Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2007pilSundhedsaftaler og praksisområdepilReferat 08-05-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Referat 08-05-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Møde i særligt udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet

8. maj 2007 kl. 14.00

Sted

Byrådssalen - Fanø Rådhus i Nordby

Medlemmer

Bo Libergren, Thyge Nielsen, Stephanie Kristensen, Bent Krogh Petersen, Ole Jacobsen, William Jensen, Bent Bechmann, Lykke Debois og Sarah Nørris Christensen.

Afbud

William Jensen.

Øvrige deltagere

Direktør Jane Kraglund, afdelingschef Peter Simonsen, afdelingschef Frank Ingemann Jensen.

Dagsorden

1. Besøg i Fanø Kommune (07/8)

2. Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse (07/4276)

3. Orientering om kortlægning af registreringspraksis for genoptræningsaktivitet og færdigbehandlede patienter (07/3502)

4. Orientering om status på implementering af it-strategien vedr. tværsektoriel sundhedskommunikation (07/421)

5. Næste møde (07/8)

6. Eventuelt (07/8)

1. Besøg i Fanø Kommune (07/8)

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet har ønsket at besøge en ø-kommune for at få en orientering om, og et indblik i de særlige problemstillinger der er ved at være en ø-kommune, særligt inden for de områder, som det særlige udvalg beskæftiger sig med.

Udvalget skal besøge Fanø Kommune, hvor kommunens sundhedschef Jette Færk vil give det særlige udvalg en orientering.

2. Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse (07/4276)

Baggrund

Det er i Landsoverenskomst om almen lægegerning bestemt, at den første praksisplan gældende for regionen skal være udarbejdet inden den 1. april 2008.

Praksisplanen skal primært:

sikre en fremtidig rimelig lægedækning i regionen.

sikre en udvikling af praksissektoren.

tage stilling til, om visse praksisformer ønskes fremmet.

sikre at arbejdet fordeles rimeligt blandt de praktiserende læger.

forholde sig til spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger.

Vedlagte notat "praksisplan på lægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse" opsummerer og uddyber problemstillingerne på området samt peger på praktiske redskaber til at opnå en bæredygtig praksisstruktur på almenlægeområdet.

Af disse praktiske redskaber kan nævnes:

etablering af store lægehuse, og problemstillinger/udfordringer i den forbindelse.

opkøb af ydernumre.

praksisflytninger/nedlæggelser.

regionens rolle med hensyn til at stille lokaler til rådighed.

tilskud til nyetablering og sammenlægninger af praksis.

understøttelse af andre personalegruppers rolle.

I forbindelse rekruttering og fastholdelse skal der udarbejdes en delplan til praksisplanen, og der foreligger nu et udkast (vedlagt som bilag).

Det fremgår af dette udkast, at såfremt regionen ikke meget bevidst og aktivt går ind og arbejder med rekruttering og fastholdelse, vil det få omfattende konsekvenser i form af områder, der i fremtiden potentielt kan komme til at stå uden læge. Der henvises i øvrigt til bilagsmaterialet for denne problemstilling.

Som det fremgår af det vedlagte bilagsmateriale skal regionen, hvis der skal opnås en bæredygtig praksisstruktur, forholde sig til en række problemstillinger. Af disse kan nævnes:

Skal lægedækning i landområder ske på bekostning af dækning i større byområder (ved at tilgodese landområderne i forbindelse med flytninger og omplaceringer af ydernumre og placering af 0- ydernumre placeres i landområder med henblik på at etablering af flermandspraksis).

En del borgere vil få længere til læge. Men hvor lang en afstand kan accepteres? 15 km., som hovedreglen er nu, 20 km., 25 km. eller..?

Med færre, større praksisenheder er der reel risiko for, at nogle borgeres valgmuligheder mht. praksis indskrænkes. Er regionen villig til at acceptere, at der nogle steder f.eks. kun er 2 praksis at vælge imellem frem for måske 3-4 i dag?

I hvilket omfang vil regionen anvende økonomiske incitamenter til at sikre bæredygtige lægepraksis i hele regionen (tilskud til flytning, tilskud til etablering, anden støtte m.h.t. lokaler, opkøb af ydernumre, tilskud til praksispersonale m.m.)

I hvilket omfang vil regionen anvende økonomiske incitamenter for at rekruttere og fastholde læger i kritiske områder?

Den regionale praksisplan skal være færdig til den 1. april 2008.

Af vedlagte tids- og procesplan fremgår, at oplæg til centrale temaer i planen skal drøftes i de relevante fora, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Regionen, kommunerne og lægerne og at regionens læger skal høres m.h.t. ønsker og behov i planlægningsperioden.

I efteråret er det så planen at gennemføre en større høringsrunde i kommunerne og en række andre fora, før planen lægges op til godkendelse i Samarbejdsudvalget i starten af 2008.

Indstilling

Det indstilles,

at de rejste problemstillinger skitseret i sagsfremstillingen drøftes som input til den forestående udarbejdelse af en regional praksisplan.

at vedlagte rapport vedr. rekruttering og fastholdelse på almenlægeområdet drøftes.

Udvalget

Udvalget ønsker sagen drøftet i regionsrådet. På udvalgets næste møde vil der blive drøftet den konkrete struktur på almen lægepraksisområdet.

Bilag

Bilag 2a: Praksisplan på almenlægeområdet – herunder rekruttering og fastholdelse.

Bilag 2b: Tids- og procesplan, praksisplan.

Bilag 2c: Udkast til rekrutterings- og fastholdelsesplan.

3. Orientering om kortlægning af registreringspraksis for genoptræningsaktivitet og færdigbehandlede patienter (07/3502)

Kommunerne skal medfinansiere genoptræningsaktivitet på sygehuse samt betale for færdigbehandlede patienter, der ikke kan udskrives til kommunal pleje.

Opgørelser af aktivitet, der er lagt til grund for den kommunale medfinansiering, åbenbarer betydelig variation i registreringspraksis på sygehusene for såvel genoptræning som færdigbehandlede patienter.

På denne baggrund er iværksat en udredning af registreringspraksis på tværs af sygehusene. Der gives på mødet en mundtlig status for udredningen.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

4. Orientering om status på implementering af it-strategien vedr. tværsektoriel sundhedskommunikation (07/421)

It-strategien vedrørende tværsektoriel sundhedskommunikation er vedtaget politisk og administrativt af såvel Region Syddanmark som kommunerne i løbet af foråret 2007.

It-strategien omhandler implementering af såvel elektronisk kommunikation mellem sygehusene og kommunernes hjemmepleje som implementering af elektroniske genoptræningsplaner. Derudover indeholder strategien bl.a. implementering af elektroniske fødselsanmeldelser, opbygning af et fælles sundhedsinformationssystem, telemedicinske pilotprojekter m.v.

Som opstart på implementeringen af strategien afholdes for tiden en række kick off-møder med deltagelse af ledelses- og brugerrepræsentanter samt it-personale fra de enkelte sygehusenheder og kommunerne.

Kick off-møderne har til hensigt at konkretisere og igangsætte de enkelte faser i forbindelse med implementeringen af de forskellige projekter, der er indeholdt i it-strategien.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag

Bilag 4a: Orientering om status på it-strategien.

5. Næste møde (07/8)

Næste møde er onsdag 6. juni kl. 11.30 i Varde.

Udvalget

Godkendt.

6. Eventuelt. (07/8)

Intet.


Siden er sidst opdateret 26-07-2012.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap