Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 11-04-2007

Forretningsudvalgets møde

11. april 2007 kl. 15.00

i Regionshuset, mødelokale 4

Medlemmer

Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Bent Poulsen, Jens Andersen, Jens Andresen, Bent Krogh Petersen, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Bente Gertz, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Anita Kjøng-Rasmussen, Julie Skovsby, Bent Bechmann, Kent Kirk

Deltagere

Samtlige medlemmer var til stede bortset fra Bent Bechmann og Kent Kirk, der havde meldt afbud.

Til stede var endvidere administrerende direktør Niels Højberg, direktør Anders Møller Jensen, direktør Kjeld Zacho Jørgensen, direktør Jens Elkjær og sekretariatschef Ole Melsen.

Dagsorden

Åbne sager

 1. Planlægning af revision - Introduktion v/ Deloitte
 2. Tilsynsrapport vedrørende botilbuddet Strandvænget
 3. Tilsynskoncept for regionens sociale tilbud
 4. Kvalitetssikring og udvikling af den pædagogiske indsats for voksne udviklings-hæmmede
 5. Psykiatricenter Øst - Bemyndigelse og bevilling til indgåelse/opsigelse af lejemål
 6. Rekruttering og fastholdelse af speciallæger i psykiatrien
 7. Godkendelse af sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i Region Syddanmark
 8. Handlingsplan for den patientrettede risikostyring på sygehusene i Region Syddanmark
 9. Indførelse af mammografiscreening i Region Syddanmark
 10. Godkendelse af Masterplan for Sydvestjysk Sygehus Grindsted
 11. Vejle Sygehus - Nybygning af to acceleratorrum og indkøb af accelerator
 12. Vejle Sygehus - Ombygning af A270 - Arbejdsmiljørenovering
 13. Godkendelse af udvendig vedligeholdelsesplan i 2007 for sygehusenes bygninger (somatik og psykiatri)
 14. Vedligeholdelsesplan 2007 for de sociale og socialpsykiatriske institutioner
 15. Ombygning af læringscentret i Esbjerg til brug for regionstandplejen
 16. Ansøgning om medfinansiering af Det Syddanske Bruxelles-kontor
 17. Indstillinger fra Vækstforum vedr. projektstøtte
 18. Henvendelse fra Dansk Folkeparti - Rygepolitik for Regionshuset
 19. Jubilæumsanciennitet
 20. Udpegning af medlem til bestyrelsen for den Europæiske Organisation for Livslang Læring - EARLALL
 21. Deltagelse i EARLALL-konference om regionernes rolle i forhold til kompetenceudvikling
 22. Deltagelse i konferencen "Att bilda och driva en region"
 1. Frasalg af jord - Teglgårdsparken 102 - Lukket sag

 

Åbne sager

1. Planlægning af revision - Introduktion v/ Deloitte

 

Revisionsfirmaet Deloitte har forud for udfærdigelse af tiltrædelsesprotokollat ønsket en kort forelæggelse for Forretningsudvalget med henblik på at introducere revisionsfirmaets nøglemedarbejdere samt forventninger til samarbejdsform og rapporteringspraksis m.v.

I forelæggelsen deltager statsautoriseret revisor Bo Colbe.

 

Indstilling

Til orientering.

Deloitte vil fremsende tiltrædelsesprotokollat til Regionsrådets medlemmer, jf. lovgivning herom.

 

Forretningsudvalget

I orienteringen deltog endvidere revisor Lynge Skovgaard.

Til orientering.

 

Bilag

Sagsnr. 07/4880

 

2. Tilsynsrapport vedrørende botilbuddet Strandvænget

 

Som en reaktion på de stærkt kritisable episoder, der blev vist i TV 2 den 13. februar 2007, indsattes skærpet tilsyn på Strandvænget i perioden 21. februar til 15. marts 2007. Tilsynet havde særlig fokus på den berørte afdeling (Hus 15 - 18).

Tilsynet udførtes af to chefkonsulenter fra Socialområdets handicapafdeling, Alice Storgaard (tidligere Vejle Amt) og Ruth Kastrup (tidligere Fyns Amt).

Tilsynets omdrejningspunkt har været beboernes trivsel og det tilbud, de får, belyst bl.a. ved vurdering af de fysiske rammer, beboersammensætningen, medarbejdernes uddannelsesbaggrund, de ledelsesmæssige forhold m.v.

Tilsynet vurderer bl.a.,

 • at de fysiske rammer på Strandvænget generelt er utidssvarende med bl.a. små værelser uden eget bad og toilet.
 • at der er sket ledelsessvigt på Strandvænget og især i afdeling 15-18, som i en periode har manglet daglig ledelse. Der vurderes samtidig behov for, at den konstituerede ledelse på Strandvænget reorganiserer afdeling 15-18 ledelsesmæssigt.
 • at normeringen i afdeling 15-18 ikke opfylder beboernes behov for hjælp og omsorg i dagligdagen, og at afdelingslederens og gruppekoordinatorernes opgaver er for omfangsrige.
 • at der ikke ved anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg er anvendt en unødig hård eller nedladende tone over for beboerne, men at personalet derimod i mange situationer har vist stor tålmodighed og indføling med beboerne.
 • at medarbejderne på afdeling 15-18 sammen med en dygtig ledelse og under rimelige rammer vil kunne skabe et godt tilbud for og sammen med beboerne. Der vurderes dog at være behov for klare mål og retningslinier for opgaverne og en generel opkvalificering af personalet.
 • at der bør foretages en pædagogisk gennemgang af alle beboere med henblik på nødvendige revisiteringer.
 • at aktivitetsniveauet for afdeling 15-18’s beboere er for lavt, og der bør ske en vurdering af personaleressourcerne for at sikre meningsfulde aktiviteter for beboerne.
 • at udvalgte handleplaner ikke er tilstrækkeligt konkrete i metodeangivelse til at kunne anvendes i det daglige arbejde, og at der heller ikke arbejdes tilstrækkeligt målrettet for at sikre opfølgning af helt fundamentale elementer i handleplanerne.
 • at reglerne for magtanvendelse på afdeling 15-18 ikke i alle tilfælde er overholdt, idet ikke alle episoder er indberettet, og idet de indberettede tilfælde ikke er efterbehandlet pædagogisk.
 • at der bør opstilles en tids- og handleplan for gennemførelse af kurser om medicinhåndtering.

Tilsynsrapporten behandles af Regionsrådet den 16. april 2007, men er allerede tilgået den konstituerede ledelse på Strandvænget til sikring af forsvarlig drift.

 

Socialområdet vil udarbejde et oplæg om Strandvængets organisering som botilbud inden sommerferien og herunder tage stilling til anvendelsen af bygningskomplekset.

 

Forretningsudvalget

Til orientering

 

Bilag

Sagsnr. 07/2357

 

 

 

3. Tilsynskoncept for regionens sociale tilbud

 

Regionen fører tilsyn med egne tilbud. Det fremgår af servicelovens § 5, stk. 7.

Efter vejledning om retssikkerhed og administrationen på det sociale område er formålet med at føre tilsyn blandt andet

at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet,

at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde samt

at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

I januar måned 2007 nedsattes en projektgruppe med institutionsledere og repræsentanter for social- og psykiatriområdet med henblik på at udarbejde retningslinier for tilsyn med Regionens tilbud, idet tilsynene som en overgangsordning føres med udgangspunkt i amternes tilsynskoncepter.

Som følge af TV 2’s afsløring af stærkt kritisable episoder på botilbuddet Strandvænget i Nyborg den 13. februar 2007 besluttede Regionen at igangsætte et pædagogisk udviklingsprojekt på voksen-handicapområdet.

Et af initiativerne var en temadag om kvalitetssikring og udvikling, der blev afholdt den 15. marts 2007 med deltagelse af bl.a. eksterne fagpersoner og brugere. Et af temaerne var tilsyn, og den nedsatte projektgruppe deltog.

Projektgruppens oplæg forelægges for Regionsrådet den 16. april 2007.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget indstiller,

 • at retningslinierne i notat af 2. april 2007 om tilsyn på Region Syddanmarks sociale og socialpsykiatriske tilbud godkendes.
 • at Regionsrådets medlemmer kvartalsvis orienteres om tilsynsrapporterne.
 • at Regionsrådet en gang årligt forelægges en oversigt over de udarbejdede tilsynsrapporter.
 • at koncernledelsen organiserer udførelsen af tilsynet, så den fornødne uafhængighed sikres.

 

Bilag

Sagsnr. 07/2357

 

 

 

4. Kvalitetssikring og udvikling af den pædagogiske indsats for voksne udviklingshæmmede

 

Med afsæt i TV 2´s udsendelse den 13. februar 2007 om kritisable forhold på botilbuddet Strandvænget har Regionen nedsat en arbejdsgruppe med eksperter fra Regionen, institutioner og uddannelsessteder, som inden udgangen af marts måned skal fremlægge en plan for udvikling af den pædagogiske indsats i Regionens tilbud til voksne udviklingshæmmede.

Arbejdsgruppen skal sikre en plan for udvikling og ledelse i den pædagogiske indsats. Det gælder personaleudvikling, kvalitet i arbejdet, dokumentation og tværfagligt samarbejde.

Arbejdsgruppen, som bistås af 2 konsulenter fra SUS (Socialt Udviklingscenter) holdt sit første møde den 2. marts 2007.

Af drøftelsen kunne uddrages syv væsentlige temaer for det videre arbejde med planen:

 • Synet på mennesker - som afsæt for tanker og visioner på handicapområdet
 • Borgeren i Centrum - selvbestemmelse og medbestemmelse
 • Tilsyn
 • Pårørendesamarbejde
 • Ledelse - som forudsætning for at yde den rette omsorg
 • Faglig udvikling
 • Uddannelse

De 7 temaer behandledes på en temadag den 15. marts 2007 med ca. 40 deltagere, herunder centerledere, LEV, ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund), VISO, CVU Lillebælt, SL, medarbejdere og brugere fra botilbud og politiker fra Regionsrådet.

Temadagen gav god inspiration og mange bidrag til den pædagogiske udviklingsplan.

Planen behandles af Regionsrådet den 16. april 2007.

Ideen er, at planen organiseres som et projekt med 6 arbejdsgrupper, der fremadrettet arbejder med ovennævnte temaer. For hver arbejdsgruppe opstilles konkrete og mere udviklingsorienterede mål med tidsfrister.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Forretningsudvalget

 

Til orientering.
Bilag

Sagsnr. 07/2357

 

5. Psykiatricenter Øst - Bemyndigelse og bevilling til indgåelse/opsigelse af lejemål

 

Fyns Amts planer om fysisk placering af behandlingspsykiatrien og psykiatriforvaltningen blev sat i bero i forbindelse med kommunalreformen. Siden har Region Syddanmark besluttet at etablere tre psykiatricentre. I forbindelse med beslutning om denne organisering er der ikke taget højde for de tidligere lokaleplaner fra Fyns Amt.

Med henblik på at skabe den fornødne fysiske kapacitet til den nuværende aktivitet i Psykiatricenter Øst er der behov for indgåelse af en række lejemål til distriktspsykiatri, anden ambulant behandling og administration.

Der anmodes derfor om bemyndigelse til at indgå/opsige nedenstående lejemål til markedsleje:

 • Bjergegade 15, 1.sal, 5000 Odense C (indgåelse)
 • Thomas B. Thriges Gade 26-28, 3.sal, 5000 Odense C (indgåelse)
 • Vestergade 19, 1. sal, 5700 Svendborg (indgåelse)
 • Voldgade 16, 2.sal, 5700 Svendborg (et lejemål på to etager) (indgåelse)
 • Jernbanegade 3, 5000 Odense C (opsigelse)

Endvidere anmodes der om en tillægsbevilling på 2,325 mio. kr. i 2007 og 1,371 mio. kr. i overslagsår til afholdelse af ejendomsudgifter, idet der ikke er givet bevilling hertil i den eksisterende budgetramme for Psykiatricenter Øst.

Spørgsmål om deponering i forhold til indgåelse af lejemål afklares efterfølgende.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at de nævnte lejemål henholdsvis indgås og opsiges.
 • at leje- og driftsudgifterne for 2007 finansieres inden for psykiatriens rammer i 2007.
 • at leje- og driftsudgifterne for 2008 og frem indarbejdes i budgetlægningen for 2008.
 • at deponeringen i forhold til indgåelse af lejemål afklares efterfølgende.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag 

Sagsnr. 07/5188

 

 

 

6. Rekruttering og fastholdelse af speciallæger i psykiatrien

 

Psykiatrien har i en årrække kæmpet med tiltagende speciallægemangel - både på landsplan og i Region Syddanmark. Sundhedsstyrelsens lægeprognose forudser et fortsat faldende antal speciallæger i psykiatri på landsplan de kommende mange år. Tendensen vender ikke før ca. 2020 ifølge prognosen. I bilaget redegøres kort for situationen her og nu to steder i psykiatrien.

Psykiatrien søger til stadighed løsninger på de mest akutte rekrutteringsproblemer, men det vil altid være midlertidige løsninger. Der er behov for hurtigst muligt at finde en mere holdbar langsigtet løsning - både konkret der, hvor det er værst nu, men også i forhold til psykiatriens muligheder for at opretholde og på sigt udvide aktiviteten i psykiatrien med en kommende behandlingsgaranti for psykisk syge på vej.

Psykiatrien har derfor sat følgende aktiviteter i gang:

 1. 1.
  Sondering af alternative mere robuste muligheder, der er for tilrettelæggelse af indsatsen i Psykiatricenter Vest og på det børne- og ungdomspsykiatriske område, givet, at speciallægemanglen vil være tilstede i mange år. Det skal ske sideløbende med det igangsatte udviklingsplanarbejde på regionsplan for psykiatrien, så det kan indgå i det endelige oplæg til modeller for organisering af den fremtidige psykiatri i Region Syddanmark.
 2. 2.
  Intensivering af rekrutteringsindsatsen over for udenlandske læger. Rekruttering af udenlandske læger er væsentlig ikke bare på kort sigt, men også for hele perioden frem til 2020. Det er relativt dyrt og usikkert, men uanset hvor gode vi er til at tiltrække danske læger, så vil det ikke være tilstrækkelig i mange år. Psykiatrien har allerede rekrutteret en del udenlandske læger, men det er nødvendigt at udvide aktivitetsniveauet betragteligt de kommende år. Psykiatrien er i gang med sondering af markedet..
 3. 3.
  Rekrutterings- og fastholdelsesfremmende aktiviteter i forhold til danske læger. Der er i januar 2007 nedsat en arbejdsgruppe i psykiatrien, der i løbet af 2007 skal komme med konkrete forslag til rekrutteringsfremmende initiativer. Forskningsmuligheder og udbygget efter- og videreuddannelsestilbud til lægegruppen er her vigtige rekrutterings- og fastholdelsestiltag. Her er psykiatrien i 2007 blevet handicappet af, at finansieringen af en væsentlig del af uddannelsesaktiviteterne i psykiatrien faldt bort med den nye psykiatriaftale, hvor der ikke blev sat penge af til uddannelsesaktiviteter som i den gamle aftale.

Indstilling

Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler,

at der tages kontakt til Billund Kommune vedr. ændring af kommunens tilknytning til de psykiatriske afdelingers optageområder.

 

Bilag

Sagsnr. 07/5016

 

 

 

7. Godkendelse af sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i Region Syddanmark

 

Det er fastlagt i sundhedsloven, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaver på sundheds- og psykiatriområdet.

Formålet med sundhedsaftalerne er at sikre samordning og sammenhæng for de patientforløb, der går på tværs af de to myndighedsniveauer, region og kommuner.

Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler opstiller seks obligatoriske områder, der skal indgås sundhedsaftaler om. De seks områder er:

 • Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
 • Indlæggelsesforløb
 • Genoptræningsområdet
 • Hjælpemiddelområdet
 • Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
 • Indsatsen for mennesker med sindslidelser.

I Region Syddanmark består sundhedsaftalegrundlaget samlet af syv aftaler, idet de seks obligatoriske indsatsområder er suppleret med en sundhedsaftale for tværgående temaer, der omhandler forhold, som går på tværs af bekendtgørelsens seks indsatsområder.

Sundhedsaftalegrundlaget har siden 2006 været drøftet i tværsektorielt regi. Drøftelserne har resulteret i frembringelsen af 22 udkast til sundhedsaftaler svarende til ét udkast for hver kommune i Region Syddanmark. Disse udkast har efterfølgende dannet grundlag for bilaterale forhandlinger mellem Region Syddanmark og kommunerne. Sundhedsaftalerne vil herefter skulle forelægges samt vedtages af såvel Regionsrådet som de enkelte kommunalbestyrelser for at kunne træde i kraft. Sundhedsaftalerne skal desuden indberettes til og godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsaftalerne er ganske omfattende. Administrationen har derfor udarbejdet en læsevejledning til samt et resumé af sundhedsaftalerne.

Sagen bliver drøftet i det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet den 10. april 2007. Bemærkninger herfra vil foreligge til mødet.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at Regionsrådet godkender samtlige sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i Region Syddanmark.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Sagsnr. 07/23

 

 

 

8. Handlingsplan for den patientrettede risikostyring på sygehusene i Region Syddanmark

 

Ifølge sundhedsloven skal regionsrådet sikre modtagelse, registrering og analyse af rapporteringer om utilsigtede hændelser til brug for forbedring af patientsikkerheden og -behandlingen samt for rapportering af oplysninger til Sundhedsstyrelsen.

I overensstemmelse med nærhedsprincippet vil det være sygehusledelser/om-rådeledelser, der med ansvar over for direktionen varetager de lovpligtige opgaver på vegne af Regionsrådet, så der følges op på de utilsigtede hændelser og risikostyring lokalt på sygehusene.

Handlingsplanen for den patientrettede risikostyring på sygehusene i Region Syddanmark 2007-2010 beskriver konkrete handlinger og arbejdsgange i forbindelse med reaktiv og proaktiv risikostyring. Den angiver endvidere forslag til samarbejde med forskellige interessenter, formidling af den patientrettede risikostyring, inddragelse af patienter og organiseringen af området.

Sygehusene udarbejder hver en årsrapport for deres patientsikkerhedsarbejde, og Udviklingscentret for Kvalitet og Risikostyring samler på denne baggrund sygehusenes erfaringer i én regional årsrapport for patientsikkerhed. Regionsrådet orienteres en gang om året via denne rapport om patientsikkerhed.

Sundhedsdirektionen afklarer i samarbejde med sygehusledelseskredsen, om der er særlige områder, der skal have fokus og/eller områder, hvor der skal foretages proaktiv risikovurdering på regionalt niveau.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at Handlingsplan for den patient rettede risikostyring på sygehusene i Region Syddanmark godkendes.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag 

Sagsnr. 07/229

 

 

 

9. Indførelse af mammografiscreening i Region Syddanmark

 

Forberedelsesudvalget vedtog i 2006 at indføre mammografiscreening af kvinder i alderen 50–69 år i hele Region Syddanmark med en forventet anlægsmæssig konsekvens på 23 mio. kr. i 2007. Beløbet er afsat i investeringsoversigten i det vedtagne budget.

Ud over den særlige ramme til mammografi er der afsat en særlig anlægsramme på 172 mio. kr. til investeringer i medicoteknisk udstyr, jf. aftalen om regionernes økonomi for 2007.

Til brug for mammografiscreeningen skal der indkøbes tre mobile screeningsenheder, der skal opstilles i lokalområderne i regionen. Der er gennemført et EU-udbud til indkøb af de mobile enheder til regionen. Der var indkommet fem tilbud, og der er valgt leverandør med henblik på at igangsætte det regionale indkøb.

Det forventes, at de mobile enheder skal stå 20 forskellige steder i regionen. For at kunne tilkoble enhederne til vand, el og netværk de enkelte steder, er det nødvendigt med en tilkoblingsstander hvert sted. En stander koster ca. 100.000 kr., hvorfor der forventes udgifter til standere på ca. 2 mio. kr.

Endvidere er der udgifter til it på 8,9 mio. kr., jf. vedlagte bilag, hvorved de samlede anlægsudgifter beløber sig til 25,4 mio. kr.

 

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at der meddeles en samlet anlægsbevilling på 25,4 mio. kr. til indførelse af mammografiscreening i hele Region Syddanmark.
 • at der frigives rådighedsbeløb i 2007 på 23 mio.kr. fra mammografiscreeningspuljen.
 • at der frigives rådighedsbeløb i 2007 på 2,4 mio. kr. fra puljen til medicoteknisk udstyr.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr. 07/2253

 

 

 

10. Godkendelse af Masterplan for Sydvestjysk Sygehus Grindsted

 

Ribe Amt godkendte i september 2006 Masterplan for Sydvestjysk Sygehus (SVS) Grindsted. I december 2006 godkendte Sundhedsudvalget de foreliggende vurderinger af udgifterne til det samlede byggeprojekt på 11,4 mio. kr. og 6,8 mio. kr. til medicoteknisk apparatur i alt 18,2 mio. kr. Samtidig meddeltes de fornødne bevillinger til de udgifter, der forventedes at falde i 2006 – i alt 8 mio. kr. - med 5,8 mio. kr. af anlægsbevilling/-rådighedsbeløb til vedligehold/tilpasninger på SVS Grindsted og 2,2 mio. kr. afsat på driften til etablering af diabetesambulatorium på SVS Grindsted Sygehus.

Region Syddanmark blev orienteret om Ribe Amts beslutninger, og der blev i Regionsrådets anlægsbudget afsat rådighedsbeløb på i alt 13,640 mio. kr. til masterplanen på SVS Grindsted Sygehus fordelt med 10,119 mio. kr. i 2007 og 3,521 mio. kr. i 2008. SVS vurderer, at der er mulighed for at færdiggøre hele projektet i løbet af 2007.

I 2006 er der afholdt anlægsudgifter til projektet for i alt 4,020 mio. kr. Der resterer således et finansieringsbehov på 14,180 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. finansieres af de afsatte midler til etablering af diabetesambulatorium (SVS’s budgetramme). Det resterende finansieringsbehov er på 11,980 mio. kr.

I 2006 er arbejdet med at etablere et samlet medicinsk ambulatorium i parterre-etagen på sygehuset i Grindsted påbegyndt og forventes færdig medio 2007. Ændringerne i øvrigt ved gennemførelse af masterplanen fremgår af vedlagte bilag fra Sydvestjysk Sygehus. Forslag til masterplan udgør et samlet og sammenhængende forslag til anvendelse af lokaliteterne på SVS Grindsted. Hovedparten af de bygningsmæssige tilpasninger drejer sig om en styrkelse af de elektive ambulante funktioner - herunder en tilpasning til de ændrede opgaver på sygehuset, der har fundet sted de seneste 2-3 år.

Uanset hvilken beslutning der måtte blive truffet vedr. varetagelsen af akutfunktionerne i regionens sygehusvæsen, sikrer tilpasningerne en mere optimal drift i en årrække fremover samt bedre forhold for patienterne.

Under hensyn til, at projektet samlet beløber sig til knap 12 mio. kr., og at udbud skal ske i flere etaper, indstilles det, at licitationsresultatet godkendes af sundhedsdirektøren.

 

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at der meddeles anlægsbevilling på 11,980 mio. kr. (indeks 112,5) til færdiggørelse af Masterplanen på Sydvestjysk Sygehus Grindsted,
 • at Masterplanen for Sydvestjysk Sygehus Grindsted godkendes - herunder at Sydvestjysk Sygehus arbejder videre med at gennemføre de resterende etaper.
 • at der frigives rådighedsbeløb på 11,980 mio. kr. i 2007 til anlægsprojektet.
 • at udgiften hertil finansieres af rådighedsbeløb i 2007 på 10,119 mio. kr. afsat til masterplanen og af 1,861 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på sundhedsområdets anlægsbudget til Midlertidig sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, idet der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1,861 mio. kr.
 • at der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2007 på 1,861 mio. kr. til projektet Midlertidig sengebygning, Sydvestjysk Sygehus.
 • at rådighedsbeløbet i 2008 til Midlertidig sengebygning på SVS tilføres 1,861 mio. kr. ved budgetlægning for 2008 finansieret af anlægsmidler afsat i 2008 til Masterplanen.
 • at sundhedsdirektøren godkender licitationsresultatet for resterende etaper af anlægsprojektet.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Sagsnr. 07/1798

 

 

 

11. Vejle Sygehus - Nybygning af to acceleratorrum og indkøb af accelerator

 

I 2006 ansøgte Vejle Amt om lånefinansiering af anlægsudgifter på 53,683 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til finansiering af strålekanoner på landets kræftcentre. Anlægsudgifterne skal dække nybygning af 5. og 6. acceleratorrum og indkøb af 5. accelerator på Vejle Sygehus. Baggrunden for ansøgningen var anbefalingerne i strategiplanen for strålebehandlingsområdet i Region Syddanmark 2005-2010.

I brev af 15. juni 2006 meddelte Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at Vejle Amt var bevilget lånedispensation til projektet. Da byggeriet og anskaffelse af acceleratoren ikke kunne nås iværksat i 2006, blev lånedispensationen overført fra Vejle Amt til Region Syddanmark. På Regionsrådets møde den 5. marts 2007 besluttedes at optage lånet i 2007 svarende til 100 % af anlægsudgifterne til projektet. I forlængelse heraf skal der meddeles tillægsbevilling i form af afsætning af rådighedsbeløb i 2007 og 2008 til formålet.

Da Vejle Sygehus har haft fokus på hurtigst muligt at få udvidet kapaciteten på stråleområdet, er der allerede i 2006 indgået aftale med et rådgivende ingeniørfirma om rådgivning i forbindelse med etablering af strålekælderen, hvor acceleratoren skal placeres. Der foreligger nu et byggeprogram/dispositionsforslag for acceleratorkælderen, som hermed forelægges til godkendelse (Byggeprogram - Dispositionsforslag med tekniske specifikationer beror på sagen). Overslagsprisen for acceleratorkælderen med indretning til to acceleratorer inkl. strålebeskyttelse er 33,425 mio. kr.

Der har endvidere været nedsat en indkøbsgruppe til indkøb af acceleratoren, og der har været afholdt udbud. Prisen for acceleratoren vil ligge på 17,5 mio. kr. De samlede udgifter til projektet forventes således at udgøre i alt 50,925 mio. kr.

Vejle Sygehus står i en situation, hvor sygehusets fremtidige funktioner er delvist ukendte p.g.a. konsekvenserne af Sundhedsstyrelsens akutrapport. Det betyder, at der hersker en vis usikkerhed omkring prioriteringen af de eksisterende rammer. Derudover foretages på nationalt hold løbende vurderinger af behov og kapacitet på stråleområdet. Disse forhold gør, at det vil være fornuftigt at afvente beslutningen om placeringen af de sekundære faciliteter såsom undersøgelsesrum, kontorer m.m., indtil beslutningsgrundlaget er fyldestgørende. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke ansøges om anlægsbevilling til etablering af de sekundære faciliteter. Der resterer dermed 2,758 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb til projektet, som der endnu ikke er givet en anlægsbevilling til.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at byggeprogram/dispositionsforslag til etablering af 5. og 6. acceleratorrum på Vejle Sygehus godkendes.
 • at der gives en anlægsbevilling på 50,925 mio. kr. (indeks 112,5) til etablering af 5. og 6. acceleratorrum og indkøb af 5. accelerator på Vejle Sygehus med tilhørende rådighedsbeløb på 34,5 mio. kr. i 2007 og 16,425 mio. kr. i 2008.
 • at der til formålet meddeles en tillægsbevilling vedrørende 2007 og 2008, der finansieres via låntagning.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

Sagsnr. 07/4332

 

 

 

12. Vejle Sygehus - Ombygning af A270 - Arbejdsmiljørenovering

 

Vejle Sygehus har siden 2003 været i gang med en rokadeplan for ombygning af sengeafdelinger - den såkaldte oberstplan 2 - som er en plan for løsning af pladsproblemer på Vejle Sygehus - først og fremmest for at leve op til krav fra Arbejdstilsynet om pladsforhold på sengeafdelingerne. Næste trin i rokadeplanen er ombygning af sengeafdeling A270. Vejle Sygehus har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om bedre pladsforhold på sengestuer og badeværelser med en frist for opfyldelse i april 2007.

Presset af Arbejdstilsynets påbud igangsatte Vejle Sygehus projektet i 2006, men Vejle Amt nåede ikke at give en anlægsbevilling til projektet. Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten til projektet under "ombygning A270" på 2,066 mio. kr. til projektet i 2007. Da ombygningen indholdsmæssigt er en del af den store rokadeplan indstilles, at rådighedsbeløbet flyttes fra "ombygning A270" til "den store rokadeplan".

Der foreligger et konkret projekt for renovering af baderum m.m., så A270 lever op til arbejdsmiljøkravene. Ombygningen af A270 koster 2 mio. kr.

Da projektet er af begrænset omfang, indstilles endvidere, at frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb sker i forbindelse med godkendelsen af projektet, og at licitationsresultatet godkendes af driftsområdet, sundhedsdirektøren.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at projektforslaget for ombygning af A270 på Vejle Sygehus godkendes.
 • at det videre arbejde med ombygning af A270 på Vejle Sygehus iværksættes.
 • at der meddeles en tillægsbevilling på den store rokadeplan på 2 mio. kr., der finansieres af en negativ tillægsbevilling på 2 mio. kr. på ombygning A270 under Vejle Sygehus.
 • at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. (indeks 112,5) til ombygning af A270 på Vejle Sygehus med tilhørende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2007, der finansieres af den store rokade plan.
 • at licitationsresultatet godkendes af sundhedsdirektøren.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

Sagsnr. 07/4541

 

 

 

13. Godkendelse af udvendig vedligeholdelsesplan i 2007 for sygehusenes bygninger (somatik og psykiatri)

 

Regionsrådet godkendte på sit møde den 5. februar 2007 Regler for byggeri i Region Syddanmark - herunder organisering af udvendig vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm samt kompetencefordelingsplan.

Bygningsafdelingen har i samarbejde med sygehusenes tekniske chefer/ved-ligeholdelsesansvarlige foretaget bygningsgennemgang på de somatiske og psykiatriske sygehuse i regionen. Behovene er prioriteret, således at de mest presserende indstilles udbedret i 2007. Prioriteringen er foretaget i samarbejde med sygehusene og fremgår af vedlagte oversigt.

På investeringsoversigten er afsat fælles ramme/rådighedsbeløb for sygehusene (somatik og psykiatri) på 20 mio. kr. i 2007 og 40 mio. kr. årligt fra 2008 til udvendig bygningsvedligeholdelse. Det fremgår af byggeregulativet, at 10 % af den årlige økonomiske ramme afsættes til uforudselige udgifter og afholdelse af 5 års eftersyn i samtlige byggesager. I 2007 afsættes således 2 mio. kr. til uforudsete udgifter og til 5 års eftersyn, hvorefter der er 18 mio. kr. til prioritering af udvendig bygningsvedligehold på de 9 enheder (somatik og psykiatri)

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at prioriteringen af udvendig bygningsvedligehold i 2007 på regionens sygehuse (somatik og psykiatri) godkendes.
 • at der frigives rådighedsbeløb på 20 mio. kr. i 2007 til anlægsprojektet.
 • at rådighedsbeløbet finansieres af det i anlægsbudgettet i 2007 afsatte fællesramme til formålet.
 • at der meddeles anlægsbevilling på 20 mio. kr. (indeks 112,5) til at gennemføre Udvendig bygningsvedligehold på sygehusene (somatik og psykiatri).
 • at eventuelle restbeløb af rådighedsbeløbet i 2007 overføres til 2008 budgettet - dels til færdiggørelse af de i 2007 planlagte, men ikke afsluttede udvendig bygningsvedligeholdelsesprojekter og dels til uforudsete udgifter/5 års eftersyn.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/3802

 

 

 

14. Vedligeholdelsesplan 2007 for de sociale og socialpsykiatriske institutioner

 

Regionsrådet godkendte på sit møde den 5. februar 2007 Regler for byggeri i Region Syddanmark - herunder organiseringen af udvendig vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm.

Bygningsafdelingen har foretaget bygningsgennemgang på alle regionens sociale og socialpsykiatriske institutioner samt specialundervisningsinstitutioner. Under gennemgangen er alle udvendige bygningsvedligeholdelsesbehov registreret. Behovene er prioriteret således, at de mest presserende indstilles udbedret i 2007, jf. vedlagte oversigt. Ifølge reglerne i byggeregulativet er der afsat midler til uforudselige udgifter og afholdelse af fem års eftersyn i samtlige byggesager.

Af oversigten fremgår også de pt. planlagte arbejder i 2008 og 2009.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at prioriteringen af vedligeholdelsesplan 2007 for de sociale og socialpsykiatriske institutioner godkendes.
 • at der meddeles anlægsbevilling på 5,690 mio. kr. (indeks 112,5) med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 til gennemførelse af den prioriterede vedligeholdelsesplan 2007.
 • at rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2007 på 10 mio. kr. til formålet på bevillingsområdet Social og Specialundervisning, fællesudgifter og –indtægter.
 • at afdelingschefen for Bygningsafdelingen, udpeges som budgetansvarlig i henhold til "Regler for økonomistyring og registreringspraksis."
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag 
 • Bilag 14.a: Vedligeholdelsesplan 2007 for de sociale og socialpsykiatriske institutioner - Fortroligt

Sagsnr. 07/3901

 

 

 

15. Ombygning af læringscentret i Esbjerg til brug for regionstandplejen

 

Specialtandpleje blev ved regionsdannelsen et kommunalt ansvar, hvor det hidtil havde været et amtsligt.

Regionen skal dog fortsat stille behandlingspladser til rådighed for de kommuner, der ønsker opgaven varetaget i regionen. Samspillet mellem region og kommuner på dette område foregår via indgåelse af rammeaftaler.

I den jyske del af regionen har alle kommuner ønsket regional drift af specialtandplejen - foreløbigt i 2007.

Forberedelsesudvalget besluttede på sit møde den 14. december 2006 at etablere en regional institution til løsning af specialtandplejen og til løsning af øvrige regionale tandplejeopgaver.

Til løsning af disse opgaver er der eksisterende klinikker i Odense, på Vejle Sygehus og på Sønderborg Sygehus, men i det tidligere Ribe Amt er der ikke eksisterede klinikfaciliteter til rådighed. Forberedelsesudvalget besluttede derfor på ovennævnte møde, at der etableres en hovedklinik i Esbjerg 1. april 2007.

Indtil hovedklinikken er etableret, er der etableret en midlertidig løsning på Brørup Sygehus, men denne placering er på længere sigt ikke hensigtsmæssig, idet de fleste af patienterne til specialtandpleje i det tidligere Ribe Amt bor i Esbjerg-området.

Ribe Amt solgte for nogle år siden Sct. Joseph Hospital til en privat investor og indgik i den forbindelse uopsigelige lejekontrakter for institutionen "Læringscenter for Sundhedsfremme" og for lokaler til Ribe Amts indkøbskontor.

Lejekontrakterne er overdraget til Region Syddanmark i forbindelse med Ribe Amts delingsaftale. (De oprindelige lejekontrakter kan rekvireres hos Regionssekretariatet).

Region Syddanmark skal, når der er tale om lejeaftaler, deponere et beløb svarende til det lejedes værdi. jf. bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., hvis etablering kan sidestilles med en regional anlægsopgave på sundhedsområdet henregnes til regionens låntagning i 2007 (overgangsbestemmelser).

I nærværende lejemål er værdien af det lejede således opgjort til 6.630.000 kr. på grundlag af den offentlige vurdering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil efterfølgende blive ansøgt om dispensation fra kravet om deponering.

I forhold til anvendelsen af det lejemål, der er overført til Region Syddanmark, skal oplyses:

 • at indkøbsfunktionerne fremover skal varetages i regionshuset, for så vidt angår indkøbskontoret.
 • at for så vidt angår selve læringscentret, vil hovedparten af de opgaver, der tidligere blev varetaget i denne institution fremover være et kommunalt myndighedsansvar.

Der vil derfor være ledige m2 på det tidligere Sct Joseph, som foreslås anvendt til regional tandklinik og til at rumme de af læringscentret aktiviteter, der vurderes at være regionale opgaver. I forhold til sidstnævnte vil dette primært dreje sig om at stille lokaler til rådighed (mod kompensation af lejeudgifter) for visse patientorganisationer og herunder facilitere et samarbejde mellem Sydvestjysk Sygehus og disse organisationer om patientrettet forebyggelse.

I forhold til specialtandplejen vil der være behov for en mindre ombygning, som foreslås udført af ejeren af bygningen mod tilsvarende forhøjelse af lejen. Dette er udlejeren Fredensborg Ejendomsinvest indforstået med. I den forbindelse skal indgås tillæg til eksisterende lejekontrakt, som aftaler de nærmere betingelser herfor.

Da specialtandplejen er en kommunalopgave, bliver ydelserne takstfinansieret. Taksterne skal afspejle de faktiske udgifter ved ydelsen. Det vil sige, at alle direkte og indirekte omkostninger – herunder husleje – skal være indeholdt i takstberegningen.

Indstilling

Det indstilles,

 • at tillæg til lejekontrakt godkendes.
 • at deponeringsbeløbet på 6.630.000 kr. deponeres på konto 63227; "Deponeringsbeløb for lån m.v."
 • at deponeringsbeløbet på de 6.630.000 kr. finansieres af likvide aktiver.
 • at der søges om dispensation for deponeringen i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag 

Sagsnr. 07/4110

 

 

 

16. Ansøgning om medfinansiering af Det Syddanske Bruxelles-kontor

Vækstforum besluttede på sit møde den 7. november 2006, at Vækstforum anbefaler støtte til "Foreningen EU og internationalt samarbejde i Syddanmark - f.m.b.a." i 2007 og 2008, hvorefter sagen tages op til revurdering.

Som konsekvens af både Vækstforum, Region Syddanmark og kommunernes høringssvar har der på såvel politisk som administrativt niveau været igangsat bestræbelser på at organisere et Bruxelles-kontor. Kommunerne og Region Syddanmark har i fællesskab oprettet "Foreningen EU og Internationalt arbejde i Syddanmark – f.m.b.a." (EUSD).

Der er udarbejdet et sæt vedtægter, som p.t. er til godkendelse hos erhvervs- og økonomiministeren, idet en ændring af vedtægterne er nødvendig, for at to repræsentanter fra Regionsrådet og en repræsentant fra Vækstforum kan være medlem af bestyrelsen for Foreningen EUSD. Der er ligeledes udarbejdet et forslag til organisering og arbejdsprogram for det Syddanske Bruxelles-kontor, South Denmark European Office.

Region Syddanmarks medfinansiering af Foreningens Bruxelles-kontor sammensættes i form af medarbejdere, der stilles til rådighed for foreningen – i alt 2,2 mio. kr. - samt et kontant beløb på 1,3 mio. af erhvervsudviklingsmidlerne som anbefalet af Vækstforum - i alt 3,5 mio. kr. Indstillingen vedrører det kontante beløb på 1,3 mio. kr., der søges bevilget i to portioner a 0,650 mio. kr.

 

Indstilling

Vækstforum indstiller,

 • at Regionsrådet nu frigiver 0,650 mio. kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne til Foreningen EUSD under forudsætning af, at der til Vækstforums møde den 14. juni 2007 foreligger en ansøgning fra Foreningen EUSD samt en resultatkontrakt i henhold til vedtægterne,
 • at Regionsrådet frigiver den resterende halvdel på 0,650 mio. kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne under forudsætning af, at det anbefales på Vækstforum møde den 14. juni.
  Herunder er det en særskilt forudsætning, at der foreligger en ansøgning med tilhørende resultatkontrakt, som stiller frie serviceydelser til rådighed for regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for erhvervsudviklingsområdet.
  Det forudsættes ligeledes, at kommunerne medfinansierer Foreningen EUSD med et beløb, der tilsammen modsvarer Region Syddanmarks samlede tilskud på 3,5 mio. kr.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsnr. 07/5310

 

 

 

 

17. Indstillinger fra Vækstforum vedr. projektstøtte

 

Vækstforum for Region Syddanmark drøftede på sit møde den 13. marts 2007 i alt 23 indkomne ansøgninger. Tidligere havde Vækstforum besluttet på marts mødet at behandle ansøgninger der holder sig inden for følgende kriterier:

- Projekter, hvis statslige medfinansiering risikerer at gå tabt, hvis der ikke gives tilsagn om regionale midler

- Projekter, der er oplagte for Vækstforum, fordi de allerede medvirker til at realisere strategi og handleplan, og som i øvrigt kan betegnes som et sundt projekt, der står i fare for ellers at opløses.

Forhold vedrørende projektet BioTEAMsouth skal afklares nærmere, hvorfor Vækstforum bemyndigede formandskabet til at træffe beslutning om afslag eller indstilling til Regionsrådet.

Der vedlægges sagsfremstillinger på de ansøgninger som Vækstforum indstiller til støtte samt en liste over de ansøgninger, som Vækstforum besluttede at give et afslag.

 

Indstilling

Vækstforum anbefaler,

 • at Regionsrådet bevilger støtte til nedenstående projekter:
  • Plastcenter Danmark - 1,0 mio. kr.
  • Bizzkit - 625.000 kr.
  • CSR-lab - 1,0 mio. kr.
  • Syddansk Turisme - 2,550 mio. kr.
  • Center for Software Innovation - 5,2 mio. kr. for 2007 og 2008
  • Knowledge Lab - på 5,2 mio. kr. for årene 2007 og 20
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

Sagsnr. 07/15

 

 

 

 

18: Henvendelse fra Dansk Folkeparti - Rygepolitik for Regionshuset

 

Fra Dansk Folkeparti er modtaget flg.:

"For Regionshuset er der i MED-organisationen vedtaget en rygepolitik om, at der ikke må ryges indendørs. Rygepolitikken betyder, at rygere henvises til at stå udendørs, når de vil ryge. Dansk Folkeparti finder ikke denne ordning rimelig i forhold til rygerne.

Dansk Folkeparti ønsker en drøftelse i Forretningsudvalget af rygepolitikken i Regionshuset - herunder af muligheden for at indrette rygerum."

 

Forretningsudvalget

 

Sagen afventer det videre forløb.

Sagsnr. 07/2666

 

 

 

19. Jubilæumsanciennitet

 

Medarbejderne optjener naturligvis jubilæumsanciennitet ved ansættelse i Region Syddanmark. De medarbejdere, der er virksomhedsoverdraget fra amterne, overføres tillige med deres jubilæumsanciennitet pr. 1. januar 2007 til Region Syddanmark.

Der er således umiddelbart to måder at optjene jubilæumsanciennitet på:

- Den jubilæumsanciennitet, som hver enkelt medarbejder havde med sig ved overgangen til regionen den 1. januar 2007

- Jubilæumsanciennitet optjent ved ansættelse i Region Syddanmark

Det svarer til den praksis, der har været anvendt ved særforsorgens udlægning i 1980. Det er ligeledes den praksis, der vil blive anvendt i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at Forretningsudvalget tager til efterretning, at jubilæumsanciennitet ved Region Syddanmark kun kan være optjent på to måder:
  • Den jubilæumsanciennitet, som hver enkelt medarbejder havde med sig ved overgangen til regionen den 1. januar 2007
  • Jubilæumsanciennitet optjent ved ansættelse i Region Syddanmark
Forretningsudvalget

Indstillingen tiltrådt.

 

Bilag

Sagsnr. 07/4201

 

 

 

20. Udpegning af medlem til bestyrelsen for den Europæiske Organisation for Livslang Læring - EARLALL

 

Regionsrådet vedtog den 5. marts 2007 en international strategi for Region Syddanmark. Et af indsatsområderne er deltagelse i internationale - primært europæiske - organisationer for at sikre regionen et bredt netværk og give Region Syddanmark, regionale videns- og uddannelsesinstitutioner og andre regionale samarbejdspartnere adgang til viden og udviklingsmuligheder i forhold til at udvikle internationale kompetencer.

Det særlige udvalg for regional erhvervspolitik anbefaler, at Region Syddanmark bliver medlem af den Europæiske Organisation af Regioner og Kommuner for Livslang Læring - EARLALL. Organisationen tæller i øjeblikket 20 medlemsregioner og arbejder for at styrke kompetenceudvikling og innovation i medlemsregionerne. EARLALL samarbejder politisk med EU-institutionerne og projektorienteret for at udvikle konkrete initiativer i fællesskab mellem regionerne.

Region Syddanmark har mulighed for at overtage en bestyrelsespost i EARLALL efter Vejle Amt, som var med til at stifte organisationen sammen med Västra Götalandsregionen, Toscana og Wales. Bestyrelsesposten vil i første omgang gælde til EARLALL´s generalforsamling i oktober 2007, hvor bestyrelsen er på valg.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at Region Syddanmark bliver medlem af EARLALL.
 • at Regionsrådet udpeger et medlem af bestyrelsen for den Europæiske Organisation af Regioner og Kommuner for Livslang Læring - EARLALL.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsnr. 07/2146

 

 

 

21. Deltagelse i EARLALL-konference om regionernes rolle i forhold til kompetenceudvikling

 

EARLALL - den Europæiske Organisation for Livslang Læring som Region Syddanmark er medlem af, har i de seneste to år arbejdet med udvikling af metoder til brug for udveksling af god praksis og innovation inden for livslang læring og kompetenceudvikling.

Det er lykkedes EARLALL - bl.a. ved et møde med EU-kommissæren for uddannelse at tilrettelægge en konference om udvikling af disse metoder sammen med Kommissionen. Konferencen finder sted den 5.-6. juni 2007 i Livorno, Italien, fordi Regionen Toscana har været tovholder for initiativet og derfor er vært for konferencen. Ud over Kommissionens øverste embedsmænd inden for uddannelse deltager de øvrige medlemmer af EARLALL samt andre regioner og vidensinstitutioner.

Programmet er delt op i politisk debatoplæg og workshops om emner som livslang læring og iværksætning, innovation, e-læring og mobilitet. Region Syddanmark er blevet bedt om at forestå et politisk oplæg og en workshop om transregionalt samarbejde inden for livslang læring og innovation. Da emnerne omhandler flere af de områder, som Region Syddanmark kommer til at beskæftige sig med i de kommende år, vil det være relevant især for medlemmer af det særlige udvalg for regional erhvervspolitik at deltage.

 

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at Regionsrådet godkender, at medlemmer af Regionsrådet kan deltage i konferencen om regionernes rolle i europæiske strategier for kompetenceudvikling 5.-7. juni 2007 i Livorno, Italien.

Forretningsudvalget

 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsnr. 07/2146

 

 

   

22. Deltagelse i konferencen "Att bilda och driva en region"

 

Västre Götalandsregionen i Sverige indbyder til en konference, hvor man vil udveksle erfaringer om at opbygge og drive en region.

Konferencen foregår den 24.-25. maj 2007 i Göteborg, Sverige.

Da konferencen foregår i udlandet, skal deltagelse godkendes af Regionsrådet, jf. Region Syddanmarks kursusregulativ.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at Regionsrådet vurderer, at konferencen er relevant for rådets medlemmer.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Bilag

Sagsnr. 07/367

 

 

 

 

23. Frasalg af jord - Teglgårdsparken 102 - Lukket sag

 

Sagen kan ikke offentliggøres.

 

Indstilling

 

Forretningsudvalget Sagen er ikke færdigbehandlet.

Sagsnr. 07/5122

 

 


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring