Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 28-02-2007

­­­­­Møde i Forretningsudvalget
28. februar 2007 kl. 15.00 - 19.30

Sted
Regionshuset Damhaven 12, 7100 Vejle, mødeværelse 4

Medlemmer:
Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Bent Poulsen, Jens Andersen, Jens Andresen, Bent Krogh Petersen, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Bente Gertz Hansen, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Anita Kjøng-Rasmussen, Julie Skovsby, Bent Bechmann, Kent Kirk.

Samtlige medlemmer var tilstede.

Poul-Erik Svendsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. og 3.-32. Karsten Uno Petersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 2. Bente Gertz, Julie Skovsby og Bent Bechmann deltog ikke i behandlingen af pkt. 3.-32.

2. næstformand Bjarne Juel Møller var til stede under pkt. 2.

Til stede var endvidere administrerende direktør Niels Højberg, direktør Jens Elkjær, direktør Kjeld Zacho og sekretariatschef Ole Melsen.

 

Dagsorden

Åben dagsorden


1. Høring om den fremtidige tilrettelæggelse af akutberedskabet (07/118)3

2. Dokumentarudsendelsen Strandvænget (07/2357)4

3. Låneoptagelse i henhold til økonomiaftalen for 2006 (07/167)5

4. Udmøntning af satspuljemidler fra psykiatri – puljen 2007 – 2010. Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer (07/1710)6

5. Ansøgninger om SATS puljemidler på psykiatriens område (07/1710)8

6. Samråd og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere efter 1. januar 2007 (07/2061)9

7. Statusrapport og pjecen ”Psykiatrien i Region Syddanmark - på vej” (07/1320)10

8. Revideret køreplan for Udviklingsplan for psykiatrien i Region Syddanmark (07/1531)12

9. Kvalitetsmål i psykiatrien (07/2455)14

10. Salg af rådgivning til VISO (07/1655)15

11. Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø 2007 – 2009 (07/2199)18

12. Sag efter anmodning fra SF: Regionsrådet som arbejdsgiver med et politisk funderet værdigrundlag (07/2666)19

13. Konstruktion af den overordnede ledelse for De Vestdanske Friklinikker (07/1196)20

14. Hospicer i Region Syddanmark - Budget 2007, vedtægter og harmonisering (07/168)21

15. Harmonisering af den siddende patientbefordring i Region Syddanmark (07/247)24

16. Nyrestensknusning i Region Syddanmark (07/77)26

17. Ombygning af afdeling P, OUH (07/2459)28

18. Udbud af fælles it-system til blodbankerne (07/2695)29

19. Fastlæggelse af Region Syddanmarks forsikringsstrategi (07/476)30

20. International strategi for Region Syddanmark (07/2146)31

21. Beslutning om godkendelse af programudkast for grænseoverskridende EU-samarbejde mellem Region Syddanmark-Schleswig- K.E.R.N. for perioden 2007-2013. (07/2383)32

22. Frigivelse af midler til Brobygningsforløb i 2007 (07/2113)34

23. Godkendelse at forpligtende institutionssamarbejder (07/2116)35

24. Nedsættelse af fordelingsudvalg og udpegning af medlemmer hertil (07/2240)37

25. Anmodning fra Carina Christensen om udtrædelse af Regionsrådet(07/2147)38

26. Udpegning af repræsentant til Rosborg Gymnasiums bestyrelse (07/2358)39

27. Udpegning af medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland (07/2414)39

28. Udpegning af repræsentant til Kolding Pædagogseminariums bestyrelse (07/2382)40

29. Udpegning af medlemmer til udviklingsrådet (07/2667)40

30. Indkaldelse af forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling (07/2048)41

30.1 Redegørelse om rapport vedrørende kapacitets-, funktionalitets- og bygningsanalyse for De sønderjyske Sygehuse.41

31. Centgrumhuset, erstatningsbyggeri - godkendelse af licitation, tillægsbevilling og skema B– (07/2151)LUKKET SAG.42

32. Byggesag, Kolding Sygehus – (07/1942) LUKKET SAG42


1. Høring om den fremtidige tilrettelæggelse af akutberedskabet (07/118)

Regionsrådet henviste på mødet den 8. januar 2007 Sundhedsstyrelsens rapport om det fremtidige akutberedskab, som er sendt i høring, til behandling i det særlige udvalg for tilrettelæggelse af akutberedskabet med henblik på at belyse de faglige, driftsøkonomiske og anlægsøkonomiske konsekvenser af rapporten.

De faglige konsekvenser er blevet belyst på høringen den 1. februar 2007 om den akutte indsats.

Indkomne høringssvar vedlægges som bilag. Hovedsamarbejdsudvalget behandler høringssvarene fra HovedMedUdvalgene på sygehusene den 27. februar, og resultatet heraf vil blive meddelt i forbindelse med mødet.

Udkast til høringssvar fra Region Syddanmark eftersendes inden mødet.  

Indstilling:
Det indstilles, 

 • at udkast til høringssvar drøftes med henblik på vedtagelse af et endeligt høringssvar til Sundhedsstyrelsen.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler, at Regionsrådet godkender forslaget til høringssvar med enkelte sproglige præciseringer.

Dansk Folkeparti kan ikke tilslutte sig hele høringssvaret, idet de mener, at Region Syddanmark skal have otte lægebemandede skadestuer:

 • 1 traumecenter i Odense
 • 5 akutsygehuse
 • 2 lægebemandede skadestuer

Ud over, at vi finder Odense selvskrevet som traumecenter, mener vi, at følgende byer skal i spil med akutsygehuse: Svendborg, Middelfart, Esbjerg, Vejle, Kolding, Aabenraa og Sønderborg. Fem af disse bør have akutsygehuse, og de resterende bør have en lægebemandet skadestue.

Bilag:

2. Dokumentarudsendelsen Strandvænget (07/2357)

TV2 har den 13. februar 2007 vist dokumentarudsendelsen ”Er du åndssvag”, som bl.a. afslørede en uacceptabel og nedværdigende behandling af beboerne i Hus 17 på Strandvænget, som er én af regionens sociale institutioner

Som konsekvens heraf har socialministeren bedt om en redegørelse for, hvilke skridt der er iværksat med henblik på at ændre de kritisable forhold mv., som blev illustreret i udsendelsen. Redegørelsen skal afleveres senest 1. marts 2007, og vil blive eftersendt til Regionsrådets medlemmer.

På baggrund af udsendelsen har Region Syddanmark anmodet om en redegørelse om forholdene på institutionen fra forstander for Strandvænget, Dorrit West. Denne redegørelse er udsendt pr. mail til Regionsrådets medlemmer den 21. februar 2007.

Herudover har Regionsrådets fungerende formand anmodet om en undersøgelse, der tegner et samlet billede af problemets omfang på Region Syddanmarks sociale institutioner. Undersøgelsen er efterfølgende udvidet til også at omfatte alle regionens socialpsykiatriske og specialundervisningsinstitutioner.

Afrapportering fra undersøgelsen eftersendes.

Socialområdet har iværksat et særligt tilsyn på Strandvænget, som udføres af to socialfaglige konsulenter. Dette tilsyn vil blive udvidet med ekstern uvildig ekspertise.

Endelig skal oplyses, at lederne af de sociale og socialpsykiatriske tilbud var indkaldt til en drøftelse af situationen den 19. februar 2007.

Indstilling:
Til drøftelse.

Forretningsudvalget

Ud fra en samlet vurdering af situationen omkring forstander Dorrit West er det administrationens indstilling, at der indledes afskedigelsessag mod Dorrit West.

Hovedbegrundelserne for indstillingen er svigt i forhold til sikring af betryggende ledelse af afdeling 15-18, alvorlige problemer omkring institutionens overholdelse af regler om magtanvendelse m.v. og en utilfredsstillende inddragelse af de pårørende i arbejdet omkring institutionen.

Forretningsudvalget tager indstillingen til efterretning og udtaler samtidig en kritik af det tilsyn, der er ført fra Fyns Amts side i perioden.

Samtidig betoner Forretningsudvalget kraftigt, at der skal ske en styrket udvikling af det pædagogiske udviklingsarbejde samt udvikling af et kvalificeret og fagligt kompetent tilsyn.

Bilag:

 

3. Låneoptagelse i henhold til økonomiaftalen for 2006 (07/167)

Med økonomiaftalen for 2006 blev der afsat en lånepulje på i alt 500 mio. kr. for 2006 og 2007 til amterne/regionerne vedr. visse engangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen.

Forberedelsesudvalget tiltrådte på mødet den 24. august 2006, at der fremsendes ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en samlet lånedispensation på 94,5 mio. kr. Sarah Nørris Christensen stemte imod ansøgningen.

Region Syddanmark har ved brev af 11. september 2006 ansøgt om en samlet lånedispensation på 94,5 mio. kr. Størstedelen af det ansøgte beløb vedrører generelle udgifter til etablering af it-systemer. Endvidere er der ansøgt om lånedispensation til afregningssystem i forhold til sociale tilbud og system til håndtering af elektroniske fakturaer i regionen. Endelig har Region Syddanmark ansøgt om lånedispensationer til henholdsvis Sønderjyllands og Vejle amter, som skal finansiere udgifter ved overdragelse og fordeling af arkivalier m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 15. december 2006 godkendt ansøgningen.

Endvidere har Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved brev af 7. november 2006 meddelt Region Syddanmark lånedispensation for den resterende del af anlægsudgiften til to strålekanoner, således at der er mulighed for 100 % finansiering af de to projekter. Fyns Amt, Vejle Amt og Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark har ved brev af 14. september 2006 fremsendt ansøgning om overførsel af den lånedispensation, der vedrører 50 % af anlægsudgiften på 17,4 mio. kr. vedr. nyanskaffelse af 8. accelerator på Odense Universitetshospital (Fyns Amt) og 26,8 mio. kr. vedr. etablering af ny bygning og anskaffelse af accelerator på Vejle Sygehus (Vejle Amt).

Indstilling:
Det indstilles,

 • at der optages lån på i alt 94,5 mio. kr. til engangsudgifter m.v.
 • at der optages lån på 50 % af anlægsudgifterne til to projekter til strålekanoner på i alt 22,1 mio. kr.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:

 

4. Udmøntning af satspuljemidler fra psykiatri – puljen 2007 – 2010. Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer (07/1710)

I det vedtagne budget for 2007 indgår, at der skal ske en styrkelse af psykiatrien, og at de budgetmæssige konsekvenser først indarbejdes i budgettet når rammerne for SATS-aftalen er kendt. SATS-aftalen blev indgået mellem Regeringen og Folketingets partier den 23. oktober 2006. Aftalen danner grundlag for psykiatripuljen 2007-2010.

Med psykiatriaftalen 2007-2010 gøres 30 mio. kr. til børne- og ungdomspsykiatrien permanente, og overføres fra og med 2007 gennem bloktilskuddet.

Yderligere 25 mio. kr. overføres fra og med 2007 til regionerne gennem bloktilskuddet til en intensiveret udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på nedbringelse af ventetider.

Endelig er afsat 30 mio. kr. årligt fra og med 2007 med det formål at fastholde det aktivitetsniveau, som er opnået med psykiatriaftalen 2003-2006. Samlet overføres 85 mio. kr. årligt til de fem regioner gennem bloktilskuddet fra og med 2007.

Region Syddanmarks andel af de 85 mio. kr. udgør 18,254 mio. kr. i 2007 og frem. Bloktilskuddet foreslås derfor bevillingsmæssigt forøget med dette beløb i 2007 og efterfølgende år.

Satspuljen indeholder endvidere tre puljer, som regionerne kan søge midler fra jfr. anden sag på dagsorden ( se pkt. 5). De bevillingsmæssige konsekvenser af tilskud fra disse puljer forelægges, når tilsagn herom foreligger.

Den nye psykiatriaftale indeholder ikke permanentgørelse af midler til uddannelsesaktiviteter.

Samlet bidrager psykiatriaftalen dels til sikring af aktivitetsniveauet de kommende 2 år og dels til iværksættelse af nødvendige udviklingstiltag på kort sigt for psykiatrien indtil en samlet udviklingsplan foreligger.

I Region Syddanmark udløber puljefinansiering på 21,5 mio. kr. i 2007, stigende til 30,3 mio. kr. i 2008, 33,7 mio. kr. i 2009 og 38,2 mio. kr. i 2010.

Udvalget vedrørende social- og psykiatri samt specialundervisningsområdet drøftede på mødet den 25. januar 2007 psykiatriaftalens puljer. Udvalget ønsker at sikre fastholdelse af det nuværende aktivitetsniveau i behandlingspsykiatrien gennem prioritering af midler i den nye aftale til fortsættelse af projekter med et aktivitetsmæssigt element under den gamle aftale. Udvalget konstaterer, at den nye aftale ikke rummer mulighed for opretholdelse af det nuværende aktivitetsniveau på uddannelsesområdet.

Psykiatristaben har sammen med de tre psykiatricentre gennemført en analyse af puljeaktiviteterne, jf. notat af 3. januar 2007. Notatet indeholder forslag til fortsættelse af projekter på alle tre psykiatricentre og på Psyk. Info. Forslagene er i overensstemmelse med anbefalingerne fra udvalget vedrørende social- og psykiatri samt specialundervisningsområdet. De budgetmæssige konsekvenser af forslagene er indregnet i tabellen. For nogle projekters vedkommende er der tale om prioritering af egne midler til delvis projektfortsættelse.

Forberedelsesudvalget godkendte den 14. september 2006 etablering af tre decentrale administrationer – en i hvert af de tre behandlingspsykiatriske centre. Som følge heraf bør administrationerne på centrene styrkes mod at administrationen i regionshuset reduceres. I forbindelse med den konkrete fordeling af det personale, som regionen overtog fra amterne overførte koncernledelsen i efteråret 2006 konkrete medarbejdere/vakancer til centrene. De budgetmæssige virkninger heraf er indregnet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1

Forslag til budgetomplaceringer på behandlingspsykiatriens område.

1000 kr.

2007

2008

2009

2010

Fortsættelse af puljeaktiviteter, Vest

2984

5371

5371

5371

Fortsættelse af puljeaktiviteter, Midt

3792

5540

5540

5540

Fortsættelse af puljeaktiviteter, Øst

2045

4460

4460

4460

Fortsættelse af puljeaktiviteter, Psyk.info

350

700

700

700

Administration fra "amtsgård" til Vest

1800

1800

1800

1800

Administration fra "amtsgård" til Midt

1000

1000

1000

1000

Administration fra "amtsgård" til Øst

1160

1160

1160

1160

Overføres fra 2007 til 2008

3714

-3714

0

0

Til senere udmøntning (1)

528

-3186

-3186

Til senere disponering, børn- og ungepsykiatrien (2)

5369

5369

5369

5369

Anvendelse i alt

22214

22214

22214

22214

Merindtægt: Bloktilskud vedr. psykiatriaftale

18254

18254

18254

18254

Reduktion af administration i regionshuset

3960

3960

3960

3960

Finansiering i alt

22214

22214

22214

22214

1. Indgår i budgetlægningen for 2008 og frem.
2. Midlernes anvendelse vurderes, når svar fra Indenrigs- og sundhedsministeriet vedrørende ansøgte puljemidler foreligger, jf. anden sag på dagsordenen.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at der meddeles en positiv tillægsbevilling til bevillingsområdet behandlingspsykiatri, jf. tabel 1 på 22,214 mio. kr. årligt i 2007-2010,
 • at der meddeles tillægsbevilling til bevillingsområdet Statsligt bloktilskud på 18,254 mio. kr. årligt i 2007 – 2010, og
 • at der meddeles en budgetomplacering indenfor bevillingsområdet behandlingspsykiatri (=fra regionshuset til de tre administrative centre) på 3,960 mio. kr. årligt.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:

 

5. Ansøgninger om SATS puljemidler på psykiatriens område (07/1710)

Satspuljen på psykiatriområdet indeholder tre puljer, som regionerne kan søge midler fra, jf. foregående sag. Pulje 1 handler om Retspsykiatri og forebyggelse af kriminalitet hos psykisk syge. Pulje 2 handler om Ikke-psykotiske lidelser, mens pulje 3 drejer sig om Tilgængelighed/udgående virksomhed. Ansøgningsfristen er 1. marts 2007. Puljerne rummer tilsammen 75 mio. kr. om året fra 2007 til 2010. Region Syddanmarks forholdsmæssige andel heraf udgør 15-16 mio. kr.

Ansøgning om midler til nye aktiviteter fra psykiatriaftalen 2007-2010 blev drøftet i det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning den 25. januar 2007, sag nr. 4.

Udvalget pegede på følgende væsentlige ansøgningsemner indenfor psykiatriaftalens nye puljer:

 • Retspsykiatri – styrkelse af den ambulante retspsykiatriske indsats
 • Ikke-psykotiske – nye specialtilbud/udvidelse af eksisterende ambulante behandlingstilbud til depressive og angste
 • Tilgængelighed – opus-team, opsøgende psykoseteam og akutteam.

Det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har drøftet de konkrete ansøgninger på udvalgets møde den 22. februar 2007. Ansøgningerne vil blive eftersendt til mødet i Forretningsudvalget.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at Region Syddanmark indsender de nævnte ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:

 

6. Samråd og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere efter 1. januar 2007 (07/2061)

De fire tidligere amter i Region Syddanmark har alle haft et Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere med henblik på at udtale sig vejledende til anklagemyndigheden om retsfølger for målgruppen.

Endvidere var der et amtsligt kriminalpræventivt tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere. Lovgivningsmæssigt overgik ansvaret for tilsynet til kommunerne den 1. januar 2007. Samrådsfunktionen, der ikke var lovbestemt, var samtidig til drøftelse.

I rammeaftalen om det sociale område mellem de syddanske kommuner og Region Syddanmark blev det i efteråret 2006 aftalt, at der fremover skulle være et tværfagligt Samråd. Endvidere skulle der udarbejdes retningslinier for tilsynet med målgruppen.

Ved møde den 27. november 2006 i Det Administrative Samarbejdsforum om rammeaftaler på det sociale område ønskede de kommunale repræsentanter, at tilsynet fortsætter i regionalt regi, men i et tæt samarbejde med kommunerne. Derved vil de tilsynsførende fortsat være medarbejdere med stort kendskab til målgruppen. Der ønskedes en samlet pris på samråd og tilsyn.

Alle kommuner i Region Syddanmark undtagen Nyborg Kommune har nu sagt ja til at indgå i en aftale omkring et fælles samråd sekretariatsbetjent af Region Syddanmark samt godkendt et regionalt tilsyn med målgruppen på entreprenørbasis udgående fra regionale institutioner.

Regionens forslag indeholder en objektiv finansiering af tilsyn og samråd for 2007 på 2,822 mio. kr. svarende til 2,40 kr. pr. indbygger. Finansieringen dækker lønninger til tilsynsførende, formand og næstformand for samrådet, kontorhold, kørsel og overhead. Økonomien for 2008 skal drøftes senere.

Målgruppen er ca. 135 udviklingshæmmede lovovertrædere, der kræver en særlig støtte og tilgang, fordi de bl.a. kan være udadreagerende. Tilsynet og samrådsfunktionen er efter 1. januar 2007 fortsat kontinuerligt.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at der på bevillingsområdet for sociale tilbud, Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere meddeles en tillægsbevilling til en indtægt og udgift, (netto = 0) på 2,822 mio. kr. i 2007.
 • at social- og psykiatridirektøren bemyndiges til at omplacere indtægterne til institutioner og samarbejdspartnere i overensstemmelse med aftalen med kommunerne.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

7. Statusrapport og pjecen ”Psykiatrien i Region Syddanmark - på vej” (07/1320)

I forbindelse med regionsdannelsen på psykiatriområdet i Region Syddanmark skal der gennemføres en grundig planlægningsproces, der skal løfte psykiatrien i de forhenværende fire amter ind i de nye geografiske, lovgivningsmæssige og værdimæssige rammer i regionen.

Planlægningsprocessen udmøntes i en Udviklingsplan, der matcher tidens krav og forventninger til en moderne samarbejdsorienteret psykiatri - høj kvalitet, høj grad af tilgængelighed, høj produktivitet og effektiv ressourceudnyttelse.

Første skridt i Udviklingsplanen er udarbejdelse af statusrapport. Professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet og cand.scient.san. Peter Jezek, Sygehus Fyn blev kontaktet vedrørende udarbejdelse af statusrapport, og har i samarbejdet med psykiatristaben udarbejdet statusrapporten.

Statusrapporten beskriver hvor psykiatrien i Region Syddanmark står i forhold til udvalgte temaer. Rapporten giver mulighed for at skabe refleksioner over forskellige temaer samt et udgangspunkt for det videre arbejde i Udviklingsplanen. Statusrapporten indeholder følgende kapitler:

 1. Hovedresultater for hele statusrapporten
 2. Psykiatrisk sygdomsforekomst
 3. Specialisering
 4. Rekruttering
 5. Kvalitet
 6. Patienter og pårørende
 7. Faglighed
 8. Sammenhæng - praksissektor og kommuner
 9. Socialpsykiatri
 10. Psykiatriens image

For et hurtigt overblik over de enkelte kapitler kan kapitel 1 med fordel gennemlæses, foruden opsamlingen i kapitel 1 er der opsamling for hvert kapitel i starten af kapitlet.

På baggrund af statusrapporten er der udarbejdet, i samarbejdet med Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark, en pjece "Psykiatrien i Region Syddanmark - på vej". Pjecen giver et overblik af statusrapportens temaer, samt mulige udfordring psykiatrien i Region Syddanmark står over for.

Udvalgte udsagn fra statusrapporten.

 • Det skønnes at cirka 110.000 borgere i Region Syddanmark har en psykisk lidelse. I 2005 modtog cirka 27.000 borgere behandling i behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark i 2005, heraf cirka 4.000 børn og unge. En stor af de resterende 83.000 borgere behandles hos egen læge, privatpraktiserende psykologer / psykiatere eller er tilknyttet den kommunale socialpsykiatri.
 • Størstedelen af ressourcerne i behandlingspsykiatrien bruges til gruppen af personer i den erhvervsaktive alder.
 • I psykiatrien i Region Syddanmark findes der specialisering indenfor oligofreni (psykisk udviklingshæmmede med psykisk lidelse), geronto (ældre), retspsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, samt en række forskellige udbud af forskellige specialiserede behandlingstilbud.
 • Psykiatrien i Region Syddanmark har valgt at tage udgangspunkt i WHO´s fem kvalitetselementer.
  • Faglig kvalitet
  • Organisatorisk kvalitet
  • Brugeroplevet kvalitet
  • Ressourceeffektivitet
  • Lav risiko for patienter
 • I psykiatrien i Region Syddanmark var der den 1. oktober 2006 426 børn og unge på venteliste, af disse havde 8 % ventet mere end 3 mdr. og 29 % havde ventet mere end 2 mdr. I voksenområdet er der generelt ingen ventetid.
 • De landsdækkende bruger- og pårørendeundersøgelser viser et billede af brugere, som er tilfredse med deres møde med psykiatrien, mens de pårørende er mindre tilfredse.
 • Prognoser for lægemangel i voksenpsykiatrien skønner at der i 2015 er lægemangel op til 36 %.
 • 8,4 % af alle konsultationer hos den praktiserende læge angives at have psykisk problem / lidelse som vigtigt årsag for henvendelse. De fleste patienter bliver færdigbehandlet i almen praksis, og kun fåtal henvises til psykiaterne. Depression er den tredje mest forekommende kontakt- og konsultationsårsag.
 • I Region Syddanmark er der 1.556 socialpsykiatriske pladser, heraf driver psykiatrien i Region Syddanmark 7 socialpsykiatriske institutioner med 302 pladser.

Psykiatriens image er præget af utroligt mange paradokser og komplekse problemstillinger. Det billede mange borgere har af psykiatrien, er præget af de mange tragiske historier fra medierne, hvor psykisk syge er involveret.

Indstilling:
Det indstillles,

 • at der sker en drøftelse af Statusrapport - kvalitativ og kvantitativ status og vurdering af psykiatrien i Region Syddanmark og pjecen ”Psykiatrien i Region Syddanmark - på vej”.
 • at rapporten tages til efterretning.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler, at rapporten tages til efterretning.

Bilag:

 

8. Revideret køreplan for Udviklingsplan for psykiatrien i Region Syddanmark (07/1531)

Regionsrådet godkendte i oktober 2006 forslag til projektplan for udarbejdelse af Udviklingsplanen for psykiatrien i Region Syddanmark. Rapporten havde i korte træk følgende hovedpunkter i tidsplanen:

 • Statusrapport – præsenteres på mødet i marts 2007
 • Udviklingsplankonference den 9. marts 2007
 • Temagruppearbejde (fagligt og administrativt arbejde) marts-august 2007
 • Udkast til Udviklingsplan til høring oktober-november 2007
 • Godkendelse af Udviklingsplan i januar 2008
 • Statusrapporten er klar, og Udviklingsplankonferencen afholdes som planlagt den 9. marts 2007.

I forhold til den videre udviklingsplanproces efter konferencen kan der peges på en række ændringer, siden den oprindelige plan blev vedtaget, og øvrige omstændigheder, der gør det relevant at foreslå en ny køreplan for den resterende del af Udviklingsplanprocessen. Der er redegjort nærmere herfor i vedlagte bilag.

Tidsplanen for forslag til reviderede køreplan bliver herefter i hovedtræk:

 • Marts: Regionsrådet drøfter oplæg til retningslinier for den videre planlægning.
 • April-maj: Temagrupper arbejder – i forhold til specialeplanlægningsdelen handler det om børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og gerontopsykiatrien. I forhold til den tværgående del nedsættes en temagruppe om patient og pårørende. Kommuner og praksissektordeltager i temagrupperne.
 • Juni: Regionsrådet drøfter temagruppernes rapporter.
 • Juni-juli: Psykiatriledelsen udarbejder en række scenarier for psykiatriens organisering og specialisering ud fra den politiske drøftelse, temagruppernes anbefalinger og de politiske hensigtserklæringer godkendt i marts. Resultatet af bygningsgennemgang foreligger på det tidspunkt og inddrages. Resultater af planlægningsarbejde på andre områder (uddannelse, forskning, socialpsykiatrien, RCT og Psykiatrisk Informationscenter), der foreligger i juli inddrages i udkast til Udviklingsplan.
 • August: Regionsrådet drøfter udkast til Udviklingsplan med scenarier og forventes at sende det til høring.
 • Oktober: Regionsrådet forventes at godkende Udviklingsplan.

Forslag til politiske hensigtserklæringer
Regionsrådet har godkendt en meget overordnet vision for psykiatriområdet i regionen. Af den kan der udledes en række nøgletemaer. Det drejer sig om:

 1. Sammenhæng
 2. Tilgængelighed (og specialisering)
 3. Kvalitet
 4. Faglighed og engagement
 5. Dialog – tillid/tryghed
 6. Nytænkning-forskning
 7. Effektiv ressourceudnyttelse

I forhold til at sikre en målrettet og effektiv videre planlægningsproces er der brug for nærmere afklaring af, hvad konsekvenserne af vision og nøgletemaer er.

Det foreslås at ske i form af politiske hensigtserklæringer, der skal være retningsgivende for den kommende planlægningsproces og som præciserer den nærmere politiske forståelse i Region Syddanmark af den godkendte vision og temaer heri.

Bilaget beskriver de konkrete forslag til hensigtserklæringer.

Forslaget bygger på statusrapportens billede af udgangspunktet for psykiatrien i Region Syddanmark, hvilke udfordringer psykiatrien står overfor set i lyset af dette og de regionale og nationale tendenser i psykiatrien og sammenskrivning af forståelsen af hvad god psykiatri er og har været i de forhenværende 4 amter.

Forslag til temagrupper
Der foreslås nedsat faglige temagrupper i det kommende specialeplanlægningsarbejde på følgende specialeområder/fagområder dækkende hele behandlingspsykiatriens område:

 • Børne- og ungdomspsykiatrien – 0 til 18-årige (herunder retspsykiatrien)
 • Voksenpsykiatrien – 18 til 70-årige (herunder retspsykiatrien)
 • Gerontopsykiatrien – 70+

De 3 faglige temagrupper skal (ud fra en overordnet beskrivelse af det gode patientforløb) overordnet besvare følgende spørgsmål:

 • For hvilke målgrupper skal basisfunktionen (den almenpsykiatriske afdeling/den almene distriktspsykiatri) løfte behandlingsopgaven?
 • Hvad er minimums befolkningsunderlaget for basisfunktionen? Og hvad er det ideelle?
 • Hvilken volume (sengemæssigt/personalemæssigt) skal en almen distriktspsykiatrisk enhed/almenpsykiatrisk afdeling have for at være faglig bæredygtig?
 • Hvad er minimums befolkningsunderlaget for en åben psykiatrisk skadestue og hvad er det ideelle?
 • Hvilke specialtilbud skal der være i psykiatrien (senge og ambulant) og hvad er deres befolkningsunderlag – som minimum og ideelt set?
 • I hvilket omfang understøtter temagruppernes anbefalinger de centrale værdier for psykiatrien – tilgængelighed, sammenhæng og faglig kvalitet?

Udover psykiatrien selv vil kommunerne og praksissektor blive inviteret til at deltage i temagrupperne.

Samarbejdet med bruger/patienter og pårørende er et centralt tema for psykiatrien i regionen og en hurtig afklaring af ikke mindst rammen for samarbejdet – en patient/bruger- og pårørendepolitik, men også den fremtidige samarbejdsstruktur og patient/pårørendeundervisningstilbuddet i regionen bør prioriteres højt.

Derfor foreslås nedsat en særlig temagruppe til dette indsatsområde til at køre sideløbende med de ovenfor omtalte specialeplanlægningsgrupper.

Temagruppen skal konkret komme med udkast til følgende hovedemner:

 1. Bruger/patient- pårørendepolitik – ud fra de tidligere amters politikker og under hensyntagen til de nye strukturelle rammer formuleres udspil til politik.
 2. Skitse til samarbejdsstruktur på alle niveauer – herunder overordnet regionalt niveau (politisk og på embedsplan), på centerniveau, på afdelingsniveau.
 3. Katalog med patient/pårørendeundervisningsaktiviteter til efterfølgende drøftelse og prioritering.

Det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning behandlede sagen på møde den 22. februar 2007 og kan anbefale indstillingen.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at der sker en drøftelse og at revideret køreplan godkendes.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler, at den reviderede køreplan godkendes.

Bilag:

 

9. Kvalitetsmål i psykiatrien (07/2455)

Forberedelsesudvalget godkendte Budget 2007 på mødet i september 2006. Heri indgik der ikke kvalitetsmål for indsatsen i 2007 på psykiatriområdet. Ud fra den udmeldte budgetramme er der siden i kredsen af afdelingsledelser og den øverste psykiatriledelse i regionen arbejdet med at udvikle kvalitetsmål. Ambitionen har været at udvikle en 1. generations udgave af psykiatriens mål, der skulle arbejdes videre med i forhold til Budget 2008.

De krav kvalitetsmålene skulle leve op til var:

 • Der skulle sættes mål for indsatsen på alle 5 dimensioner i kvalitetsbegrebet.
 • Målene måtte helst ikke afføde yderligere registreringer.
 • Målene skulle afspejle den nuværende og kommende dagsorden for psykiatrien – psykiatriens værdigrundlag i Region Syddanmark, budget 2007 i RSD, ny psykiatrilov/anvendelse af tvang, produktiviteten i søgelyset, behandlingsgaranti på vej, akkreditering/kvalitetsmodel på vej
 • De fleste mål skulle kunne følges op løbende (fx kvartalsvis).

Vedlagt er forslaget til de 20 kvalitetsmål for 2007 for psykiatrien. Nogle er fælles for hele psykiatriområdet, mens andre er gældende for dele af psykiatrien (behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien eller RCT-området). Af væsentlige mål kan fremhæves:

 • Der er spurgt ind til børn i familier med psykisk syge.
 • Tid for 1. behandling inden 8 dage efter henvisning.
 • Epikrise udsendt indenfor 3 hverdage efter udskrivning.
 • Behandlingsopstart senest 3 mdr. efter henvisning. 
 • Indflytning 1 mdr. efter visitation til socialpsykiatrisk døgntilbud.
 • RCT-området - visitation afklaret senest 3 mdr. efter henvisning og behandlingsopstart senest 9 mdr. efter henvisning.
 • Der gennemføres opfølgningssamtale efter tvangsanvendelse.
 • Afdelingerne lever op til NIP – indikatorer.
 • 4 % øgning i den samlede ambulante aktivitet i forhold til regnskab 2005.

Indstilling:

Det indstilles,

 • at forslag til kvalitetsmål tiltrædes.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:

 

10. Salg af rådgivning til VISO (07/1655)

I forbindelse med kommunalreformen har Staten oprettet den nationale Videns- og Specialrådgivningsenhed, VISO, som har fået til huse i Odense.

VISO har til opgave at stille ekspertviden til rådighed i hele landet, når man står med en helt særlig, speciel og kompliceret problemstilling eller situation. Denne viden skal sikre kvaliteten ved afdækning af problemstillinger og ved afsøgning af metoder, behandlingstilbud og kompensationsmuligheder, der kan forbedre borgerens livssituation.

VISO løser i vid udstrækning sine opgaver via kontrakter med kommuner, regioner og andre.

I december 2006 blev der indgået kontrakter mellem Region Syddanmark og VISO om levering af rådgivningsydelser. Ydelserne skal overvejende leveres af Region Syddanmarks institutioner indenfor social-, socialpsykiatri og specialundervisningsområdet. Kontrakterne gælder for 2007

Center for kommunikation og hjælpemidler i Vejle
Center for kommunikation og hjælpemidler i Vejle skal levere ydelser der omhandler Hjælpemidler, herunder siddestillingsanalyser. Rådgivning i forbindelse med komplicerede og specialiserede problemstillinger på hjælpemiddelområdet. Specialrådgivning i forbindelse med boligsager/boligændringer. Specialrådgivning i forhold til de mest specialiserede problemstillinger inden for blinde-svagtsynsområdet / døvblindblevne. Rådgivning i forhold til avancerede IT-hjælpemidler i forbindelse med hjælpemidler til borgere med meget komplicerede kommunikationsproblemer.

Budgetrammen er på 2.030.000 kr. i 2007.

Center for rehabilitering og specialrådgivning i Odense
Center for rehabilitering og specialrådgivning i Odense skal levere ydelser der omhandler:

Rådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager / samt bilsager. Rådgivning til unge og voksne der gradvis mister hele eller det meste af hørelsen eller får akut høretab. Rådgivning og afdækning af funktionsevner i relation til stillingtagen til en CI-operation. Rådgivning i de mest komplicerede sager vedr. Tinnitus, Meniere og lydoverfølsomhed.

Rådgivning i forbindelse med afdækning af kommunikative kompetencer og potentielt udviklingspotentiale i forhold til børn med massive sproglige og kommunikative vanskeligheder.

Budgetrammen herfor er på kr. 1.680.000 kr. i 2007.

Egely
Egely yder rådgivning i forhold til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, stærkt udadreagerende og /eller kriminelle.

Budgetrammen er på 950.000 kr. i 2007.

Fuglekær
Fuglekær yder rådgivning vedr. kriminelle udviklingshæmmede med problemskabende og udadreagerende handlinger, samt udviklingshæmmede med svære personlighedsforstyrrelser.

Budgetrammen er på 2.150.000 kr. i 2007.

Kastaniely
Rådgiver i forhold til sager med børn og unge med social eller adfærdsmæssige problemer, grænsende op til psykiatri eller handicap. Målgruppen er børn og unge i alderen 6 – 18 år, der mangler personlige og sociale kompetencer, samt har været udsat for omfattende omsorgssvigt.

Budgetrammen er på 700.000 kr. i 2007.

Møllebakken
Rådgiver i komplekse og specialiserede enkeltsager i vedr. børn fra 10 – 19 år (kan forlænges til 23 år) der er udviklingshæmmede, og som falder uden for de traditionelle tilbud. Der er brug for rådgivning, der indeholder viden om pædagogisk praksis inden for handicap, psykiatri og omsorgssvigt.

Budgetrammen er på 250.000 kr. i 2007

Bihuset
Rådgiver omkring pædagogiske problemstillinger i forhold til børn med autismespektrumforstyrrelser.

Budgetrammen er på 700.000 kr. i 2007.

Spurvetoften
Rådgiver i forhold til de mest specialiserede og komplicerede problemstillinger vedr. personer som har autisme og fungerer på et tidligt udviklingstrin.

Budgetrammen er på 1.100.000 kr. i 2007.

Nyborgskolen
Nyborgskolen yder specialrådgivning i forhold til unge 16 – 24 år med høretab, som pga. yderligere vanskeligheder er uafdækkede i forhold til rehabilitering og revalidering.

Budgetrammen er på 850.000 kr. i 2007.

Fredericiaskolen
Fredericiaskolen yder specialrådgivning i forhold til de mest specialiserede og komplicerede problemstillinger inden for undervisning i døveområdet.

Budgetrammen er på 1.350.000 kr. i 2007.

Pomonahuset
Pomonahuset er et tilbud til unge mennesker med svære spiseforstyrrelser, som har brug for en varieret grad af støtte til mestring af hverdagslivet. Pomonahuset giver rådgivning i komplicerede enkeltsager vedrørende unge med svære spiseforstyrrelser.

Budgetrammen er på 700.000 kr. i 2007

Kollegiet Rømersvej
Her ydes bl.a. specialrådgivning til unge mennesker med debuterende skizofreni og borderline forstyrrelser herunder selvskadende adfærd. Børn og unge i alderen 0-18 år med selvmords- og selvskadende adfærd samt familier til børn og unge op til 18 år som udviser selvmordadfærd og selvskadende adfærd.

Budgetrammen er på 1.400.000 kr. i 2007

Teglgårdshuset

Teglgårdshuset rummer personer med alvorlige sindslidelser, aktiv misbrug og dyssocial adfærd. Beboerne har en livsstil og en adfærd, som gør det umuligt for dem at bo i andre socialpsykiatriske botilbud. Teglgårdshuset yder rådgivning til professionelle om afklaring af særligt komplicerede problemstillinger der opstår i dag-/eller døgntilbud.

Budgetrammen er på 400.000 kr. i 2007

Flydedokken

Flydedokken yder specialrådgivning for vanskeligt stillede sindslidende og mennesker med svær personlighedsforstyrrelse, der ikke kan rummes inden for de almindelige psykiatriske tilbud eller forsorgshjem, ofte pga. svært misbrug eller manglende social tilpasningsevne.

Budgetrammen er på 1.200.000 kr. i 2007

Budgetrammerne indeholder 5 % administrationsbidrag til den politiske og administrative organisation i regionshuset.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at Regionsrådet tager de indgåede kontrakter til efterretning.
 • at der på bevillingsområde sociale tilbud, meddeles en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på 15,46 mio. kr. i 2007.
 • at direktøren for social- og psykiatriområdet bemyndiges til at foretage udmøntning af VISO indtægterne på de konkrete bevillingsområder i overensstemmelse med de indgåede kontrakter med VISO.

Det forudsættes, at sagen efterfølgende bringes bevillingsmæssig på plads ved en evt. generel budgetrevision.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

11. Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø 2007 – 2009 (07/2199)

I henhold til de centrale parters rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (De (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO / Sundhedskartellet) har et forhandlingsorgan med ledelses- og organisationsrepræsentanter fra Region Syddanmark i 2006 forhandlet en lokalaftale på plads.

Aftalen sætter bl.a. fokus på

 • en styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet for at sikre et sundt og sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte.
 • at både ledere og medarbejdere sammen er ansvarlige for helheden og for i fællesskab at løse opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet til gavn for borgerne.
 • at arbejdet baseres på åbenhed, dialog og gensidig respekt mellem ledere og medarbejdere.

Af rammeaftalen fremgår at,

 • ”Forhandlingsorganet har den endelige kompetence til at indgå en lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for hele regionen og dermed kompetence til at forhandle og aftale formål, indhold og struktur for den lokale medindflydelse og medbestemmelse” – samt organiseringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
 • Aftalen blev underskrevet d. 4. januar 2007 og vedlægges til orientering. Den danner rammen for MED-arbejdet (medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø) for regionens 26.000 ansatte i de 325 MED-udvalg med ca. 2.900 medlemmer.

Indstilling
Det indstilles,

 • at aftalen tages til efterretning.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:

 

12. Sag efter anmodning fra SF: Regionsrådet som arbejdsgiver med et politisk funderet værdigrundlag (07/2666)

SFs gruppe i Regionsrådet ønsker følgende drøftelse:

En forberedende drøftelse ønskes frem mod etablering af Regionsrådets værdigrundlag som arbejdsgiver for ca. 24.000 ansatte.

Begrundelse:
SF har fået enkelte henvendelser, som spørger til Regionsrådets sundhedspolitik for de ansatte eller etablering af samme. En drøftelse ønskes af forventninger, hensigter og ageren i forhold til personalets muligheder for at virke i et sundt, miljørigtigt arbejdsliv i psykisk og fysisk balance med opgavestillelse og opgaveløsninger.

Det er nu tid efter den første indflytning og de første erfaringer at Regionsrådet udstikker sin egen profil for at være politisk ledelse overfor sin totale arbejdsstyrke. Det er vigtigt i det fælles ejerskab til regionen at der ses en klar linje mellem den politiske kurs og den faktuelle arbejdsvirkelighed for dem, der udfører det bestilte arbejde.

SF er bekendt med de alm. vedtagne organer for medarbejderindflydelse og høringsret i hverdagen – det forekommer dog politisk vigtigt, at vi på tværs af partierne får drøftet og opstillet normer og værdigrundlag for virksomheden ”Region Syddanmark”, som er genkendelige for vore ansatte.

Vi er i en speciel overgangstid, hvor der er brug for særlig opmærksomhed for personalets muligheder og behov i det daglige arbejde. F.eks. har Næstved kommune iflg. deres kommunaldirektør oprettet en særlig hotline for stresssymptomer – da sygeligheden steg og steg. Dette blot som eks. på at andre offentlige myndigheder er indstillet på særlige tiltag – når der opstår særlige problemstillinger.

Forretningsudvalget

Drøftet.

 

 

13. Konstruktion af den overordnede ledelse for De Vestdanske Friklinikker (07/1196)

Forberedelsesudvalget godkendte på møde den 9. november 2006, at der indgås aftale med Region Midtjylland om samdrift af De Vestdanske Friklinikker i henholdsvis Give og Brædstrup.

Da der på daværende tidspunkt pågik drøftelser mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark om konstruktion for den overordnede ledelse af De Vestdanske Friklinikker, blev dette emne udsat med henblik på senere stillingtagen.

På baggrund af drøftelser mellem de to regioner er der nu udarbejdet allonge til aftale om drift af De Vestdanske Friklinikker og om konstruktion af den overordnede ledelse. Indholdet af allongen er, at den overordnede ledelse sammensættes med paritetisk repræsentation af henholdsvis Region Midtjylland og Region Syddanmark, således at driftsaftalen forvaltes af et funktionsråd bestående af sundhedsdirektørerne for de to regioner.

Den overordnede ledelses opgaver og ansvar er:

 • at sikre implementering af De Vestdanske Friklinikker.
 • at fastlægge friklinikkens opgavespektrum.
 • at følge op på, at friklinikken drives i overensstemmelse med klinikkens formål.
 • at samordne budgetlægningen og følge aktivitetsudviklingen.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at allonge om konstruktion af den overordnede ledelse til gældende aftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark om drift af De Vestdanske Friklinikker tiltrædes.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:


 

14. Hospicer i Region Syddanmark - Budget 2007, vedtægter og harmonisering (07/168)

Hvert af de fire gamle amter har i henhold til sygehusloven tegnet driftsoverenskomst med et hospice om drift af op til 12 pladser på årsbasis. Fra 2007 overtager regionerne opgaven i henhold til sundhedslovens § 75. Af bekendtgørelse nr. 846 af 26. juli 2006 fremgår, at Region Syddanmark er forpligtet til at indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer om 40 hospicesengepladser.

Region Syddanmark har overtaget følgende uopsagte driftsoverenskomster fra de fire amter:

 • Mellem Sct. Maria Hospice Center og Vejle Amt om drift af 12 pladser.
 • Mellem Hospice Fyn og Fyns Amt om drift af 12 pladser.
 • Mellem Sydvestjysk Hospice Center og Ribe Amt om drift af 12 pladser .
 • Mellem Hospice Sønderjylland og Sønderjyllands Amt om drift af 6 pladser i 2007 og 9 pladser i 2008 ff.

Efterfølgende har Hospice Sønderjylland fremsendt ønske om at blive bragt op på fuld drift af 12 pladser fra 1. august 2007. Dette anbefales af sundhedsstaben af hensyn til rationel drift. Såfremt dette ønske imødekommes, har Region Syddanmark driftsoverenskomst om i alt 48 hospicepladser.

Af alle fire driftsoverenskomster fremgår, at hospice skal fremsende budgetforslag til amtet (nu regionen), hvorefter amtsrådet (Regionsrådet) behandler og godkender budgettet og fastsætter sengedagstaksten for budgetåret.

De fire driftsoverenskomster afspejler forskellige former for organisering af samarbejdet mellem hospice og amt.

 • Hospice Fyn var integreret i amtets økonomisystem og betjentes i vid udstrækning administrativt af amtet.
 • Sct. Maria Hospice Center var integreret i amtets økonomisystem, men har egen administrator.
 • Hospice Sønderjylland er selvstændig ansvarlig for økonomistyring og administration.
 • Sydvestjysk Hospice Center er selvstændig ansvarlig for økonomistyring og administration (ydelserne købes ved Sydvestjysk Sygehus).

Der er også en række forskelligheder fra amt til amt i organiseringen af samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen, i betalingen fra hospice for sundhedsrelaterede ydelser etc. Eksempelvis skal et hospice have adgang til palliativ speciallæge døgnet rundt, selvom det ikke er en ydelse, der benyttes ofte. 

Hospice Center Sydvestjylland har indgået rådighedsaftale med speciallæger til en budgetteret årlig omkostning på 324.000 kr., og Hospice Fyn har en årlig udgift på knap en million på denne konto, hvorimod Sct. Maria ikke betaler for rådighed, men alene betaler 650 kr. pr. opkald i vagttiden.

Det får som konsekvens, at de fremsendte budgetforslag ikke er direkte sammenlignelige fra hospice til hospice, samt en vis forskellighed i de beregnede sengedagstakster. 

Det er sundhedsstabens plan i løbet af 2007 at tilvejebringe grundlaget for harmonisering af de fire driftsoverenskomster samt øget sammenlignelighed mellem hospicer på økonomi, produktion og kvalitet.

Det er endvidere planen at iværksætte specialeplanlægning på det samlede palliationsområde (det lindrende behandlingsområde) i 2007 med henblik på en harmonisering af samarbejdet mellem hospicer og palliative teams i regionen.

Budget 2007 for de fire hospicer beskrives i vedlagte bilag.

Sammenfattende vil en regional godkendelse af de fremlagte budgetforslag betyde en samlet bruttoudgift i 2007 på ca. 60 mio. kr.

For at beregne den samlede regionale udgift fratrækkes etableringstilskud fra hospice-puljen, kommunal medfinansiering, der i henhold til sundhedsloven kan udgøre op til 1.650 kr. pr. sengedag, samt betaling fra Region Midtjylland for patienter, der benytter Sct. Maria Hospice Center.

Sundhedsstaben anbefaler, at Regionsrådet fastsætter den kommunale medfinansiering til 1.650 kr. pr. hospiceplads.

Der budgetteres med disse forudsætninger med en samlet regional nettoudgift i 2007 på 37,015 mio. kr. I dette beløb er indregnet en række mindre justeringer i henhold til tidligere budgetter. Justeringerne fremgår af vedlagte budgetoversigter.

I budgetrammen for 2007 er der afsat 40 mio. kr. til hospice-området.

Fra og med 2009 er alle tilskud fra hospice-puljen bortfaldet, og en ren fremskrivning af budgettet for 2007 vil betyde, at de regionale nettoudgifter til hospicer fra 2009 årligt vil være på 43,5 mio. kr. i 2007-priser.

I henhold til driftsoverenskomsterne skal de tidligere amter godkende ændringer i vedtægter for de selvejende hospiceinstitutioner i Odense, Vejle og Esbjerg.

Hospicebestyrelsen for Sct. Maria Hospice Center i Vejle har fremsendt forslag til ændrede vedtægter til Regionsrådets godkendelse. Sundhedsstaben anbefaler, at disse vedtægter godkendes, idet de alene indeholder forslag til ændringer i henhold til nedlæggelse af amterne og oprettelse af regionerne. Vedtægtsændringerne vedlægges som bilag.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at Sct. Maria Hospice Centers bruttobudget på 18,44 mio. kr., nettobudget på 8,62 mio. kr. og sengedagstakst på 4.610 kr. for 2007 inklusiv de i bilaget foreslåede rammeudvidelser godkendes.
 • at Hospice Fyns bruttobudget på 17,37 mio. kr., nettobudget på 10,186 mio. kr. og sengedagstakst på 4.343 kr. for 2007 inklusiv de i bilaget foreslåede rammeudvidelser godkendes.
 • at Sydvestjysk Hospice Centers bruttobudget på 19,228 mio. kr., nettobudget på 10,169 mio. kr. og sengedagstakst på 3.668 kr. for 2007 inklusiv de i bilaget foreslåede rammeudvidelser godkendes.
 • at Hospice Sønderjyllands bruttobudget på 15,899 mio. kr., nettobudget på 8,04 mio. kr. og sengedagstakst på 4.380 kr. for 2007 inklusiv de i bilaget foreslåede rammeudvidelser godkendes.
 • at den kommunale sengedagstakst fastsættes til 1.650 kr.
 • at forslag til vedtægtsændringer for Sct. Maria Hospice Center og tilhørende "liljekonto" tiltrædes.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:

 

15. Harmonisering af den siddende patientbefordring i Region Syddanmark (07/247)

Sundhedsdirektionen nedsatte i juni 2006 en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at fremlægge anbefalinger for harmonisering af den siddende patientbefordring i Region Syddanmark. Forberedelsesudvalget drøftede på møde den 14. december 2006 arbejdsgruppens anbefalinger på området, jf. vedlagte rapport af november 2006.

I den forbindelse ønskede udvalget de økonomiske konsekvenser nærmere belyst for så vidt angår:

 1. Et udvidet serviceniveau for patienter, der benytter sig af frit sygehusvalg på regionens sygehuse, således at disse, såfremt befordringsreglerne er opfyldt, ydes siddende befordring eller tilskud til transporten til det valgte sygehus, svarende til billigste offentlige transportmiddel (model 2 i rapporten).
 2. En harmonisering af servicemål for ventetid på befordring for dialyse-, kemo-, og strålepatienter, således at disse som hovedregel højst må tåle ½ times ventetid før og efter behandling.

Det vurderes, at model 2 vil resultere i merudgifter for regionen. Størrelsesordenen er forbundet med usikkerhed, men på baggrund af eksisterende patientvandringer på tværs af de tidligere amter i regionen i 2006, tillagt en forudsætning om 10 pct. vækst, kan merudgiften skønnes til årligt ca. 8,2 mio. kr., jf. vedlagte bilag.

Modellen indeholder flere fordele. Den vil dels betyde ensartede regler på befordringsområdet for alle patienter, der bliver behandlet på regionens sygehuse og samarbejdssygehuse og vil derved sikre et gennemsigtigt regelsæt for patienterne og samtidig lette administrationen af befordringsområdet betydeligt. Desuden kan den understøtte muligheden for en hensigtsmæssig udnyttelse af kapaciteten på regionens sygehuse, forstået på den måde at befordringsreglerne ikke vil virke som en barriere for patienternes mobilitet for over længere afstande at søge derhen, hvor der evt. er ledig kapacitet i regionen.

Harmonisering af servicemålet vedrørende ventetid for de udvalgte patientgrupper er på baggrund af drøftelser med taxa-selskaberne i de tidligere Vejle og Sønderjyllands Amter, skønnet til en merudgift på årligt ca. 3 mio. kr.

Arbejdsgruppen har desuden anbefalet, at der som hovedregel udbetales befordringsgodtgørelse svarende til det billigste offentlige transportmiddel. I de tidligere amter er der i nogle tilfælde ydet km-godtgørelse, ligesom der i det tidligere Sønderjyllands Amt ikke er skelnet mellem pensionistbillet eller ej i refusionen. Såfremt der administreres i henhold til arbejdsgruppens anbefalinger vurderes det at kunne medføre en mindreudgift på 5,2 mio. kr.

Det samlede skøn er derfor, at befordringsudgifterne ved valg af model 2 samt harmonisering af serviceniveauet for de nævnte patientgrupper vil resultere i merudgifter på årligt ca. 6 mio. kr.

Det særlige udvalg vedrørende tilrettelæggelse af akutbetjeningen behandler sagen på møde den 27. februar og dets bemærkninger vil foreligge ved Forretningsudvalgets møde.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at arbejdsgruppens forslag til regelsæt for siddende patientbefordring og befordringsgodtgørelse i Region Syddanmark godkendes iværksat med virkning fra 1. april 2007, herunder.
 • at model 2 godkendes som regelsæt i forbindelse med frit sygehusvalg inden for Region Syddanmark.
 • at serviceniveauet for dialyse-, stråle-, og kemopatienter harmoniseres, således at disse patientgrupper som hovedregel højst må tåle ½ times ventetid før og efter behandling.
 • at arbejdsgruppens øvrige anbefalinger vedrørende organisering af befordringsområdet, sagsbehandling af klager og implementering af regelsættet godkendes.

Særligt udvalg vedr. tilrettelæggelse af akutbetjeningen behandlede sagen på mødet 27. februar 2007:

Det særlige udvalg vedr. tilrettelæggelse af akutbetjeningen anbefaler det foreliggende udkast til høringssvar med bemærkning om:

 • at det i tilknytning til formuleringerne om manglende evidens for et befolkningsunderlag på 200.000 – 400.000 skal anføres, at der også kan være behov for at tage særlige geografiske hensyn.
 • at man tilslutter sig, at der er behov for at inddrage sundhedsfaglig kompetence i visitationen til den præhospitale indsats.
 • at der i afsnittet om anlægsmæssige konsekvenser peges på OUHs særlige behov med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt beliggende universitetshospital.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:

 

16. Nyrestensknusning i Region Syddanmark (07/77)

Det tidligere samarbejde mellem Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Ribe Amt, Vejle Amt og Viborg Amt skulle tages op til revision i forbindelse med regionsdannelsen og i forbindelse med at den mobile stenknuser, der er indkøbt i samarbejdet, står overfor udskiftning.

Der blev i foråret 2006 nedsat en arbejdsgruppe, som har set på forskellige løsningsmuligheder for nyrestensknusning i Region Syddanmark og denne arbejdsgruppe har samlet overvejelserne i en rapport (bilag).

Der anbefales en decentral løsning, hvor placeringen af udstyr sker med en fast knuser i Fredericia (den som pt. er fast opstillet) og leasing kombineret med den gamle mobile nyrestensknuser, fast opstillet, der hvor der er mest volumen i behandlinger, når der ses bort fra Fredericia (dvs. fast opstillet i Sønderborg). Den gamle mobile nyrestenknuser forventes at holde ca. 2 år ved fast placering. Samarbejdet med Viborg Amt ophørte pr. 1. januar 2007. 

Der pågår i øjeblikket en planlægningsproces på landsplan, som evt. i løbet af 1-2 år vil medføre ændringer i strukturen på det urologiske område. I det perspektiv synes valg af model også en fornuftig løsning, idet man ikke investerer i udstyr, men vælger en midlertidig og fleksibel løsning.

Den fællesamtslige mobile nyrestensknuser har været finansieret af de samarbejdende amter i fællesskab. Amterne i Region Syddanmark finansierede i 2006 i alt 790.875 kr. af det samlede budget på 925.000 kr. (2006-p/l).

Disse midler, der bl.a. dækkede udgifter til transport af nyrestensknuser, administration og service, har været indeholdt i budgetterne på følgende sygehuse i Region Syddanmark: Odense Universitetshospital, Fredericia-Kolding Sygehus, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland.

Da det fællesamtslige samarbejde om den mobile nyrestensknuser nu er ophørt, skal midlerne trækkes ud af sygehusenes budgetter og tilføjes de sygehuse, som fremover har udgifter til nyrestensknusning. Der trækkes derfor i første omgang følgende beløb fra sygehusenes budgetter i 2007 og fremover:

2007-p/l

kr.

Odense Universitetshospital

-308.770

Fredericia-Kolding Sygehus

-223.105

Sydvestjysk Sygehus

-136.500

Sygehus Sønderjylland

-136.500

I alt

-804.875

Beløbene skal herefter fordeles til de sygehuse, som har udgifter til nyrestensknusning i 2007.

Det skal bemærkes, at der ikke tilføres ny finansiering til den faste nyrestensknuser i Fredericia samt til Sygehus Fyn i Svendborg, da disse sygehuse tidligere har foretaget nyrestensknusning, som har fungeret udenom den fællesamtslige mobile nyrestensknuser.

Midlerne til nyrestensknusning ligger derfor allerede på disse sygehuses budgetter. Får disse sygehuse øget aktivitet vedrørende nyrestensknusning i 2007 og fremover i forhold til 2006, vil dette blive finansieret via meraktivitetsafregningen.

Til Sygehus Sønderjylland i Sønderborg skal der årligt tilføjes 65.000 kr. til dækning af driftsudgifterne ved fast at etablere den tidligere mobile nyrestensknuser her. Endvidere skal der som et engangsbeløb i 2007 tilføjes anlægsmidler på 350.000 kr. til nødvendig udskiftning af reservedele samt til reparation af nyrestensknuseren.

Til Sydvestjysk Sygehus skal der årligt tilføres 236.000 kr., hvis forudsætningen om, at prisen pr. knuserbehandling v/ 200 behandlinger pr. år bliver 4.000 kr., holder stik. Det er dog endnu usikkert, hvad prisen pr. behandling bliver, da leasingkontrakten endnu ikke er forhandlet på plads. Sker der afvigelser fra forudsætningen, vil dette blive bragt budgetmæssigt på plads efterfølgende.

2007

2008
og frem

Sygehus Sønderjylland

65.000

65.000

Sydvestjysk Sygehus

236.000

236.000

Driftsudgifter i alt

301.000

301.000

Anlægsudgifter

350.000

-

Samlede udgifter

651.000

301.000

Samlet betyder den nye ordning, at der vil være årlige driftsudgifter til nyrestensknusning på 301.000 kr., og at der i 2007 vil være en ekstraordinær anlægsudgift på 350.000 kr., således at de samlede udgifter i 2007 bliver 651.000 kr.

Mindreudgifterne kan primært forklares som færre udgifter til transport af nyrestensknuseren. Pengene foreslås budgetmæssigt tillagt prioriteringspuljen til eventuelle senere reguleringer af udgiftsniveauet på Sydvestjysk Sygehus og herefter til finansiering af meraktivitet.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at rapportens konklusioner tiltrædes.
 • at der som følge af den nye ordning om nyrestensknusning foretages korrektioner i sygehusenes budgetter som beskrevet i punktet.
 • at der gives administrationen bemyndigelse til at foretage reguleringer af budgettet på Sydvestjysk Sygehus, når leasingkontrakten er forhandlet på plads, hvis prisen pr. knuserbehandling afviger fra det forudsatte.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:


 

17. Ombygning af afdeling P, OUH (07/2459)

Fyns Amt har vedtaget planer for ombygning af afdeling P, OUH (Odense Universitetshospital), som er under udførsel. Som det sidste i byggeprocessen i slutningen af 2007 skal ske ombygning af sengeafsnit P5 til dagshospital/dagafsnit. Ved at undlade dette spares tid og midler, såfremt det senere besluttes, der skal være flere sengepladser i Odense.

Dette kan komme på tale, da afdelingen i Middelfart - med den politisk vedtagne psykiatricenterstruktur - er en del af Psykiatricenter Midt, mens hovedparten af afdelingens nuværende optageområde er en del af Psykiatricenter Øst. Psykiatricenter Øst har dermed utilstrækkelig sengekapacitet.

Det vil være muligt at undlade ombygningen af P5 til dagshospital uden at der skal ydes væsentlig økonomisk kompensation til de byggefirmaer, som har entreprisen. De endelige økonomiske konsekvenser er ikke kendt.

Det vil være muligt at gennemføre reparation af ventilationsanlæg og maling af hele afsnittet uden at komme i konflikt med byggereglementets intentioner. Dagshospitalsfunktionen og ergoterapien, som skulle benytte det ombyggede P5 kan være i nuværende P5 uden ombygning.

Det vurderes at være omkostningstungt, såfremt P5 bliver ombygget til dagshospitalsområde, at føre det tilbage til sengeafsnitsbyggeri, da bl.a. mange væge og installationer i så fald vil skulle genetableres.

I bilag er beskrevet mulighederne - groft skønnet - for udbygning med flere sengeafsnit på arealet i Odense. Det skønnes at Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling kan udbygges fra 8 til 16 sengepladser, og at Voksenpsykiatrisk afdeling kan udbygges fra 115 til 175 sengepladser.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at det beskrevne forslag godkendes.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:


 

18. Udbud af fælles it-system til blodbankerne (07/2695)

Der har i en længere periode været arbejdet på etablering af et fælles IT-system for blodbankerne i Danmark. Der er i dag 4 forskellige systemer på området i Danmark. Et fælles system vil have en række fordele ift. kvalitet og sikkerhed. Driftsudgifterne til et nyt fælles system vil i udgangspunktet svare til det nuværende niveau, men der forventes på sigt besparelser ved drift af et fælles system frem for flere mindre systemer. I Region Syddanmark benyttes ikke samme system ialle regionens blodbanker.

I bilaget findes en nærmere beskrivelse af fordelene ved et fælles system samt en beskrivelse af udbudsprocessen, tidsplan, organiseringen af samarbejdet og budget.

Samarbejdet omfatter foreløbig 4 regioner, idet Region Hovedstaden først på et senere tidspunkt ønsker at indtræde i samarbejdet. Hovedstaden deltager i forberedelsen af udbuddet, men har ikke indflydelse på valg af system.

Materialet har været til udtalelses i IT-staben i Region Syddanmark, som påpeger behovet for en yderligere kvalificering af beskrivelserne af teknisk løsning, organisation og budget i perioden frem til oktober 2007, hvor udbudsmaterialet skal være færdigt. Endvidere peger IT-staben på, at ”projekt fælles blodbanksystem” kan forankres i Region Syddanmark.

Etableringsudgifterne er foreløbigt vurderet til 100 mio. kr. i perioden 2008 til 2010, hvis der vælges et helt nyt system. Det svarer til 21,5 mio. kr. for Region Syddanmark i perioden 2008 til 2010. Hvis der vælges et ”kendt” system, skønnes investeringsudgiften at være det halve nemlig ca. 50 mio. kr.

Driftsudgifterne er foreløbigt vurderet til 11,6 mio. kr. årligt for de 4 regioner, hvilket svarer til 3,7 mio. kr. årligt for Region Syddanmark. Dette svarer til det nuværende udgiftsniveau for drift af de eksisterende systemer, men der forventes som nævnt på sigt besparelser ved drift af et fælles system.

Udgifterne foreslås indarbejdet i budgettet for 2008 og overslagsår.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at Region Syddanmark tilslutter sig samarbejdet om udbud af fælles IT-system til blodbankerne i henhold til den vedlagte plan.
 • at såvel forslag til tekniske løsning, forslag til organisering og budgetforslaget kvalificeres i perioden frem til 1. oktober 2007.
 • at finansiering af anskaffelse og drift af systemet indarbejdes i budgettet for 2008 og overslagsår.
 • at Region Syddanmark tilkendegiver, at ”projekt fælles blodbanksystem” kan forankres i Region Syddanmarks IT-stab.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:

 

19. Fastlæggelse af Region Syddanmarks forsikringsstrategi (07/476)

Forretningsudvalget skal efter styrelsesvedtægtens § 8 fastsætte regler om, i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres.

For at regionens værdier ikke skulle være uforsikrede fra 1. januar 2007, er der allerede tegnet nødvendige katastrofeforsikringer.

Regionen har en økonomisk tyngde der gør, at man ligesom staten overvejende kan overkomme at være selvforsikret, og de tegnede forsikringer er på anbefaling af regionens forsikringsmægler tegnet i overensstemmelse hermed, se vedlagte notat af 8. februar 2007 med underbilag.

Forretningsudvalget kan tiltræde den heri beskrevne forsikringsstrategi, eller vælge et andet dækningsniveau.

Den årlige præmie andrager med det foreslåede niveau 8.835.176 kr.

Der tilrettelægges en administration af forsikringsområdet med opbygning af interne fonde for de 4 hovedområder:

 • Sundhed.
 • Sociale Institutioner.
 • Regional Udvikling,
 • Fælles Administration.

Disse fonde opbygges gennem aktuarmæssigt fastsatte præmier, og midler hertil tilvejebringes gennem budgetneutrale budgetomplaceringer.

Ansvar for sikring og risikominimering vedrørende regionens værdier foreslås placeret decentralt hos institutionerne som et driftsansvar.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at regionens forsikringsstrategi fastlægges i overensstemmelse med vedlagte notat af 8. februar 2007, og at de allerede tegnede forsikringer godkendes.
 • at de bevillingsmæssige konsekvenser i form af budgetneutrale omplaceringer ved opbygning af interne fonde indarbejdes i forslag til budget 2008.
 • at direktionen bemyndiges til vedr. 2007 at foretage de nødvendige, budgetneutrale omplaceringer.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:
Alle bilag til dette punkt er lukkede.

 • Bilag 19a: Notat af 8. februar 2007 – revideret.
 • Bilag 19b: Brev af 8. november 2006.
 • Bilag 19c: Beslutningsoplæg af 6. december 2006.
 • Bilag 19d: Brev af 14. december 2006 fra Willis I/S.
 • Bilag 19e: Notat af 27. december 2006 fra Willis I/S.

 

20. International strategi for Region Syddanmark (07/2146)

Det særlige udvalg for regional erhvervspolitik drøftede på sit møde den 17. januar 2007 den internationale strategi for Region Syddanmark.

Formålet med Region Syddanmarks internationale strategi er

 • at bidrage til at øge den internationale dimension i offentligt-private partnerskaber og i de innovationsprocesser, der skabes i samarbejdet mellem offentlige myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner.
 • at formidle viden til og inddrage regionens borgere, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i internationalt og globalt samarbejde, således at Regionen står bedre rustet til at agere i et internationalt og globaliseret samfund.
 • at formidle viden til og inddrage regionens politikere og medarbejdere i internationalt samarbejde. Derved kan Regionen varetage sine interesser via internationale regionalpolitiske samarbejder og kan som offentlig myndighed, servicevirksomhed og arbejdsgiver via internationalt samarbejde rustes til at håndtere de udfordringer, som globaliseringen stiller os overfor.

I strategien er beskrevet en række indsatsområder i det internationale arbejde.

Det særlige udvalg for regional erhvervspolitik anbefaler Forretningsudvalget at drøfte oplægget til strategi med henblik på godkendelse i Regionsrådet.

Herefter vil strategien indgå i udvalgets arbejde jf. udvalgets kommissorium om at starte og etablere samarbejdsrelationer i 2007, herunder opfølgning på de amtslige samarbejdsrelationer og Region Syddanmarks deltagelse i det grænseoverskridende samarbejde.

Udvalget afrapporterer til Regionsrådet jf. kommissorium.

Indstilling: 
Det indstilles,

 • at Regionsrådet godkender oplægget til international strategi for Region Syddanmark.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:

 

21. Beslutning om godkendelse af programudkast for grænseoverskridende EU-samarbejde mellem Region Syddanmark-Schleswig- K.E.R.N. for perioden 2007-2013. (07/2383)

I foråret 2006 aftalte Region Syddanmark med de tyske nabomyndigheder i Schleswig-Holsten at søge EU Kommissionen om et fælles INTERREG-program for Region Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. for programperioden 2007-2013. Som led i dette blev der etableret en dansk-tysk følgegruppe med repræsentanter fra de involverede partnere, som fik til opgave at udarbejde et programudkast. Programudkastet skal ses som en ansøgning til EU Kommissionen om midler til at gennemføre programmet.

Regionsrådet er mundtligt blevet orienteret om programmet på møde den 21. oktober 2006.

INTERREG IVA skal på lige fod med øvrige strukturfondsprogrammer understøtte Lissabon-processen, der har til hensigt at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske, videnbaserede økonomi i 2010, herunder sikre økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Programmet har tre prioriteter; 1) Styrkelse og konsolidering af den regionale videnbaserede økonomi 2) Udvikling af områdets rammebetingelser 3) Samarbejde i hverdagen og integration i grænseregionen. Programmet er blevet til i dialog med en række relevante aktører i programområdet, herunder kommuner, erhvervsfremmeorganisationer m.v., ligesom programudkastet har været i høring.

Programmets samlede budget beløber sig til ca. 515 mio. kr. Heraf dækkes de ca. 330 mio. kr. fra EU.

Det er aftalt med de tyske partnere, at Region Syddanmark påtager sig programansvaret og bliver forvaltningsmyndighed og attesteringsmyndighed for det samlede dansk-tyske program.

Budgettet for løsning af de til forvaltningsmyndighed og attesteringsmyndighed knyttede opgaver samt til drift af det tekniske sekretariat beløber sig til ca. 35,8 mio. kr. EU stiller 6 % (svarende til 19,7 mio. kr.) af det samlede programbudget til rådighed til administration af programmet (teknisk assistance).

Følgegruppen indstiller at de programbærende partnere medfinansierer teknisk assistance med 45 % svarende til ca. 16,1 mio. kr.

Det forventes, at medfinansieringen fordeles ligeligt mellem dansk og tysk side, hvorfor Region Syddanmarks andel af medfinansieringen til teknisk assistance forventes at udgøre ca. 8,05 mio. kr. over hele programperioden. Region Syddanmarks medfinansiering vil primært bestå af medarbejderressourcer.

De første projektansøgninger under programmet forventes at kunne behandles i efteråret 2007. Til behandling af disse ansøgninger, vil der blive etableret et INTERREG-udvalg, i hvilket Region Syddanmark vil få plads. Den i følgegruppen aftalte fordeling af mandater fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at Regionsrådet godkender at programudkastet sendes til EU Kommissionen den 6. marts 2007.
 • at Regionsrådet påtager sig forvaltningsmyndighed- og attesteringsmyndighedsfunktionen for hele programmet, herunder stiller den nødvendige garanti på ca. 330 mio. kr. overfor EU Kommissionen (svarende til det samlede EU-tilskud til programmet).
 • at Regionsrådet støtter programmets gennemførsel ved at medfinansiere det fælles tekniske sekretariat med ca. 8,05 mio. kr. fordelt over perioden 2007 – 2016.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:


 

22. Frigivelse af midler til Brobygningsforløb i 2007 (07/2113)

Sidste forår tog amterne i Region Syddanmark i fællesskab initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe, der fik til opgave at gennemføre brobygning mellem de gymnasiale ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser i Region Syddanmark. Arbejdsgruppens medlemmer repræsenterede alle de deltagende uddannelser og vejledningsinstitutioner.

Arbejdsgruppen har evalueret projektet og anbefaler på denne baggrund:

 • at brobygningsforløbet indarbejdes som et stående tilbud til de elever fra de gymnasiale ungdomsuddannelser med behov for afklaring og/eller bekræftelse af studievalg.
 • at Regionsrådet for at fremme samarbejdet mellem uddannelserne på tværs i regionen støtter projekter såvel politisk som økonomisk.
 • at den vejledningsfaglige kvalitet i tilbuddet sikres ved, at planlægningen, koordineringen og gennemførelsen af brobygningsforløbet fortsat foregår i et tæt samarbejde med - eller alternativt varetages af - Studievalg.
 • at brobygningsforløbet af hensyn til kontinuiteten afvikles over 3 dage i uge 43. Herefter bør indplaceringen af brobygningen indtænkes i de andre vejledningsaktiviteter, som gennemføres af Studievalg m.fl.
 • at der for at sikre ens vilkår for eleverne arbejdes for at skabe større og mere ensartet opbakning fra ungdomsuddannelserne, herunder fælles regler for registreringen af fravær.

Udgifterne til Brobygningsforløbet i 2006 var på 312.000 kr., hvortil kommer at Sønderjyllands Amt stillede sekretariatsmæssig bistand til rådighed for arbejdsgruppen.

De direkte udgifter til gennemførelse af Brobygningsforløb i 2007 forventes at blive 1 mio. kr., idet sekretariatsbistanden nu skal ske via frikøb.  

De deltagende institutioner medfinansierer projektet ved deres deltagelse i forberedelse, gennemførelse og evaluering af forløbene. De videregående uddannelsers timeforbrug er på 50 timer pr. forløb og de gymnasiale uddannelser anvendes ca. 30 timer på brobygningen til uddeling af materiale, information om arrangementet samt afregning af transportgodtgørelse og evaluering. Dertil kommer Studievalg Fyn og Studievalg Sydjyllands samlede indsats på 500 timer.

Sammenlagt er der således en timemæssig medfinansiering fra de eksterne aktører på i alt 9.900 timer, hvilket svarer til ca. 3 mio. kr.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender, at Brobygningsaktiviteten gennemføres i 2007 som en del af Region Syddanmarks indsats på uddannelsesområdet samt,
 • at udgiften på 1 mio. kr. finansieres af de budgetmidler, der er afsat til uddannelse inden for Regional Udvikling. Udgiften søges reduceret ved, at det udarbejdes en ansøgning til Vækstforum om tilskud fra EU-strukturfondsmidler (Mål 2) til medfinansiering af projektet. Behandlingen af en sådan strukturfondsansøgning kan tidligst ske i juni måned.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik behandlede sagen den 21/2 2007 og kunne anbefale indstillingen.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

23. Godkendelse at forpligtende institutionssamarbejder (07/2116)

Ifølge lov om institutioner for almengymnasiale udannelser og almen voksenuddannelse mv., skal gymnasier og Hf-kurser indgå i et forpligtende samarbejde med andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen eller uddannelse til højere forberedelseseksamen.

De institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser skal ikke indgå i samarbejdet. Det skal de private og hf-kurser heller ikke. 

Samarbejdet er en juridisk forpligtelse for de deltagende institutioner, og dets beslutninger er bindende for den enkelte institution. Det er Undervisningsministeriet, der fører tilsyn med, at institutionerne lever op til den lovbestemte samarbejdsforpligtelse. 

Et forpligtende samarbejde skal omfatte alle regelstyrede institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen og/eller uddannelse til højere forberedelseseksamen inden for et geografisk område, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl.

Det er institutionerne selv, der skal finde sammen i de forpligtende samarbejder, og det er derfor dem, som definerer det geografiske område, som skal danne grundlag for samarbejdet. Den enkelte institution kan kun være med i ét forpligtende samarbejde.

Ved fastlæggelsen af det geografiske område:

 • bør det sikres, at hvert forpligtende samarbejde kan efterleve de kriterier, som Undervisningsministeriet har opstillet vedrørende udbud af studieretninger. Derfor må det forpligtende samarbejde ikke blive for småt, og der bør som minimum være mindst 5 institutioner i et forpligtende samarbejde.
 • skal der lægges vægt på elevernes mulighed for at benytte kollektive transportmuligheder og på transporttider.

Det forpligtende samarbejde:

 • skal sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud af studieretninger og valgfag, herunder mere specialiserede studieretninger.
 • skal koordinere:
  • institutionernes kapacitet
  • udbud af studieretninger
  • valgfag
  • elevfordeling
 • samarbejde med Regionsrådet og med andre institutioner om koordineringen af den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser.
 • skal i samarbejde med Regionsrådet, institutioner, der udbyder hhx og htx samt Ungdommens Uddannelsesvejledning drage omsorg for, at der informeres om de gymnasiale tilbud i regionen.

Regionsrådet skal godkende de forpligtende samarbejder efter indstilling fra institutionerne. Hvis Regionsrådet finder det nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af institutionernes forpligtelser, kan rådet påbyde nærmere bestemte institutioner at indgå i et forpligtende samarbejde med hinanden.

Regionsrådet har modtaget 4 indstillinger om godkendelse af forpligtende samarbejder samt nedsættelse af tilhørende fordelingsudvalg.

Indstillingerne kommer fra de institutioner, der skal deltage i de forpligtende samarbejder, idet de omfatter de geografiske områder, der svarer til de tidligere amter (dog det reducerede Vejle Amt). Medsendt indstillingerne er også forslag til forretningsorden og forslag til samarbejdets indhold.

Da indstillingerne om de forpligtende samarbejder opfylder de krav, som Undervisningsministeriet har fastsat til de forpligtende samarbejder, vil disse kunne godkendes. 

Det vil dog være hensigtsmæssigt, at Regionsrådet i forbindelse med udarbejdelse af den Regionale Uddannelsesstrategi, som indgår i den Regionale Udviklingsplan, tager en drøftelse med de forpligtende samarbejder i de tidligere Vejle og Sønderjyllands amter om det hensigtsmæssige i deres geografiske inddelinger, bl.a. under hensyntagen til, at disse forpligtende samarbejder er små.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at Regionsrådet godkender institutionernes indstillinger om etablering af 4 forpligtende samarbejder i Region Syddanmark, idet Regionsrådet ikke hermed har forholdt sig til det indholdsmæssige i samarbejderne ud over at sikre, at de lovgivningsmæssige krav er opfyldte.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:


 

24. Nedsættelse af fordelingsudvalg og udpegning af medlemmer hertil (07/2240)

Ifølge lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse § 12 nedsætter Regionsrådet et fordelingsudvalg for hvert af de geografiske områder, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i en passende geografisk afstand fra de uddannelsessøgendes bopæl.

Fordelingsudvalgene består af 1-2 repræsentanter for Regionsrådene og lederne af institutionerne. Fordelingsudvalgene har til opgave at koordinere fordelingen af elever og kursister på gymnasier og hf-kurser.

Det foreslås, at Regionsrådet nedsætter fire fordelingsudvalg - omfattende de geografiske områder, der svarer til de tidligere amter i regionen (dog det reducerede Vejle Amt). Jfr. også anden sag på dagsordenen om godkendelse af forpligtende institutionssamarbejder

Regionen skal stille sekretariatsbistand til rådighed for fordelingsudvalgene. I områderne, der dækker de tidligere Fyns og Sønderjyllands amter ønsker institutionerne, at der til denne opgave sker frikøb af sekretærer på gymnasierne.

Indstilling: 
Det indstilles,

 • at Regionsrådet nedsætter fire fordelingsudvalg.
 • at Regionsrådet beslutter, om der skal udpeges 1 eller 2 medlemmer til hvert fordelingsudvalg.
 • at der udpeges medlemmer til de fire fordelingsudvalg.
 • at Regionsrådet godkender, at der frikøbes sekretærbistand i fornødent omfang.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen - herunder, at Regionsrådet udpeger to medlemmer til hvert fordelingsudvalg.

Bilag:


 

25. Anmodning fra Carina Christensen om udtrædelse af Regionsrådet(07/2147)

Carina Christensen anmoder om at udtræde af Regionsrådet, da hun er blevet udnævnt til minister for Familie- og Forbrugeranliggender.

Regionsrådet godkendte den 8. januar 2007, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Carina Christensen var opfyldt, jfr. reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2,  idet hun ville være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af Regionsrådet i en længerevarende periode.

Anmodning om udtrædelse af Regionsrådet behandles efter reglerne i den kommunale valglov § 103. Det fremgår heraf, at et medlem efter anmodning skal fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af bl.a. varetagelse af andet offentligt hverv har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemsskabet.

Afgørelse om anmodningen skal imødekommes skal træffes af Regionsrådet.

Når et medlem udtræder af Regionsrådet, indtræder første stedfortræder på den pågældende kandidatliste i det pågældende medlems sted. John Lohff, Sønderborg, der er indkaldt som stedfortræder for Carina Christensen, vil da indtræde i Regionsrådet i stedet for Carina Christensen.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at Regionsrådet imødekommer anmodningen fra Carina Christensen om at udtræde af Regionsrådet, og
 • at John Lohff, Sønderborg, indtræder i Regionsrådet.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:


 

26. Udpegning af repræsentant til Rosborg Gymnasiums bestyrelse (07/2358)

Rosborg Gymnasium & HF har anmodet om, at Regionsrådet udpeger en repræsentant fra til gymnasiets bestyrelse. Anmodningen indkom så sent, at den ikke kunne behandles sammen med de øvrige udpegningssager for gymnasierne på Regionsrådsmødet den 5. februar 2007.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at Regionsrådet udpeger en repræsentant til bestyrelsen for Rosborg Gymnasium & HF.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

27. Udpegning af medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland (07/2414)

På mødet den 5. februar 2006 udpegede Regionsrådet medlemmer til bestyrelserne på tre af de fire hospicer i Region Syddanmark, idet der ikke skulle udpeges et medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland.

Hospice Sønderjylland ønsker at blive ligestillet med de øvrige hospicer i regionen og anmoder Regionsrådet om at tage stilling til, om Regionsrådet ønsker at udpege en repræsentant til bestyrelsen for HospiceSønderjylland.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for HospiceSønderjylland.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:


 

28. Udpegning af repræsentant til Kolding Pædagogseminariums bestyrelse (07/2382)

Kolding Pædagogseminarium, som er en privat selvejende institution, har anmodet om, at Region Syddanmark udpeger et medlem til bestyrelsen med virkning fra 1. april 2007.

Indstilling:<<
Det indstilles,

 • at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Kolding Pædagogseminarium.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

29. Udpegning af medlemmer til udviklingsrådet (07/2667)

Ifølge serviceloven nedsættes der i hver region et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på servicelovens område og specialundervisningsområdet. Udviklingsrådet sammensættes efter forhandling mellem kommunerne i regionen og regionen af repræsentanter for kommunerne, regionen og for brugerne i regionen.

Kontaktudvalget for Region Syddanmark drøfter sammensætningen af repræsentationen på sit møde den 2. marts, hvorefter det er fastlagt, hvor mange medlemmer, Regionsrådet skal udpeges.

Antallet af medlemmer vil blive meddelt inden mødet i Regionsrådet.  

Indstilling:
et indstilles,

 • at Regionsrådet udpeger medlemmer til udviklingsrådet. Antallet af medlemmer vil blive meddelt på baggrund af beslutningerne i Kontaktudvalget den 2. marts 2007.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler, at der udpeges fire medlemmer.

 

30. Indkaldelse af forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling (07/2048)

Danske Regioners første ordinære generalforsamling afholdes 26.-27. april 2007 i Herning Kongrescenter.

Eventuelle forslag til dagsordenen fra Regionsråd eller regionsrådsmedlemmer skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest 15. marts 2007.

Forretningsudvalget

Drøftet.

Bilag:

 

30.1 Redegørelse om rapport vedrørende kapacitets-, funktionalitets- og bygningsanalyse for De sønderjyske Sygehuse.

På baggrund af medieomtale har regionsrådsformanden anmodet om, at spørgsmålet omkring en udarbejdet rapport fra Arkitektfirmaet C.F. Møller vedrørende kapacitets-, funktionalitets,- og bygningsanalyse for De sønderjyske Sygehuse fra februar 2006 behandles.

Rapporten blev drøftet på lukket møde i Regionsrådet den 5. februar 2007, hvor det blev aftalt, at rapporten skulle fremsendes til Regionsrådets medlemmer. Dette er sket ved mail af 7. februar 2007.

På formandens foranledning er der efterfølgende blevet udarbejdet en redegørelse om rapporten, herunder en vurdering af juridiske forhold og perspektiverne for en uvildig undersøgelse omkring sagsforløbet.

Indstilling:
Det indstilles,

 • at redegørelsen drøftes.

Forretningsudvalget

Drøftet.

Redegørelsen taget til efterretning.

Bilag:

31. Erstatningsbyggeri - godkendelse af licitation, tillægsbevilling og skema B – Lukket sag.

Forretningsudvalget

Sagen er ikke færdigbehandlet.

 

32. Byggesag, Kolding SygehusLukket sag.

Forretningsudvalget

Sagen er ikke færdigbehandlet.

 


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring