Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Referat 24-05-2007 - Regional trafik og miljø

Møde i særligt udvalg vedr. regional trafik og miljø

24. maj 2007 kl. 12.00


Sted

Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 2

Medlemmer

 • Poul Weber
 • Thyge Nielsen
 • Carsten Abild
 • Jytte Lauridsen
 • William Jensen
 • Carl Erik Jensen
 • Jørgen Bundsgaard
 • Ole Jacobsen
 • John Lohff

Afbud

Der var afbud fra Jytte Lauridsen og Thyge Nielsen.

Øvrige deltagere

Direktør Kjeld Zacho, afdelingscheferne Anna Marie Rasmussen og Jakob Weber, sekretær Ulrich Jensen.

Dagsorden

1. Den regionale udviklingsplan

2. Arbejdet med strategiplan på jordforureningsområdet

3. Strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling

4. Orientering om Den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN)

5. Orientering om arbejdet i de regionale trafikbestyrelser

6. Næste møde

7. Eventuelt

 

1. Den regionale udviklingsplan

Udvalget drøftede på mødet den 19. april 2007 temaer til den regionale udviklingsplan. Der blev peget på følgende temaer, som forslag til elementer i RUP’en:

 • Sammenhæng i og ambitiøse mål for den kollektive regionale trafik
 • Udviklingen af geografiske og naturmæssige styrkepositioner (eks. ådale og Det sydfynske Øhav)
 • Nationalpark-diskussionen.
 • Infrastruktur i et grænseoverskridende perspektiv
 • Vedvarende energi

Vedlagte notat af 10. maj 2007 vedr. "Det særlige udvalg vedr. trafik og miljø"s drøftelse af temaer i den regionale udviklingsplan" uddyber temaerne med det formål at give input til videre diskussion af temaerne.

Indstilling

Det indstilles,

 • at konklusionerne på udvalgets drøftelse indgår som bidrag vedr. den regionale udviklingsplan til regionsrådet.

Udvalget

Udvalget drøftede bilaget, som vil blive justeret på baggrund af drøftelserne.

Udvalgets bidrag vil blive præsenteret på mødet i regionsrådet den 25. juni 2007.

Det reviderede oplæg vil blive udsendt til udvalget inden forelæggelse for regionsrådet.

Bilag

 

2. Arbejdet med en strategiplan på jordforureningsområdet

På jordforureningsområdet skal der fastlægges principper for regionens fremtidige indsats, som efterfølgende skal udmøntes i årlige aktivitetsplaner for anvendelsen af budgettet på ca. 37 mio. kr. om året.

Principperne skal modsvare forskellene i de fire amters hidtidige indsats på området og de ændringer i geografi, sagsvolumen, myndighedsstruktur m.v., som fra 2007 danner rammerne for regionens indsats på jordforureningsområdet.

Arbejdet med en overordnet strategiplan er indledt, og emnet har været drøftet på regionsrådsmødet den 7. maj 2007.

På baggrund heraf udarbejdes der nu et skriftligt oplæg, der efter behandling i det særlige udvalg for regional trafik og miljø i juni kan danne baggrund for en høring af statens miljøcentre i Ribe og Odense samt kommunekontaktrådet.

Høringsperioden forventes at kunne forløbe i perioden fra ultimo juni til 1. september.

Et forslag til en endelig strategiplan på jordforureningsområdet udarbejdes på ovennævnte grundlag og fremlægges for det særlige udvalg for regional trafik og miljø ultimo september med henblik på endelig behandling i regionsrådet den 5. november 2007.

Parallelt med udarbejdelsen af den overordnede strategi på jordforureningsområdet udarbejdes der en konkret aktivitetsplan for området med forventet fremlæggelse for det særlige udvalg for regional trafik og miljø ultimo november 2007.

Det bemærkes, at omfanget af høringssvar m.v. kan påvirke den konkrete tidsplan for udarbejdelsen af den overordnede strategiplan og for aktivitetsplanen.

Indstilling

Til efterretning.

Udvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det drøftedes, at administrationen iværksætter udarbejdelsen af et overblik over de samlede opgaver på området for jordforurening.

 

3. Strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling

Siden det særlige udvalgs møde den 18. januar 2007 har administrationen arbejdet med interessentanalyse i forhold til udarbejdelse af bæredygtighedsstrategien.

På baggrund af dette arbejde er der nu udarbejdet fremtidsscenarier, som skal danne rammen for udarbejdelsen af bæredygtighedsstrategien.

Arbejdet præsenteres som baggrund for en drøftelse af udvalgets første input til strategien, herunder en tilkendegivelse af ambitionsniveauet, og om det er ønskeligt, at der udarbejdes en strategi, der tydeligt differentierer Region Syddanmark fra de andre regioner.

Udvalget

Mette Christensen fra området for regional udvikling præsenterede en status for arbejdet med en strategi for bæredygtig udvikling.

Udvalget drøftede mulige elementer i strategien, eksempelvis:

 • Analyser af regionale effekter af udbredelse af brug af bioethanolo og Co2-neutralitet.
 • Inddragelse af viden blandt regionens medarbejdere i arbejdet med bæredygtighed.
 • Fokus på at skabe ejerskab, inddragelse og engagement i arbejdet med bæredygtighed blandt eksempelvis borgere, organisationer, foreninger og erhvervsliv.
 • Fokus på regionens egne driftsenheder.
 • Sammenhæng til den samlede regionale udvikling og strategier i den sammenhæng.

Temaerne vil blive inddraget i det videre arbejde med bæredygtighedsstrategien. Udvalget vil blive forelagt et revideret oplæg på mødet i juni.

 

4. Orientering om Den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN)

IUCN er en privat/offentlig organisation bosiddende i Bruxelles og har deltagelse af alle EUs medlemsstater, samt en række regioner og kommuner.

Det foreslås, at udvalget på baggrund af en kort orientering, indledningsvis tager en drøftelse af Region Syddanmarks mulige deltagelse i det administrative netværk og underskrift af deklarationen "Countdown 2010", som en del af regionens netop vedtagne internationale strategi.

Udvalget

Peter Ruhlmann fra afdelingen for Regional Udvikling gav en orientering om henvendelsen fra IUCN om samarbejde med Region Syddanmark som modelregion.

Udvalget drøftede Region Syddanmarks deltagelse, og der var enighed i udvalget om at anbefale regionens videre deltagelse.

 

5. Orientering om arbejdet i de regionale trafikbestyrelser

Region Syddanmarks repræsentanter i de regionale trafikbestyrelser giver en orientering om arbejdet i bestyrelserne.

Udvalget

 • Ole Jacobsen orienterede om, at der primo juni er generalforsamling i bestyrelsen fra Vestbanen, hvor Ole Jacobsen og Thyge Nielsen repræsenterer Sydtrafik.
 • Poul Weber orienterede om, at man i FynBus har igangsat en analyse af udviklingen af passagerer. Desuden arbejdes der med at justere fordelingen af administrative omkostninger.
 • Poul Weber orienterede om, at han sammen med trafikselskaberne har holdt et møde med handicaporganisationerne vedr. handicaptransport.

 

6. Næste møde

Næste møde afholdes den 21. juni 2007. Mødet afholdes på Ærø i forbindelse med arrangementet vedrørende Den Regionale UdviklingsPlan samme dag.

 

7. Eventuelt

Intet


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap