Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2007pilSundhedsaftaler og praksisområdepilReferat 06-03-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Referat 06-03-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Møde i særligt udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet
6. marts 2007 kl. 15.00

Sted
Sundhedscenter Vollsmose, Egeparken 2a, Vollsmose, 5240 Odense NØ.

Medlemmer
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Stephanie Kristensen, Bent Krogh Petersen, Ole Jacobsen, William Jensen, Bent Bechmann, Lykke Debois og Sarah Nørris Christensen.

Øvrige deltagere
Direktør Jane Kraglund, afdelingschef Peter Simonsen, afdelingschef Frank Ingemann Jensen.

Afbud

Sarah Nørris Christensen

Bent Bechmann deltog ikke i behandlingen af pkt. 4 til 7.

Dagsorden

 

1. Besøg på sundhedscentret Vollsmose.

Rundvisning og oplæg fra sundhedscentrets ledelse.

Udvalget

Leder Ellen Bredam orienterede om sundhedscentret.

 

2. Kommunikationsplan for lancering af nyt telefonnr. til lægevagten i Region Syddanmark. (07/2057)

Carsten Vikkelsøe, afdelingschef i kommunikationsafdelingen og kommunikationskonsulent Merete Magnussen fremlægger planen.

Udvalget

Jane Kraglund orienterede om, at opstarten af lægevagten må udsættes en til to måneder, idet man i Region Midtjylland oplever store problemer med IT-systemet. Pressemeddelelse udsendes onsdag.

Carsten Vikkelsøe orienterede om planen for lancering af telefonnummer til lægevagten. Det undersøges om man kan anvende busser. Der var flere andre ideer som vurderes.

Merete Magnussen deltog ikke i orienteringen.

I udvalget var der tilslutning til planen.

 

3. Orientering om udkast til kommissorium for Diabetesudvalg Region Syddanmark (DURS) (07/923)

Sundhedsstyrelsen udsendte i 1994 en redegørelse om diabetesbehandlingen i Danmark. Sundhedsstyrelsen anbefalede, at der blev nedsat amtslige diabetesudvalg med repræsentanter fra primærsektoren, sygehussektoren og de enkelte amter.

Denne opgave overgik pr. 1. januar 2007 til regionerne, hvorved de amtslige diabetesudvalg skal erstattes af et regionalt ditto.

Sundhedsstaben i Region Syddanmark har på baggrund af møde med formændene for diabetesudvalgene i hhv. Ribe Amt, Sønderjyllands Amt, Fyns Amt og Vejle Amt udarbejdet et forslag til et kommissorium for Diabetesudvalget i Region Syddanmark (DURS). Udkastet til kommissoriet blev drøftet i sygehusledelseskredsen den 27. februar 2007 og vil efterfølgende blive drøftet i den regionale arbejdsgruppe om patientforløb og kronikerstrategi samt i det administrative kontaktforum, hvori kommunerne deltager. Forslaget vil herefter blive forelagt forretningsudvalget og Regionsrådet.

Hovedopgaven for Diabetesudvalget Region Syddanmark er at styrke og kvalitetssikre det samlede patientforløb for diabetespatienter på tværs af sektorer. Udvalget forventes løbende at foretage en vurdering af den faglige kvalitet af diabetesbehandlingen i regionen samt rådgive om monitoreringen heraf.

Diabetesudvalget refererer til sundhedsdirektionen.

Udkast til kommissorium for Diabetesudvalg Region Syddanmark vedlægges som bilag.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet anbefaler Regionsrådet at godkende udkastet til kommissorium for Diabetesudvalg Region Syddanmark.

Udvalget

Jane Kraglund oplyste, at kommissoriet vil blive drøftet med repræsentanter for kommunerne onsdag.

Bo Libergren fandt, at man i udvalget bør drøfte fodområdet.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

4. Orientering om Region Syddanmarks bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udkast til forløbsprogram for kronisk sygdom og forløbsprogram for diabetes (07/1744)

Sundhedsstyrelsen udsendte den 26. januar 2007 udkast til forløbsprogram for kronisk sygdom samt udkast til forløbsprogram for diabetes. Region Syddanmark indgår som høringspart og har i den forbindelse fremsendt sine bemærkninger til Sundhedsstyrelsen.

Baggrunden for de to udkast er Sundhedsstyrelsens rapport fra 2005 – Kronisk sygdom – patient, sundhedsvæsen og samfund – Forudsætninger for det gode forløb. Denne rapport peger bl.a. på behovet for at indføre forløbsprogrammer for de store grupper af patienter med kronisk sygdom. Sundhedsstyrelsen har som en opfølgning på rapporten opstillet en generisk model for forløbsprogrammer samt konkretiseret denne model i et forløbsprogram for en specifik kronisk sygdom (diabetes).

Formålet med forløbsprogrammerne er at beskrive en samlet, koordineret indsats af høj kvalitet for patienter med kronisk sygdom i det danske sundhedsvæsen.

Sundhedsstaben har udarbejdet Region Syddanmarks bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udkast under indkaldelse af synspunkter fra sygehusledelseskredsen og med inddragelse af praksissektoren og det foreløbige diabetesudvalg i Region Syddanmark.

Region Syddanmark finder overordnet, at forløbsprogrammerne indeholder en række hensigtsmæssige tiltag. Region Syddanmark minder dog samtidig om, at der i forbindelse med implementeringen af forløbsprogrammer må udvises fleksibilitet i forhold til at omsætte indholdet af forløbsprogrammerne til en regional udviklingsplan for indsatsen for de kroniske patientgrupper.

Det samlede høringssvar fra Region Syddanmark vedlægges som bilag. Desuden vedlægges Sundhedsstyrelsens udkast til forløbsprogram for kronisk sygdom og forløbsprogram for diabetes.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det blev besluttet, at udvalget og evt. hele Regionsrådet bør orienteres generelt om kronikeromsorgsmodellen.

Der var enighed om, at "ondt i ryggen" kunne være et godt emne.

Bilag

 

5. Fornyelse af overenskomsterne for speciallægehjælp (07/1897)

Regionernes Lønnings- og Takstnævn har anmodet regionerne om at indsende forslag til fornyelse af overenskomsterne for speciallægehjælp.

Der kan med baggrund i erfaringerne med området vedrørende praktiserende speciallæger opstilles en række temaer, der kan indgå i forhandlingerne omkring fornyelse af overenskomsten.

Med henblik på at sikre kvalitet i behandlingen, sammenhæng mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet og en rationel anvendelse af ressourcerne, kan der peges på følgende overordnede temaer som udgangspunkt for drøftelsen:

Kvalitet og service
Kvalitet og service er emner, der arbejdes med i forbindelse med alle fornyelse af alle overenskomster på praksisområdet. Som mulige instrumenter til at sikre den ønskede udvikling kan nævnes f.eks.:

 • kliniske databaser
 • udarbejdelse af servicemål
 • større tilgængelig
 • ventelistegaranti

Sammenhæng og koordination i sundhedsvæsenet
Det må vurderes, at der fortsat er behov for at arbejde for en integration mellem speciallægepraksis og øvrige sektorer på sundhedsområdet, især sygehusene og almen praksis.

Der kan overvejes muligheder, der sikrer en integration mellem speciallægepraksis og øvrige relevante sektorer på sundhedsområdet.

Kapacitet og planlægning
Regionen har stor indflydelse på planlægningen og dermed antal og placering af praktiserende speciallæger.

Derimod er der relativ lille indflydelse på de aktiviteter, der foregår i praksis og ingen indflydelse i forbindelse med overdragelse af praksis.

"Knækmodellen"
Speciallægeoverenskomstens såkaldte "knækmodel" bevirker, at samtlige honorarer reduceres med henholdsvis 25% og 40%, når omsætningen når en vis størrelse.

"Knækmodellen" har ved flere lejligheder været under politisk pres, da det fra speciallægelig side er fremført, det det virker produktionsbegrænsende, at speciallægen reduceres i honorar, og at det reducerede honorar ikke dækker de faktiske omkostninger.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udvalget, drøfter forslag til temaer og konkrete ændringer af overenskomsten vedr. speciallægehjælp med henblik på en tilbagemelding til Danske Regioner.

Udvalget

Følgende emner blev drøftet:

 • telemedicin
 • fotodynamisk terapi
 • høreapparater
 • knækmodel
 • serviceniveau og økonomi
 • servicemål i speciallægepraksis
 • lokale midler til udvikling af kvalitet og uddannelse

I øvrigt enighed om de nævnte temaer.

 

6. Næste møde (07/8)

Næste møde er den 10. april 2007 kl. 14.00.

 

7. Eventuelt. (07/8)

 


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap