Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2007pilSundhedsaftaler og praksisområdepilReferat 06-06-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Referat 06-06-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Møde i særligt udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet
den 6. juni 2007 kl. 11.30
Sted
Varde Rådhus, Bytoften 2, Mødelokale 2.
Medlemmer
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Stephanie Kristensen, Bent Krogh Petersen, Ole Jacobsen, William Jensen, Bent Bechmann, Lykke Debois og Sarah Nørris Christensen.
Øvrige deltagere
Direktør Jane Kraglund, afdelingschef Peter Simonsen, afdelingschef Frank Ingemann Jensen og specialkonsulent Hanne M. Damm

og Tine Canvin, praksisafdelingen.

Afbud

Bent Krogh Petersen, Thyge Nielsen, Stephanie Kristensen.

 

Dagsorden

1. Møde med Varde Kommune om sundhedsaftaler og arbejdet med Center for Sundhedsfremme

2. Orientering om kortlægning af registreringspraksis for genoptræningsaktivitet og færdigbehandlede patienter

3. Orientering om Sundhedsstyrelsens svar til Region Syddanmark vedrørende godkendelse af sundhedsaftalerne

4. Den fremtidige struktur på almenpraksisområdet

5. Forhandlinger i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af praktiserende

læger

6. Møde med Ældrerådene kl. 13.00

7. Næste møde

8. Eventuelt

 

1. Møde med Varde Kommune om sundhedsaftaler og arbejdet med Center for Sundhedsfremme.

Varde kommune vil give et oplæg om tiltag generelt i forhold til sundhedsaftalerne og om arbejdet med Center for Sundhedsfremme.

Udvalget
Lars Stenkjær, Varde Kommune, orienterede om udfordringerne med sundhedsaftalerne i den geografisk store kommune.

Der skal ansættes en praksiskonsulent, ligesom der skal være nogle forløbskoordinatorer.

M.h.t. genoptræning anvendes Rehab Varde.

Området for unge/misbrugere er også i fokus.

Margit Thomsen, leder af "Center for Sundhedsfremme" orienterede om centrets opgaver bl.a.:

 • De nye opgaver indenfor sundhed/sundhedsfremmeforebyggelse
 • Træning efter serviceloven
 • Træning efter sygehuslovens §140 i eget hjem
 • Demens
 • Misbrug

Tilgangen til sundhed er ud fra det brede sundhedsbegreb – den hele borger.

Der vil blive udarbejdet en kronikerstrategi, så indsatsen bliver sammenhængende.

Der arbejdes med patient uddannelsen – Stanford-modellen, hjerterehabiliteringsforhold i samarbejde med SVS, KOL rehabiliteringsforløb, træningshold f.eks. risikogrupper, indsats overfor overvægtige børn og familie med inddragelse af DGI (Rend og Hop), åben telefonisk rådgivning i forhold til misbrug og demensområdet, rygestopprojekt, forebyggelse af selvværd blandt unge. Der vil være en løbende udvikling af centrets opgave, bl.a. yderligere samarbejde med praktiserende læger.

 

2. Orientering om kortlægning af registreringspraksis for genoptræningsaktivitet og færdigbehandlede patienter.

På udvalgets møde den 8. maj 2007 blev mundtligt orienteret om den igangværende kortlægning af registreringspraksis for genoptræningsaktivitet og færdigbehandlede patienter.

Sygehusene i regionen er anmodet om at gennemgå og korrigere eventuelle uregelmæssigheder i registreringen senest pr. 1. juni 2007. På baggrund af opdateret registrering gives en mundtlig orientering på mødet.

Kontaktudvalget i Region Syddanmark blev på møde den 22. maj 2007 orienteret om afregning af kommunal medfinansiering af sundhedsområdet.

Orienteringen vedlægges.

Kommunerne og Region Syddanmark har etableret en tværsektoriel økonomigruppe, der løbende drøfter spørgsmål og problemstillinger i tilknytning til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.
Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet tager orienteringen til efterretning.

Udvalget

Direktør Jane Kraglund orienterede om problemstillingen, hvilket skyldes forskelle i kodningspraksis for genoptræningsforløb: spørgsmål om specialiseret genoptræning og ikke-specialiseret genoptræning. Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

3. Orientering om Sundhedsstyrelsens svar til Region Syddanmark vedrørende godkendelse af sundhedsaftalerne.

I sundhedslovens § 205 er det fastlagt, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå aftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

Region Syddanmark har i løbet af foråret 2007 indgået sundhedsaftaler med hver af regionens 22 kommuner, som efterfølgende er blevet vedtaget af såvel regionsrådet som af de enkelte kommuners kommunalbestyrelser.

Region Syddanmark har pr. 30. marts 2007 fremsendt de indgåede sundhedsaftaler til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsaftalerne betragtes som godkendt, såfremt Sundhedsstyrelsen ikke inden for to måneder fra modtagelsen af sundhedsaftalerne har gjort indsigelse.

På mødet gives en orientering om Sundhedsstyrelsens svar til Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet tager orienteringen til efterretning.

Udvalget

Afdelingschef Peter Simonsen orienterede om Sundhedsstyrelsens tilbagemelding vedr. sundhedsaftalerne.

Skrivelse vedr. Godkendelse af Varde kommunes sundhedsaftale af 25. maj 2007 omdelt.

Notat om Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftaler i Region Syddanmark af 4. juni 2007 omdelt.

På næste møde i det særlige udvalg skal det særlige udvalg drøfte tidsplan og procesplan for det videre arbejde frem til 1. april 2008, hvor der skal fremsendes nye udkast til Sundhedsstyrelsen.

 

4. Den fremtidige struktur på almenpraksisområdet.

Det blev på møde den 8. maj 2007 i særligt udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet besluttet, at den konkrete struktur på almenlægeområdet skal drøftes på dagens møde samt at udvalget ønsker sagen drøftet i regionsrådet. Regionsrådet drøfter emnet på mødet d. 4. juni 2007.

Den første praksisplan gældende for regionen skal være udarbejdet inden den 1. april 2008. Praksisplanen skal sikre en rimelig lægedækning, sikre udvikling af praksissektoren og tage stilling til, om visse praksisformer ønskes fremmet.

I forbindelse med praksisplanlægningen på almenlægeområdet skal regionen inddeles i praksisområder og praksisstrukturen skal beskrives.

Den overordnede strategi i forhold til praksisplanen er at sikre bæredygtige praksis i regionen, bl.a. ved at samle lægerne i praksisfællesskaber med flere læger i modsætning til den nuværende struktur, hvor omkring halvdelen af alle praksis er enkeltmandspraksis.

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe bestående af læger og embedsfolk med henblik på at starte drøftelserne om den fremtidige praksisstruktur og udarbejde et udkast til den kommende praksisplan.

Der vil på mødet blive præsenteret et kort med den nuværende praksisstruktur samt et kort med en skitsering af den ønskede fremtidige struktur, som indebærer færre enkeltmandspraksis og flere praksisfællesskaber.

Men regionen har ikke myndighed til "fra den ene dag til den anden" blot at flytte rundt på, samle eller nedlægge praksis. Derfor vil processen hen imod en fremtidssikret praksisstruktur komme til at tage tid og regionen må overveje særlige instrumenter udover de i Landsoverenskomsten skitserede.

Af disse instrumenter kan nævnes:

 • Investeringer i bygninger til lægefællesskaber/klinikker
  Lægerne angiver som en af de største hindringer for at slå sig sammen i praksisfællesskaber, at de ikke er villige til i en relativ sen alder at investere i opførelse af de fysiske rammer for praksisfællesskaber. Region og kommuner kunne således støtte den ønskede praksisstruktur med færre men større praksisenheder ved at indgå i offentlige/private samarbejder m.h.p. opførelse af en række store lægehuse, som kan varetage lægebetjeningen af op mod 10-15.000 sikrede. De praktiserende læger kunne så leje eller købe sig ind i lokalerne.
  Såfremt der er områder, hvor det har vist sig umuligt at bemande sådanne større klinikker på almindelig vis må mulighederne undersøges for, om regionen eller en af de øvrige læger i praksisfællesskabet kan ansætte en læge til at virke i klinikken.
 • Praksisflytninger
  Samarbejdsudvalget har i forbindelse med praksisflytninger mulighed for at understøtte udviklingen hen imod en bæredygtig praksisstruktur med større praksisenheder ved at vælge en linje, hvor der generelt gives tilladelser til de flytninger, der understøtter praksisplanen og giver afslag på de ansøgninger, der ikke gør det.
  Man kan endvidere i forbindelse med praksisplanlægningen vælge at flytte eller nedlægge nogle praksis, der ikke anses som bæredygtige (med erstatninger til de berørte læger). Konsekvenserne vil blive, at nogle vil få større afstand til læge.
 • Nye ydernumre
  Der skal ved tildelingen af nye/ledige ydernumre samt deleydernumre sikres overensstemmelse mellem placeringen af nye/ledige ydernumre og den ønskede fremtidige struktur på almenpraksisområdet ved at tilgodese flermandspraksis, landpraksis samt de områder, der er udpeget som lægedækningsmæssigt kritiske.
 • Opkøb af ydernumre med henblik på omplacering
  Der er i dag en række praksis - typisk enkeltmandspraksis - som må anses for ikke at være bæredygtige.
  Den ønskede praksisstruktur kan understøttes ved at opkøbe ydernumre i de pågældende områder og omplacere dem til de ønskede områder. Tilsvarende bør overvejes en opkøbsordning i lægedækningsmæssige kritiske (men "ønskede") områder, så regionen f.eks. garanterer opkøb, hvis lægen bliver nogle ekstra år i praksis. Når lægen så stopper som 67-70+-årig udbydes ydernummeret som et 0-ydernummer i et kritisk område til flermandspraksis.
 • Praksispersonale
  Praksispersonale spiller en vigtig rolle i forhold til fremtidens praksis. Både med henblik på at frigøre lægeressourcer og med hensyn til at understøtte udviklingen hen imod at praksis kan leve op til de krav, der stilles – bl.a. ift. kronikeromsorg. Dette vil kræve uddannelse af praksispersonalet og evt. uddannelse af lægerne i at bruge/uddelegere til praksispersonalet.
  Det er i øvrigt vigtigt, at der foregår en tværregional koordination af praksisplanområdet, blandt andet for at forskelle mellem regionerne på området ikke tilskynder uhensigtsmæssigheder og for at undgå, at lægerne spiller regionerne ud mod hinanden. Region Syddanmark er sammen med Danske regioner initiativtager til en temadrøftelse om almen praksis – herunder rekruttering og fastholdelse - den 22. juni 2007.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg, med udgangspunkt i de kort med den nuværende og fremtidige praksisstruktur, som medbringes til mødet, drøfter den fremtidige praksisstruktur på almenlægeområdet, herunder hvilke områder der fremover skal prioriteres.  

Udvalget
Afdelingschef Peter Simonsen orienterede om Sundhedsstyrelsens tilbagemelding vedr. sundhedsaftalerne.

Skrivelse vedr. Godkendelse af Varde kommunes sundhedsaftale af 25. maj 2007 omdelt.

Notat om Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftaler i Region Syddanmark af 4. juni 2007 omdelt.

På næste møde i det særlige udvalg skal det særlige udvalg drøfte tidsplan og procesplan for det videre arbejde frem til 1. april 2008, hvor der skal fremsendes nye udkast til Sundhedsstyrelsen.

 

5. Forhandlinger i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet drøftede på møde den 8. maj 2007 et oplæg vedrørende den kommende praksisplan på almenlægeområdet, herunder rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger. Regionsrådet vil have en drøftelse af samme tema på mødet den 4. juni 2007.

Der er nu nedsat en række arbejdsgrupper, der snarest muligt påbegynder arbejdet i forhold til praksisplanen og den aktuelle lægedækningssituation:

 • En arbejdsgruppe, der skal udarbejde handlingsplaner for de særligt kritiske områder - indtil videre drejer dette sig om Varde, Ærø, Langeland og Fanø (politiker, læger, embedsmænd).
 • Et "udrykningshold", som forholder sig til de områder, hvor der løbende dukker lægedækningsproblemer op. Der afholdes typisk møder med lokalområdets læger med henblik på at finde løsninger i henhold til de redskaber i "nødhjælpskassen," der skal forhandles snarest. (læger, embedsmænd).
 • En arbejdsgruppe, der skal udarbejde udkast til praksisplanen (læger, embedsmænd).
 • En forhandlingsgruppe (politikere, læger, embedsmænd), som skal forhandle de enkelte elementer i det rekrutterings- og fastholdelsesoplæg, der blev præsenteret på udvalgets sidste møde.

Der ønskes på dagens møde en fortsat drøftelse af de enkelte forhandlingselementer ift. rekruttering og fastholdelse forud for forhandlingsmødet med lægerne.

Forhandlingselementerne fremgår af vedlagte bilag.

En grundlæggende forudsætning for at iværksætte de enkelte forhandlingselementer i en konkret situation er, at et lokalområde ellers ville være truet lægedækningsmæssigt, hvilket bl.a. vil sige, at det frie lægevalg er sat ud af kraft.

De fleste af forhandlingselementerne stammer fra den rekrutterings- og fastholdelsesrapport, som udvalget drøftede på seneste møde samt elementer skitseret i Landsoverenskomsten om almen lægegerning.

Det er vigtigt at understrege, at de instrumenter for at sikre lægedækningen i aktuelle nødsituationer, der skal forhandles om, netop er til brug i NØD situationer, typisk akutte situationer, hvor der er fare for, at en del af befolkningen vil komme til at stå uden læge i tilfælde af et praksisophør.

Det er nødvendigt at have en "nødhjælpskasse" at rykke ud med i disse helt konkrete "brandslukningssituationer" i det tidsrum, der går, inden den nye praksisstruktur (jf. andet punkt på dagens dagsorden) er implementeret. I takt med at den fremtidige praksisstruktur implementeres, vil behovet for at iværksætte instrumenterne i "nødhjælpskassen" reduceres.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg fortsætter drøftelserne af de enkelte elementer i rekrutterings- og fastholdelsesplanen, og at disse drøftelser danner grundlag for forhandlingsmødet med lægerne.

Udvalget

Drøftedes.

Orientering fra mødet skal gives til det særlige udvalg til august.

Bilag

 

6. Møde med Ældrerådene (kl. 13.00)

De 22 kommunale ældreråd i Region Syddanmark nedsatte i 2006 en arbejdsgruppe, der havde til hensigt at undersøge mulighederne for at videreføre samarbejdet mellem de tidligere amter og ældrerådene.

Arbejdsgruppen har i forlængelse heraf anmodet om en dialog mellem repræsentanter fra ældrerådene og Region Syddanmark.

Det er derfor blevet aftalt, at mulighederne for et fremtidigt samarbejde mellem Region Syddanmark og ældrerådene drøftes på møde i det særlige udvalg for praksisområdet og sundhedsaftaler den 6. juni 2007, hvor repræsentanter fra ældrerådenes arbejdsgruppe til undersøgelse af muligt samarbejde med Region Syddanmark også vil være til stede.

I mødet deltager fra Ældrerådene:

 • Gunnar Dalskov-Andersen, Munkebo.
 • Poul Erik Hansen, Vejen.
 • Aage Meldgaard, Varde.
 • Ove Christiansen, Haderslev.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet afholder møde med, og tager materialerne fra Ældrerådene til efterretning.

Udvalget

Mødet var arrangeret på baggrund af ønske fra ældrerådene som i lighed med andre interesseorganisationer har mulighed for at henvende sig til regionen.

På baggrund af mødet konkluderede det særlige udvalg i fællesskab med repræsentanterne for ældrerådene:

 • Det foreslås at der konstitueres et regionalt ældreråd med repræsentanter fra de 22 kommuner.

 • Region Syddanmark inviterer det regionale ældreråd til møde i regionshuset næste år.

 • Mødet afholdes på baggrund af emner indmeldt fra ældrerådene. Endvidere vil der blive givet en orientering om regionens opgaver og kompetencer.

 • Region Syddanmark giver oplysning om, hvem der skal være fælles kontaktperson for regionen fra ældrerådene. Indtil da kan Jane Kraglund være indgang.

 • Region Syddanmark vil sætte ældrerådene på høringslister, hvor det er relevant.

Bilag

 

7. Næste møde

Næste møde afholdes tirsdag d. 7. august kl. 15.00.

 

På Sygehus Fyn Svendborg, telemedicin.

 

8. Eventuelt

Udvalget

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede om opstarten for den nye lægevagtordning.

Direktør Jane Kraglund orienterede om turnusuddannelsen for læger, hvor turnuslængden forkortes, og konsekvenserne for regionen iden forbindelse.

Ole Jacobsen spurgte, hvem der skal skrive regionens historie. Dette er der ikke taget stilling til endnu.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap