt til regionen

Region Syddanmark Damhaven 12
7100 Vejle

Telefon: 76 63 10 00
Mail: kontakt@rsyd.dk

Kontaktoplysninger til Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til regionens behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte regionens databeskyttelsesrådgiver (kaldet DPO).

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

Du kan læse mere om regionens databeskyttelsesrådgiver på regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk/dpo
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk