Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat - Forretningsudvalget 24-01-2007

Møde i Forretningsudvalget
24. januar 2007 kl. 15.00-17.45
i regionshuset, mødelokale 4

Medlemmer

Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Bent Poulsen, Jens Andersen, Jens Andresen, Bent Krogh Petersen, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Bente Gertz Hansen, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Anita Kjøng-Rasmussen, Julie Skovsby, Bent Bechmann, Kent Kirk

Deltagere

Samtlige medlemmer var til stede bortset fra Bente Gertz og Bent Poulsen, der havde meldt afbud.

Jørgen Bundsgaard forlod mødet efter behandlingen af pkt. 7.

Til stede var endvidere administrerende direktør Niels Højberg og sekretariatschef Ole Melsen

Afdelingschef Johan Meyer var til stede under pkt. 1.

 

Dagsorden

 1. Forslag til regler for økonomistyring og registreringspraksis i Region Syddanmark *
 2. Forslag til bygherrepolitik - byggeregulativet, organisering af udvendig vedligeholdelse og organisering af intern energi - miljøstyring *
 3. Udpegning af medlemmer til bestyrelser m.v. *
 4. Deltagelse i IUHPE konference om Sundhedsfremme og Sundhedsuddannelse *
 5. Godkendelse af it-strategi *
 6. Lægevagtordning for Region Syddanmark *
 7. Licitationsresultat - Etablering af midlertidig sengebygning - generalplan, Sydvestjysk Sygehus *
 8. Licitationsresultat - Indretning af medicinsk bibliotek (Videnscenter) på Sydvestjysk Sygehus *
 9. Etablering af lokaler til visiterende læger i lægevagten på Kolding Sygehus *
 10. Godkendelse af lokalaftaler inden for speciallægehjælp i Region Syddanmark *
 11. Godkendelse af lokalaftaler på kiropraktikområdet i Region Syddanmark *
 12. Godkendelse af lokalaftaler vedr. fysioterapiområdet i Region Syddanmark *
 13. Godkendelse af lokalaftaler vedr. specialet almen medicin *
 14. Tilskud til Regional Maritim Kulturel Festival i 2007 *

 

1.   Forslag til regler for økonomistyring og registreringspraksis i Region Syddanmark

Forberedelsesudvalget besluttede på sit møde den 5. januar 2006, at Vejle Amts kasse- og regnskabsregulativ skulle anvendes i regnskabsåret 2006. Der er nu udarbejdet forslag til regler for økonomistyring og registreringspraksis til afløsning af det midlertidige regulativ.

Reglerne for økonomistyring og registreringspraksis udgør regelgrundlaget for den økonomiske styring af Region Syddanmark. Formålet med regelsættet er at sikre:

 • Tilstrækkelige værktøjer til styringen af regionens økonomi
 • Korrekt og effektiv administration af regionens kasse- og regnskabsvæsen
 • Præcisering af det ledelsesmæssige budgetansvar
 • Informationssystemer, som sikrer måling, udvikling og kommunikation af regionens ydelser
 • Tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko, jf. regionens risikostyringspolitik

Forslaget til reglerne for økonomistyring og registreringspraksis er udarbejdet af Økonomistaben i samarbejde med Kommunernes Revision. De endnu ikke udarbejdede bilag til regelsættet vil jf. den vedlagte bilagsoversigt blive udarbejdet af administrationen snarest. Region Syddanmarks institutioner skal - indtil de nye bilag bliver udarbejdet - fortsat anvende de hidtil gældende regler for den økonomiske styring i institutionerne m.v.

Forslaget til regelsættet har været forelagt Region Syddanmarks revisor (Deloitte), der bl.a. har foreslået, at der indarbejdes et afsnit vedr. risikostyring. Dett vil blive indarbejdet i regelsættet inden behandlingen i Regionsrådet den 5. februar 2007. Efterfølgende udarbejdes tilhørende bilag vedr. det konkrete indhold i risikostyringspolitikken.

Regelsættet vil være gældende for hele regionens virksomhed. I det omfang regionen varetager kasse- og/eller regnskabsfunktioner for eksterne virksomheder eller institutioner, vil disse også være omfattet. Tilsvarende gælder fondsmidler, forskningsmidler etc., som regionen påtager sig at administrere. I forbindelse med indgåelse af sådanne aftaler skal det sikres, at kravet indbygges i aftalen mellem regionen og den pågældende virksomhed. Lederen af det område eller den institution, der indgår en sådan aftale vil være ansvarlig herfor, herunder orientering af Økonomistaben. En oversigt over, hvilke virksomheder, institutioner eller forskningsprojekter der er tale om, vil fremgå af et bilag til regelsættet.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at forslaget til regler for økonomistyring og registreringspraksis i Region Syddanmark godkendes.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

   

Sagsnr. 07/261

 

2.   Forslag til bygherrepolitik - byggeregulativet, organisering af udvendig vedligeholdelse og organisering af intern energi - miljøstyring

Økonomistaben, Bygningsafdelingen har i tæt samarbejde med driftsområderne - social, psykiatri og sundhed samt sygehusene - udarbejdet forslag til

 • Bygherrepolitik og byggestyringsregler.
 • Organisering af udvendig vedligeholdelse.
 • Organisering af intern energi- og miljøstyring.

Forslaget til bygherrepolitik giver en beskrivelse af de overordnede hensyn, Regionsrådet vil tage udgangspunkt i som bygherre.

Formålet med bygherrepolitikken er at sikre sammenhæng i arbejdet med regionens bygningsmasse og sammenhæng til nationale og globale målsætninger om at skabe velfungerende og bæredygtige helheder, såvel i det eksisterende byggeri som i det fremtidige byggeri. Overordnet baserer bygherrepolitikken sig på ønsket om velfungerende bygninger, fastholdelse af bygningers værdi samt energi- og miljørigtige bygninger.

Forslaget til byggeregulativ indeholder beskrivelse af den beslutningsproces, der som udgangspunkt skal følges i anlægssager, og forslag til, hvornår der skal træffes politisk beslutning i sagsforløbet. I bilaget til byggeregulativet beskrives indholdet af de enkelte faser i en anlægssag i Region Syddanmark.

Byggeregulativet vil gælde for alle sager, hvor der skal gives særskilt anlægsbevilling. I 2007 budgettet gælder det alle anlægssager over 2 mio. kr.

Af pkt. 3 i forslaget til regulativ fremgår, at Regionsrådet ved den indledende behandling af et forslag til et anlægsprojekt kan beslutte en særlig organisering eller fremgangsmåde.

I første halvår af 2007 vil der blive udarbejdet en byggehåndbog indeholdende hjælpeværktøjer og paradigmaer for eksempelvis entreprisekontrakt, byggeprogram og projektforslag. Byggeregulativet vil sammen med byggehåndbogen udgøre Region Syddanmarks samlede byggestyringsregler.

I forslaget til organisering af den udvendige vedligeholdelse af regionens bygninger lægges der op til, at Regionsrådet årligt skal tage stilling til prioriteringen af vedligeholdelsesarbejderne.

Formålet med systematisk udvendig bygningsvedligeholdelse af bygningernes klimaskærm i regionen er at opnå en høj ensartet standard på tværs af regionens ejendomme, der samtidig medvirker til at bevare bygningernes økonomiske og æstetiske værdi. I det foreliggende forslag lægges der op til en systematisk årlig gennemgang af regionens tage og facader (klimaskærm), som danner grundlag for den efterfølgende vedligeholdelsesplanlægning og gennemførelsen af vedligeholdelsesopgaverne. For at opnå potentielle stordriftsfordele foreslås det, at vedligeholdelsesopgaverne så vidt muligt udbydes ved samlede udbud på tværs af regionens sygehuse og institutioner.

I forslaget vedr. energi- og miljøstyring lægges der op til, at Regionsrådet følger indsatsen ved behandling af regionernes årlige Energi- og miljøredegørelse.

Formålet med energi- og miljøstyringen i Region Syddanmark er at begrænse regionens energi- og miljøbelastning - særligt med fokus på el-, vand- og varmeforbruget. Der fokuseres i oplægget på at fremme energieffektiv adfærd samt sikre inddragelse af energi- og miljøhensyn i forbindelse med nybyggeri samt drift og vedligeholdelse af regionens bygninger.

Det samlede oplæg har været udsendt i høring i organisationen og er tilrettet efter de indkomne bemærkninger.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at oplæg til bygherrepolitik - byggeregulativ, organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse og organisering af intern energi- og miljøstyring - godkendes.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

   

Sagsnr. 07/202

 

 

3.   Udpegning af medlemmer til bestyrelser m.v.

Regionsrådet traf på det konstituerende møde den 14. december 2006 beslutning om udpegning til de lovpligtige hverv.

Regionsrådet skal nu træffe beslutning om, hvilke ikke-lovpligtige hverv (udpegning til bestyrelser m.v.), som rådet ønsker at udpege repræsentanter til.

Baggrunden herfor har bl.a. været, at de fire tidligere amter, der nu indgår i Region Syddanmark, har haft forskellig tradition for, hvilke typer bestyrelser m.v. der har været udpeget repræsentanter til. Der ønskes således en ensartet praksis i hele Regionen.

Oversigter over, hvilke gymnasier, erhvervsskoler m.v. der har fremsat ønske om, at Region Syddanmark udpeger et medlem til bestyrelsen, samt oversigt over, hvilke øvrige mulige udpegninger, Regionsrådet skal tage stilling til er under udarbejdelse og vil blive eftersendt.

Regionsrådet behandler sagen på sit møde den 5. februar. På dette møde forventes det, at Rådet dels træffer endelig beslutning om principper for hvilke hverv, der skal udpeges til, samt forestår den endelige udpegning til de konkrete hverv.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget over for Regionsrådet anbefaler, hvilke hverv der skal udpeges repræsentanter til.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler, at der sker udpegning/indstilling af repræsentanter til de hverv, hvor Regionsrådet har modtaget anmodning/interessetilkendegivelse om udpegning.

Forretningsudvalget finder dog, at der ikke er grundlag for udpegning af repræsentanter til

 • Fonden Skamlingsbanken
 • Hviidsmindefonden
 • Dige- og pumpelag

Forretningsudvalget indstiller,

 • at der i 2008 sker en evaluering af Regionsrådets repræsentation i bestyrelser m.v.

Bilag

   

Sagsnr. 07/677

 

 

4.   Deltagelse i IUHPE konference om Sundhedsfremme og Sundhedsuddannelse

International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) er en international organisation med fokus på samspillet mellem det politiske administrative niveau, praksis og forskning.

IUHPE afholder "The 19th IUHPE World Conference on Health Promotion and Health Education" den 10.-15. juni 2007 i Vancouver, Canada.

Konferencen beskæftiger sig med sundhedsfremme, forskning, politik og praksis i 21. århundrede,

Da konferencen foregår i udlandet, skal deltagelse godkendes af Regionsrådet, jf. Region Syddanmarks kursusregulativ.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at Regionsrådet vurderer, at konferencen er relevant for rådets medlemmer.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

 

Bilag

   

Sagsnr. 07/367

 

 

5.   Godkendelse af it-strategi på tværs af sektorer

Det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg, der efter aftale mellem kommunerne og Region Syddanmark fungerede i 2006, nedsatte en tværsektoriel it-styregruppe, der fik til opgave at udarbejde en it-strategi til understøttelse af sundhedsaftalerne. It-styregruppen har udarbejdet forslag til it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark.

Det er ambitionen med it-strategien, at e-kommunikation mellem sygehuse og kommuner bliver et vigtigt indsatsområde i Region Syddanmark. Digitalisering af kommunikationen mellem sygehusene og kommunerne indgår derfor i sundhedsaftalerne på relevante områder. Med udgangspunkt i dette indeholder it-strategien et forslag om igangsættelse af en række konkrete projekter på området.

Først og fremmest er der fokus på digitalisering af kommunikationen mellem sygehusene og hjemmeplejen i kommunerne og kommunikationen af genoptræningsplaner, men der er også forslag om at igangsætte pilotprojekter på telemedicin-området. Udgangspunktet for denne prioritering har været dels at opnå et generelt højere digitaliseringsniveau udbredt i hele regionen, dels at give mulighed for også at "vise vejen videre frem" i form af spydspidsprojekter.

Det forventes, at it-strategien drøftes på de bilaterale politiske møder mellem Region Syddanmark og kommunerne i Region Syddanmark i januar-februar 2007 med henblik på at indarbejde foreløbige forventninger til implementering af dele af strategien i de konkrete sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne godkendes af kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Arbejdsgruppen vedrørende samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet drøftede forslag til it-strategi på møde den 7. december 2006, hvor man anbefalede det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg at behandle strategien.

Sundhedskoordinationsudvalget skal endeligt behandle it-strategien på møde den 19. januar 2007, men fik på mødet den 14. december 2006 en første præsentation.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at Regionsrådet at tilslutter sig og efterfølgende implementerer "it-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region Syddanmark."

Sundhedskoordinationsudvalget behandlede sagen på møde 19. januar 2007: - Nyt!

'Udvalget anbefaler, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen tilslutter sig og implementerer it-strategien.

Udvalget anbefaler endvidere, at kommunerne etablerer et fælles sekretariat sammen med regionen. Forslaget konkretiseres på administrativt niveau.'

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

   

Sagsnr. 07/421

 

 

6.   Lægevagtordning for Region Syddanmark

Forhandlingsaftalen vedr. lægevagtordning for Region Syddanmark har efter beslutning i Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark været i høring ved kommuner, borgere og embedslægeinstitutionen.

Der er efterfølgende afholdt møde med lægerne, hvor høringssvarene blev drøftet. Der er foretaget præciseringer af visse formuleringer, og konsultationsstedet i Ringe opretholdes som følge af, at der i høringsfasen viste sig usikkerhed omkring det opgjorte aktivitetsmønster i Ringe.

Der vil i regionen være visitationssteder, hvorfra lægevagtordningens telefoner betjenes, i Aabenraa, Esbjerg, Kolding og Odense. Visitationslokalerne på Kolding Sygehus skal undergå en ombygning, som kan afholdes inden for sundhedsområdets anlægsbudget, jf. andet punkt på dagsordnen.

Konsultationen i Give nedlægges på grund af ringe anvendelse, mens de resterende 20 af regionens konsultationssteder opretholdes.

Der ydes sygebesøgshonorering til første konsultation på de konsultationssteder, der bemandes af kørende. Derudover ved ekstraordinær indkaldelse af visitator og konsultationslæge til visitationsstederne, samt hvis det i vagtplanlægningen viser sig nødvendigt at trække på en læge til visitationen, som bor/har konsultation mere end 45 km. fra visitationsstedet.

Der er opstillet en række servicemål i aftalen samt en frivillig befordringsordning, således at lægerne kan vælge at lade sig befordre.

Regionen afholder etableringsudgifter og udgifter til visitations- og konsultationslokaler, telefoni m.v. samt 75 % af udgifterne til driften af lægernes vagtbureau, som står for den daglige drift af lægevagten. Lægerne bærer 25 % af udgifterne til vagtbureauet.

Væsentlige punkter i aftalen - herunder servicemålenes overholdelse, anvendelsen af de enkelte konsultationer, omkostningsniveauet og befordringsordningen - evalueres efter et år .

Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2007.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet drøftede aftalen på møde den 9. januar 2007.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at aftalen vedr. lægevagtordning for Region Syddanmark godkendes.

Bilag

   

Sagsnr. 07/517

 

 

7.   Licitationsresultat - Etablering af midlertidig sengebygning - generalplan, Sydvestjysk Sygehus - UDSAT!

Den 13. november 2006 blev der afholdt licitation på den midlertidige sengebygning, som indgår i generalplanen for Sydvestjysk Sygehus. I takt med at den hidtidige sengebygning renoveres, vil senge herfra skulle flyttes midlertidigt til den nyopførte sengebygning, der indrettes med 18 senge i tre etager. I nybygningens stueetage placeres desuden gastroenterologisk ambulatorium, og på 1. sal placeres akut medicinsk modtageafsnit samt akut hjertemedicinsk afdeling. Når renoveringen af den hidtidige sengebygning er tilendebragt, flyttes sengene tilbage fra nybygningen, og sengeafsnittene her forventes herefter anvendt som medicinske ambulatoriefaciliteter.

Der indkom tre tilbud på bygningsentreprisen og fem tilbud på installationsprisen. Tilbuddene viser, at etablering af den midlertidige sengebygning kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme på 60 mio. kr. Heri indgår også etablering af en kælderetage, som har været medtaget som option i udbuddet.

På baggrund af vurdering af de indkomne tilbud og opstillede tildelingskriterier har C.F. Møller udvalgt de tre økonomisk mest fordelagtige tilbud i de to entrepriser og har haft en forhandlingsrunde med henblik på projektoptimering. Advokat Torben Brøgger har præciseret og formuleret forudsætninger for bygningsentreprenørernes sidste mulighed for optimering af deres tilbud. Optimeret tilbud er modtaget fra alle tre bygningsentreprenører den 11. december 2006.

Bygningsentreprisens konkurrenceparametre har været: prisen, kvaliteten (herunder arkitekturen, materialer, konstruktioner og planlægning) og evne til samarbejde (herunder medarbejdernes erfaring).

Installationsentreprisens vigtigste konkurrenceparametre har været prisen og kvaliteten (herunder materialer og tekniske løsninger).

På sit møde den 20. december 2006 godkendte og indstillede Ribe Amtsråd til Regionsrådet, at resultatet af licitationen godkendes, at der entreres med MT Højgaard A/S og Glenco A/S, som vurderes at have givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, samt at der frigives 60 mio. kr. til gennemførelse af etablering af midlertidig sengebygning, jf. generalplanens etape 6.3 (målt i dagens pristal).

Der er i anlægsbudgettet for sundhedsområdet afsat følgende rådighedsbeløb i 2007 og 2008 til midlertidig sengebygning og til renovering af eksisterende sengebygning på Sydvestjysk Sygehus:

1000 kr.

2007

2008

I alt

Midlertidig sengebygning/fremtidigt ambulatorium

51,650

10,330

61,980

Renovering af sengebygning

5,758

60,982

66,740

I alt

57,408

71,312

128,720

Til forelagte projekt er der således afsat rådighedsbeløb på i alt 61,980 mio. kr. i 2007 og 2008. Sydvestjysk Sygehus vurderer, at der forventes anvendt 21,5 mio. kr. i 2007 og 38,5 mio. kr. i 2008 - i alt 60 mio. kr. - af de afsatte rådighedsbeløb.

Ultimo 2007 vil der blive forelagt sag om overførsel af rådighedsbeløb fra 2007 til 2008.

Byggeriet forventes færdigt ultimo 2008.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at resultatet af licitationen godkendes.
 • at der indgås aftale med MT Højgaard A/S og Glenco A/S.
 • at der meddeles anlægsbevilling på 60 mio. kr. (indeks 112,5 - gs. indeks 2007-niveau) til gennemførelse af etablering af midlertidig sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, jf. generalplanens etape 6.3.
 • at der af sundhedsområdets anlægsbudget til sengebygningen på Sydvestjysk Sygehus frigives rådighedsbeløb på 21,5 mio. kr. i 2007 og 38,5 mio. kr. i 2008 - i alt 60 mio. kr. - til projektet.

 

Forretningsudvalget

Sagen udsat.

 

Bilag

   

Sagsnr. 07/51

 

 

8.   Licitationsresultat - Indretning af medicinsk bibliotek (Videnscenter) på Sydvestjysk Sygehus - UDSAT!

I forbindelse med projektering af midlertidig sengebygning på Sydvestjysk Sygehus har det vist sig mest hensigtsmæssigt at etablere én samlet bygning frem for at bygge oven på Videnscentret. Der er fundet anden midlertidig placering til Videnscentret i ledigt penthouse i bygning 11 (nybygning 2). Som følge heraf er udfærdiget indretningstegning, som har dannet grundlag for licitation.

Licitation blev afholdt den 6. november 2006, hvor udgiften til genhusning af Videnscenter viste sig at være 3,175 mio. kr. Der var skønnet en udgift på 4 mio. kr.

På mødet den 20. december 2006 godkendte og indstillede Ribe Amtsråd til Regionsrådet, for det første at licitationen godkendes. For det andet at der entreres med lavestbydende, dvs.: med M. T. Højgaard A/S, Esbjerg, vedr. tømrerentreprisen; med Petersen og Hundebøl, Esbjerg, vedr. malerentreprisen; med Glenco A/S, Esbjerg, vedr. VVS, sprinkler og el; med Bravida Danmark, Esbjerg, vedr. ventilation; og med Honeywell, København, vedr. CTS-anlæg. For det tredje at der frigives 3,175 mio. kr. til genhusning af Videnscenter.

Der er i Regionsrådets anlægsbudget for sundhedsområdet afsat følgende rådighedsbeløb til sengebygningen på Sydvestjysk Sygehus i 2007 og 2008:

1000 kr.

2007

2008

I alt

Midlertidig sengebygning/fremtidigt ambulatorium

51,650

10,330

61,980

Renovering af sengebygning

5,758

60,982

66,740

I alt

57,408

71,312

128,720

 

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til det forelagte projekt, fordi det oprindelig var forudsat, at dette projekt blev gennemført i 2006. Det anbefales, at udgiften på 3,175 mio. kr. i 2007 til genhusning af Videncentret på Sydvestjysk Sygehus afholdes af samlet rådighedsbeløb i 2007 på 57,408 mio. kr. (midlertidig sengebygning og renovering af sengebygning på Sydvestjysk Sygehus) fordelt med 1,980 mio. kr. fra projektet midlertidig sengebygningen og 1,195 mio. kr. fra projektet renovering af sengebygning.

Der henvises i den forbindelse til anden sag på dagsordenen vedr. licitationsresultat vedr. midlertidig sengebygning på Sydvestjysk Sygehus.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at licitationsresultatet godkendes.
 • at der indgås aftale med de lavestbydende, jf. ovenstående sagsfremstilling.
 • at der meddeles anlægsbevilling på 3,175 mio. kr. (indeks 112,5 - gs.indeks i 2007 niveau) til genhusning af Videnscenter på Sydvestjysk Sygehus.
 • at der afsættes rådighedsbeløb på 3,175 mio. kr. i 2007 til projektet, finansieret af rådighedsbeløb på 51,650 mio. kr. afsat i 2007 på sundhedsområdets anlægsbudget til sengebygningen på Sydvestjysk Sygehus.
 • at rådighedsbeløb på 3,175 mio. kr. i 2007 frigives til projektet.

 

Forretningsudvalget

Udsat.

 

Bilag

   

Sagsnr. 07/51

 

 

9.   Etablering af lokaler til visiterende læger i lægevagten på Kolding Sygehus

Den kommende lægevagtsordning for Region Syddanmark vil indebære etablering af fire samarbejdende visitationslokaliteter, hvor de vagthavende læger vil modtage og behandle telefoniske henvendelser i vagttiden. En af disse visitationer skal placeres på Kolding Sygehus i nærheden af bestående vagtkonsultationslokale og i nærheden af skadestuen.

Visitationslokalerne kan etableres på en hensigtsmæssig måde, hvor nuværende sygehusarkiver er placeret på Kolding Sygehus. Anlægsprojektet - Etablering af kirurgisk visitationsafsnit på Kolding Sygehus - indeholder allerede planer om flytning af arkivet til kælderen; men hele dette projekt forventes først igangsat med ideoplæg m.v. ultimo 2007. Der er afsat rådighedsbeløb hertil i 2007 på 16,528 mio. kr. (inkl. flytning og opstilling af arkivet i kælderen) og 1,550 mio. kr. i 2008.

De samlede udgifter til flytning og opstilling af arkivet, klargøring af lokaler hertil i kælderen samt indretning af lokaler til lægevagten er vurderet til i alt 640.000 kr.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at etablering af lokaler til visiterende læger i lægevagten på Kolding Sygehus iværksættes.
 • at der meddeles anlægsbevilling på 640.000 til projektet (indeks 112,5 - gs. indeks i 2007 niveau).
 • at der afsættes rådighedsbeløb på 640.000 kr. til projektet finansieret af rådighedsbeløb på 16,528 mio. kr. afsat i 2007 til etablering af kirurgisk visitationsafsnit på Kolding Sygehus.
 • at rådighedsbeløbet på 640.000 kr. i 2007 frigives til projektet.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsnr. 07/455

 

 

10. Godkendelse af lokalaftaler inden for speciallægehjælp i Region Syddanmark

I henhold til Landsoverenskomst om Speciallægehjælp mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger kan der indgås lokale aftaler mellem Regionen og de praktiserende speciallæger om forhold, som ikke er omfattet af landsoverenskomsten. Hertil kommer, at indgåede rammeaftaler mellem de to overenskomstparter kan iværksættes efter beslutning i regionerne.

I forbindelse med overgangen til regionen har der i Det forberedende Samarbejdsudvalg været arbejdet med en harmonisering af de hidtidige amtslige aftaler med henblik på at udarbejde et første sæt lokale aftaler gældende for Region Syddanmark inden for speciallægehjælp.

Aftaler, som har været relativ ens i de fire amter, er blevet harmoniseret. Aftaler, som vedrører specifikke forhold videreføres - nogle kun gældende én eller flere ydere eller afgrænsede områder. Visse amtslige aftaler er bortfaldet.

Det samlede aftalesæt på speciallægeområdet forventes at holdes inden for budgettet. På hudsygdomsområdet (dermatologi) er der tale om en sammenskrivning af aftaler fra 3 af de tidligere amter til hele regionen. Den merudgift, der følger heraf, modsvares af mindreudgifter til sygehusbehandling uden for regionen samt aktivitetsfinansiering.

Det må forventes, at indgåelse af lokalaftaler i det videre arbejde vil få stor betydning i forbindelse med regionens samarbejde med de praktiserende speciallæger. Det foreliggende sæt af aftaler er kun et udtryk for en harmonisering af allerede eksisterende aftaler i de fire hidtidige amter.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at udkast til lokalaftaler godkendes.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

   

Sagsnr. 07/112

 

 

11. Godkendelse af lokalaftaler på kiropraktikområdet i Region Syddanmark

I henhold til Landsoverenskomst om Kiropraktik mellem Danske Regioner og Dansk Kiropraktorforening kan der indgås lokale aftaler mellem regionen og de praktiserende kiropraktorer om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

I forbindelse med overgangen til Regionen har der i Det Forberedende Samarbejdsudvalgs regi været arbejdet med en harmonisering af de hidtidige amtslige aftaler med henblik på at udarbejde et første sæt lokalaftaler gældende for Region Syddanmark inden for kiropraktik.

Aftaler, som har været relativt ens i de fire amter, er blevet harmoniseret. Aftaler, som vedrører specifikke lokale forhold videreføres – nogle kun gældende én eller flere ydere eller afgrænsede områder.

Ændringerne er udgiftsneutrale, således at økonomien kan holdes inden for det afsatte budget til kiropraktik.

Det må forventes, at indgåelse af lokalaftaler i det videre arbejde vil få stor betydning i forbindelse med regionens samarbejde med praksissektoren. Det foreliggende sæt aftaler er kun et udtryk for en harmonisering af allerede eksisterende aftaler i de hidtidige fire amter.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at udkast til lokalaftaler godkendes.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

Sagsnr. 07/291

 

 

12. Godkendelse af lokalaftaler vedr. fysioterapiområdet i Region Syddanmark

I henhold til Landsoverenskomst om fysioterapi mellem Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter kan der indgås lokale aftaler mellem regionen og de praktiserende fysioterapeuter om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

I forbindelse med overgangen til regionen har der i Det Forberedende Samarbejdsudvalgs regi været arbejdet med en harmonisering af de hidtidige amtslige aftaler med henblik på at udarbejde et første sæt lokalaftaler gældende for Region Syddanmark inden for fysioterapiområdet.

Aftaler, som har været relativt ens i de fire amter, er blevet harmoniseret. Aftaler, som vedrører specifikke lokale forhold videreføres – nogle kun gældende én eller flere ydere eller afgrænsede områder. Visse amtslige aftaler er bortfaldet.

Ændringerne er udgiftsneutrale, således at økonomien kan holdes inden for det afsatte budget til fysioterapi.

Det må forventes, at indgåelse af lokalaftaler i det videre arbejde vil få stor betydning i forbindelse med regionens samarbejde med praksissektoren. Det foreliggende sæt aftaler er kun et udtryk for en harmonisering af allerede eksisterende aftaler i de hidtidige fire amter.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at udkast til lokalaftaler godkendes.

   

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

 

Sagsnr. 07/297

 

 

13. Godkendelse af lokalaftaler vedr. specialet almen medicin

I henhold til Landsoverenskomst om almen lægehjælp mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation kan der indgås lokale aftaler mellem Regionen og de praktiserende læger om forhold, som ikke er omfattet af overenskomsten.

I forbindelse med overgangen til regionen har der i Det Forberedende Samarbejdsudvalgs regi været arbejdet med en harmonisering af de hidtidige amtslige aftaler med henblik på at udarbejde et første sæt lokalaftaler gældende for Region Syddanmark inden for almen lægehjælp.

Aftaler, som har været relativt ens i de fire amter, er blevet harmoniseret. Aftaler, som vedrører specifikke lokale forhold videreføres - nogle kun gældende én eller flere ydere eller afgrænsede områder. Visse amtslige aftaler er bortfaldet.

En række aftaler afventer beslutning omkring rekrutterings- og fastholdelsestiltag og etablering af en fælles lægevagtordning.

Ændringerne er udgiftsneutrale, således at økonomien kan holdes inden for det afsatte budget til almen lægehjælp.

Det må forventes, at indgåelse af lokalaftaler i det videre arbejde vil få stor betydning i forbindelse med regionens samarbejde med praksissektoren. Det foreliggende sæt aftaler er kun et udtryk for en harmonisering af allerede eksisterende aftaler i de hidtidige fire amter.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at udkast til lokalaftaler godkendes.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

   

Sagsnr. 07/117

 

 

14. Tilskud til Regional Maritim Kulturel Festival i 2007

Regionsrådet kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift. Regionsrådet kan gennemføre enkeltstående kunstneriske kulturbegivenheder og kan yde tilskud, stille garanti eller selv varetage opgaven (lov nr. 563 af 24. juni 2005).

Ryslinge Cultural Adventure Aps har på vegne af "For sejl i 1000 år" www.forsejl.dk indsendt en ansøgning om 250.000 kr. til projektet "Nye maritime fællesskaber – Nye muligheder". Denne maritime kulturelle festival finder sted i Sønderborg Havn i perioden den 28. august–2. september 2007.

Temaet for festivalen er baseret på nye fællesskaber i den kommunale og regionale struktur.

Programmet omfatter:

 • Region Syddanmark med 22 kommuner med skibe.
 • Industrikultur år 1848–2010.
 • Skolekonkurrencer med "Sjov og sund skolemad" og "Min kommunes industri".
 • Stort festivalprogram.

Projektets samlede budget er på 4.750.000 kr. Ud over fra Region Syddanmark vil der blive søgt om midler fra en eller flere fonde for dermed at undgå at opkræve entre.

Det ansøgte beløb skal anvendes til etablering af festivalens infrastruktur - herunder udstillingsområdet "Industrikultur Region Syddanmark", samt skolearrangementet og projektet "Sjov og sund skolemad".

Region Syddanmark får ved bevillingen på 250.000 kr. fadderskab til skib og udstillingstelt på kajen i Sønderborg. Restbeløbet går til dækning af arrangementsomkostninger.

Region Syddanmark har ikke andre forpligtelser eller hæftelser i relation til afviklingen af arrangementet, ud over hvad Region Syddanmark selv måtte vælge at gennemføre som følge af, at der er et regionstræf i Sønderborg (receptioner, udflugt på skib, bannere, reklamefolder, indsats over for skoler m.v.).

Øvrige samarbejdspartnere i projektet er Mads Clausens Fond, der i november 2006 har givet tilsagn om støtte på 500.000 kr. til "Udstillingen Industrikultur" – med fokus på fremtidsscenariet – Danfoss Universe. Der er ligeledes et konstruktivt samarbejde med Sønderborg Slot, Cathrinesminde Museum, Industrimuseet i Horsens, Kulturarvstyrelsen m.fl.

Der er også samarbejde med Syddansk Universitet (SDU), DTU og en række videregående uddannelsesinstitutioner. Projektet har også ansøgt om støtte i Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler, ligesom en række virksomheder har givet tilsagn om støtte.

Projektkomiteen består af Hans Kirk, Danfoss A/S, Ole Daugbjerg, Danfoss A/S, Sønderborg Kommune (person er endnu ikke udpeget), Region Syddanmark (person er endnu ikke udpeget), rektor Jens Oddershede, SDU, og yderligere 1-2 erhvervsrepræsentanter (sponsorer). Formanden for komiteen er endnu ikke udpeget.

Det ansøgte beløb på 250.000 kr. kan afholdes inden for budgettet for kulturpuljen i Regional Udvikling.

 

Indstilling

 

Det indstilles,

 • at der bevilges et tilskud på 250.000 kr. til Regional Maritim Kulturel Festival i 2007 i Sønderborg Havn i perioden 28. august-2. september 2007.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

 

   

Sagsnr. 07/722

 

Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring