Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Referat 19-04-2007 - Regional trafik og miljø

Møde i særligt udvalg vedr. regional trafik og miljø
19. april 2007 kl. 12.00

Sted

Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3

Deltagere

 • Poul Weber
 • Thyge Nielsen
 • Carsten Abild
 • Jytte Lauridsen
 • William Jensen
 • Carl Erik Jensen
 • Jørgen Bundsgaard
 • Ole Jacobsen
 • John Lohff

Afbud

Jytte Lauridsen.

Dagsorden

 1. Den Regionale UdviklingsPlan
 2. Råstofplan – indkaldelse af ideer og forslag
 3. Orientering om principper for prioriteringen på jordforureningsområdet
 4. Orientering om studietur
 5. Orientering om arbejdet i de regionale trafikbestyrelser
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

1. Den Regionale UdviklingsPlan

Det foreslås, at udvalget indledningsvis drøfter temaer, der kan indgå i udarbejdelsen af den Regionale Udviklings Plan (RUP). Der vil på mødet blive givet et oplæg som udgangspunkt for drøftelserne. Der vil i den forbindelse blive givet en orientering om processen for udarbejdelsen af RUP og om organisation og samarbejdsstruktur.

Det første udkast til RUP vil blive sammenskrevet efter sommeren 2007 på baggrund af:

 • dialogdebat
 • drøftelser i Regionsrådet
 • direkte drøftelser med kommunerne

De indledende drøftelser i de særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik og internationale relationer, samt udvalget vedrørende regional trafik og miljø, kan udgøre indspil til de efterfølgende samlede drøftelser i Regionsrådet.

Udvalget

Kjeld Zacho orienterede om arbejdet med den regionale udviklingsplan (RUP), blandt andet den dialogrunde der gennemføres med samtlige 22 kommuner i regionen.

Regionens politiske repræsentation på dialogmøderne varetages af den politiske styregruppe for RUP, og kan i nødvendigt omfang blive suppleret med medlemmer af regionens særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik samt for regional trafik og miljø. De anvendte plancher vedlægges referatet. På baggrund af orienteringen pegede udvalget på følgende temaer, som forslag til elementer af RUP:

 • sammenhæng i og ambitiøse mål for den kollektive regionale trafik.
 • udviklingen af geografiske og naturmæssige styrkepositioner (eks. ådale og det sydfynske øhav)
 • nationalpark diskussionen.
 • infrastruktur i et grænseoverskridende perspektiv.
 • Vedvarende energi.

På baggrund af udvalgets drøftelser vil der frem til næste møde blive udarbejdet et konkret oplæg, udvalget kan bruge som udspil til de samlede drøftelser i regionsrådet.

Bilag

 

2. Råstofplan-indkaldelse af ideer og forslag

Arbejdet med Region Syddanmarks råstofplan er i gang. Råstofplanen er en ny plantype, der er fastlagt i Råstofloven i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af råstoflovens § 6 a. skal regionsrådet indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet, før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan eller ændringer hertil.

Indkaldelsesperioden starter den 7. maj 2007, og den 2. juli er sidste frist for at indsende ideer og forslag til Region Syddanmark. Debatperiodens start annonceres i lokale dagblade og på Region Syddanmarks hjemmeside.

I indkaldelsesperioden foreslås afholdt 2 offentlige møder i samarbejde med regionens kommuner. Som mødested foreslås Kolding og Odense, der ligger rimeligt centralt i regionen, og som er de kommuner, der i de nærmeste år vil få problemer med råstofforsyningen. Som mødetidspunkt foreslås uge 23.

I medfør af råstoflovens § 6 a. skal regionsrådet indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan eller ændringer hertil. Indkaldelse skal ske ved offentlig bekendtgørelse. Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af status på området og beskrivelse af hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Indkaldelsen sker med en svarfrist på 8 uger.

Samtidig med indkaldelsen af ideer og forslag skal Regionsrådet udarbejde et notat om status og hovedspørgsmål i den regionale råstofplanlægning. Dette notat vil blive udsendt og lagt ud på Regionens hjemmeside samtidig med den offentlige bekendtgørelse.

I notatet stilles en række centrale spørgsmål, f.eks.: skal vi tilstræbe en lokal forsyning med råstoffer i alle kommuner, eller kan vi acceptere, at der skal køres langt med tunge lastbiler mellem de bedste indvindingsområder og forbrugerne. Kan vi økonomisere med forbruget af råstoffer på et bæredygtigt grundlag, således at der også er råstoffer til fremtidige generationer.

Indstilling

Det drøftes, om et eller flere af udvalgets medlemmer er interesseret i at deltage i møderne.

Udvalget

Der var enighed om, at der bør være politisk repræsentation på de offentlige møder.

Der vil blive udarbejdet et oplæg til konkrete datoer for møderne i perioden uge 22-23.

Bilag

 

3. Orientering om principper for prioritering på jordforurenings-området

Der vil på mødet blive givet en orientering, som oplæg til drøftelserne på regionsrådsmødet den 7. maj 2007.

Udvalget

Afdelingschef Jakob Weber gav en orientering om arbejdet med at beskrive principper for prioritering på jordforureningsområdet, samt om aktuelle processer på jordforureningsområdet vedrørende forureningen i Grindsted samt grundejerorientering.

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

4. Orientering om studietur

Repræsentanter fra udvalget har deltaget i en studietur til Berlin i regi af Nordisk Transportnetværk. Der gives en kort orientering om forløbet af turen og om turens temaer.

Udvalget

Der blev givet en kort orientering om turen, og temaerne der blev drøftet.

 

5. Orientering om arbejdet i de regionale trafikbestyrelser

Region Syddanmarks repræsentanter i de regionale trafikselskabsbestyrelser giver en orientering om arbejdet i bestyrelserne.

Udvalget

I FynBus arbejder man med nyt taktsystem og udlicitering af Odense Bybusser.

 

6. Næste møde

Næste mødes holdes den 24. maj 2007.

Udvalget

Det aftaltes at mødet d.21.juni 2007 afholdes på Ærø i forbindelse med arrangementet vedrørende RUP samme dag.

 

7. Eventuelt

Intet.

 


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap