Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regional trafik og miljø - referat 18-01-2007

Møde i det særlige udvalg vedrørende regional trafik og miljø
18. januar kl. 12:00-14:00

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, Mødelokale 2

Deltagere:

 • Poul Weber
 • William Jensen
 • Carl Erik Jensen
 • Jørgen Bundsgaard
 • Carsten Abild
 • Thyge Nielsen
 • Jytte Lauridsen

Endvidere
Kjeld Zacho Jørgensen og Ulrich Jensen.

 

Afbud:

 • John Lohf
 • Ole Jacobsen

Dagsorden

1. Valg af formand og næstformand

2. Kommissorium for udvalgets arbejde i 2007

3. Råstofplan

4. Strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling

5. Jordforurening

6. Orientering om arbejdet i de regionale trafikselskabsbestyrelser

7. Næste møde

8. Eventuelt

 

1. Valg af formand og næstformand

Det særlige udvalg skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Som formand valgtes Poul Weber og som næstformand William Jensen.

 

2. Kommissorium for udvalgets arbejde i 2007

Udvalget

Kommissoriet blev gennemgået. Det drøftedes, om formuleringerne om Agenda

21 skal udvides, således kommissoriet omfatter en Agenda 21 strategi for hele regionen og ikke kun regionens egen virksomhed.

Udvalget vil efterfølgende bede Forretningsudvalget om at vurdere, om det kan tilføjes kommissoriet.

Bilag

 

3. Råstofplan

Udkast til råstofplan skal ligge færdig ved udgangen af 2007. På mødet vil der blive fremlagt forslag til proces for udarbejdelse af planen.

Det drøftes hvordan udvalget inddrages i processen.

Udvalget

Afdelingsleder Anna Marie Rasmussen præsenterede et oplæg til proces for udarbejdelsen af en råstofplan. Se bilag.

Udvalget understregede vigtigheden af at inddrage alle parter i råstofplanlægningen.

Det bemærkes, at de nuværende råstofplaner, der er udarbejdet i de fire amter gælder frem til år 2008. Processen blev godkendt.

Spørgsmålet vil senere blive debatteret i Regionsrådet.

Bilag

 

4. Strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling

Strategien skal indeholde Regionsrådets politiske målsætninger for bl.a. fremme af en bæredygtig regional udvikling, mindskelse af miljøbelastning og inddragelse af befolkning og erhvervsliv i dette arbejde. Strategien skal også indeholde mål for egen virksomhed og egne aktiviteter (agenda 21 for Region Syddanmark som organisation).

De foreløbige idéer til indholdet af en strategi for bæredygtighed præsenteres til drøftelse.

Udvalget

Afdelingschef Anna Marie Rasmussen præsenterede et oplæg om indholdet af en kommende strategi for Region Syddanmarks bidrag til en bæredygtig udvikling. Se bilag.

Strategien skal være udarbejdet med udgangen af 2007. Udvalget drøftede oplægget og lagde vægt på at skabe mulighed for at inddrage borgere i regionen i arbejdet. Procesmæssigt følger arbejdet med strategien arbejdet med den regionale udviklingsplan.

Bilag

 

5. Jordforurening

Herunder

 • Aktuel status på forureningen i Kærgård plantage.
 • Status på høring vedrørende arbejdsplan for jordforureningsområdet.

Udvalget

Den aktuelle høring afsluttes inden for de kommende 14 dage, hvorefter et oplæg på baggrund af høringen vil blive forelagt udvalget. I forbindelse med Kærgård Plantage har regionsrådsformanden holdt møde med miljøministeren.

Det aftaltes at nedsætte en fælles faglig arbejdsgruppe, der kan komme med et oplæg til, hvordan region og stat kan på begynde oprydningen i Kærgård Plantage.

Spørgsmålet vil senere blive debatteret i Regionsrådet.

 

6. Orientering om arbejdet i de regionale trafikselskabsbestyrelser

Medlemmerne af de to trafikselskabsbestyrelser giver en orientering om den endelige konstituering af bestyrelserne og den aktuelle driftssituation.

Udvalget

Thyge Nielsen orienterede om, at bestyrelsen for Sydtrafik har fået ny formand i forbindelse med konstitueringen. Peter Christensen fra Ny Tønder kommune er ny formand. Sydtrafiks administration er flyttet ind hovedkvarteret i Vejen, og at overgangen ved årsskiftet er forløbet godt.

Poul Weber orienterede om arbejdet i FynBus. Konstitueringen er uændret. FynBus er i øjeblikket i færd med at harmonisere taksterne, og der afholdes i den forbindelse en konference i Odense den 23. januar 2007.

Administrationen omdelte en henvendelse fra Landsforeningen Danmarks Jernbaner til udvalget vedrørende Vestbanen til orientering.

 

7. Næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 28. februar.

Udvalget

Mødet afholdes kl. 12.

 

8. Eventuelt

Intet.

 


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap