Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2007pilSundhedsaftaler og praksisområdepilSundhedsaftaler og praksisområdet - referat 06-02-2007

Sundhedsaftaler og praksisområdet - referat 06-02-2007

Møde i særligt udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet 
6. februar 2007 kl. 15.00 - 17.00

Mødet afholdes på Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg.

Mødelokale
Direktionens mødelokale, indgang 57, Laksen, 1. sal.

Medlemmer
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Stephanie Kristensen, Bent Krogh Petersen, Ole Jacobsen, William Jensen, Bent Bechmann, Lykke Debois og Sarah Nørris Christensen.

Afbud

Lykke Debois.

Øvrige deltagere
Direktør Jane Kraglund, afdelingschef Peter Simonsen og fuldmægtig Hanne M. Damm.

Dagsorden

1. Besøg på Sydvestjysk Sygehus og drøftelse af sundhedsaftaler

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet afholder mødet den 6/2 2007 på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Der vil være en rundvisning samt orientering/oplæg fra sygehusledelsen om sundhedsaftalernes betydning for det sammenhængende patientforløb.

Udvalget

Rundvisning på medicinsk afdeling 272 v. afdelingssygeplejerske Hanne Schmidt.

Orientering fra sygehusledelsen v. sygeplejedirektør Birthe Mette Pedersen om sundhedsaftalernes betydning for det sammenhængende patientforløb:

Indsatsområder:

 • udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
 • indlæggelsesforløb
 • genoptræningsområdet
 • hjælpemiddelområdet
 • forebyggelse og sundhedsfremme
 • indsats for mennesker med sindslidelser

Der oprettes lokale samarbejdsfora, som skal sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, koordinere kapaciteten i hhv. sygehus- og kommunalt regi mv.

I mødet med Sydvestjysk Sygehus deltog endvidere sygehusdirektør Bjarne Normark Andersen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

2. Orientering om proces vedrørende gruppebaseret patientuddannelse

En af de store udfordringer på sundhedsområdet er at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer, herunder især at sikre sammenhæng og kvalitet i indsatsen over for kronisk syge. En væsentlig del af indsatsen over for kronisk syge vil være at tilbyde patientuddannelse med henblik på at styrke de kronisk syges evne til at udøve egenomsorg og håndtere sygdom.

Vedtagelsen af den nye sundhedslov og den dertil knyttede ændring af opgavefordelingen på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet har medført et behov for at afklare den fremtidige arbejdsdeling mellem kommuner og region i forhold til patientrettet forebyggelse, herunder også den gruppebaserede patientuddannelse.

Regionale arbejdsgrupper indenfor henholdsvis hjerte-, diabetes- og KOL-området har udarbejdet overvejelser til indholdet i patientuddannelsesforløb. Overvejelserne vil være genstand for drøftelser i regional-kommunale arbejdsgrupper og vil efterfølgende skulle godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget og på sigt indskrives i 2. generation af sundhedsaftalerne.

Vedlagte bilag giver en uddybende orientering dels om overvejelserne vedrørende indholdet i patientuddannelsen, dels om den videre arbejdsproces.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet tager orienteringen til efterretning.

Udvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

3. Orientering om det nye afgrænsningscirkulære vedrørende behandlingsredskaber og hjælpemidler

På hjælpemiddelområdet er et nyt afgrænsningscirkulære vedrørende hjælpemidler og behandlingsredskaber netop trådt i kraft.

Formålet med cirkulæret er at definere, hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber over for tilgrænsende kategorier af redskaber og hjælpemidler, hvortil udgifterne afholdes af andre end regionerne, typisk kommunerne.

Cirkulærets indhold indebærer, at der fremover i praksis vil blive sondret mellem behandlingsredskaber, som regionen skal betale, og hjælpemidler, som kommunen skal betale.

Da hjælpemiddelområdet er et af de obligatoriske aftaleområder i forbindelse med indgåelse af sundhedsaftaler mellem kommunerne og regionen, er det aftalt med kommunerne at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at lave en fælles fortolkning af cirkulærets indhold, som efterfølgende kan indgå i sundhedsaftalerne mellem Region Syddanmark og kommunerne. Arbejdsgruppen forventes at kunne afslutte sit arbejde ultimo februar 2007.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet tager orienteringen til efterretning.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

4. Orientering om minimumskommissorium for decentrale samarbejdsfora

I henhold til grundaftaler for sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen nedsættes en række decentrale samarbejdsfora for sygehuse, kommuner og praksisområdet.

De decentrale samarbejdsfora har bl.a. til opgave at medvirke til gennemførelse af sundhedsaftalerne på de enkelte indsatsområder samt at leve op til aftalernes grundlæggende formål og værdier.

I forbindelse med etableringen af de decentrale samarbejdsfora har Region Syddanmark og kommunerne i Region Syddanmark aftalt at præcisere de decentrale samarbejdsforas opgaver, deltagerkreds samt referenceforhold i et minimumskommissorium.

Minimumskommissoriet vedlægges som bilag til orientering.

Udvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

 

5. Indledende politisk drøftelse af planlægningen på praksisområdet

Overenskomsterne på praksisområdet indeholder i varierende omfang bestemmelser vedrørende praksisplanlægning.

Der er således bestemmelser om praksisplanlægning vedrørende praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, fodterapeuter og kiropraktorer.

Der er fri nedsættelsesret for praktiserende tandlæger. For praktiserende psykologer besluttes nedsættelser centralt fra af overenskomstparterne.

Praksisplanlægningen bør tage udgangspunkt i to forskellige forhold. Dels den fysiske planlægning, dvs. antal og placering af praksis med henblik på at opnå en hensigtsmæssig dækning i forhold til regionens borgere. Derudover i planlægningen af de respektive specialers udvikling og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.

Der er i varierende omfang udarbejdet praksisplaner i de hidtidige fire amter, og der er behov for, at der sker en praksisplanlægning for Region Syddanmark.

Spørgsmål om mere specialeorienteret planlægning følger som udgangspunkt den samlede planlægning af sundhedsområdet i Region Syddanmark, mens den fysiske planlægning i højere grad er en opgave  isoleret set for praksisområdet.

Overenskomsterne pålægger regionen at udarbejde praksisplanlægning på visse områder. F.eks. er der vedrørende almen praksis og speciallægehjælp i overenskomsterne fastsat bestemmelser vedrørende lægedækningen. Dette arbejde er påbegyndt i regi af de respektive samarbejdsudvalg.

Følgende emner er relevante i forhold til en samlet planlægning:

 • Almen praksis - rekruttering og fastholdelse.
 • Speciallægeområdet - rekruttering og fastholdelse.
 • Fysioterapi - bassintræning.
 • Ridefysioterapi - rideskoler.
 • Fodterapi - procedurer under konflikten.

Udvalget

Det særlige udvalg drøftede oplægget. Der arbejdes videre med almenmedicinområdet og speciallægeområdet. Ved speciallægeområdet arbejder administrationen videre med en analyse af hvordan det tilrettelægges økonomisk mest hensigtsmæssigt.

Bilag

 

6. Evaluering af det hidtidige forhandlingsforløb vedr. sundhedsaftalerne

Der gives på mødet en mundtlig orientering om det hidtidige forhandlingsforløb mellem kommunerne og Region Syddanmark vedr. sundhedsaftalerne.

Udvalget

Formanden for det særlige udvalg, Bo Libergren, orienterede om det hidtidige forløb og om de problemstillinger man har undervejs.

 

7. Næste møde

Næste møde er 6. marts 2007 kl. 15.00.

 

8. Eventuelt

På baggrund af en konkret sag fra pressen ønskede det særlige udvalg på et senere møde en orientering fra lægevagtchefen om hvilke forpligtelser en lægevagt har ved besøg, fx hvis der ikke bliver lukket op.

 


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap