Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2007pilSundhedsaftaler og praksisområdepilReferat 10-04-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Referat 10-04-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Møde i særligt udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet
10. april 2007 kl. 14.00

Sted
Mødet afholdes hos Praktiserende læge Troels Bové, Carl Nielsensvej 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.
Medlemmer

Bo Libergren, Thyge Nielsen, Stephanie Kristensen, Bent Krogh Petersen, Ole Jacobsen, William Jensen, Bent Bechmann, Lykke Debois og Sarah Nørris Christensen.

Øvrige deltagere

Direktør Jane Kraglund, afdelingschef Peter Simonsen og fuldmægtig Hanne M. Damm.

Afbud

Bent Bechmann, William Jensen og Sarah Nørris Christensen

Dagsorden


1. Besøg på lægepraksis (07/8)

Lægerne vil orientere om dagligdagen i en lægepraksis, herunder specielt de felter hvor der arbejdes anderledes og udviklingsorienteret. Der gives et bud på udfordringerne for almen praksis fremover.

Udvalget

Lægerne Troels Bové og Lisbeth K. Munche gav en rundvisning og orienterede om lægehuset, som består af 6 faste læger og et antal uddannelseslæger, 4 sygeplejersker, 1 laborant, 1 socialrådgiver, 4 sekretærer, 1 apoteksassistent samt en jordmoder, som fungerer i konsultationen 1 gang ugentligt. Der er således meget hjælpepersonale i forhold til gennemsnittet af lægepraksis.

Lægehuset har ca. 10.000 patienter.

 

2. Vedtagelse af sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i Region Syddanmark (07/23)

I sundhedslovens § 205 er det fastlagt, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaver på sundheds- og psykiatriområdet.

Formålet med sundhedsaftalerne er at sikre samordning og sammenhæng for de patientforløb, der går på tværs af de to myndighedsniveauer, regioner og kommuner.

Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler opstiller seks obligatoriske områder, der skal indgås sundhedsaftaler om. De seks områder er:

 • Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
 • Indlæggelsesforløb
 • Genoptræningsområdet
 • Hjælpemiddelområdet
 • Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
 • Indsatsen for mennesker med sindslidelser.

I Region Syddanmark består sundhedsaftalegrundlaget samlet af syv aftaler, idet de seks obligatoriske indsatsområder er suppleret med en sundhedsaftale for tværgående temaer, der omhandler forhold, som går på tværs af bekendtgørelsens seks indsatsområder.

Sundhedsaftalegrundlaget har siden 2006 været drøftet i tværsektorielt regi. Drøftelserne har resulteret i frembringelsen af 22 udkast til sundhedsaftaler svarende til ét udkast for hver kommune i Region Syddanmark. Disse udkast har efterfølgende dannet grundlag for bilaterale forhandlinger mellem Region Syddanmark og kommunerne. Sundhedsaftalerne vil herefter skulle forelægges samt vedtages af såvel Regionsrådet som de enkelte kommunalbestyrelser for at kunne træde i kraft. Sundhedsaftalerne skal desuden indberettes til og godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsaftalerne er ganske omfattende. Administrationen har derfor udarbejdet en læsevejledning til samt et resumé af sundhedsaftalerne. 

Indstilling

Det indstilles,

 • at Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksissektoren anbefaler Regionsrådet at godkende samtlige sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i Region Syddanmark.

Udvalget

Indstillingen tiltrådt

Bilag

3. Drøftelse af fremtidens sundhedsvæsen på Ærø (07/4219)

Ærø Kommune har på baggrund af regionsrådsformand Carl Holsts besøg den 5. oktober 2006 udarbejdet et oplæg til regionen om indretningen af fremtidens sundhedsvæsen på Ærø. Ærø Kommunes oplæg blev afleveret på møde med Region Syddanmark den 21. februar 2007.

I forbindelse med overdragelsen af Ærø Kommunes oplæg tilkendegav regionsrådsformand Carl Holst, at oplægget vil blive videregivet til de særlige udvalg i Region Syddanmark, der arbejder med de temaer, der berøres i oplægget. Det drejer sig om det særlige udvalg vedrørende tilrettelæggelsen af akutbetjeningen og det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet noterer sig at følgende områder allerede indgår i sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og Ærø Kommune:

 • Hjælpemiddeldepot, borger/patientskole
 • Genoptræningsområdet
 • Udbredelse af telemedicin
 • Kommunal leje af lokaler på Sygehus Fyn Ærøskøbing
 • Uhensigtsmæssige indlæggelser
 • Lokalt samarbejdsforum.

Det anbefales, at der i relation til bl.a. køb af serviceydelser, plejeydelser mv. findes en praktisk løsning.

Forslaget vedr. speciallæger og kiropraktorer allerede er igangsat i det tidligere Fyns Amt og udvalget anbefaler, at der arbejdes videre hermed.

Herudover anbefaler udvalget, at der i samarbejde med Ærø Kommune sættes særskilt fokus på rekruttering af alment praktiserende læger.

På mødet blev omdelt følgende (interne) notater:

 • Baggrundsnotat for drøftelse af oplæg til indretning af fremtidens sundhedsvæsen på Ærø i det særlige udvalg for sundhedsaftaler og praksisområdet.
 • Lægedækning på almenområdet på Ærø.

Bilag


4. Orientering om modelprojekt Bevægelse i Syddanmark (07/2516)

Modelprojekt Bevægelse i Syddanmark er iværksat i Sundhedsstabens Afdeling for Kommunesamarbejde på baggrund af en bevilling på 1,1 mio. kroner fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Bevægelse i Syddanmark er et samarbejdsprojekt mellem kommuner og Region Syddanmark og består af en proces i perioden februar 2007-juli 2008, der skal forberede kommuner på at implementere indsatser med fysisk aktivitet inden for forebyggelsesområdet. I modelprojektet vil der blandt andet blive afholdt netværksmøder om fysisk aktivitet for alle kommuner i Region Syddanmark. Yderligere vil der i et tættere samarbejde med nogle kommuner blive beskrevet mulige indsatser og udviklingsprojekter og ydet procesbistand til kommunerne med henblik på implementering.

De foreløbige tanker om projektet er præsenteret på de administrative møder i sundhedsaftaleprocessen. 19 kommuner har i den forbindelse tilkendegivet interesse for samarbejde om projektet.

Sundhedsstabens Afdeling for Kommunesamarbejde afholdt den 5. februar 2007 et første dialogmøde med deltagelse af sundhedschefer eller forebyggelsesmedarbejdere fra 20 kommuner i regionen med henblik på at orientere om og fastlægge temaer til modelprojektet. Det forventes, at der i april 2007 nedsættes en fælles administrativ kommunal-regional arbejdsgruppe, der skal planlægge projektet nærmere.

Modelprojekt Bevægelse i Syddanmark vil blive nærmere beskrevet på mødet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet tager orienteringen til efterretning.

Udvalget

Chefkonsulent Anne Smetana orienterede om projektet "Bevægelse i Syddanmark"

 

5. Kvalitetsudviklingsarbejdet i almen praksis i den syddanske region - organisering og proces (07/3478)

I hver region skal der nedsættes et regionalt kvalitets- og efteruddannelsesudvalg, som et underudvalg under Samarbejdsudvalget for almen praksis.

Som forberedelse til nedsættelsen af et regionalt kvalitets- og efteruddannelsesudvalg har der i efteråret 2006 været nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner, sygehusledelseskredsen, almen praksis (herunder praksisudvalg og kvalitetsudviklingskonsulenter m.v.) og sundhedsstaben.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport til inspiration for samarbejdsudvalgets drøftelse og beslutninger omkring den fremtidige organisering af kvalitetsudviklingsarbejdet i almen praksis i den syddanske region. I rapporten beskrives de udfordringer almen praksis står over for samt de rammer overenskomsten giver for kvalitetsudviklingsarbejdet. Desuden gives bud på en mulig strategi for arbejdet med kvalitetsudvikling i almen praksis i den syddanske region. Endelig anbefales det, at man i overvejelserne omkring den konkrete organisering tager afsæt i et tæt samspil med praksiskonsulent-ordningen samt at der etableres lokale praksisenheder/spydspidser for kvalitetsudviklingsarbejdet.

Sagen er drøftet på møde den 3. april 2007 i Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis.

På mødet vil der blive givet en orientering om rapporten, den fremtidige organisering af kvalitetsarbejdet ift. almen praksis og behandlingen i Samarbejdsudvalget

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Det særlige udvalg anbefaler, at der tages udgangspunkt i forslaget.

Bilag

 

6. Status på fodterapiområdet (07/781) - LUKKET SAG

 

7. Næste møde (07/8)

Næste møde er den 8. maj 2007 kl. 14.00 i en Ø-kommune.

Det anbefales, at det bliver Fanø.

 

8. Eventuelt (07/8)

Direktør Jane Kraglund orienterede om:

 • Afregning fra kommunerne på genoptræningsområdet, særligt hvad angår afregningssystemet.
 • Afregningssystem på sygesikringsområdet.

Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap