Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 21-03-2007

Møde i Forretningsudvalget
21. marts 2007 kl. 15.00

i Regionshuset, mødelokale 4

 

Deltagere

Samtlige medlemmer var til stede bortset fra Jens Andresen og Anita Kjøng-Rasmussen, der havde meldt afbud.

Til stede var endvidere administrerende direktør Niels Højberg og sekretariatschef Ole Melsen.

Regionsrådsmedlemmerne Jørgen Pless og Sarah Nørris Christensen, direktør Mogens Sehested Kristensen og direktør Anders Møller Jensen var til stede under pkt. 1.

Direktør Jane Kraglund var til stede under pkt. 2.

 

 

Dagsorden

 

 1. Orientering om økonomiforhandlinger og budget 2008 *
 2. Den fremtidige placering af opgaver varetaget i Astma- og Allergiforbundets astmaskole for børn *
 3. Diabetesudvalg i Region Syddanmark *
 4. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand for unge og voksne ved sygehusindlæggelse på afasiområdet *
 5. Pulje til fremme af gennemførelsen af tilbuddet om landsdækkende brystkræftscreening *
 6. Vedtægter for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse *
 7. FynBus - Høring vedr. takst- og zonesystem *
 8. Jordforurening - Region Syddanmarks indsats i 2007 *
 9. Oprensning af forurening ved Kærgård Plantage *
 10. Orientering om Region Syddanmark Cup *
 11. Underskriftsberettigelse *
 12. Ansættelseskompetence i Region Syddanmark *

 

 

1. Orientering om økonomiforhandlinger og budget 2008

 

Som optakt til forårets forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi for 2008 vil der på mødet ske en første, foreløbig orientering om kendte problemstillinger forud for budgetlægningen for 2008 - herunder mulige temaer til økonomiforhandlingerne.

Indstilling

Til orientering.

 

Forretningsudvalget

Brev af 14. marts 2007 fra Danske Regioners formand Bent Hansen til KL’s formand Erik Fabrin blev omdelt.

Til orientering.

 

Bilag

 

Sagsnr. 07/1035

 

 

2. Den fremtidige placering af opgaver varetaget i Astma- og Allergiforbundets astmaskole for børn

 

Siden 1997 har Astma- og Allergiforbundets Rådgivningscenter Fyn drevet en astmaskole for 6-14-årige børn efter bevilling fra Fyns Amt. Med strukturreformens ikrafttræden pr. 1. januar 2007 og nedlæggelsen af Fyns Amt er tilskuddet til Astma- og Allergiforbundets Rådgivningscenter Fyn bortfaldet, og astmaskolen er som en konsekvens heraf blevet lukket.

På den baggrund afholdtes den 24. januar 2007 politisk møde mellem regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, og rådmand Jane Jegind, Odense Kommune. På mødet diskuteredes fremtiden for astmaskolen for børn.

Der var på mødet enighed om, at der i et tværsektorielt samarbejde skulle udarbejdes et notat med det formål at skitsere, hvorledes og i hvilket regi tilbuddene til børn med astma fortsat kunne varetages. Notatet er efterfølgende udarbejdet af en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentation fra Region Syddanmark, Odense Universitetshospital og Odense Kommune.

I notatet præsenteres tre forskellige modeller for, hvordan og i hvilket regi astmaskolens opgaver fremover vil kunne varetages. Der er i den tværsektorielle arbejdsgruppe enighed om at anbefale, at den fremtidige varetagelse af astmaskolens opgaver sker i overensstemmelse med integrationsmodellen. Integrationsmodellen indebærer, at Region Syddanmark og Odense Kommune integrerer de eksisterende astmaskoletilbud i egne driftsorganisationer i henhold til den afgrænsning af opgaver, der følger af lovgivningen.

Region Syddanmark har fremsendt notatet til Odense Kommune med henblik på den politiske behandling dér og har endvidere fremsendt kopi til orientering til de øvrige kommuner i regionen.

Indstilling

Det indstilles,

 • at Regionsrådet tilslutter sig integrationsmodellen, hvorefter Region Syddanmark og Odense Kommune integrerer de eksisterende astmaskoletilbud i egne driftsorganisationer i henhold til den afgrænsning af opgaver, der følger af lovgivningen.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Forretningsudvalget ønsker at få en status i foråret 2008.

 

Bilag

Sagsnr. 07/3255

 

 

3. Diabetesudvalg i Region Syddanmark

 

Efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen har der i hvert amt været nedsat amtslige diabetesudvalg med repræsentanter fra primærsektoren, sygehussektoren og amtet. Dette er siden fulgt op af en national handlingsplan fra 2003 og Sundhedsstyrelsens anbefalinger til indsatsen for den kroniske patient - herunder i form af forløbsprogrammer for diabetikere. Pr. 1. januar 2007 overgik opgaven med at nedsætte et tværsektorielt diabetesudvalg til regionerne.

På baggrund af drøftelser med de tidligere formænd for diabetesudvalg i henholdsvis Ribe, Sønderjyllands, Vejle og Fyns amter er der udarbejdet et udkast til kommissorium for Diabetesudvalg i Region Syddanmark.

Formålet med diabetesudvalget er at rådgive Sundhedskoordinationsudvalget, sygehusledelseskredsen, sundhedsdirektionen, kommunerne og praksissektoren om diabetesbehandling med fokus på at sikre en ensartet høj kvalitet af diabetesbehandlingen i Region Syddanmark. Den primære opgave for diabetesudvalget skal være at styrke og bidrage til at kvalitetssikre det samlede patientforløb for diabetespatienter på tværs af sektorer.

Udkastet er drøftet i sygehusledelseskredsen, i Den regionale arbejdsgruppe om patientforløb og kronikerstrategi samt i Det administrative kontaktforum med kommunerne.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet anbefaler Regionsrådet at godkende udkastet til kommissorium for Diabetesudvalg i Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udkast til kommissorium for Diabetesudvalg i Region Syddanmark godkendes.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

Sagsnr. 07/923

 

 

4. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand for unge og voksne ved sygehusindlæggelse på afasiområdet

 

I henhold til sundhedsloven har regionen fået til opgave at varetage specialundervisningen for unge og voksne ved sygehusindlæggelse. Begrundelsen er, at den specialpædagogiske indsats til personer, der er indlagt på sygehuse, har tæt sammenhæng til den sundhedsfaglige indsats og knytter sig til årsagen til indlæggelsen. Med placering af dette ansvar i regionerne er der ved DUT-forhandlingerne overført et samlet beløb på 32,176 mio. kr. (07-pl). Region Syddanmarks andel er 6,910 mio. kr.

Patientgruppen omfatter personer med sindslidelse, der er indlagt på psykiatriske afdelinger, samt personer med afasi (tale-, stemme- og sprogvanskeligheder), der er indlagt på sygehuse på grund af traumer, apopleksi eller operative indgreb.

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand på afasiområdet blev tidligere varetaget af de fire amtslige kommunikationscentre i et tværfagligt samarbejde med personalet på sygehusene.

Sundhedsdirektionen har anmodet kommunikationscentrene om også fortsat at varetage denne opgave, og at der på den baggrund udarbejdes en skriftlig kontrakt indeholdende en nærmere ydelsesbeskrivelse. Kontrakterne indebærer en opretholdelse af det serviceniveau, der blev ydet i de nedlagte amter, og det eksisterende serviceniveau bibeholdes derved.

Endvidere er det besluttet, at ordningen evalueres om senest to år.

Udgifterne til specialundervisning for unge og voksne ved sygehusindlæggelse er ikke indarbejdet i budgettet for 2007 og overslagsårene 2008-2010. Det foreslås, at udgifterne for 2007 søges finansieret ved budgetopfølgningen efter 7 måneder inden for driftsrammerne til somatisk og psykiatrisk sygehusvæsen.

Udgifterne for 2008 og frem for både somatikken og psykiatrien indarbejdes i det budgetforslag for 2008, der forelægges Forretningsudvalget august 2007.

Det skal endvidere bemærkes, at skøn for de reelle udgifter til specialundervisning under sygehusindlæggelse ligger omkring 1 mio. over DUT-kompen-sationen. Der er usikkerhed om den præcise udgift i forhold til specialundervisning i psykiatrien.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udkast til kontrakter med kommunikationscentrene om varetagelse af specialpædagogisk bistand for unge og voksne ved sygehusindlæggelse med afasi godkendes.
 • at finansieringen af udgifterne på årligt 6,4 mio. kr. indarbejdes ved budgetopfølgningen efter 7 måneder og i budgetforslaget for 2008.
 • at psykiatrien i forbindelse med budget 2008 vil integrere udgifterne til specialundervisning for sindslidende i budgetforslaget for 2008.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 • Bilag 4a: Udkast til kontrakt - Esbjerg Kommune Kommunikationscentret (foreløbig karakter) - Følger
 • Bilag 4b: Udkast til kontrakt - Center for Rehabilitering og Specialundervisning Odense (foreløbig karakter) - Følger
 • Bilag 4c: Udkast til kontrakt - Center for Kommunikation og Hjælpemidler Vejle (foreløbig karakter) - Følger
 • Bilag 4d: Udkast til kontrakt - Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa (foreløbig karakter) - Følger

Sagsnr. 07/700

 

 

5. Pulje til fremme af gennemførelsen af tilbuddet om landsdækkende brystkræftscreening

 

Det tidligere Vejle Amt ansøgte den 9. januar 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet om støtte fra projektpuljen på 30 mio. kr. vedr. fremme af gennemførelsen af tilbuddet om landsdækkende brystkræftscreening.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet imødekom med brev af 22. juni 2006 ansøgningen med i alt 2,1 mio. kr. fordelt på følgende projekter:

- Etablering af granskningsstationer på eksisterende mammacentre og integration af PACS og mammografimodaliteter - 1,9 mio. kr.

- Etablering af datakommunikation til mobile screeningsenheder - 0,2 mio. kr.

Tilsagnet om støtte blev givet under forudsætning af anskaffelse af mobile screeningsenheder.

Formålet med udstyret er bl.a. at etablere en sammenhængende it-løsning, der er borgerrettet og serviceorienteret.

Indstilling

Det indstilles,

 • at der i 2007 meddeles en tillægsbevilling til indtægt på 2,1 mio. kr. til bevillingsområde somatik.
 • at der i 2007 meddeles en positiv tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til bevillingsområde somatik.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/2253

 

 

6. Vedtægter for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd var inden kommunalreformen nedsat af de fire tidligere amter i Region Syddanmark. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse skal nu tilpasses kommunalreformen - herunder ny lovgivning på området.

Sundhedsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse om De Regionale Råd. Region Syddanmark har på den baggrund udarbejdet forslag til fremtidig vedtægt for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd (Der reelt er identisk med Region Syddanmark).

Der har i processen været opbakning til et forslag til sammensætning af det fremtidige råd baseret primært på medlemmer indstillet fra sygehusene (et medlem af sygehusets ledelse, en overlæge og en yngre læge fra hvert somatisk sygehus og de psykiatriske område) suppleret med repræsentanter for almen praksis, Syddansk Universitet og Grønland.

Indstilling

Det indstilles,

 • at Regionsrådet godkender udkast til vedtægter for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd.
 • at sundhedsdirektionen bemyndiges til at gennemføre udpegningen af Videreuddannelsesrådets medlemmer.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/3174

 

 

7. FynBus - Høring vedr. takst- og zonesystem

 

FynBus har fremsendt et forslag om takstsystem og zoneopdeling til høring i Region Syddanmark.

Forslaget omfatter:

 • En samordning af billettyper, så det tidligere FynBus og Odense Bytrafiks typer integreres til ensartede billettyper. Det indebærer bl.a., at Fynbus’ pensionistrabat på kontantbilletter og turkort bortfalder. Endvidere foreslås et efterbetalingskort, der er i tråd med det kommende landsdækkende "Rejsekortet". Dette kort giver en rabat mellem nuværende turkort og abonnementskort.
 • Nyt takstforslag med kontantbilletter stigende fra 15 kr. for 1 zone til 90 kr. for 10 zoner og månedskort fra 310 kr. for 2 zoner (udstedes ikke til 1 zone) til 1300 kr. for 10 zoner. Børnerabat er 50 %. Andre billettyper udgør en fast andel af kontantbilletten.
 • En justeret zoneinddeling, hvor der fastlægges et princip om at man skal kunne komme fra bopælen til det "gamle" kommunecenter inden for 2 zoner. Endvidere er det søgt at begrænse det indtægtstab, der kan opstå hvis nuværende rejser kan ske gennem et mindre antal zoner.

Kombinationen af takstforslag og zoneinddeling betyder ifølge et groft skøn en indtægtsstigning (fra billetsalg) på 1,9 %, men da billetpriserne på især de korte regionale ture falder, vil der være behov for et øget tilskud fra Region Syddanmark på 1,0 mio. kr.

I denne beregning er der dog ikke taget højde for, at regionalruter stilles konkurrencemæssigt bedre over for bybusruter og således i visse tilfælde vil kunne trække et øget passagertal på bekostning af bybusruterne.

Den beregnede konsekvens kan næppe undgås ved indførelsen af et fælles zone- og takstsystem, idet de nuværende takster i Odense og Svendborg Bytrafik er væsentligt lavere end FynBus’ tilsvarende takster for korte rejser. Et fælles zone- og takstsystem vil derfor betyde, at billetindtægterne øges i bybusserne, men samtidig falder i de regionale busser. Hvis billetindtægterne i de regionale busser skal fastholdes, vil det med fælles takster betyde markant forøgede billetpriser i bybusserne og deraf følgende nedgang i passagertallet.

For passagererne betyder ændringerne som foreslået af FynBus en fordyrelse på de fleste bybusrejser og lokale rejser samt på lange regionale rejser. Korte regionale rejser på 1-4 zoner vil derimod falde i pris.

Principperne for såvel billettyper, takstforslag som zonejusteringer synes velovervejede. Der er tilstræbt et samlet forslag, der betyder let stigende indtægter (hvis ikke en evt. passagernedgang udligner dette).

Det vurderes, at hvis Region Syddanmark skal friholdes for stigende tilskud, vil det betyde en større prisbelastning for passagererne.

Det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø har drøftet forslaget fra FynBus og anbefaler Regionsrådet at tiltræde vedlagte forslag til høringssvar.

Indstilling

Det indstilles,

 • at Regionsrådet godkender forslaget til høringssvar.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler forslaget til høringssvar med følgende tilføjelse i sidste afsnit: efter "ændringernes indførelse" tilføjes " med særligt fokus på konsekvenser af takststigningerne i de større byer."

 

Bilag

Sagsnr. 07/2856

 

 

8. Jordforurening - Region Syddanmarks indsats i 2007

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 8. januar 2007 at udsende forslag til indsats på jordforureningsområdet i offentlig høring i perioden 4.-31. januar 2007. Høringsperioden er nu afsluttet, og der er indkommet fire høringssvar, som har karakter af synspunkter mere end af indsigelser. To høringssvar tilslutter sig forslaget. Det indstilles, at planen for 2007 vedtages endeligt med justering af ventelisten for videregående undersøgelser som følge af synspunkter fra en grundejer, samt at synspunkter fra Varde Kommune tages til efterretning.

Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 hovedparten af myndigheds- og driftsopgaverne på jordforureningsområdet. Planen for 2007 indeholder budget og en samlet plan for løsningen af opgaverne på jordforureningsområdet i 2007 - herunder en prioritering af den indsats, som Region Syddanmark vil udføre inden for den afsatte budgetramme på 37 mio. kr. i 2007.

Da regionen er i en opbygningsfase, har det ikke været muligt at foretage en tværgående regional prioritering, hvor hver eneste sag i de fire amter vurderes i forhold til hinanden. Prioriteringen bygger på en videreførelse af de fire amters arbejde og vedtagne principper herfor. Hovedprincippet er, at de forureninger, som udgør den største risiko for grundvand og menneskers sundhed, tages først. I 2007 vil regionen etablere grundlaget og værktøjer for at kunne foretage en regional prioritering med henblik på aktivitetsplanen for 2008.

Igangværende undersøgelser kan afdække forureninger, der kan få indflydelse på prioriteringen. Efter jordforureningsloven kan prioriteringen fraviges, og der kan gennemføres projekter, der ikke er medtaget i planen, hvis det skønnes nødvendigt. Videregående undersøgelser og oprensningsprojekter, der eventuelt ikke kan gennemføres i 2007, vil indgå i prioriteringen for 2008. Planen medfører ingen rettigheder eller pligter for grundejerne.

Den endelige plan for 2007 indgår i den årlige indberetning til Miljøstyrelsen og Depotrådet.

Det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø anbefaler, at Regionsrådet endeligt vedtager Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at Regionsrådet endeligt vedtager Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

Sagsnr. 07/939

 

 

9. Oprensning af forurening ved Kærgård Plantage

 

Miljøminister Connie Hedegaard og regionsrådsformand Carl Holst nedsatte den 16. januar 2007 en fælles arbejdsgruppe. Gruppen skulle give en anbefaling til det første trin i en oprensningsindsats på Kærgård Plantage. Indsatsen skal være rettet mod at forbedre forholdene for ophold på stranden og i klitterne. Gruppens anbefalinger til det første trin i en indsats indeholder tre elementer:

 • Opgravning af kraftig forurening ved grube 1 og 2 til max. ½ meter under grundvandsspejlet.
 • Teknologiudvikling, afprøvning og design af metode over for kraftig forurening under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2.
 • Indsats over for den kraftige forurening under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2 med den valgte metode.

Arbejdsgruppen skønner, at der vil blive fjernet ca. 200 tons klorerede opløsningsmidler og 160 tons kulbrinter ved denne indsats. Dette svarer til 60 henholdsvis 70 % af den samlede mængde opløsningsmidler og kulbrinter.

Den 9. marts 2007 indgik miljøminister Connie Hedegaard og regionsrådsformand Carl Holst en aftale om at gennemføre den indsats, som arbejdsgruppen havde anbefalet. Den foreslåede indsats vil løbe over 8 år og kommer til at koste ca. 50 mio. kr. Udgiften fordeles med 50 % til staten og 50 % til Region Syddanmark. Det er aftalt, at opgravningen påbegyndes så hurtigt som muligt, og at den skal være gennemført, inden turistsæsonen starter i 2008.

De samlede udgifter (budget 50 mio. kr.) forventes at bliver fordelt over de kommende budgetår på denne måde (alle tal er mio. kr. ekskl. moms). Fordelingen forudsætter projektstart ultimo marts 2007):

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6

14,3

2

9,5

6

6

4

2,2

 

Fordelingen er skønnet bedst muligt, og det må forventes, at der skal foretages tilpasninger hen gennem projektforløbet.

I Region Syddanmarks arbejdsplan for jordforureningsområdet er der afsat 2 mio. kr. til Kærgård Plantage i 2007. Fordelingen af betalingen mellem regionen og staten kan forskydes, sådan at Region Syddanmark afholder 2 mio. kr. 2007 mod at skulle betale en mio. kr. mere i et senere år. Dermed kan det arbejdsprogram for jordforureningsområdet i 2007, der har været gennem offentlig høring, gennemføres uden ændringer.

Regionsrådet havde på sit møde den 5. februar 2007 en indledende drøftelse af sagen.

Administrationen anbefaler, at regionens omkostninger til Kærgård Plantage inddrages i de kommende forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi, og at finansieringen af regionens udgifter for årene 2008 og frem indgår i budgetforhandlingerne.

Indstilling

Det indstilles,

 • at Regionsrådet godkender den forhandlede aftale.
 • at finansieringen af regionens udgifter for årene 2008 og frem indgår i budgetforhandlingerne.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler:

 • at Regionsrådet godkender den forhandlede aftale.
 • at regionens omkostninger til Kærgård Plantage inddrages i de kommende økonomiforhandlinger med regeringen.
 • at finansieringen af regionens udgifter for årene 2008 og frem indgår i budgetforhandlingerne.
Bilag

Sagsnr. 07/919

 

 

10. Orientering om Region Syddanmark Cup

 

På baggrund af drøftelser i Forberedelsesudvalget i 2006 om turneringen "Region Syddanmark Cup", er der udarbejdet et forslag til afholdelse af en ishockeyturnering i dagene d. 17.-19. august 2007 i Odense.

Forslaget indeholder afholdelse af en turnering med deltagelse af ishockeyklubberne Odense, Esbjerg og Sønderjyske/Vojens foruden op til tre udenlandske klubber. Det vurderes, at deltagelse af de udenlandske klubber er en afgørende forudsætning for at få skabt interesse for turneringen hos såvel de syddanske klubber som hos publikum og medier. Det foreslås, at turneringen afvikles i Odense Ishockeyklubs lokaliteter.

Formålet med Region Syddanmark Cup er at markere Region Syddanmarks dannelse, at gøre befolkningen bevidst om, at der i regionen findes elitesport på højt niveau samt generelt at skabe bevidsthed om Region Syddanmark som en markant organisation og aktør i den regionale udvikling.

Ud over klubbernes egenfinansiering er der et finansieringsbehov på 340.000 kr., jf. budgettet, som foreslås finansieret af Region Syddanmark.

Foreløbig ligger der kun aftaler om Region Syddanmark Cup i 2007, men bliver det en succes, er klubberne stemt for at fortsætte samarbejdet i de kommende år med turneringer i Esbjerg i 2008 og i Vojens i 2009. Evt. kunne der overvejes en udvidelse af cuppen til også at omfatte kvinde- og herrehåndbold.

Da mødet i Forretningsudvalget den 7. marts 2007 aflystes, blev sagen forelagt udvalget i forbindelse med mødet i Regionsrådet den 5. marts 2007 med indstilling om, at den foreliggende projektbeskrivelse godkendes, og at der på baggrund heraf afsættes 340.000 kr., finansieret af området for regional udviklings pulje til kulturaktiviteter.

Forretningsudvalgets medlemmer fik frist til den 7. marts 2007 klokken 12.00 til at forholde sig til indstillingen og give formanden tilbagemelding herpå. Resultatet af Forretningsudvalgets behandling var, at indstillingen tiltrådtes. To (C) medlemmer stemte imod.

Indstilling

Til orientering.

 

Forretningsudvalget

 

Til orientering.
Bilag

Sagsnr. 07/3189

 

 

11. Underskriftsberettigelse

 

Ifølge regionslovens § 16 skal regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af regionsrådets formand eller næstformand (formænd) og en person, der er bemyndiget dertil af regionsrådet.

Regionsrådet skal således beslutte, hvem der skal være underskriftsberettiget ud over formand og næstformænd.

Forberedelsesudvalget har tidligere bemyndiget administrerende direktør Niels Højberg og direktør for Regional Udvikling Kjeld Zacho Jørgensen til at skrive under sammen med formand/næstformænd.

Det foreslås, at Regionsrådet tiltræder denne bemyndigelse.

Indstilling

Det indstilles,

 • at administrerende direktør Niels Højberg og direktør for Regional Udvikling Kjeld Zacho Jørgensen bemyndiges til at underskrive sammen med Regionsrådets formand/næstformand.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsnr. 07/3931

 

 

12. Ansættelseskompetence i Region Syddanmark - Udsat

 

Forberedelsesudvalget behandlede på sit møde den 9. februar 2006 punktet "Administrativ organisation og lederansættelser".

Forberedelsesudvalget tog "Forslag til administrativ organisering af regionens virksomhed" til efterretning og tiltrådte indstillingen om

 • at Koncerndirektionen (den administrerende direktør, den overordnede sundhedsdirektør og direktøren for Regional Udvikling) ansættes af Forberedelsesudvalget.
 • at den øvrige koncernledelse (økonomidirektør, HR-direktør, IT-direktør, kommunikationsdirektør, socialdirektør, psykiatridirektør og øvrige direktører på sundhedsområdet) ansættes af koncerndirektionen.
 • at ledere på afdelingschefniveau ansættes af koncerndirektionen.

I forslaget til administrativ organisering er beskrevet en forretningsmodel med Region Syddanmark som "en enhedsorganisation, der overordnet ledes og styres som en koncern". Dette indebærer, at man har en direktion, som kan sikre sammenhæng på tværs af områderne, og som refererer entydigt til den politiske ledelse af regionen.

Denne forretningsmodel indebærer samtidig, at det er direktionen med den administrerende direktør i spidsen, som skal stå til ansvar for hele virksomheden over for den politiske ledelse - herunder også for ansættelse og afskedigelse af såvel øvrige direktører som institutionsledere.

Indstilling

Det indstilles,

 • at kompetencefordelingen for ansættelse i Region Syddanmark fastlægges som følger:
  • Direktionen ansættes af Regionsrådet.
  • De øvrige direktører ansættes af direktionen.
  • Institutionsledere og sygehusledelser ansættes af direktionen efter indstilling fra direktøren for det pågældende område.
  • Kompetencen til ansættelse af institutionsledere og sygehusledelser kan af direktionen delegeres til direktøren for det pågældende område.
  • Ved ansættelse af øvrige direktører, institutionsledere og sygehusledelser orienteres Forretningsudvalget så tidligt som muligt om stillingsopslag og efterfølgende på det førstkommende Forretningsudvalgsmøde om ansættelse.
 • idet det er underforstået, at ansættelses- og afskedigelseskompetencen følges ad, og idet det naturligvis gælder, at den politiske ledelse til hver en tid vil kunne trække en kompetence tilbage, hvis der i forbindelse med en konkret ansættelsessag eller afskedigelsessag er særlige forhold, som tilsiger, at kompetencen skal ligge hos Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget

 

Udsat.

Sagsnr. 07/4141


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring