Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Referat 28-02-2007 - Regional trafik og miljø

­Møde i det særlige udvalg vedr. Regional trafik og miljø 
28. februar 2007 kl. 12.00


Sted
Hotel Skibelund, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen.

Deltagere

 • Poul Weber
 • Thyge Nielsen
 • Carsten Abild
 • Jytte Lauridsen
 • William Jensen
 • Carl Erik Jensen
 • Ole Jacobsen
 • John Lohff

Afbud

 • Jørgen Bundsgaard

 
 
Dagsorden

 
1. Jordforurening - Region Syddanmarks indsats i 2007

Regionsrådet vedtog på sit møde den 8. januar 2007, pkt. 22, at udsende forslag til indsats på jordforureningsområdet i offentlig høring i perioden 4. - 31. januar 2007. Høringsperioden er nu afsluttet og der er indkommet fire høringssvar, som har karakter af synspunkter mere end af indsigelser. To høringssvar tilslutter sig forslaget. Det indstilles, at planen for 2007 vedtages endeligt med justering af ventelisten for videregående undersøgelser, som følge af synspunkter fra en grundejer, samt at synspunkter fra Varde Kommune tages til efterretning.

Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 hovedparten af myndigheds- og driftsopgaverne på jordforureningsområdet. Planen for 2007 indeholder budget og en samlet plan for løsningen af opgaverne på jordforureningsområdet i 2007, herunder en prioritering af den indsats, som Region Syddanmark vil udføre inden for den afsatte budgetramme på 37 mio. kr. i 2007.

Da regionen er i en opbygningsfase har det ikke været muligt at foretage en tværgående regional prioritering, hvor hver eneste sag i de fire amter vurderes i forhold til hinanden. Prioriteringen bygger på en videreførelse af de fire amters arbejde og vedtagne principper herfor. Hovedprincippet er, at de forureninger, som udgør den største risiko for grundvand og menneskers sundhed tages først. I 2007 vil regionen etablere grundlaget og værktøjer for at kunne foretage en regional prioritering med henblik på aktivitetsplanen for 2008.

Igangværende undersøgelser kan afdække forureninger, der kan få indflydelse på prioriteringen, ligesom forureningen ved Kærgård Plantage, hvor indsatsens omfang og økonomi ikke er fastlagt, også kan få betydning for den prioriterede indsats. Efter jordforureningsloven kan prioriteringen fraviges, og der kan gennemføres projekter, der ikke er medtaget i planen, hvis det skønnes nødvendigt. Videregående undersøgelser og oprensningsprojekter, der eventuelt ikke kan gennemføres i 2007, vil indgå i prioriteringen for 2008. Planen medfører ingen rettigheder eller pligter for grundejerne.

Den endelige plan for 2007 indgår i den årlige indberetning til Miljøstyrelsen og Depotrådet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø anbefaler, at Regionsrådet endeligt vedtager Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet med en justering af ventelisten for videregående undersøgelser som følge af indkomne synspunkter fra en grundejer, samt at indkomne synspunkter fra Varde Kommune tages til efterretning.

Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

 

2. Høring takst- og zonesystem FynBus

Forslag fra FynBus om nyt fælles takst- og billetsystem samt justering af zoneinddeling.

FynBus har til Region Syddanmark fremsendt til høring et forslag om takstsystem og zoneopdeling.

Forslaget omfatter:

 • En samordning af billettyper, så det tidligere FynBus’ og Odense Bytrafiks typer integreres til ensartede billettyper.
  Det indebærer bl.a., at Fynbus’ pensionistrabat på kontantbilletter og turkort bortfalder.
  Endvidere foreslås et efterbetalingskort, der er i tråd med det kommende landsdækkende "Rejsekortet". Dette kort giver en rabat mellem nuværende turkort og abonnementskort.
 • Nyt takstforslag med kontantbilletter stigende fra 15 kr. for 1 zone til 90 kr. for 10 zoner og månedskort fra 310 kr. for 2 zoner (udstedes ikke til 1 zone) til 1300 kr. for 10 zoner. Børnerabat er 50 %. Andre billettyper udgør en fast andel af kontantbilletten.
 • En justeret zoneinddeling, hvor der fastlægges et princip om, at man skal kunne komme fra bopælen til det "gamle" kommunecenter inden for 2 zoner. Endvidere er det søgt at begrænse det indtægtstab, der kan opstå, hvis nuværende rejser kan ske gennem et mindre antal zoner.

Forslaget er udarbejdet af COWI.

Kombinationen af takstforslag og zoneinddeling betyder ifølge et groft skøn en indtægtsstigning (fra billetsalg) på 1.9 %, men da billetpriserne på især de korte regionale ture falder, vil der være behov for et øget tilskud fra Region Syddanmark på 1,0 mio. kr.

I denne beregning er der dog ikke taget højde for, at regionalruter stilles konkurrencemæssigt bedre over for bybusruter og således i visse tilfælde vil kunne trække et øget passagertal på bekostning af bybusruterne.

Den beregnede konsekvens kan næppe undgås ved indførelsen af et fælles zone- og takstsystem, idet de nuværende takster i Odense og Svendborg Bytrafik er væsentligt lavere end FynBus’ tilsvarende takster for korte rejser. Et fælles zone- og takstsystem vil derfor betyde, at billetindtægterne øges i bybusserne, men samtidig falder i de regionale busser. Hvis billetindtægterne i de regionale busser skal fastholdes, vil det med fælles takster betyde markant forøgede billetpriser i bybusserne og deraf følgende nedgang i passagertallet.

For passagerne betyder ændringerne som foreslået af FynBus en fordyrelse på de fleste bybusrejser og lokale rejser samt på lange regionale rejser. Korte regionale rejser på 1-4 zoner vil derimod falde i pris.

Samlet vurdering:
Principperne for såvel billettyper, takstforslag som zonejusteringer synes velovervejede. Der er tilstræbt et samlet forslag, der betyder let stigende indtægter (hvis ikke en evt. passager-nedgang udligner dette).

Det vurderes, at hvis Region Syddanmark skal friholdes for stigende tilskud, vil det betyde en større prisbelastning for passagerne.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udvalget drøfter forslaget fra FynBus med henblik på udarbejdelse af forslag til høringssvar.

Udvalget

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Udvalget tilsluttede sig endvidere formands forslag til høringssvar.

Bilag

 

3. Status på sagen vedrørende forureningen i Kærgård Plantage

Der gives en status på arbejdet med forureningen i Kærgård Plantage.

Udvalget

Trine Korsgaard fra Region Syddanmark præsenterede arbejdsgruppens forslag til trin 1, som skal indgå i regionsrådsformandens drøftelse med miljøministeren den 9. marts 2007.

Udvalget finder, at arbejdsgruppens forslag er en god måde at gribe opgaven på, idet man i trin 1 får fjernet en meget stor del af den samlede forurening, og at forslaget i øvrigt er udtryk for "mest mulig miljø for pengene".

Udvalget foreslår, at man laver aktiv PR og Kommunikation for at synliggøre Regionsrådets indsats i jordforureningen.

Udvalget anbefaler arbejdsgruppens forslag for trin 1 overfor Regionsrådets formand.

 

4. Orientering om udsendelse af kortlægningsbreve for det tidligere Ribe amt

Der gives en orientering om tids- og procesplan for udsendelse af kortlægningsbreve for det tidligere Ribe amt.

Udvalget

Afdelingsleder Jakob Weber, Jordforurening, orienterede.

 

5. Orientering om arbejdet i de regionale trafikbestyrelser

Region Syddanmarks repræsentanter i de regionale trafikselskabsbestyrelser giver en orientering om arbejdet i bestyrelserne.

Udvalget

Kommende møde med Vestbanens repræsentantskab blev drøftet.

Der blev givet en orientering om arbejdet i bestyrelserne.

 

6. Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 22. marts 2007.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap