Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet har godkendt amternes budgetter

9. marts 2006 

2006 er et overgangsår, hvor de fire syddanske amtsråd og regionsrådet/forberedelsesudvalget i Region Syddanmark indgår i et tvangsægteskab, mens amterne afvikles og regionen skabes. Det indebærer bl.a., at forberedelsesudvalget skal påse, at amterne ikke foretager uhensigtsmæssige økonomiske dispositioner i 2006.

Regionsrådet kan direkte pålægge amterne at nedbringe budgetterne og skal godkende nogle af amternes økonomiske dispositioner på områder, der overgår til regionen.

Regionsrådet har torsdag 9. marts 2006 godkendt de fire syddanske amters budgetter for 2006 samt amtsrådenes ønsker om tillægsbevillinger og indgåede kontrakter, der rækker ind i 2007.

Holder sig inden for regeringens ramme
Budgetgodkendelsen følger, efter at de syddanske amter for nylig har reduceret budgetterne med tilsammen 113,5 mio. kr. i forhold til de budgetter, der blev vedtaget i efteråret.

Det er sket efter krav fra finansministeren, fordi de danske amters budgetter under ét overskred den aftalte budgetramme.

I de nu godkendte budgetter er stigningen fra 2005 til 2006 på 4,5%. Men når man fratrækker amternes udgifter på 37 mio. kr. til etablering af Region Syddanmark, reduceres stigningen til 4,3%. Det er den stigning, der er mulighed for ifølge aftalen mellem amterne og regeringen.

Med regionsrådets godkendelse er det op til amterne at styre økonomien i 2006.

Som følge af Vejle Amts deling skal Vejle Amts budget også godkendes af regionsrådet i Region Midtjylland.

Et signal til regeringen
Regionsudvalget har konstateret, at væksten i udgifterne på sundhedsområdet er væsentligt større end på de øvrige områder. Det er overensstemmelse med amternes aftale med regeringen, men har betydning for regionens budgettering for 2007.

- Vi sender derfor et klart politisk signal til regeringen og finansministeren. Regionsrådet forventer, at det er 2006-budgettet, der bliver udgangspunktet, når regionerne og regeringen skal forhandle en aftale om regionernes økonomi i 2007, siger regionsrådssformand Carl Holst (V).

Regionen vurderer, at amterne har underbudgetteret udgifterne til sygesikring i 2006. Regionsrådet tager konstateringen til efterretning, da budgetteringen er i opverensstemmelse med amternes og regeringens økonomiaftale.

Tillægsbevillinger godkendt
Regionsrådet skal godkende amtsrådenes tillægsbevillinger på mere end en halv million kroner. På mødet torsdag blev godkendt i alt 10 tillægsbevillinger.

Desuden godkendte regionsrådet en række overførsler af beløb fra 2005 til 2006.

På anlægssiden er det typisk bevillinger til projekter, hvor tidsplanen er forrykket.

Overførsel af driftsudgifter hænger derimod typisk sammen med, at amterne giver institutioner og afdelinger mulighed for at overføre beløb fra det ene år til det næste.

Her kræver regionsrådet, at amterne finder tilsvarende besparelser, så overførslerne ikke bidrager til at forhøje 2006-budgettet.

Vejle Amt overfører 139 mio. opsparede driftskroner fra 2005 til 2006 og har anvist tilsvarende mindreudgifter i 2006-budgettet..

Fyns Amt overfører driftsudgifter på 175,2 mio. kr. Regionsrådet forventer, at Fyns Amt vedtager en mindreudgift, der modsvarer overførslen

Ribe og Sønderjyllands amter har endnu ikke anmodet om overførsel af beløb til drift.

Godkendelse af kontrakter
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har pålagt amterne løbende at indberette en række oplysninger, så forberedelsesudvalget har mulighed for at følge udviklingen i amternes økonomi.

Foreløbig er der ikke indløbet tal, som giver anledning til bemærkninger.

Amterne skal bl.a. oplyse regionen om nye kontrakter med udgifter over en halv million kroner, såfremt de rækker ind i 2007. De første kontrakter blev godkendt torsdag.

Yderligere oplysninger:
Regionsrådsformand Carl Holst. Tlf. 4032 5210.
Administrerende direktør Niels Højberg: Tlf. 2910 1100.
Afdelingschef Mogens Sehested Kristensen. Tlf. 6556 1150.

Oversigt over tillægsbevillinger

Fyns Amt
Udmøntning af midler til etablering af lægeambulance i Odense til 4,668 mio. kr. Udgiften finansieres via fælleskonto på sygehusområdet.

Udmøntning af budgetmæssige konsekvenser som følge af Lillebæltsaftalentil 10,490 mio. kr. Udgiften finansieres fra fælleskonto.

Udmøntning af midler afsat til etablering af HCA børnehospital til 5,838 mio. kr.

Anskaffelse af Laboratorie Informations System til de biokemiske afdelinger på sygehusene til 0,824 mio. kr. Udgiften finansieres via fælleskonto på sygehusområdet.

Bevilling vedrørende bidrag til budget 2006 for Region Syddanmark på 3,950 mio. kr. Udgiften finansieres via central budgetværnspulje.

Sønderjyllands Amt
Indgåelse af driftsaftale vedrørende benyttelse af Kong Christian den X’s Gigthospital. Det drejer sig om fornyelse og justeringer af eksisterende aftale. Den årlige udgift vil være 9,640 mio. kr., som finansieres via en negativ tillægsbevilling vedrørende servicefunktioner.

Udvidelse af børnepsykiatrisk team med henblik på nedbringelse af venteliste. Udgiften vil være 1,33 mio. kr. årligt, som finansieres ved en tilsvarende rammekorrektion på konto 6.

Oprensning af tidligere Clip Renseri. Udgiften vil være 4,375 mio. kr, som finansieres via tidligere afsat driftsbevilling i 2005, som ændres til anlæg.

Indgåelse af aftale med lægehuset i Rødding om drift af akutbil. Udgiften på 1,447 mio. kr. finansieres af driftsmidler fra 2005 på økonomiudvalgets område. Ordningen evalueres efter 1 år.

Vejle Amt
Udover anmodninger vedrørende overførsler foreligger ingen anmodninger fra Vejle Amt.

Ribe Amt
Ribe Amt ønsker at igangsætte renovering og ombygning af lokaler udlejet til Falck Rehab Varde. Lejekontrakten løber frem til 2011. Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 27 mio. kr. i 2006 og 2007. Renoveringsbehovet skal ses i sammenhæng med et påbud fra arbejdstilsynet.

Oversigt over godkendte kontrakter

Fyns Amt
Fyns Amt har indgået 7 kontrakter indenfor sygehusområdet. 6 som vedrører gennemførelsen af EPJ (elektronisk patient journal) samt leasing af endoskop.

Den samlede kontraktsum udgør 22,1 mio. kr. Kontrakternes løbetid varierer mellem 4 og 10 år.

Sønderjyllands Amt
Der er ikke indgået kontrakter.

Ribe Amt
Der er indgået 2 kontrakter, som begge vedrører aftale med Falck.

Den første kontrakt indebærer en styrket ambulancebetjening i Ribe Amt og medfører en samlet driftsudgift på 7,6 mio. kr. årligt. Udgiften holdes indenfor budgettets rammer og kontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel.

Den anden kontrakt omfatter en tillægsaftale mellem Falck og Amtsrådsforeningen om uddannelse af ambulanceredere og medfører en samlet årlig driftsudgift på 0,8 mio. kr. Aftalen kan tidligst opsiges ved udgangen af 2007.

Vejle Amt
Der er modtaget oplysninger om indgåelse af 3 kontrakter, hvoraf kun den ene overstiger den fastlagte grænse på 0,5 mio. kr.

Den omfatter leasing af kopimaskiner for i alt 1,668 mio. kr. ved Vejle Sygehus. Kontrakten løber frem til udgangen af 2009 og afløser eksisterende kontrakt.

Regionens pressekontakt:

Informationskonsulent Carsten Bruun, Vejle Amt
Tlf. 7943 4445
Mobil: 2026 3392
E-post:
cab@vejleamt.dk

Kommunikationsmedarbejder Ove Kristiansen, Sønderjyllands Amt
Tlf. 7433 5374/7572 3144 - 2512
E-post:
ok@sja.dk


Siden er sidst opdateret 23-08-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring