Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 23-05-2007

Møde 23. maj 2007 kl. 14.30-16.40

på Trinity, Gl. Færgevej 30, Fredericia

Medlemmer

Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Bent Poulsen, Jens Andersen, Jens Andresen, Bent Krogh Petersen, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Julie Skovsby, Bente Gertz, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Kent Kirk.

Deltagere

Samtlige medlemmer var til stede bortset fra Anita Kjøng-Rasmussen og Karsten Uno Petersen.

Poul-Erik Svendsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1.-2.

Øvrige deltagere

Til stede var endvidere administrerende direktør Niels Højberg, økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, sundhedsdirektør Jens Elkjær, udviklingsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen og fuldmægtig Hanne Molbo Damm.


Dagsorden

1. Første økonomi- og aktivitetsrapportering.

2. Låneoptagelse i henhold til økonomiaftalen for 2006 - herunder tillægsbevillinger samt låneoptagelse for 2007 - Fornyet behandling.

3. Regnskab vedr. 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amtskommuner.

4. Efterregulering af delingsaftaler.

5. Sundhedscenter Varde - Meddelelse af anlægsbevilling samt godkendelse af licitationsresultat vedr. renovering af sengeafdelinger, terapifunktion m.v. til Rehab Varde.

6. Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse.

7. Regulering af takster for Center for Sundhed og Træning.

8. Befordringsgodtgørelse til dialysepatienter.

9. Bortskaffelse af udrangeret hospitalsudstyr.

10. Årsregnskab for Amgros I/S.

11. Psykiatriplan - Temagrupperapporter og oplæg til høringsnotat.

12. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser i lokale aktionsgrupper (LAG).

13. Telefonordning og fraværsgodtgørelse - Opsamling vedr. økonomiske ydelser.

14. Justering af regionens administrative ledelse.

Lukkede sager

15. Sydbo - Evt. salg af tidligere administrationsbygning.

16. Sundhedscenter Varde - Salg af bygning 3 og 4.

17. Udbud af ejendommen Sommersgyde 18, Ebberup, tidligere husende døgninstitutionen Humlehaven.

Meddelelser

 • Forretningsudvalgets møde 6. juni 2007 blev aflyst.
 • Den 6. september 2007 kl. 13-14 afholdes møde mellem hovedudvalget og forretningsudvalget m.h.p. drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i Region Syddanmark.

 

1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2007

 

Forberedelsesudvalget tiltrådte den 14. december 2006, at der tre gange årligt foretages økonomi- og aktivitetsrapportering, der fremlægges i regionsrådet:

 • i maj på baggrund af årets første fire måneder
 • i august på baggrund af årets første syv måneder
 • i november på baggrund af årets første ti måneder

Datagrundlaget for den 1. økonomi- og aktivitetsrapportering er usikker på grund af tidsforskydninger i registreringer af bogføring i starten af 2007, hvilket har vanskeliggjort vurdering af det aktuelle forbrug og dermed prognosen for det forventede årsforbrug. Endvidere er de statslige aktivitetskrav for hele Region Syddanmark i 2007 og den interne aktivitetskrav for de enkelte sygehuse ikke blevet fastlagt, hvilket skyldes forsinkelse fra udmelding af aktivitetskrav fra Sundhedsstyrelsen.

På grundlag af de foreliggende oplysninger forventes der en afvigelse i forbrug i forhold til korrigeret budget på 200 mio. kr.Merforbruget forventes på følgende områder:

 • Merudgifter på sygesikringen på 73 mio. kr., hvoraf 33 mio. kr. kan henføres til stigende udgifter til medicintilskud.
 • Merudgifter til meraktivitetsafregning efter takststyringsmodellen på 70 mio. kr.
 • Samlede merudgifter til liggende og siddende patientbefordring samt det præhospitale område på 35 mio. kr.
 • Merforbrug på sygehusene på 33 mio. kr.
 • Forventede mindreudgifter på 10 mio. kr. i regionens betalinger til private sygehuse omfattet af reglerne for det udvidede frie sygehusvalg.

Der forventes merudgifter vedrørende patientbefordring, som skal ses i sammenhæng med regionsrådets beslutning af 5. marts 2007 om et forbedret serviceniveau samt en fortsat aktivitetsstigning på området.

På de somatiske sygehusene forventes et merforbrug, og der er iværksat en stram økonomistyring. Disse initiativer forventes at medføre en forbedret prognose i forbindelse med næste økonomi- og aktivitetsrapportering.

Tabel 1: Det samlet at forvente resultat (drift)

Beløb i 1.000 kr.

Forventet Korrigeret budget*

Forventet Regnskab 2007

Forventet afvigelse 2007

Sundhed inkl. egne indtægter

16.769.000

16.969.000

200.000

Blokstilskud og Kommuneindtægter

-16.760.000

-16.760.000

0

Sundhed netto, i alt

9.000

209.000

200.000

Social og specialundervisning

Udgifter

Indtægter

Regulering af administrationsbidrag

1.298.868

-1.221.663

-1.459

1.298.868

-1.221.663

-1.459

0

0

0

Social og specialundervisning netto, i alt

75.746

75.746

0

Regional udvikling udgifter

Regional udvikling indtægter

385.344

-385.344

385.344

-385.34

0

0

Regional udvikling netto, i alt

0

0

0

Fælles formål og administration

Udgifter

Overførsel til hovedkonto 1-3

Renter

Overførsel til hovedkonto 1-3

Afdrag

Overførsel til hovedkonto 1-3

Lån

Overførsel til hovedkonto 1-3

486.428

-486.428

74.236

-74.236

194.444

-194.444

554.700

-547.700

494.637

-4.94.637

74.236

-74.236

194.444

-194.444

554.700

-554.700

00

-10.345

10.345

0

0

0

0

0

0

Fælles formål og administration netto, i alt

0

0

0

Resultat

84.746

284.746

200.000

 

*saldooverførslerne fra 2006 til 2007 som behandles den 4. juni 2007 er indarbejdet i Forventet korrigeret budget og forventet regnskab.

Indstilling

Det indstilles,

 • at 1. økonomi- og aktivitetsrapportering tages til efterretning.
Udvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/5773

 

 2. Låneoptagelse i henhold til økonomiaftalen for 2006 - herunder tillægsbevillinger samt låneoptagelse for 2007 - Fornyet behandling

 

Regionsrådet tiltrådte på mødet den 5. marts 2007 låneoptagelse i henhold til økonomiaftalen for 2006.

Af sagen fremgik blandt andet, at der efterfølgende ville blive forelagt en sag om optagelse af de lån, der er vedtaget sammen med budget 2007.

Med økonomiaftalen for 2006 blev der afsat en lånepulje på i alt 500 mio. kr. for 2006 og 2007 til amterne/regionerne vedr. visse engangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen.

Region Syddanmark har ved brev af 11. september 2006 ansøgt om en samlet lånedispensation på 94,5 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 15. december 2006 godkendt ansøgningen.

Efterfølgende er det konkrete lånebehov opgjort til 21,2 mio. kr. Den resterende del af lånerammen - d.v.s. 73,3 mio. kr. - er anvendt til leasing af it.

Regionsrådet tiltrådte endvidere på mødet den 5. marts 2007 en låneoptagelse på i alt 22,1 mio. kr. til anskaffelse af to strålekanoner i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriet brev af 7. november 2006.

Endvidere har Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelt dispensation for den resterende del af anlægsudgifterne til de to ovennævnte projekter. Der er således mulighed for 100 % lånefinansiering.

Konsekvensen er således, at der kan optages yderligere 66,3 mio. kr., således der i alt optages lån på i alt 88,4 mio. kr. til anskaffelse af strålekanoner.

Der henvises til vedlagte notat med underbilag af 10.maj 2007 vedr. låneoptagelse i Region Syddanmark – 2006 og 2007.

Af det vedtagne budget 2007 fremgår, at der i henhold til aftalen om regionernes økonomi indgår, at der i 2007 er afsat en låneramme på 800 mio. kr. til anskaffelse af Medico-teknisk udstyr.

Lånerammen fordeles efter bloktilskudsnøglen. Region Syddanmarks andel udgør 172 mio. kr.

Endvidere fremgår det af budget 2007, at der yderligere er budgetteret med lån på 230,1 mio. kr. Heraf udgør 130,0 mio. kr. låneoptagelse til refinansiering af afdrag på gæld, som overtages fra amterne.

Den resterende låneoptagelse på ca. 100 mio. kr. forventes anvendt til finansiering af udgifter ved opførelse af almene boliger på det sociale område.

Det indstilles, at forretningsudvalget bemyndiges til at optage de konkrete lån i 2007 på grundlag af et EU-udbud, idet det tillige foreslås, at der udbydes en samlet låneramme på i alt 800 mio. kr. til brug ved konkrete låneoptag i årene 2007-2010. De enkelte låneoptag skal godkendes af regionsrådet.

Der henvises til vedlagte notat af 11. maj 2007 vedr. udbud af låneramme for Region Syddanmark.

Indenrigs og Sundhedsministeriet har endvidere ved brev af den 22. december 2006 meddelt, at der samlet er afsat 200 mio.kr til indkøb af scannere og strålekanoner i 2007 i forbindelse med aftalen om finansloven den 7. november 2006 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti.

Region Syddanmarks andel heraf udgør 43 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles,

 • at der optages lån i 2007 på 66,3 mio. kr., således der samlet optages 88,4 mio. kr. svarende til 100 % af anlægsudgifterne til to projekter til strålekanoner, hvoraf 50 % - svarende til 44,2 mio. kr. - optages med en løbetid på 10 år.
 • at der optages lån i 2007 på 43,0 mio. kr. i 2007 til anskaffelse af scannere og strålekanoner.
 • at der optages lån til medicoteknisk udstyr på 172,0 mio. kr. i 2007.
 • at der optages lån på 230,1 mio. kr. heraf 130 mio. kr. til refinansiering af afdrag på den gæld, som overtages fra amterne, samt finansiering af udgifter ved opførelse af almene boliger.
 • at øvrige vilkår for låneoptagelserne aftales administrativt med långiver.
 • at låneprovenuet på i alt 511,4 mio. kr. i første omgang tilgår de likvide aktiver, idet der meddeles en tillægsbevilling i 2007 til hovedkonto 6 - balancen - på 511,4 mio. kr.
 • at øvrige bevillingsmæssige konsekvenser af låneoptagelsen vedrørende renter og afdrag m.v. medtages i budgetopfølgningen for 2007 og budgetlægningen for 2008 m.v.
 • at forretningsudvalget bemyndiges til at gennemføre et EU-udbud til låneoptagelse med en samlet ramme på 800,0 mio. kr. i 2007 og efterfølgende optage de ovennævnte konkrete lån på 66,3 i alt til strålekanoner, 43,0 mio. kr. til scannere og strålekanoner, 172,0 mio. kr. til medicoteknisk udstyr samt yderligere 230,1 mio. kr. i 2007. De to sidstnævnte beløb i henhold til det vedtagne budget for 2007.

Det bemærkes, at der efterfølgende vil blive forelagt en sag med henblik på afsættelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling til de konkrete projekter vedrørende anskaffelse af strålekanonerne og scannere m.v.

Udvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/167

 

3. egnskab vedr. 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amtskommuner

 

I henhold til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab skal Forberedelsesudvalgets regnskab aflægges af regionens forretningsudvalg til regionsrådet.

Derudover skal regnskaberne vedrørende 2006 for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amtskommuner aflægges til Region Syddanmarks regionsråd af regionens forretningsudvalg.

Vedr. forberedelsesudvalget

Driften i 2006 var finansieret af de fire amter, der skulle indgå i regionen, og udviser et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr.

Anlægsinvesteringerne, der var forudsat lånefinansieret, beløb sig til godt 12 mio. kr.

Lånedispensationstilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet forelå imidlertid så sent, at låneoptagelsen ikke kunne gennemføres i 2006, men først i 2007.

Denne forsinkede låntagning forklarer det samlede nettoresultat for 2006.

Vedr. de fire amter

Resultatet for alle fire amter viser – som det også er tilfældet på landsplan – meget store likviditetstræk i 2006.

Dette afspejler markant ændrede styringsvilkår i 2006 som følge af udefrakommende forhold - primært fra centralt hold - herunder

 • Aftalt, men ufinansieret meraktivitet på sundhedsområdet, jf. økonomiaftalen for 2007 og kvartalsmødet mellem regeringen og Danske Regioner i december 2006.
 • Udskydelse af midtvejsregulering vedr. medicingaranti til 2007, jf. økonomiaftalen for 2007.
 • Fremrykning af momsudligningsbidrag, jf. økonomiaftalen for 2007.
 • Merudgifter til medfinansiering af kommunale, sociale tilbud

Amternes egenkapital blev væsentligt reduceret i 2006 - dels som konsekvens af årets resultat, jf. ovenfor og dels som følge af bl.a. opskrivning af hensættelser til tjenestemandspensionsforpligtelser på baggrund af ny beregning heraf.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forberedelsesudvalgets regnskab for 2006 afgives til forberedelsesudvalgets revision.
 • at regnskaberne for 2006 for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amtskommuner afgives til revisionen for de fire amter.
Udvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/2894

 

4. Efterregulering af delingsaftaler

 

I henhold til bekendtgørelse om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen skal Region Syddanmark foretage efterregulering af aktiver og passiver i forbindelse med afslutning af regnskab 2006 for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amtskommuner, jf. pkt. 9 på dagsordnen.

Udgangspunktet for de delingsaftaler, der blev indgået i marts 2006, var som bekendt de aktiver og passiver, der indgik i amternes balancer i regnskab 2004.

Som led i amternes ordinære opgavevaretagelse i 2005 og 2006 er der på vanlig vis bl.a. sket

 • til- og afgang af aktiver - eksempelvis i forbindelse med ny- eller til-/ombygninger, salg af ejendom, udskiftning/nyanskaffelse af apparatur, udskiftning af vejmateriel etc.
 • afskrivninger på aktiver.
 • ændring af passiver - eksempelvis i form af hensættelser til tjenestemandspensioner.
 • forskydninger i finansielle aktiver og passiver, bl.a. i lyset af de seneste års økonomi-aftaler med regeringen.

På den baggrund gennemføres derfor en efterregulering af delingsaftalerne på baggrund af regnskab 2006. Principperne herfor er centralt fastsatte og følger af ovennævnte bekendtgørelse.

Efterreguleringen omfatter følgende elementer:

a) Udarbejdelse af ny balance på baggrund af regnskab 2006

Der er uændrede principper for, hvilke aktiver og passiver, der skal indgå, og hvordan disse skal værdiansættes.

b) Genberegning af beregnet nettoformue

Med udgangspunkt heri foretages genberegning af amternes beregnede nettoformue. Også her er der tale om uændrede principper for beregning af den beregnede nettoformue.

c) Fordeling af beregnet nettoformue på modtagende myndigheder

Den beregnede nettoformue fordeles på modtagende myndigheder efter uændrede, centralt fastsatte fordelingsnøgler - d.v.s. 11 % til staten, 74 % til regionen og 15 % til kommunerne. Vedr. Vejle Amt fordeles andelen til regionen mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland efter indbyggertal. For Fyns og Ribe amter fordeles forlods en andel af nettoformuen til det regionale trafikselskab. Kommunernes andel fordeles mellem kommuner ud fra indbyggertal pr. 1. januar 2005.

d) Genberegning af fordeling af aktiver og passiver

Den i delingsaftalerne foretagne fordeling af aktiver og passiver er som udgangspunkt endelig. For allerede fordelte aktiver og passiver foretages genberegning af den samlede værdi heraf ud fra værdiansættelsen i regnskab 2006, idet der samtidig tages højde for afgang af aktiver og passiver. Aktiver og passiver, der er kommet til siden regnskab 2004, fordeles efter hidtil anvendte principper.

e) Ny beregning af kompensationsbeløb

Likvide aktiver er ikke endeligt fordelt. Sammen med langfristet gæld optaget i 2005 og 2006 fordeles disse på ny til modtagende myndigheder med henblik på, at hver myndighed opnår sin fastsatte andel af den genberegnede nettoformue.

Det bemærkes, at personale samt rettigheder og pligter de facto er fordelt som led i overdragelsesforløbet og derfor ikke indgår i efterreguleringen.

Der gælder i øvrigt samme fremgangsmåde som for regnskab 2006 med hensyn til aflæggelse, afgivelse til revision, revision, godkendelse og afgivelse til tilsynsmyndighed.

De beløb, der skal erlægges mellem afgivende og modtagende myndigheder, erlægges pr. 1. juni 2007 i forbindelse med regnskabets afgivelse til revision med efterfølgende fornødne ændringer, der erlægges i forbindelse med regnskabets endelige godkendelse.

Bilag vedr. efterreguleringen med specifikation af fordelte aktiver og passiver beror på sagen og vil blive tilstillet revisionen og modtagende myndigheder.

Indstilling

Ny

Det indstilles,

 • at efterreguleringsopgørelserne godkendes og fremsendes til revisionen og de modtagende myndigheder, samt
 • at det godkendes, at kompensationsbeløbene udredes i overensstemmelse med de foreliggende beregninger. Det bemærkes, at det i videst mulige omfang er tilstræbt, at de modtagende kommuner undgår at udrede større kontante kompensationsbeløb.

Det bemærkes vedrørende efterreguleringen for Sønderjyllands Amt, at det ufordelte aktiv - søen Slivsø - ikke som forudsat har været muligt at sælge.

Derfor overgår søen efter delingsbekendtgørelsen midlertidigt til Region Syddanmark. Da aktivet efter gældende regler ikke er værdisat, indstilles det,

 • at nettoprovenuet ved et efterfølgende salg fordeles på samme måde som fordelingen af nettoformuen i Sønderjyllands Amt.

 

Udvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/8810

 

5. Sundhedscenter Varde - Meddelelse af anlægsbevilling samt godkendelse af licitationsresultat vedr. renovering af sengeafdelinger, terapifunktion m.v. til Rehab Varde

 

Falck Rehab Varde, der drives som genoptrænings- og rehabiliteringsfunktion for Region Syddanmark, har til huse i lokaler på Sundhedscenter Varde (tidligere Varde Sygehus). Arbejdstilsynet har stillet krav om ændring af disse lokaler.

Renoveringsprojektet er opdelt i etaper med en forventet samlet udgift på 27 mio. kr.

I 2006 meddelte Ribe Amtsråd anlægsbevilling på i alt 10,650 mio. kr. til etape 1, til ombygning og renovering af bygning 1 (stueplan og 1. sal) samt afsatte rådighedsbeløb hertil på 11 mio. kr. Etape 1 forventes afsluttet ultimo maj 2007. I 2006 er der afholdt udgifter til projektet på 4,007 mio.kr.

Region Syddanmark har i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb i 2007 på 21,693 mio.kr., hvoraf 5,5 mio. kr. vedrører forventet tidsforskydning af projektet fra 2006 til 2007.

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til etape 2 og 3. Etape 2 omfatter en delvis renovering af eksisterende sengeafsnit i bygning 2, og etape 3 omfatter renovering af fysio- og ergoterapi m.v. i bygning 5. Den 23. april 2007 blev der afholdt indbudt licitation over etape 2 og 3, der er slået sammen til én etape. De samlede udgifter til etape 2 og 3 beløber sig til 15 mio. kr. Projektet forventes færdiggjort ultimo 2007.

I sagen om overførsel af anlægsmidler fra 2006 til 2007, jf. pkt. 11 på dagsordnen, er der taget højde for ovennævnte reguleringer, således at der i alt er søgt overført 0,3 mio. kr. fra 2006 til 2007 til renoveringsprojektet på Sundhedscenter Varde - Rehab Varde. Ved godkendelse af overførslen vil der samtidig blive frigivet rådighedsbeløb og meddelt anlægsbevilling på 0,3 mio. kr.

Finansieringsbehov i 2007/Økonomi/rådighedsbeløb i 2007:

1000 kr.

   

Etape 1 (11,000 - 4,007)

6,993

 

Etape 2 og 3, jfr. licitationsresultatet

15,000

21,993

Finansiering:

   

Afsat rådighedsbeløb i anlægsbudgettet for 2007

21,693

 

Søgt overført fra 2006 til 2007

0,300

21,993

Finansieringsbehov i 2007

 

0

 

De samlede udgifter til renoveringsprojektet beløber sig til 26 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mindre end oprindelig forudsat.

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at der meddeles anlægsbevilling på 15,050 mio. kr. (indeks 112,5) til færdiggørelse af renoveringsprojektet på Sundhedscenter Varde - Rehab Varde.
 • at der frigives rådighedsbeløb på 21,693 mio. kr. i 2007 til anlægsprojektet,
 • atudgiften hertil finansieres af rådighedsbeløb i 2007 på 21,693 mio. kr. afsat til formålet.
 • at licitationsresultatet for etape 2 og 3 godkendes - herunder at arbejdet overdrages til lavestbydende på alle entrepriser.
Udvalget

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Der udarbejdes notat om lejeforhold og bygningsmassens værdi.

Bilag

Sagsnr. 07/8106

 

6. Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse

 

Det er i Landsoverenskomst om almen lægegerning bestemt, at den første praksisplan gældende for regionen skal være udarbejdet inden den 1. april 2008.

Praksisplanen skal primært:

 • Sikre en fremtidig rimelig lægedækning i regionen.
 • Sikre en udvikling af praksissektoren.
 • Tage stilling til, om visse praksisformer ønskes fremmet.
 • Sikre at arbejdet fordeles rimeligt blandt de praktiserende læger.
 • Forholde sig til spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger.

Vedlagte notat af 1. maj 2007 - Praksisplan på lægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse - opsummerer og uddyber problemstillingerne på området samt peger påpraktiske redskaber til at opnå en bæredygtig praksisstruktur på almenlægeområdet.

Af disse praktiske redskaber kan nævnes:

 • Etablering af store lægehuse, og problemstillinger/udfordringer i den forbindelse.
 • Opkøb af ydernumre.
 • Praksisflytninger/nedlæggelser.
 • Regionens rolle med hensyn til at stille lokaler til rådighed.
 • Tilskud til nyetablering og sammenlægninger af praksis.
 • Understøttelse af andre personalegruppers rolle.

I forbindelse med rekruttering og fastholdelse skal der udarbejdes en delplan til praksisplanen, og der foreligger nu et udkast, der vedlægges som bilag.

Det fremgår af dette udkast, at såfremt regionen ikke meget bevidst og aktivt går ind og arbejder med rekruttering og fastholdelse, vil det få omfattende konsekvenser i form af områder, der i fremtiden potentielt kan komme til at stå uden læge. Der henvises i øvrigt til bilagsmaterialet for denne problemstilling.

Som det fremgår af det vedlagte bilagsmateriale skal regionen - hvis der skal opnås en bæredygtig praksisstruktur - forholde sig til en række problemstillinger. Af disse kan nævnes:

 • Skal lægedækning i landområder ske på bekostning af dækning i større byområder (ved at tilgodese landområderne i forbindelse med flytninger og omplaceringer af ydernumre og placering af 0- ydernumre placeres i landområder med henblik på at etablering af flermandspraksis).
 • En del borgere vil få længere til læge. Men hvor lang en afstand kan accepteres? 15 km., som hovedreglen er nu, 20 km., 25 km. eller..?
 • Med færre og større praksisenheder er der reel risiko for, at nogle borgeres valgmuligheder m.h.t. praksis indskrænkes. Er regionen villig til at acceptere, at der nogle steder f.eks. kun er to praksis at vælge imellem frem for måske tre-fire i dag?
 • I hvilket omfang vil regionen anvende økonomiske incitamenter til at sikre bæredygtige lægepraksis i hele regionen (tilskud til flytning, tilskud til etablering, anden støtte m.h.t. lokaler, opkøb af ydernumre, tilskud til praksispersonale m.m.)
 • I hvilket omfang vil regionen anvende økonomiske incitamenter for at rekruttere og fastholde læger i kritiske områder?

Den regionale praksisplan skal være færdig til den 1. april 2008. Af vedlagte tids- og procesplan fremgår, at oplæg til centrale temaer i planen skal drøftes i de relevante fora, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Regionen, kommunerne og lægerne, og at regionens læger skal høres m.h.t. ønsker og behov i planlægningsperioden. I efteråret er det så planen at gennemføre en større høringsrunde i kommunerne og en række andre fora, før planen lægges op til godkendelse i Samarbejdsudvalget i starten af 2008.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet drøftede sagen på sit møde den 8. maj 2007. Udvalget ønsker sagen drøftet i regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at de rejste problemstillinger skitseret i sagsfremstillingen drøftes som input til den forestående udarbejdelse af en regional praksisplan.
 • at vedlagte rapport vedr. rekruttering og fastholdelse på almenlægeområdet godkendes som udgangspunkt for de fortsatte forhandlinger med de praktiserende læger om konkrete initiativer vedr. rekruttering og fastholdelse.
 • at vedlagte tids- og procesplan godkendes.
Udvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/4276

 

7. Regulering af takster for Center for Sundhed og Træning

 

Region Syddanmark skal som tilsynsmyndighed godkende budget og takst for specialsygehuset Center for Sundhed og Træning i Middelfart, jf. § 97 i sundhedsloven. Centret er en privat selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Region Syddanmark.

Center for Sundhed og Træning har fremsendt et budgetforslag og herunder forslag til nye takster for 2007. Forslaget indebærer takststigning på 2,3 % realvækst ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Takststigningen skyldes ansættelse af ny læge, som er en forudsætning for den faglige kvalitet af det tilbud, centret leverer til regionens patienter. Det har på grund af rekrutteringssituationen ikke været muligt at nøjes med en ansættelse alene til det lægefaglige tilsyn, hvorfor der i ansættelsen er en stor forskningsforpligtelse inden for det reumatologiske område. Dette arbejde foregår i samarbejde med Syddansk Universitet og vil således være med til at styrke den reumatologiske forskning i regionen.

Godkendelse af det fremlagte budgetforslag betyder en samlet brutto driftsudgift i 2007 på 12,755 mio. kr. Dette er en stigning på 0,508 mio. kr. af de samlede brutto driftsudgifter. Center for Sundhed og Træning vil dække en del af driftsudgifterne gennem en stigning af bl.a. bassinlejeindtægter på 131.000 kr., indtægter fra selvbetalende patienter på 50.000 kr. og øvrige finansieringskilder på 10.000 kr. For at øge indtægter fra selvbetalende patienter foreslås det at neddrosle aktiviteten med 2,29 % (182 sengedage). Det vil give mulighed for at frigøre kapacitet på 0,291 mio. kr. Samtidigt vil reduktion af personaleomkostninger og andre kapacitetsomkostninger give en udgiftsbesparelse på 0,235 mio. kr. - d.v.s., at restkapacitet til salg udgør 0,056 mio. kr.

På grund af nedsættelse i aktiviteten foreslår Center for Sundhed og Træning, at taksten pr. sengedagforhøjes til 1.456 kr.

Indstilling

Det indstilles,

 • at budget for Center for Sundhed og Træning for 2007 på 12,755 mio. kr. godkendes.
 • at den nye takst for 2007 fastsættes til 1.456 kr. pr. sengedag.
Udvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsnr. 07/7307

 

8. Befordringsgodtgørelse til dialysepatienter

 

Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 5. marts 2007 anbefalinger vedr. harmonisering af den siddende patientbefordring og befordringsgodtgørelse i Region Syddanmark.

Retningslinjerne betyder bl.a., at der med virkning fra 1. april 2007

- Som hovedregel udbetales befordringsgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel, og der sondres mellem pris for pensionister og ikke-pensionister i befordringsgodtgørelsen. I de tidligere amter er der i nogle tilfælde udbetalt km-godtgørelse (1,78 kr./km) til patienter, der er berettiget til en siddende befordring, og som vælger at køre i egen bil. Dette har bl.a. gjort sig gældende for dialysepatienter. Udbetaling af billigste offentlige transportmiddel i stedet for km-godtgørelse blev samlet skønnet til at udgøre en mindreudgift på 5,2 mio. kr.

De ændrede retningslinjer har resulteret i henvendelser fra Nyreforeningen og flere dialysepatienter, som finder det uforståeligt, at der fra 1. april 2007 ikke længere udbetales km-godtgørelse til patienter, der anvender egen bil i stedet for regionens tilbud om siddende patientbefordring. Det bemærkes, at der pr. 1. april er indført et udvidet serviceniveau for denne gruppe, således at de højst må vente ½ time på transport før og efter endt behandling.

Dialysepatienter er en gruppe, som typisk er til behandling 3-4 gange om ugen, og som får en stor del af deres tid beslaglagt til behandling og transport - især hvis regionens tilbud benyttes, idet der her sker koordinering og samkørsel med øvrige patienter. Ud fra en rimelighedsbetragtning kan der derfor godt argumenteres for, at denne gruppe bør udelades fra hovedregelen om udbetaling svarende til billigste offentlige transportmiddel.

Det anbefales derfor, at der for dialysepatienter dispenseres fra ovennævnte hovedregel, således at der med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2007 gives mulighed for udbetaling af km-godtgørelse efter statens lave takst, når der benyttes egen bil i stedet for regionens tilbud om siddende patientbefordring.

Det skønnes, at en ændring af praksis vil medføre en merudgift i forhold til det forudsatte udgiftsniveau - på årsbasis i størrelsesordenen 1,0-1,3 mio. kr. og i 2007 0,75-0,95 mio. kr.

Det særlige udvalg vedr. tilrettelæggelse af akutbetjeningen drøftede sagen på sit møde den 15. maj 2007:

”Udvalget anbefaler den foreslåede dispensation i forhold til dialysepatienter med bemærkning om, at der er tale om en gruppe med behov for hyppig behandling i et livslangt forløb.”

Indstilling

Det indstilles,

 • at der for dialysepatienter, som er berettiget til transport, dispenseres fra hovedregelen om udbetaling af befordringsgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel, således at der med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2007 gives mulighed for udbetaling af km-godtgørelse efter statens lave takst for befordringsgodtgørelse, når der benyttes egen bil i stedet for regionens tilbud om siddende patientbefordring.
Udvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/247

 

9. Bortskaffelse af udrangeret hospitalsudstyr

 

Sygehus Fyn har spurgt om kompetenceforholdene ved bortskaffelse/donation af brugt udstyr, som sygehuset ikke længere kan finde anvendelse for. I vedlagte notat af 24. januar 2007 foreslås det bl.a., at kompetencen til at bortgive udrangeret udstyr generelt lægges ud til institutionsledelsesniveauet.

Forslaget er tiltrådt af koncernledelsen.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forslaget tiltrædes.
Udvalget Indstillingen tiltrådt.
Bilag

Sagsnr. 07/1017

 

10. rsregnskab for Amgros I/S

 

Region Syddanmark er interessent i Amgros I/S sammen med landets øvrige regioner. Amgros står for en gros indkøb af medicin og andre apotekervarer for sygehusene med henblik på at kunne opnå større rabatter, end regionerne kan opnå hver for sig.

For at kunne udlodde overskuddet af virksomheden skal Region Syddanmark i lighed med de øvrige interessenter godkende regnskabet for 2006.

Amgros har øget den samlede omsætning fra 2005 til 2006 med 579 mio. kr., der er fordelt med 596 mio. kr. i øget varesalg af medicin, mens salget af høreapparater er faldet med 17 mio. kr. Den kraftige stigning i salget af medicin kan bl.a. henføres til et øget forbrug af nye og særligt dyre lægemidler (kræft- og gigtpræparater) samt en fortsat stigning af apotekernes indkøb på områder som immunglobulin, utensiler m.v.

Det samlede resultat viser et overskud på 33,6 mio. kr. Overskuddet fordeles mellem interessenterne efter amternes andel af omsætningen. Efter korrektion for delingen af Vejle Amt samt regulering af indskudskapitalen efter nye regler betyder det en udlodning til Region Syddanmark på 4,530 mio. kr. I det ajourførte budget for Region Syddanmark er der forudsat en indtægt på 4,374 mio. kr.

Resultatet og udlodningsprincipperne er godkendt i bestyrelsen for Amgros I/S.

 

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at regnskab 2006 for Amgros I/S godkendes.
Udvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/6290

 

11. Psykiatriplan - Temagrupperapporter og oplæg til høringsnotat

 

Processen for psykiatriplanlægningen i Region Syddanmark blev igangsat i efteråret 2006 med udarbejdelse af en statusrapport på området efterfulgt af en udviklingsplankonference i marts 2007.

Henover foråret 2007 har der været nedsat 3 faglige temagrupper på følgende områder: børne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri samt gerontopsykiatri. Temagrupperne har udarbejdet en rapport for hvert område indeholdende de faglige anbefalinger til tilrettelæggelsen af området fremadrettet. Rapporterne er vedlagt.

På regionsrådsmødet den 7. maj vedtog man en revideret procesbeskrivelse for den videre psykiatriplanlægning, som betyder, at psykiatriplan-arbejdet koordineres tids- og indholdsmæssigt med processen om akutberedskab i somatikken. Det indebærer, at der skal udarbejdes et høringsoplæg med skitser for tilrettelæggelse af det fremtidige psykiatritilbud i Region Syddanmark til udsendelse i høring den 25. juni 2007.

Det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har på et ekstraordinært møde den 10. maj drøftet et foreløbigt oplæg til høringsnotat indeholdende skitser til modeller for den fremtidige psykiatri i Region Syddanmark.

Modelskitserne er udarbejdet med afsæt i anbefalingerne, som temagrupperne har afgivet i deres arbejde.

På baggrund af drøftelserne på mødet er der udarbejdet et revideret skitse til høringsnotat, der fremsendes sammen med temagrupperapporterne som ramme for temadrøftelsen om psykiatriplan på regionsrådsmødet den 4. juni 2007.

Indstilling
 • Det indstilles,
 • at de tre faglige temagrupperapporter drøftes.
 • at den foreløbige skitse til høringsnotat tages til efterretning med henblik på endelig forelæggelse og godkendelse på regionsrådsmøde den 25. juni 2007, jf. godkendt tidsplan på regionsrådsmødet den 7. maj 2007.
Udvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/8839

 

12. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser i lokale aktionsgrupper (LAG)

 

Fødevareministeren er i færd med at udarbejde en bekendtgørelse om oprettelse og drift af Lokale Aktionsgrupper (LAG) under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Bekendtgørelsen foreligger i et udkast, som har været i offentlig høring.

En LAG er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger og borgere etableret med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet og landdistrikterne i henhold til en udviklingsstrategi. Gennem partnerskabet tilstræbes en bottom up-proces.

En lokal aktionsgruppe er en forening med egne vedtægter og bestyrelse.

Landdistriktsloven giver fødevareministeren mulighed for at yde tilskud til foranstaltninger vedrørende LAG, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.

LAG-bestyrelsen udarbejder en udviklingsstrategi og arbejder for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af de mål, som er fastsat i den lokale udviklingsstrategi.

Kommuner, der ønsker at oprette en LAG, skal inden 1. juli 2007 fremsende begrundet ansøgning om forhåndsgodkendelse til Direktoratet for Fødevareerhverv.

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at der kan oprettes LAG i alle kommuner, der i landdistriktsprogrammet ikke er udpeget som bykommuner. For Region Syddanmark vil det sige, at der kan udpeges op til 20 lokale aktionsgrupper, idet Odense og Kolding er bykommuner. Antallet af LAG kan blive mindre end 20, hvis nogle kommuner udnytter muligheden for at etablere en LAG, der omfatter mere en én kommune.

I henhold til bekendtgørelsen kan ét medlem af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe forlods udpeges af regionsrådet og det regionale vækstforum i forening.

Danske Regioner har i sit høringssvar foreslået, at regionsråd og vækstforum begge kan udpege et bestyrelsesmedlem til LAG.

Såfremt den endelige udformning af bekendtgørelsen tilskriver det, vil udpegningen skulle ske i fællesskab med vækstforum.

Region Syddanmark har indtil nu modtaget oplysning om oprettelse af LAG fra henholdsvis Haderslev, Langeland, Tønder og Aabenraa kommuner.

Indstilling

Det indstilles,

 • at regionsrådet beslutter at udpege bestyrelsesmedlemmer til LAG i Region Syddanmark under forudsætning af, at den kommende bekendtgørelse giver hjemmel hertil.
 • at regionsrådet -under samme forudsætning - udpeger bestyrelsesmedlemmer til LAG i Haderslev, Langeland, Tønder og Aabenraa kommuner, hvor LAG allerede er oprettet, idet regionsrådets formand bemyndiges til at forhandle med vækstforum om den endelige udpegning, såfremt den endelige bekendtgørelse tilskriver, at der skal udpeges en repræsentant i forening mellem regionsrådet og vækstforum.
Udvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsnr. 07/8324

 

13. Telefonordning og fraværsgodtgørelse - Opsamling vedr. økonomiske ydelser

 

Regionsrådet behandlede på møde den 8. januar 2007 "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark". I den forbindelse blev den del af regulativet, der vedrørte telefongodtgørelse m.v. og fraværsgodtgørelse, udskudt med henblik på en nærmere afklaring.

Telefonordning

Reglerne om telefongodtgørelse blev udskudt bl.a. på grund af et ønske om nærmede afklaring af de skattemæssige forhold.

Undersøgelsen af de skattemæssige forhold har ikke ført til en ændring af forslaget om telefongodtgørelse.

Det foreslås derfor, at der ydes et tilskud til medlemmernes dokumenterede udgifter til telefoni på op til 6.000 kr. årligt. Dette beløb omfatter abonnement og samtale for både mobil- og fastnettelefoni. Transmission på eventuel telefaxlinie medtages i opgørelsen.

Efter det oprindelige forslag ydes der et tilskud på 2000 kr. til anskaffelse af mobiltelefon. Det foreslås at medlemmet alternativt kan vælge at få stillet mobiltelefon til rådighed fra regionen, som opfylder de funktionskrav mv., som regionen opstiller. Det foreslås at der i den forbindelse administrativt udarbejdes retningslinjer vedr. tilbagelevering af eventuelt allerede indkøbte telefoner.

Fraværsgodtgørelse

Medlemmerne af forberedelsesudvalget havde i 2006 mulighed for at få udbetalt godtgørelse for fravær fra hjemstedet "fraværsgodtgørelse". Da retningslinierne fra Indenrigs- og sundhedsministeriet ikke var afklarede ved behandlingen af sagen på mødet i januar, besluttede regionsrådet at afvente retningsliniernes vedtagelse. Retningslinierne er herefter fastsat som følgende:

 • Der kan kun ydes fraværsgodtgørelse, hvis medlemmet rent faktisk har afholdt udgifter i forbindelse med det pågældende møde el. lign. Indberetningssystemet skal indrettes herefter.
 • Herudover skal beløbet reduceres med et beløb svarende til de måltider, der er tilbudt. Det udbetalte beløb er skattepligtigt.

Som det fremgår, er retningslinierne for fraværsgodtgørelse hermed ændret væsentligt i forhold den hidtidige ordning. Ikke mindst administrativt, idet der må forventes at medgå en del administrative ressourcer til administration af ordningen.

Alternativt til at indføre en ordning med fast fraværsgodtgørelse er, at der godtgøres rimelige udgifter efter regning i forbindelse med varetagelse af hvervet. Dette er i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov. Godtgørelse af sådanne udgifter er ikke skattepligtige for medlemmet.

Regionsrådet anmodes om at tage stilling til, om der skal indføres fraværsgodtgørelse, eller om de almindelige regler i den kommunale styrelseslov om godtgørelse af udgifter skal anvendes.

Indstilling

Det indstilles,

 • at regionsrådet vedtager vedlagte udkast til regler for telefongodtgørelse.
 • at regionsrådet træffer beslutning om der skal indføres en ordning med udbetaling af fraværsgodtgørelse.
 • at regionsrådet, såfremt det besluttes, at der indføres en ordning med udbetaling af fraværsgodtgørelse, vedtager vedlagte udkast til regler for fraværsgodtgørelse.
Udvalget

Forretningsudvalget anbefaler,

 • at der indføres fraværsgodtgørelse, og anbefaler i øvrigt indstillingen, idet det herudover foreslås;
  • at der til næstformændene yders et tilskud til dokumenterede telefoniudgifter på op til 12.000 kr. årligt.

 

Bilag

Sagsnr. 07/8911

 

 

14. Justering af regionens administrative ledelse

 

Forskellige forhold, som er opstået efter beslutningen af regionens administrative struktur, har givet anledning til overvejelser om justering af Region Syddanmarks administrative ledelse:

 • På psykiatriområdet er direktørstillingen vakant pga. psykiatridirektørens dødsfald.
 • Vejle Kommune forventes at overtage et stort antal af regionens sociale og socialpsykiatriske institutioner, hvilken vil give et mindre volumen på regionens social- og socialpsykiatriområde.

På psykiatriområdet har direktionen overvejet forskellige modeller for den fremtidige organisering. Følgende modeller har været udsendt i høring for at danne baggrund for indstillinger til det politiske system:

 • Model 1: Pykiatrien bevares som et selvstændigt direktørområde.
 • Model 2: Pykiatriområdet deles, så behandlingspsykiatrien indgår i sundhedsdirektørens område og socialpsykiatrien i socialdirektørens område.
 • Model 3: Social- og psykiatriområderne samles i et fælles direktørområde.

Høringssvarene, som også har været forelagt Hovedudvalget, tilkendegav et overvejende ønske om at fastholde psykiatrien som et selvstændigt direktørområde.

På baggrund af overvejelserne om justering af det administrative område, er det direktionens vurdering, at direktører med ansvar for både social- og psykiatriområdet fremover bør indgå i direktionen. Dette for at skabe klarhed om relationerne mellem den del af koncernledelsen, der varetager driftsopgaver, og den del, der varetager stabsfunktioner.

Indstilling

Det indstilles,

 • at stillingen som psykiatridirektør bevares og opslås snarest muligt.
 • at direktionen udvides med psykiatridirektøren og socialdirektøren.
 • at der i den fremadrettede planlægning tages højde for, at stillingerne som socialdirektør og psykiatridirektør kan sammenlægges efter den indeværende valgperiode, når en ny psykiatristruktur er bragt i drift, og hvis udviklingen på institutionsområdet viser faldende driftsansvar på området.
 • at den administrative struktur reorganiseres i forhold til det forventede driftsvolumen på institutionsområdet.
Udvalget Indstillingen tiltrådt.
Bilag

Sagsnr. 07/9234

 

Lukkede sager

15. ydbo - Evt. salg af tidligere administrationsbygning

 

Sagen kan ikke offentliggøres.

16. Sundhedscenter Varde - Salg af bygning 3 og 4

 

Sagen kan ikke offentliggøres.

17.dbud af ejendommen Sommersgyde 18, Ebberup, tidligere husende døgninstitutionen Humlehaven

 

Sagen kan ikke offentliggøres.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring