Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Konstitueringsaftale nu helt på plads

22. november 2005 

Carl Holst (V) og Poul-Erik Svendsen (S) fik på et møde mandag aften aftalen om konstitueringen mellem de to partier i Region Syddanmark helt på plads.

Yderligere oplysninger hos Carl Holst, telefon 40 32 52 10 og Poul-Erik Svendsen, telefon 29 20 12 00.

Aftale mellem Socialdemokraterne og Venstre i forbindelse med valg til Regionsrådet i Region Syddanmark

Der er mellem de to partier enighed om i fællesskab at sikre et bredt samarbejde i Regionsrådet, for derved at give regionen den bedst mulige politiske start, hvilende på et så bredt og solidt grundlag som muligt.

Regionens opgaver skal løses i tæt samspil med de nye storkommmuner, staten – og i mange tilfælde med borgere, erhvervsliv og organisationer.

Samarbejdet vil komme til at foregå i både formelle og uformelle fora.

Som største arbejdsgiver i Region Syddanmark med ca. 30.000 ansatte er der et stort behov for at alle gode kræfter arbejder sammen om

 • At sikre en vellykket fusion
 • At udvikle en homogen region med et dynamisk erhvervsliv og
 • Et sundhedsvæsen med kvalitet og tryghed for borgerne.

Med henblik på ovenstående aftaler partierne:
Venstre med Carl Holst besætter posten som formand for regionsrådet. Socialdemokraterne med Poul-Erik Svendsen besætter posten som 1. næstformand.

Der nedsættes 5 temaudvalg, hver med 9 medlemmer, der skal rådgive Regionsråd og forretningsudvalg inden for

 • Sygehusområdet
  • Struktur
  • Det sammenhængende patientforløb
  • Kvalitet og dokumentation
  • Forskning og udvikling
  • Patientinddragelse og etik
 • Social og psykiatriområdet
  • Forberedelse af samarbejds- og rammeaftaler med kommunerne
  • Samarbejde med brugere og pårørende
  • Kvalitet og dokumentation
  • Forskning og udvikling
  • Struktur og sammenhæng i regionens tilbud
 • Regional udvikling og internationale relationer
  • Forberedelse af Den regionale udviklingsplan
  • Yderområder og landdistrikter
  • Erhvervsudvikling
  • Brobygning og innovation
  • Internationalisering
  • Uddannelse og kultur
 • Miljø og trafik
  • Sammenhængende infrastruktur
  • Bæredygtig udvikling – AGENDA 21
  • Planlægning af natur og miljø
  • Kollektiv trafik
  • Koordination mellem kommuneplanlægning og landsplanlægning
 • Sygesikring, forebyggelse og samarbejde med kommunerne
  • Kvalitet i sygesikringens sundhedstilbud
  • oSammenhæng med kommunernes sundhedstilbud og sundhedscentre
  • oSundhedsfremme for børn og unge
  • oIndsats for kronikergrupper
  • Sammenhæng i genoptræningsforløb
  • Forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme

Det er aftalt, at Socialdemokraterne besætter formandsposten i de tre første udvalg, og at Venstre besætter posterne i de to sidste udvalg.

Det er aftalt, at Poul-Erik Svendsen besætter posten som formand for temaudvalget på sygehusområdet. Der vælges en næstformand for temaudvalget for sygehusområdet, der varetager kontakten til patientforeningerne som en særlig opgave.

Hovedopgaven for sygehusudvalget i Region Syddanmark er at udarbejde en sammenhængende sygehusplan for Region Syddanmark – en sygehusplan, som ser sygehusvæsenet i det nye regionale perspektiv.

Elementerne i en sammenhængende sygehusplan for Region Syddanmark er bl.a. følgende:

Udvikling af Odense Universitetshospital (OUH): Der skal satses på videreudvikling af de højtspecialiserede funktioner på OUH. OUH skal markeres sig nationalt og internationalt som universitetssygehus.

Udvikling af det decentrale sygehusvæsen: Samtidig skal der ske udvikling af de decentrale regionsygehuse via en yderligere opgavedeling mellem regionssygehusene. Der skal endvidere ske udvikling af de decentrale regionssygehuse via varetagelse af spydspidsfunktioner i tæt samarbejde med OUH. Det skal vurderes, hvordan de mindste sygehuse i regionen kan udvikles til at varetage særlige funktioner, hvor de betjener borgere i hele eller dele af regionen på et særligt område.

Produktivitet: Der skal satses på udvikling af sygehusenes produktivitet, hvorved derfrigøres midler til udvikling, uddannelse, forskning og investeringer i teknologi og bygninger. Herved skabes der også gode vilkår for medarbejdernes udvikling og trivsel. Forudsætningen, for at universitetshospitalet og regionssygehusene kan stå sig i konkurrencen om opgaver, højt kvalificerede medarbejdere og patienter, er, at der skabes vilkår for forskning og udvikling på alle regionens sygehuse.

Kvalitet: Høj faglig kvalitet er fundamentet under regionens sygehusvæsen. Der skal derfor satses på systematisk dokumentation af den faglige kvalitet samt konsekvent opfølgning herpå.

Parterne bag aftalen er enige om at iværksætte et analysearbejde vedr. genetablering af skadestuen på Sønderborg Sygehus og den fremtidige struktur for fødesteder i Sønderjylland.

Analysearbejdet skal omfatte en vurdering af:

 • De økonomiske konsekvenser både på driftssiden og anlægssiden
 • Kvaliteten i behandlingen
 • Rekrutteringsmæssige konsekvenser

Udgangspunktet for analysearbejdet er et sammenhængende sygehusvæsen i Region Syddanmark.

Analysearbejder forankres i Region Syddanmark og igangsættes snarest og forelægges Forberedelsesudvalget til beslutning med virkning pr. 1. januar 2007.

Partierne er enige om at foretage en revurdering af forretningsudvalgets virke efter 1 års arbejde i Regionsrådet ved udgangen af 2007.

Der er enighed om, at der udpeges en stedfortræder for regionsrådets repræsentanter i Vækstforum for at sikre bred repræsentation fra regionsrådet til alle møder i Vækstforum. Dette under forudsætning af, at der i forretningsordenen for Vækstforum indføres denne mulighed.

Det er endeligt aftalt mellem partierne, at de nævnte poster som formand, næstformænd samt formænd for temaudvalgene besættes af de nævnte partier ved evt. forfald på en post.

 

Links/bilag

Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring