Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Referat - 9. januar 2007

Møde i særligt udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet
den 9. januar 2007 kl. 14.00-15.45

 

Sted: Regionshuset, mødelokale 3

 1. Valg af formand og næstformand 
 2. Orientering om status for overdragelse af genoptræningsopgaven
 3. Drøftelse af mødeplan og forslag til mødesteder
 4. Drøftelse af status til Regionsrådet på møde den 5. februar 2007
 5. Lægevagtsordning, Region Syddanmark
 6. Forhandlingsrunde med kommunerne
 7. Oplæg på psykiatriområdet til de politiske møder med kommunerne vedr. sundhedsaftaler i januar og februar måneder 2007
 8. Evt.

1. Valg af formand og næstformand

Det særlige udvalg skal vælge formand og næstformand.

Beslutning

Udvalget valgte Bo Libergren som formand og Lykke Debois som næstformand.

j. nr. 07/8

2. Orientering om status for overdragelse af genoptræningsopgaven

Pr. 1. januar 2007 har kommunerne overtaget ansvaret for den almene ambulante genoptræning. Der gives en kort orientering om status for overdragelsen af opgaven i vedlagte statusnotat.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

j.nr. 07/24

3. Drøftelse af mødeplan og forslag til mødesteder

Arbejdsgruppen vedr. samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet har tidligere besluttet en mødeplan for 2007.

Der har været et ønske om at besøge relevante institutioner mv. i regionen. Til mødet vil blive medbragt et forslag til mødesteder for det særlige udvalg.

Beslutning:

Oversigt over mødetider og mulige mødesteder blev omdelt.

Oversigten blev tiltrådt med bemærkning om, at udvalget så vidt muligt ønskede at henlægge et møde til Fanø, og at møderne bør lægges så sent på dagen som muligt af hensyn til medlemmernes arbejdsmæssige forpligtelser.

Bilag

j. nr. 07/8

4. Drøftelse af status til Regionsrådet på møde den 5. februar 2007

Regionsrådet har til møde den 5. februar 2007 anmodet om en orientering om arbejdet med at indgå sundhedsaftaler med kommunerne. Der lægges op til en drøftelse af indhold for orientering af Regionsrådet.

Det foreslås, at orienteringen kan indeholde en status for:

 • genoptræningsopgaver.
 • forebyggelsesopgaver, herunder snitflader på forebyggelsesområdet.
 • strategi for anvendelse og implementering af elektronisk kommunikation.
 • arbejdsgrupper nedsat i henhold til grundaftaler godkendt af det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg.
 • administrative og politiske møderunder vedrørende sundhedsaftaler.

Til grundlag for drøftelser gives på mødet en mundtlig orientering om ovenstående punkter.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder en opdateret orientering til Regionsrådet.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at forventninger til fremtidige tiltag på området indarbejdes.

J.nr. 07/23

5. Lægevagtsordning, Region Syddanmark

Forhandlingsaftalen vedr. lægevagtsordning for Region Syddanmark har efter beslutning i Forberedelsesudvalget været i høring ved kommuner, borgere og embedslægeinstitutionen.

Høringssvarene blev drøftet på Arbejdsgruppens møde den 7. december 2006, hvor det blev besluttet, at Arbejdsgruppen ønskede en drøftelse af høringssvarene med lægernes organisation inden behandling i Regionsrådet.

Der er den 20. december 2006 afholdt møde med lægerne, hvor høringssvarene blev drøftet.

Der vil på mødet blive orienteret om disse drøftelser.

Beslutning:

Der blev orienteret om drøftelserne mellem Region Syddanmark og de praktiserende læger om høringssvarene. Disse drøftelser fortsætter med henblik på afslutning inden forelæggelse for Regionsrådet.

J.nr. 07/16

6. Forhandlingsrunde med kommunerne

På arbejdsgruppens møde den 9. december 2006 blev skabelon for dagsorden til forhandlingsrunde drøftet. Det fremgik af materialet, at den konkrete dagsorden udarbejdes i samarbejde med formanden for arbejdsgruppen/udvalget og den enkelte kommune.

Dagsorden til første forhandlingsmøde eftersendes.

Det skal oplyses, at forvaltningen inden de konkrete møder afholdes, vil sikre en opdatering til udvalgets medlemmer af eventuelle kendte problemstillinger i forhold til de enkelte kommuner. Ledsagenotat til politiske drøftelser af sundhedsaftaler er vedlagt.

Der vedlægges endvidere foreløbig oversigt over politisk deltagelse i møder med kommunerne. Det bemærkes, at der vil kunne ske tilmelding på udvalgets møde.

Beslutning:

Følgende bilagsmateriale blev omdelt:

 • Dagsorden til møde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark.
 • Introduktion til sundhedsaftaler mellem disse to parter
 • Forslag til sundhedsaftale mellem parterne
 • Sundhedsprofil for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der blev givet tilmeldinger/frameldinger vedr. den politiske deltagelse i møderne med kommunerne, som indarbejdes i den foreliggende oversigt af 4. januar 2007.

Det forventede forløb af de fremtidige møder med kommunerne blev drøftet. Der kan blive behov for at justere tidspunktet for nogle af møderne.

Bilag:

J.nr. 07/23

7. Oplæg på psykiatriområdet til de politiske møder med kommunerne vedr. sundhedsaftaler i januar og februar måneder 2007

På basis af de gennemførte møder på administrativt niveau på psykiatriområdet med regionens 22 kommuner i efteråret 2006 er vedlagte notat af 10. december 2006 med fakta-punkter udarbejdet.  

På de administrative kommunemøder har emnerne helt overvejende holdt sig inden for rammerne af de centralt fastsatte krav til samarbejdsområder på psykiatriområdet mellem kommunerne og regionen.

I nævnte notat er kort opridset indholdet af de væsentligste samarbejdsemner i såvel bekendtgørelsen som i kommunemøderne. De første emner er generelle emner parallelle med det somatiske sundhedsområde.

Lige før jul (december 2006) er der udsendt udkast til sundhedsaftale på psykiatriområdet til alle 22 kommuner. Af den grund foreligger der endnu ikke reaktioner herpå fra kommunernes side.
Der ventes ikke umiddelbart vidtgående forslag til ændringer i aftalerne fra kommunal side.

Nogle kommuner kan muligvis forventes at ville rejse spørgsmål vedr. varslingsfrister og ønske om et udvidet psykiatrisk behandlingstilbud på de politiske kommunemøder.

På mødet i Arbejdsgruppen vedr. samarbejde med kommunerne på social- og psykiatriområdet samt specialundervisning den 20. december 2006 tiltrådte man en indstilling om, at oplægget blev videresendt til Arbejdsgruppen for samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet med henblik på samordning med oplægget fra det somatiske område. 

Beslutning:

Det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning var inviteret til under dette punkt at give bidrag vedr. psykiatriområdet til grundlaget for de politiske forhandlinger med kommunerne om sundhedsaftaler. Christina Gammelgaard Jensen havde meldt afbud.

Det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning orienterede både om mere specifikke emner, som må forventes at indgå i forhandlingerne (herunder børnepsykiatri, psykoseteams og varsling af udskrivning) og mere generelle problemstillinger: geografi, inddragelse af praktiserende læger og it som middel til den nødvendige kommunikation mellem parterne.

Der udarbejdes et notat, som beskriver forskelle i den hidtidige distrikspsykiatriske indsats i Region Syddanmark, herunder om der på nuværende tidspunkt er uklarheder i opgavefordelingen.

Det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning får tilbagemelding om det videre forløb af forhandlingerne med kommunerne.

Bilag:

j. nr. 07/3

8. Eventuelt

Intet.

j. nr. 07/8


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap