Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 20-06-2007

Referat for forretningsudvalgets

møde 20. juni 2007 kl. 15.00

i regionshuset, mødelokale 4

Medlemmer

Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Bent Poulsen, Jens Andersen, Jens Andresen, Bent Krogh Petersen, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Julie Skovsby, Bente Gertz, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Kent Kirk.

Samtlige medlemmer var til stede bortset fra Jens Andersen og Jens Andresen, der havde meldt afbud.

Til stede var endvidere direktør Kjeld Zacho og afdelingschef Lene Borregaard.

Dagsorden

1. Aftale om regionernes økonomi for 2008

2. Saldooverførsler fra 2006 til 2007

3. Forslag til høringsgrundlag vedr. planlægning af fremtidig akutberedskab

4. Strategi- og handlingsplan for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2007-2010

5. Indførelse af mammografiscreening i Region Syddanmark - Udmøntning af midler til ansættelse af social- og sundhedsassistenter

6. Nationalt review af elektroniske patientjournaler (epj)

7. Årsrapport fra Det Nationale Indikatorprojekt vedr. sygdomsområdet lungecancer

8. Status for arbejde i den regionale kræftstyregruppe

9. Benyttelsesaftale med Region Midtjylland

10. Iværksættelse af Interrimsplan for Fredericia og Kolding Sygehuse

11. Forlængelse af aftale med Falck Rehab Varde

12. Psykiatriplan - Oplæg til høringsnotat

13. Ombygning af læringscentret i Esbjerg til brug for regionstandplejen

14. Vækstforums indstillinger vedr. ansøgninger til det regionale klyngeprogram

15. Drøftelse af temaer i Regional UdviklingsPlan

16. Fremtidens havvindmølleplaceringer 2025

17. Grænseoverskridende samarbejde og partnerskabsaftale med Kiel

18. Oplæg fra det særlige udvalg vedrørende politisk organisering

19. Anlægssag vedr. renovering af Regionsrådssalen og HR-huset

20. Ansættelseskompetence i Region Syddanmark samt orientering om proces i forbindelse med ansættelse af psykiatridirektør

21. Udbudspolitik i Region Syddanmark

24. Henvendelse fra Socialistisk Folkeparti - Ventetider for traumatiserede flygtninge *

25. Indstillinger fra Vækstforum vedr. Vestdansk Investeringsfremme, Syddansk Turisme samt Syddanske Bruxelles-kontor *

Lukkede sager

22. Salg af parcelhuse og køb af lejligheder ved Vejle og Give Sygehuse

23. Ambulanceudbud, vagtcentralfunktion

26. Konstituering og ansættelse af administrerende direktør *

 

1. Aftale om regionernes økonomi for 2008

Der er indgået aftale mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2008.

Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen vil orientere om aftalens indhold på mødet.

Forretningsudvalget Til orientering.
Bilag

Sagsnr. 07/11148

2. Saldooverførsler fra 2006 til 2007

Forberedelsesudvalget tiltrådte den 14. december 2006 regler for overførsler mellem år. Heraf fremgår vedr. saldooverførsler på baggrund af regnskab 2006:

”For at videreføre incitamenterne til hensigtsmæssig økonomisk adfærd tiltrådte forberedelsesudvalget på sit møde den 9. marts 2006, at ”Region Syddanmark inden for de givne økonomiske rammebetingelser viderefører en overførselspraksis, således at institutionerne allerede fra budgetåret 2007 vil få meddelt tillægsbevillinger svarende til mer- eller mindreforbruget i 2006”.

Genbevilling af driftsmæssige mer- eller mindreforbrug på baggrund af regnskab 2006 - korrigeret for aktivitetsmæssige afvigelser - sker som udgangspunkt i henhold til hidtidige overførselsregler i de fire amter. Saldooverførselsadgangen vedrører som udgangspunkt kun institutioner. Tilsvarende foretages en ajourføring af rådighedsbeløb vedr. igangværende anlægsprojekter”.

Det bemærkes, at der i forbindelse med overførsel af institutioner til Vejle Kommune vil være behov for en efterfølgende justering af investeringsoversigten.

Der fortages alene pris- og lønregulering (indeksering) som følge af tidsforskydninger på anlægsarbejder.

Der er ingen saldooverførsler på hovedkonto 3 Regional udvikling, hovedkonto 5 Renter og hovedkonto 6 Balancen. Der skal kun saldooverføres på hovedkonto 1 Sundhed, hovedkonto 2 Social og specialundervisning og hovedkonto 4 Fælles formål og administration.

I nedenstående tabel er oplistet de saldooverførsler, som ønskes genbevilliget på Budgetniveau I vedrørende drift og anlæg.

Tabel 1: Oversigt over genbevillinger på budgetniveau 1

Budgetniveau I

(1.000 kr., netto drift)

Sundhed (hovedkonto 1)

Somatik

Sygehuse mv.

Reguleringskonto

I alt

-39.320

+39.320

0

Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)

26.621

Sygesikring mv.

Reguleringskonto

I alt

+6.673

-6.673

0

I alt hovedkonto 1 drift

26.621

Social og specialundervisning (hovedkonto 2)

Sociale institutioner

Specialundervisning

Socialpsykiatri

7.029

1.830

1.317

I alt hovedkonto 2 drift

10.176

Fælles formål og administration (hovedkonto 4)

Afdeling for kommune samarbejde

3.100

Udvikling og uddannelsesområdet

0.259

Ekstraordinære udgifter – afvikling af amterne

4.012

I alt hovedkonto 4 drift

7.371

I alt drift

44.168

Budgetniveau I

(1.000 kr., netto anlæg)

Sundhed (hovedkonto 1)

Somatik

60.027

Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)

8.660

I alt hovedkonto 1 anlæg

68.687

Social og specialundervisning (hovedkonto 2)

Sociale institutioner

66.702

I alt hovedkonto 2

66.702

I alt anlæg

135.389

I alt

179.557

 

Indstilling

Det indstilles,

 • at der på baggrund af regnskabsresultat for 2006 for de 4 amter meddeles en negativ tillægsbevilling på 39,320 mio. kr. i overensstemmelse med overførelsesreglerne til hovedkonto 1 Somatik.
 • at der meddeles en tillægsbevilling på 39,320 mio. kr. på Reguleringskontoen (hovedkonto 1 – Somatik).
 • at der på baggrund af regnskabsresultat for 2006 for de 4 amter meddeles en tillægsbevilling på 6,673 mio. kr. i overensstemmelse med overførelsesreglerne til hovedkonto 1 sygesikring mv.,
 • at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 6,673 mio. kr. på Reguleringskontoen (hovedkonto 1 – Sygesikring mv.).
 • at der på baggrund af regnskabsresultatet 2006 for de 4 amter meddeles en tillægsbevilling på 26,621 mio. kr. i overensstemmelse med overførelsesreglerne til hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. socialpsykiatri).
 • at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på netto 60,027 mio. kr. (2007-niveau) fordelt på de enkelte til hovedkonto 1 – Somatik.
 • at der frigives rådighedsbeløb i 2007 på netto 60,027 mio. kr. (2007-niveau) fordelt på de enkelte projekter.
 • at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på 11,135 mio. kr. merudgifter og en merindtægt på 2,476 mio. kr. (2007-niveau) svarende netto til 8,660 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter til hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. socialpsykiatri).
 • at der frigives rådighedsbeløb i 2007 på netto 8,660 mio. kr. (2007-niveau) fordelt på de enkelte projekter.
 • at psykiatridirektøren bemyndiges til at udmønte puljen på 4,818 mio. kr. i forbindelse med særlige udgifter i forbindelse med psykiatriplanen, fælles rekrutteringstiltag for de tre centre og til andre formål.
 • at der på baggrund af regnskabsresultatet 2006 for de 4 amter meddeles en tillægsbevilling på 10,176 mio. kr. i overensstemmelse med overførelsesreglerne til hovedkonto 2 social og specialundervisning.
 • at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på netto 66,702 mio. kr. (2007-niveau) fordelt på de enkelte projekter til hovedkonto 2 – social og specialundervisning.
 • at der frigives rådighedsbeløb i 2007 på netto 66,702 mio. kr. (2007-niveau) fordelt på de enkelte projekter.
 • at der på baggrund af regnskabsresultatet for 2006 for de 4 amter meddeles en udgiftstillægsbevilling på 9,576 mio. kr., indtægtsbevilling på 2,205 mio. kr. til hovedkonto 4 Fælles formål og administration.
 • at tillægsbevilling på 179,557 mio. kr. finansieres af likvide aktiver i 2007.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/5736

3. Forslag til høringsgrundlag vedr. planlægning af fremtidig akutberedskab

Regionsrådet udbad sig på mødet den 7. maj 2007 et høringsgrundlag til planlægning af det fremtidige akutberedskab i Region Syddanmark. Sundhedsstaben har på den baggrund udarbejdet forslag til høringsgrundlag i overensstemmelse med regionsrådets bemærkninger.

Forslaget blev behandlet i det særlige udvalg vedr. tilrettelæggelse af akutbetjeningen den 6. juni 2007:

”Revideret høringsliste blev omdelt.

I relation til høringsgrundlaget blev det bemærket:

 • at grundlagets liste over sygehuse, hvor der foretages colorectal cancerki-rurgi, skulle tilrettes, så alle steder i Region Syddanmark med dette be-handlingstilbud - herunder også Svendborg - blev anført.
 • at organiseringen af det præhospitale område skulle tydeliggøres - især med henblik på at beskrive sammenhængen mellem de forskellige præhospitale tilbud.
 • at der skulle ses særskilt på planlægningen af det præhospitale område, når den nuværende planlægningsrunde vedr. den grundlæggende sygehus-struktur var afsluttet.
 • at det skulle fremgå, at Odense Universitetshospitals status som traumecenter ikke ændres.

Det aftaltes endvidere, at en opgørelse over vakancer på Region Syddan-marks sygehuse skulle udsendes til udvalgets medlemmer.”

Som det fremgår af ovenstående, resulterede behandlingen i det særlige udvalg i en række ønsker til ændringer i høringsgrundlaget. Ændringerne fremgår af notat, der er under udarbejdelse og vil blive eftersendt.

Det særlige udvalg vedr. tilrettelæggelse af akutbetjeningen drøfter sagen igen på mødet den 19. juni 2007. Udvalgets bemærkninger vil blive omdelt på forretningsudvalgets møde.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forslag til tilføjelser indarbejdes i høringsgrundlaget efter behandling i regionsrådet den 25. juni.
 • at to notater vedr. parsygehuse indgår som bilag i høringsgrundlaget.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/9289

4. Strategi- og handlingsplan for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2007-2010

Denne strategi- og handlingsplan omfatter det somatiske og psykiatriske sygehusvæsens oplæg til arbejdet med kvalitetsudvikling i Region Syddanmark for de næste tre år.

Strategi- og handlingsplanen indeholder først og fremmest en beskrivelse af nationale og regionale strategier og dagsordner, som samlet set udgør den overordnede målsætning for kvalitetsarbejdet i Region Syddanmark. Endvidere er der beskrevet en række forslag til handlinger, der kan iværksættes for at imødekomme de nationale og regionale krav til kvalitetsarbejdet.

Forslag til handlinger er beskrevet inden for følgende områder:

 • Den Danske Kvalitetsmodel
 • Monitorering af sundhedsvæsenets ydelser
 • Patientperspektivet
 • Det tværsektorielle samarbejde
 • Kliniske retningslinier
 • Patientrettet risikostyring
 • Hygiejne
 • Kvalitetsudvikling i almen praksis

Afslutningsvis er organiseringen af kvalitetsarbejdet på regionalt niveau beskrevet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at Strategi- og handlingsplan for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark godkendes.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Bilag 4a: Strategi og handlingsplan for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsnet i Region Syddanmark.

Sagsnr. 07/831

5. Indførelse af mammografiscreening i Region Syddanmark - Udmøntning af midler til ansættelse af social- og sundhedsassistenter

Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark vedtog i 2006 at indføre mammografiscreening af kvinder i alderen 50-69 år i Region Syddanmark. Regionen forventer at igangsætte screeningen 1. september 2007. Der startes med én mobil enhed, og primo 2008 forventes yderligere 2 mobile enheder i drift. Dermed er hele Region Syddanmark dækket.

Forretningsudvalget godkendte den 23. april 2007 en bevilling på 1,4 mio. kr. i 2007 til ansættelse af radiografer og sekretærer.

Normeringen af de mobile enheder er 3,3. I 2007 er alle stillinger til den ene bus dækket af radiografer, mens de tre busser fra 2008 besættes med 1,1 radiografer og 2,2 social- og sundhedsassistenter (SOSA’er). SOSA´erne skal gennemgå en uddannelse på ½ år, før de kan indgå i driften, hvorfor de ansættes medio 2007.

I alt forventes udgifterne til SOSA´ernes løn, uddannelse samt kørsel til uddannelse at udgøre 1,37 mio. kr.

Udgiften anbefales afholdt over rammen til kræfthandlingsplanen som forudsat i budgetlægningen, hvor der er afsat ca. 8 mio. kr. til mammografiscreening.

I 2007 forventes der i alt driftsudgifter på ca. 3,8 mio. kr., mens det for 2008 mv. forventes at blive ca. 8 mio. kr. I august 2007 kommer den endelige bevillingsanmodning til driften af de mobile enheder.

Indstilling

Det indstilles,

 • at der af rammen til kræfthandlingsplanen i 2007 udmøntes 1,37 mio. kr. til løn samt uddannelse til social- og sundhedsassistenter.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsnr. 07/2253

6. Nationalt review af elektroniske patientjournaler (epj)

Konsulentfirmaet Deloitte har på vegne af den nye nationale bestyrelse for epj (elektroniske patientjournaler) og sundheds-it udarbejdet et review (status) af den hidtidige epj-udvikling og beskrevet en mulig udviklingsvej for epj i Danmark.

Reviewet er sendt i høring, og på baggrund af høringsfasen vil den nationale bestyrelse efter sommerferien fastlægge den endelige strategi.

Målet er en korrekt behandling af patienterne. Det mål skal en landsdækkende adgang til relevante patientdata medvirke til at nå.

I første omgang skal det ske ved hjælp af e-journal - og på længere sigt via et nationalt patientindeks, hvorfra oplysninger i forskellige sundheds-it systemer kan tilgås. Disse adgange til patientdata vil blive tilgængelige for både patienten selv og de sundhedsprofessionelle.

For patienten skal det være let at få indsigt i egen behandling. På sigt kan patienten være en aktiv medspiller, som tager del i kommunikationen om egen sundhed og behandling af sygdomme. Den enkle adgang til data er også et vigtigt grundlag for de sundhedsprofessionelles arbejde og hermed et redskab til kvalitetssikring af indsatsen.

For at sikre en relevant udvikling af it-understøttelsen af sygehusenes arbejdsgange lægges op til, at epj-systemer til sygehusene udvikles, anskaffes og drives af de enkelte regioner. It-understøttelsen af arbejdsgangene på sygehusene er kun i sin vorden, og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at fastlåse valget af epj-system på nationalt niveau på nuværende tidspunkt.

De regionale epj-systemer og øvrige sundheds-it systemer vil derimod blive understøttet af en række nationale tjenester - f.eks. klassifikationer, registre, databaser, datanet m.v., hvoraf nogle allerede eksisterer, mens andre skal etableres i den kommende tid. Fælles for disse nationale tjenester vil være, at de skal gøres online tilgængelige og interaktive med regionernes it-systemer.

Anbefalingerne lægger op til en revurdering af planerne om en meget detaljeret styring af de enkelte epj-systemers indhold, ligesom der lægges op til en revurdering af den høje struktureringsgrad af dataindholdet. Fremtidig strukturering af data skal ske med udgangspunkt i et konkret behov for kommunikation eller opsamling af data til administrative forhold eller til kvalitetsudvikling og forskning.

Der lægges vægt på, at danske sundheds-it-løsninger baseres på internationale standarder med mulighed for køb af standardprodukter på et internationalt marked og med mulighed for eksport af dansk sundheds-it.

Region Syddanmark skal vælge, hvilket epj-system og hvilket patientadministrativt system regionen vil satse på som den regionale løsning.

Regionen afventer nu reaktionerne på det nationale review og udmeldingerne fra den nationale bestyrelse.

Herefter skal der lægges en strategi for regionens epj-udvikling. En overordnet strategi for regionens sundheds-it og en delstrategi for epj- og passystemer forventes fastlagt i indeværende år.

Rapporten ”Strategiske udviklingsveje for epj – eksternt review af det hidtidige epj-arbejde” kan ses på www.sundhed.dk.

Direktør Niels Mortensen vil redegøre for sagen på mødet.

Indstilling

Til orientering.

Forretningsudvalget

Til orientering.

Direktør Niels Mortensen redegør for status på epj på første forretningsudvalgsmøde efter sommerferien.

Bilag

Sagsnr. 07/386

7. Årsrapport fra Det Nationale Indikatorprojekt vedr. sygdomsområdet lungecancer

Denne seneste årsrapport fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedr. sygdomsområdet lungecancer blev offentliggjort den 12. juni 2007. Rapporten viser, at der i perioden 1. januar-31. december 2006 er sket en positiv udvikling på flere måleområder, selvom Region Syddanmark endnu ikke lever op til alle de fastsatte standarder for lungecancer.

Lungecancer har sygehusledelsernes bevågenhed, og man er opmærksom på at overholde tidsfristerne, så de fastsatte mål kan nås.

Inden for kvalitetsmålene omkring total overlevelse samt overlevelse efter operation ligger Region Syddanmark over den fastsatte standard på henholdsvis 30 % (1-års overlevelse) og 15 % (2-års overlevelse). Regionen ligger på niveau med landsgennemsnittet.

På ventetid til undersøgelse inden for 4 uger efter henvisning opfylder Region Syddanmark ikke standarden på 85 %, men der ses en mindre fremgang fra 2005 til 2006, hvor regionen nu ligger på 81 % (i 2005 på 76 %). Region Syddanmark ligger dog klart over landsgennemsnittet, som er på 69 %.

Inden for ventetid på højst 14 dage fra undersøgelse til operation lever regionen op til den fastsatte standard på 85 %. Hvad angår samlet ventetid - fra henvisning er modtaget til patienten er opereret - på 6 uger, opfylder Region Syddanmark ikke standarden, men ligger klart over landsgennemsnittet.

 Det forventes, at regionen fremover kan leve op til den samlede ventetid på 6 uger, når PACS-røntgensystemet samt de telemedicinske fælleskonferencer er udbygget.

Tallene vedrørende ventetid forud for kemoterapi på højst 14 dage og samlet ventetid for kemoterapi på 6 uger viser, at regionen ikke opfylder standarden, som er på 85 %, men ligger på niveau med landsgennemsnittet.

Resultaterne skal tolkes med varsomhed, da nogle patienter er blevet registreret ved behandlingens afslutning, i stedet for – som korrekt – ved behandlingens start. Der arbejdes således med forbedring af registreringspraksis.

Samtidig ønsker man fremover at kunne belyse, om behandling af andre sygdomme, inden kemoterapi kan iværksættes, kan være medvirkende årsag til at standarden endnu ikke er nået.

I forhold til ventetid forud for strålebehandling på højst 4 uger og samlet ventetid for strålebehandling på 8 uger ligger regionen under standarden på 85 %, men klart over landsgennemsnittet. Tallene er fra 2006, og der er en klar forventning om, at sygehusene på nuværende tidspunkt opfylder standarden, idet der tilbydes strålebehandling i udlandet til patienter med kræft, dersom ventetiden ikke kan overholdes.

Vurdering af sygdommens omfang før og efter operation viser, at Region Syddanmark ikke opfylder standarden, men ligger på niveau med landsgennemsnittet.

Det kan oplyses, at Kræftstyregruppen generelt arbejder med, hvordan cancerforløb - bl.a. lungecancerforløb - kan tilrettelægges hensigtsmæssigt.

Indstilling

Til orientering.

Forretningsudvalget Til orientering.
Bilag

Sagsnr. 07/4290

8. Status for arbejde i den regionale kræftstyregruppe

Efter drøftelse i arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af akutbetjeningen den 18. december 2006 blev der i januar 2007 nedsat en regional kræftstyregruppe. Gruppen er permanent og skal løbende inddrages i problemstillinger på kræftområdet. I første omgang har gruppen som formål at iværksætte initiativer, der kan sikre, at den lovpligtige behandlingsgaranti på kræftområdet, efterleves og bliver systematisk monitoreret.

På den baggrund har styregruppen nedsat 3 underarbejdsgrupper inden for de tre største cancergrupper - lunge- og mammacancer samt colorectal cancer. Underarbejdsgrupperne har sat fokus på:

-Tilrettelæggelse/beskrivelse af sammenhængende patientforløb i form af glidende produktionslinjer. (En produktionslinje defineres som forløbet fra patientens henvendelse hos egen læge med symptomer, udredning, diagnosticering og behandling til afslutning af forløbet.)

-Tilvejebringelse af et grundlag for en fremadrettet monitorering af og opfølgning af ventetider på området.

Arbejdet i de tre grupper er endnu ikke tilendebragt. I notat af ?? 2007 gives en foreløbig status over arbejdet i de tre arbejdsgrupper, ligesom der redegøres for processen for det videre arbejde.

Der forventes at foreligge endelig rapport fra de tre arbejdsgrupper efter sommerferien 2007.

Indstilling

Det indstilles,

 • at statusrapporten tages til efterretning.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/783

9. Benyttelsesaftale med Region Midtjylland

Specialiseret undersøgelse og behandling af patienter bosiddende i Region Syddanmark sker i et vist omfang uden for regionen. Tilsvarende behandles patienter bosiddende uden for Region Syddanmark på lands- og landsdelsafdelinger på Odense Universitetshospital.

Årsagen til denne patientmobilitet over regionsgrænserne skyldes reglerne om frit sygehusvalg, og at visse undersøgelser og/eller behandlingerne alene tilbydes i udvalgte regioner.

Med henblik på dels at sikre den enkelte patient et fagligt kvalificeret og sammenhængende patientforløb og dels at opnå det bedst mulige planlægningsgrundlag er der udarbejdet benyttelsesaftale for 2007 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland.

Region Syddanmarks samlede estimerede udgifter til behandling på højt specialiseret niveau i Region Midtjylland er opgjort til 324,2 mio. kr. ekskl. udgifter til behandling på Hammel Neurocenter. Region Midtjyllands tilsvarende benyttelse af den højt specialiserede behandling på sygehusene i Region Syddanmark er opgjort til 68,8 mio. kr.

Der er i Region Syddanmarks budget for 2007 afsat i alt 647,1 mio. kr. til behandling af patienter på højt specialiseret niveau uden for regionen. Indtægterne ved tilsvarende behandling af patienter bosat uden for regionen er i 2007 budgetteret til 135,3 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles,

 • at der indgås aftale for 2007 mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark om gensidig benyttelse af lands- og landsdelsfunktionerne på sygehusene i de to regioner.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/10938

10. Iværksættelse af Interrimsplan for Fredericia og Kolding Sygehuse

På regionsrådets møde den 5. marts 2007 besluttedes at annullere licitationsresultatet for nybygning af et børneambulatorium på Kolding Sygehus.

Regionsrådet anmodede samtidig sygehusledelsen på Fredericia og Kolding Sygehuse om at udarbejde en interrimsplan for Fredericia og Kolding Sygehuse, som sikrer, at sygehuset kan opfylde Arbejdstilsynets krav, indtil der kan træffes en endelig beslutning vedrørende Fredericia og Kolding Sygehuses fremtidige funktioner på baggrund af konsekvenserne af Sundhedsstyrelsens akutrapport.

På regionsrådets møde den 7. maj 2007 godkendte regionsrådet Interrimsplan for Fredericia og Kolding Sygehuse, og at interrimsplanen opdeles i etaper, således at de enkelte etaper forelægges regionsrådet til godkendelse og frigivelse af rådighedsbeløb samt meddelelse af anlægsbevilling.

Sygehusledelsen på Fredericia og Kolding Sygehuse har arbejdet videre med interrimsplanen og har nu fremsendt et programoplæg og en anmodning om godkendelse af begge etaper af interrimsplanen og samtidig frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på i alt 71,95 mio. kr. Beløbet holder sig inden for den økonomi, som regionsrådet blev forelagt den 7. maj 2007.

Økonomien i de to etaper fordeler sig, som fremstillet i tabel 1.

Tabel 1. Økonomi for Interrimsplan (beløb i mio. kr.).

Etape 1

2007

2008

I alt

Fredericia

2,4

4,1

6,5

Kolding

10,2

20,4

30,6

I alt

12,6

24,5

37,1

Etape 2

2007

2008

I alt

Fredericia

5,7

0

5,7

Kolding

9,3

19,85

29,15

I alt

15,0

19,85

34,85

Interrimsplan i alt

2007

2008

I alt

Fredericia

8,1

4,1

12,2

Kolding

19,5

40,25

59,75

I alt

27,6

44,35

71,95

Som det fremgår af bilagene, består de to etaper af en lang række små delvist uafhængige projekter som bl.a. vedrører mere plads på sengestuer og badeværelser, renovering af nedslidt elevator, renovering af udenomsarealer og gennemtærede faldstammer mm.

En stor del af projekterne koster under 2 mio. kr. og er derfor ikke omfattet af regionens byggeregulativ. Etape 1 indeholder dog indkøb af en midlertidig pavillon til 22 mio. kr.

Projekterne er samlet i en interrimsplan af praktiske grunde, og fordi regionsrådet anmodede sygehusledelsen herom. Såfremt den gamle generalplan for sygehuset ikke var skrinlagt på grund af amternes nedlæggelse, ville en stor del af projekterne have været gennemført via generalplanen.

På den baggrund anmodes om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på baggrund af det fremsendte programoplæg, og at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for Interrimsplanen.

For at kunne nå at opfylde kravene fra Arbejdstilsynet til den fastsatte tidsfrist skal Interrimsplanen påbegyndes allerede i sommeren 2007.

Interrimsplanens etape 1 og etape 2 foreslås finansieret, som fremstillet i tabel 2.

Tabel 2. Finansiering af Interrimsplan (beløb i mio. kr.).

Projekter i investerings-

oversigt

Syge-

hus

År

Rådigheds-

beløb

Et 1

Et 1

Et 2

Et 2

FS

KS

FS

KS

Finansiering i 2007

Renovering A1 til med. amb.

og nyrestensknuser

FS

2007

7,024

2,4

0

4,624

0

Ombygning af A3 og G3 til

opvågning

FS

2007

6,451

0

0

1,076

0

Nyt børneambulatorium

KS

2007

22,726

0

10,2

0

9,3

Finansiering i 2008

Renovering urologisk senge-

afdeling

FS

2008

9,4

4,1

5,3

0

0

Nyt Børneambulatorium

KS

2008

3,096

0

3,096

0

0

Renovering af B3-B4

FS

2007

14,462

0

12,004

0

2,458

Etablering af sengeelevator og

reno. ankomst

FS

2007

11,681

0

0

0

2,583

Etablering af kir. vis. afsnit

KS

2008

1,55

0

0

0

1,55

Flytning af ambulatorium

KS

2008

0,826

0

0

0

0,826

Nyt børneambulatorium

KS

2007

22,726

0

0

0

3,226

Ombygning af A3 og G3 til

opvågning

FS

2007

6,451

0

0

0

5,375

Etablering af kir. vis. afsnit

KS

2007

15,888

0

0

0

3,832

I alt

6,5

30,6

5,7

29,15

Som det fremgår af tabel 2, foreslås interrimsplanen finansieret hovedsagelig via rådighedsbeløb afsat i 2007, selvom hovedparten af udgifterne til interrimsplanen falder i 2008.

Det betyder, at der skal ske en tidsforskydning i rådighedsbeløb fra 2007 til 2008 på i alt 29,478 mio. kr.

Der er i budget 2007 indarbejdet en ramme på -130 mio. kr. til forventet tidsforskydning mellem årene. Det foreslås, at rammen i 2007 nedskrives med 29,478 mio. kr. på baggrund af Interrimsplanen, og at den modsvarende ramme i 2008 på 112 mio. kr. reduceres med 29,478 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles,

 • at rogramoplæg til Interrimsplan etape 1 og etape 2 godkendes og iværksættes på Fredericia og Kolding Sygehuse,
 • at er til Interrimsplan for Fredericia og Kolding Sygehuse afsættes et rådighedsbeløb på i alt 71,95 mio. kr. fordelt med 27,6 mio. kr. i 2007 og 44,35 mio. kr. i 2008.
 • atInterrimsplan for Fredericia og Kolding Sygehuse finansieres af de afsatte rådighedsbeløb jf. tabel 2.
 • at der meddeles en negativ tillæg til rådighedsbeløb til budget 2007 på i alt 71,95 mio. kr. fordelt med 57,078 mio. kr. i 2007 og 14,872 mio. kr. i 2008 jf. tabel 2.
 • at der i forbindelse med tidsforskydning af rådighedsbeløb fra 2007 til 2008 på 29,478 mio. kr. jf. tabel 2 samtidig sker en nedskrivning på 29,478 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2007 på rammen vedr. forventet tidsforskydning mellem årene, og en modsvarende reduktion på 29,478 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2008 på rammen vedr. forventet tidsforskydning mellem årene.
 • at der meddeles en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. (indeks 112,5) til etape 1 til Fredericia Sygehus med tilhørende rådighedsbeløb med 2,4 mio. kr. i 2007 og 4,1 mio. kr. i 2008, samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2007 og 4,1 mio. kr. i 2008, der finansieres jf. tabel 2.
 • at der meddeles en anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. (indeks 112,5) til etape 2 til Fredericia Sygehus med tilhørende rådighedsbeløb med 5,7 mio. kr. i 2007, samt frigivelse af rådighedsbeløb på 5,7 mio. kr. i 2007, der finansieres jf. tabel 2.
 • at der meddeles en anlægsbevilling på 30,6 mio. kr. (indeks 112,5) til etape 1 til Kolding Sygehus med tilhørende rådighedsbeløb med 10,2 mio. kr. i 2007 og 20,4 mio. kr. i 2008, samt frigivelse af rådighedsbeløb på 10,2 mio. kr. i 2007 og 20,4 mio. kr. i 2008, der finansieres jf. tabel 2.
 • at der meddeles en anlægsbevilling på 29,150 mio. kr. (indeks 112,5) til etape 2 til Kolding Sygehus med tilhørende rådighedsbeløb med 9,3 mio. kr. i 2007 og 19,850 mio. kr. i 2008, samt frigivelse af rådighedsbeløb på 9,3 mio. kr. i 2007 og 19,850 mio. kr., der finansieres jf. tabel 2.
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/3980

11. Forlængelse af aftale med Falck Rehab Varde

Ribe Amt indgik i 2003 en aftale med Falck for perioden 2003-2008 om at videreføre stationær behandling på center for rehabilitering og sundhedsfremme (Falck Rehab Varde). Herved får udvalgte grupper af patienter tilbud om somatisk rehabilitering/genoptræning, når den akutte fase af sygdommen er overstået. Falck Rehab Varde indgår således som underleverandør til Sydvestjysk Sygehus.

Kontrakten mellem Ribe Amt (nu Region Syddanmark) og Falck udløber den 31. august 2008, og Region Syddanmark skal derfor senest den 31. august 2007 meddele Falck, hvorvidt aftalen ønskes forlænget. Kontrakten giver i den forbindelse alene mulighed for at forlænge for en ny femårs periode.

I lyset af de kommende drøftelser omkring ny sygehusstruktur vil det være hensigtsmæssigt at udskyde beslutningen vedrørende eventuel kontraktforlængelse med ét år til 31. august 2008. Forslaget er blevet forelagt Falck Healthcare, som har indvilliget i dette.

Til formålet er udarbejdet et tillæg til den eksisterende kontrakt. Denne kontrakttilføjelse ændrer ikke på kontraktens materielle eller økonomiske indhold.

Indstilling

Det indstilles,

 • at tillægget vedrørende forlængelse med ét år af kontrakten med Falck Danmark A/S tiltrædes.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/1978


12 Psykiatriplan - Oplæg til høringsnotat

Det særlige udvalg for psykiatri- og social- samt specialundervisningsområdet fik på regionsrådsmødet den 7. maj 2007 til opgave at igangsætte et planlægningsarbejde for fremtidens psykiatri i Region Syddanmark.

Regionsrådet drøftede på sit møde den 5. juni 2007 det foreløbige oplæg til præmisser for høringsnotatet med henblik på en videre bearbejdelse. På baggrund af regionsrådets bemærkninger er der udarbejdet et oplæg til høringsgrundlag, som består af følgende hovedelementer:

 • Præmisserne for planlægningen .
 • De væsentlige elementer i fremtidens psykiatri.
 • 6 modeller for indretningen af den stationære psykiatri.

Det særlige udvalg for psykiatri- og social- samt specialundervisningsområdet behandlede oplægget til høringsgrundlag på sit møde den 12. juni 2007.

Udvalgets bemærkninger vil blive indarbejdet i høringsgrundlaget, som fremsendes med henblik på godkendelse i regionsrådet den 25. juni 2007 og efterfølgende høring.

Indstilling

Det indstilles,

 • at oplægget til høringsgrundlag godkendes.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/8839


13. Ombygning af læringscentret i Esbjerg til brug for regionstandplejen

Regionstandplejen i Region Syddanmark skal varetages på 4 matrikler - Odense, Vejle, Sønderborg og Esbjerg.

Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark besluttede på mødet den 14. december 2006, at der etableres en hovedklinik i Esbjerg. I forbindelse med delingsaftalen overtog Region Syddanmark fra Ribe Amt ”Læringscenter for Sundhedsfremme” i et uopsigeligt lejemål i det tidligere Sct. Joseph Hospital beliggende i Esbjerg.

Med henblik på at placere hovedklinikken i disse lokaler, er det nødvendigt, at lokalerne ombygges, således at de bliver anvendelige til tandbehandling.

Det var oprindeligt aftalt med udlejer, at ombygningen skulle udføres af ejeren af bygningen mod en tilsvarende forhøjelse af lejen. Regionsrådet besluttede i forbindelse hermed den 16. april 2007 at godkende et tillæg til lejekontrakt mellem Region Syddanmark og Fredensborg Ejendomsinvest.

På et møde mellem Region Syddanmark og udlejer den 15. maj 2007, hvor byggeplanerne for ombygningen blev diskuteret, tilkendegav udlejer, at han alligevel ikke kan foretage den investering, en ombygning vil kræve. Ombygningen er estimeret at ville koste ca. 2,71 mio. kr.

Sundhedsstaben har taget dette til efterretning. Og det tidligere tillæg til lejekontrakt bortfalder hermed.

Regionen har på dette grundlag principielt 3 muligheder

 1. Regionen forestår selv ombygningen.
 2. Den midlertidige løsning på Brørup Sygehus gøres permanent.
 3. Der findes andre lokaler i Esbjerg by.

Ud fra de tre muligheder anbefales, at regionen selv forestår ombygning.

Anbefalingen sker på baggrund af, at lokalerne på Sct. Joseph Hospital, – med en mindre ombygning – kan honorere de krav og retningslinier, der er gældende for regionstandplejeklinikker, at det er et uopsigeligt lejemål, at Esbjerg Kommune har tilkendegivet, at de ønsker en løsning placeret i Esbjerg by, hvorfor en permanentgørelse af den midlertidige løsning på Brørup Sygehus er uhensigtsmæssig, og endelig på baggrund af, at der pt. ingen ledige tandklinikker i Esbjerg by, der kan honorere de krav en klinik for regionstandpleje - med den type patienter - stiller.

Det vil derfor ikke bare være vanskeligt at finde nye lokaler, disse vil endvidere kræve en ombygning, hvilket vil medføre en yderligere forlængelse af tidsplanen.

I forhold til ombygning af lokalerne på Sct. Joseph er Esbjerg Kommune blevet orienteret om den ændrede tidsplan og har tilkendegivet, at de fortsat ønsker regional drift af specialtandplejen.

Ovenstående kræver på ny en ændring af den oprindelige lejekontrakt, der skitserer konditionerne mellem lejer og udlejer - herunder at Regionen forestår ombygningen.

Det foreslås, at udgiften til ombygning afholdes inden for sundhedsområdets anlægsbudget i 2007, anlægspuljen til løsning af påtrængende anlægsbehov. Der er i budgettet for 2007 afsat rådighedsbeløb på 10,330 mio. kr. på anlægspuljen.

Ombygningsomkostninger påtænkes prissat ved en indbudt licitation i fag-entreprise, med 3-5 entreprenører på hver entreprise.

Ifølge regionsrådets beslutning af 16. april 2007 er der søgt om dispensation for lejemålet på 6,63 mio. kr.

De ændrede forudsætninger vil blive meddelt ministeriet som yderligere argumentation i forbindelse med regionens ansøgning om dispensation for deponering som følge af lejemålet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at tillæg til lejekontrakt af 30. september 2004 godkendes.
 • at der meddeles anlægsbevilling på 2,71 mio. kr. (indeks 112,5) til ombygning af lejede lokaler på Sct. Josephs Hospital i Esbjerg til Regionstandklinik (hovedklinik).
 • at der frigives rådighedsbeløb på 2,71 mio. kr. til anlægsprojektet.
 • at rådighedsbeløbet på 2,71 mio. kr. finansieres af anlægspulje i 2007 til løsning af påtrængende anlægsbehov.
 • at der meddeles negativt tillæg på 2,71 mio. kr. til rådighedsbeløb på 10,33 mio. kr. i 2007 - Anlægspuljen til løsning af påtrængende anlægsbehov.
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den afsatte anlægsramme til projektet.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/9445

14. Vækstforums indstillinger vedr. ansøgninger til det regionale klyngeprogram

Resumé

Vækstforum annoncerede i januar et samlet program for støtte til såkaldt spirende og modne klynger. 15. marts modtog Vækstforum i alt 32 ansøgninger.

Disse ansøgninger er nu blevet fagligt vurderet og på den baggrund behandler Vækstforum på sit møde den 16. juni en indstilling om at yde støtte til 16 af dem af varierende omfang.

Sagsfremstilling

En klynge er i Vækstforums program defineret som en kreds af virksomheder, videninstitutioner og andre, der indgår i et forpligtende samarbejde om konkrete aktiviteter. Graden, omfanget og dybden af samarbejdet afgør, om der er tale om en spirende eller en moden klynge.

Vækstforum har med sit klyngeprogram anlagt en tilgang til klyngeudvikling, der er ambitiøs, men helt nødvendig, hvis Region Syddanmark skal klare sig i den stigende internationale konkurrence.

De i alt 32 ansøgninger til programmet for de spirende og modne klynger har klart vist, at regionen besidder et stort potentiale for at udvikle konkurrencedygtige klynger, men også at der er tale om en udvikling, der tager tid.

Der er ved vurderingen af ansøgningerne dels lagt vægt på, om den ansøgende klynge i sig selv var perspektivrig, sund og dermed støtteværdig, og dels på, om de foreslåede projekter var støtteværdige.

Den samlede vurdering, som de enkelte indstillinger er baseret på, består altså af 2 vurderinger, der ikke nødvendigvis følges ad.

Hvis der ikke allerede eksisterer et samarbejde mellem en kreds af virksomheder, videninstitutioner m.v. om konkrete aktiviteter, er der i programmets terminologi tale om en potentiel klynge, der ikke falder ind under programmet for de spirende og modne klynger, men må søge ind under indsatsen for potentielle klynger, når denne senere etableres.

For så vidt angår vurderingen af de ansøgte projekter, er der først og fremmest lagt vægt på følgende 4 kriterier:

 1. Bidrager projektet til klyngens vækst og dynamik?
 2. Er der klare realiserbare mål (lavthængende frugter)?
 3. Er projektet behovsdrevet?
 4. Repræsenterer projektet nyhedsværdi i.f.t. marked, teknologi el. lign. samt i.f.t. klyngens hidtidige aktiviteter?

Ansøgningerne er vurderet af 2 eksterne eksperter, hvoraf den ene - Poul Rind Christensen - navnlig har kompetencer inden for klyngeudvikling, mens den anden - Jan Bendix - navnlig har kompetencer inden for forretningsudvikling.

Indstilling

Indstilling vil blive fremsendt efter mødet i Vækstforum den 14. juni 2007.

Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/19

15. Drøftelse af temaer i Regional UdviklingsPlan

Regionsrådet besluttede på mødet den 14. december 2006 at igangsætte udarbejdelse af Regional UdviklingsPlan. Det videre arbejde skulle ske på grundlag af det forslag til temaer, procesplan og organisering, som Regionsrådet fik forelagt.

Regionsrådet traf på mødet den 5. marts 2007 beslutning om, at forretningsudvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning med hensyn til Regional UdviklingsPlan. Regionsrådet fik også en orientering om status på arbejdet med udarbejdelse af Regional UdviklingsPlan.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationale relationer har drøftet temaer til Regional UdviklingsPlan og peger på følgende temaer, som forslag til elementer i planen:

 • Energiområdet.
 • It-anvendelse som udviklingsredskab.
 • De kystnære områders værdier.
 • Rummelighed og geografisk placering.
 • Fødevarer og ernæring.
 • Turismeudvikling.
 • Transport og logistik.

Udvalgets bidrag til Regionsrådets videre arbejde med Regional UdviklingsPlan fremgår af vedlagte notat.

Det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø har drøftet temaer til Regional UdviklingsPlan og peger på følgende temaer, som forslag til elementer i planen:

 • Sammenhæng i og ambitiøse mål for den kollektive regionale trafik.
 • Udviklingen af geografiske og naturmæssige styrkepositioner (eks. ådale og Det sydfynske Øhav).
 • Nationalparkdiskussionen.
 • Infrastruktur i et grænseoverskridende perspektiv.
 • Vedvarende energi.

Udvalgets bidrag til Regionsrådets videre arbejde med Regional UdviklingsPlan fremgår af vedlagte notat.

Ved siden af dette har der været igangsat en åben, dialogbaseret proces, hvor der er kommet en række input til planens indhold.

Den politiske styregruppe har formuleret vedlagte overordnede vision for Regional UdviklingsPlan.

Der afholdes i april-juni 2007 møder med hver enkelt kommune i Region Syddanmark, og der har i april-maj 2007 været nedsat ni dialoggrupper inden for temaerne:

 • Vækst og bæredygtighed.
 • Dynamiske byroller.
 • Bo i fremtiden.
 • Tilgængelighed.
 • Syddanmark i verden.
 • Den kompetente region.
 • Det mangfoldige arbejdsliv
 • Kultur på tværs
 • Naturbeskyttelse – naturbenyttelse.

Regionsrådet vil få en orientering om dette samt det videre forløb på mødet den 20. august 2007.

Hen over sommeren vil forslag til Regional UdviklingsPlan blive udarbejdet, og et forslag vil i september 2007 blive sendt ud i en dialogfase.

Herefter vil det endelige forslag blive udarbejdet og behandlet af Regionsrådet på mødet den 4. december 2007.

Endelig vil det vedtagne forslag blive sendt i en lovpligtig 8-ugers høring.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget på baggrund af de to udvalgs bidrag drøfter temaer i Regional UdviklingsPlan med henblik på forelæggelse for regionsrådet.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget oversendte sagen til drøftelse i regionsrådet.

Bilag

Sagsnr. 07/8626


16. Fremtidens havvindmølleplaceringer 2025

Energistyrelsen har fremsendt sin rapport ”Fremtidens havvindmølleplaceringer 2025” til udtalelse med svarfrist 19. juni 2007.

I rapporten foreslås etableret 7 store vindmølleområder med en samlet kapacitet på 4600 MW. Møllerne vil samlet set kunne producere ca. 8 % af landets energiforbrug eller 50 % af elforbruget og vil dermed kunne bidrage væsentligt til reduktionen af det danske CO2 udslip.

Et af de 5 områder med en samlet kapacitet på 1000 MW ligger ved Horns Rev ud for Blåvandshuk og består af 5 klynger med en kapacitet på hver 200 MW.

En af klyngerne er placeret knap 20 km fra land, to er placeret ca. 30 km fra land, mens de to sidste er placeret 40 km eller mere fra land. På grund af vindmøllernes højde på op til 260 m og lysafmærkning med kraftigt hvidt lys vil vindmøllerne blive meget synlige fra land både om dagen og om natten. Dette gælder ikke mindst den klynge, der ligger nærmest ved kysten.

Det bemærkes i den forbindelse, at der i forvejen er etableret en vindmøllepark ved Horns Rev - Horns Rev 1 med 80 møller (160 MW) - og at endnu en er under etablering - Horns Rev 2 med 98 møller (235 MW).

Der vil endvidere blive tale om visuelle og anlægningsmæssige konsekvenser mv. af ilandføringen af kabler og den videre transmission i elledninger på land.

Horns Rev ligger umiddelbart ud for et område med store natur-, landskabs- og turismemæssige interesser fra Blåvandshuk i syd over ferieområderne ved Vejers, Grærup og Henne op til Nymindegab i nord.

Region Syddanmark skal forestå udarbejdelsen af en regional udviklingsplan, som netop skal beskæftige sig overordnet med blandt andet ovennævnte forhold.

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget i høringssvar til Energistyrelsen udtaler,

 • at Region Syddanmark er positiv over for udbygning af vedvarende energikilder af hensyn til at fremme reduktionen af CO2-udslip.
 • at Region Syddanmark finder, at det er vigtigt til stadighed at fremme udviklingen på miljøteknologiområdet som en dansk styrkeposition.
 • at af hensyn til de betydelige landskabs- og turismeinteresser, der knytter sig til netop området fra Blåvandshuk og op til Nymindegab, finder Region Syddanmark imidlertid, at de meget store havvindmøller i et sådant følsomt område bør placeres langt fra kysten. Det anbefales derfor, at klyngen mærket E, der ligger mindre end 20 km fra land, bør udgå af forslaget, og at den herved manglende kapacitet i stedet etableres i tilknytning til de øvrige 4 klynger.
 • at Energistyrelsen i forlængelse heraf opfordres til at redegøre nøje for de visuelle og anlægsmæssige konsekvenser mv. af ilandføring af kabler og videre transmission i elledninger på land.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/10613


17. Grænseoverskridende samarbejde og partnerskabsaftale med Kiel

Resumé

Regionsrådet forelægges et strategipapir for det bredere grænseoverskridende samarbejde - som også omfatter arbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig - og et udkast til teksten i partnerskabsaftalen samt en tilhørende Årsplan 2007 til godkendelse

Sagsfremstilling

Med baggrund i erfaringerne fra den hidtidige partnerskabsaftale mellem Sønderjyllands Amt og Landsregeringen i Kiel foreslås dels, at der hvert år i 4. kvartal træffes politisk beslutning om det kommende års dansk-tyske samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark, og dels, at der oprettes en separat, administrativ styringskomite til sikring af forankringen og fremdriften i de konkrete dansk-tyske samarbejder.

Sønderjyllands Amt havde i perioden 2001-2007 en partnerskabsaftale med Landsregeringen i Kiel.

Hovedtanken med det nu foreliggende udkast til en partnerskabsaftale er dels, at den skal være rammen om konkrete tiltag, og dels, at det skal være tiltag, som kan være til gavn for hele Syddanmark og hele Schleswig-Holstein.

Da hverken landsregeringen eller Region Syddanmark selv kan ventes at være projektejere i større omfang, vil arbejdet dels bestå i at tilskynde andre til at arbejde grænseoverskridende og dels i at tage initiativer, som kan fremme vedvarende samarbejde og organisering hen over grænsen inden for en længere række af emneområder, som nævnes i aftaleudkastet.

Sikringen af, at der kommer et konkret indhold i det fremtidige samarbejde, sker dels ved, at der hvert år træffes en officiel beslutning om, hvad det næste års dansk-tyske arbejde i hvert fald skal indeholde, og dels ved, at der oprettes separate styringskomiteer på højt administrativt niveau i landregeringen og i regionshuset.

På tysk side består styringskomiteen af et antal politisk valgte departementschefer (statssekretærer).

På dansk side stiles der efter en gruppe bestående af de fleste afdelingsledere i Regional Udvikling, en repræsentant fra Sundhedsforvaltningen og med Region Syddanmarks administrerende direktør som formand samt med en ekstern repræsentant fra hhv. Syddansk Universitet og Beskæftigelsesregion Syddanmark for også at afdække to af de områder, der har størst tyngde i det dansk-tyske samarbejde.

Der er således også fra tysk side i partnerskabsaftalen lavet et forslag til Årsplan 2007, som mest konkret indeholder fire forslag, der hver indebærer en øget organisering af samarbejdet på det pågældende område:

 • Et turismeagentur mellem turismefremmeaktører.
 • Et netværk "mælk".
 • Muligheder for dansk-tysk centersamarbejde på kræftområdet undersøges.
 • Universitetssamarbejde om at få EU-godkendelse af Syddanmark og Schleswig-Holstein som en "knowledgebased region".

I strategioplægget beskrives den lidt bredere baggrund for det dansk-tyske samarbejde, som foregår i de 3 forskellige sammenhænge og med hver sin identitet:

 • På lokalt niveau i Region Sønderjylland-Schleswig.
 • På regionalt niveau og for EU-midler i det internationale Interreg-udvalg.
 • Som et partnerskabssamarbejde mellem Landsregeringen i Kiel og Region Syddanmark.

Strategioplægget er også tænkt som et udgangspunkt for regionens arbejde i Region Sønderjylland-Schleswig.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervsudvikling og internationale relationer tiltrådte på sit møde den 16. maj 2007 strategipapiret med henblik på videre drøftelse i regionsrådet og anbefaler, at partnerskabsaftalen og Årsplan 2007 tiltrædes.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget tager strategipapiret til orientering med henblik på videre drøftelse i regionsrådet.
 • at indholdet i udkastet til partnerskabsaftalen inklusiv Årsplan 2007 godkendes, idet administrationen bemyndiges til sammen med de tyske aftalepartnere at foretage redaktionelle ændringer af partnerskabsaftalens tekst.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/6151

18. Oplæg fra det særlige udvalg vedrørende politisk organisering

Resumé

Det særlige udvalg vedr. politisk organisering, som er nedsat under regionsrådet, har færdiggjort sit arbejde. I oplægget kommer udvalget med en række anbefalinger til regionsrådet om den fremtidige arbejdsform mv. med vægt på bl.a. åbenhed, dialog og borgerinddragelse, spørgsmålsordninger mv.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. politisk organisering blev nedsat i januar 2007 og har nu færdiggjort sit arbejde.

Som det fremgår af ”Oplæg til regionsrådet fra det særlige udvalg vedr. politisk organisering” anbefaler det særlige udvalg bl.a. følgende:

 • Åbenhed, dialog og inddragelse skal være et af Region Syddanmarks kendemærker. For at implementere dette anbefales, at der konkret iværksættes følgende initiativer:
  • Prisoverrækkelse til de afdelinger, der har været bedst til at implementere åbenhed, dialog og inddragelse
  • Åbne postlister
  • Åbent Hus-arrangementer
  • Borgertopmøder
  • Borgerpanel

Det særlige udvalg har tidligt i sit arbejde anbefalet, at der skal ske en førstebehandling af væsentlige sager i regionsrådet, og siden årsskiftet har regionsrådet gjort brug af førstebehandlingerne.

Formålet med førstebehandlinger er, at sager af væsentlig politisk interesse starter med en drøftelse i regionsrådet, inden der sker en efterfølgende detailbehandling i et udvalg eller i administrationen.

Førstebehandlingerne er et af de midler, der kan bruges for at sikre, at alle regionsrådets 41 medlemmer aktivt kan tage del i de politiske drøftelser, og for at skabe åbenhed over for borgerne.

Udvalget kommer i oplægget med en række anbefalinger til, på hvilket grundlag en sag lægges op til en indledende drøftelse i regionsrådet.

Det særlige udvalg foreslår, at der for hvert år udarbejdes en årsplan for regionsrådets arbejde.

Årsplanen vil hensigtsmæssigt kunne udarbejdes i forlængelse af eller i forbindelse med arbejdet med budgetlægningen. Årsplanen skal offentliggøres, så borgerne kan følge med i regionsrådets arbejdsplan.

Som bilagsmateriale er vedlagt et eksempel på årsplan for resten af 2007.

Udvalget foreslår, at der indføres en spørgetid ved regionsrådets møder, hvor borgere kan stille spørgsmål til politikerne. Udvalget har udarbejdet et konkret forslag til model herfor.

Det særlige udvalg har udarbejdet et konkret forslag til en spørgsmålsordning for politikerne, som i hovedtræk går ud på, at alle medlemmer kan orientere sig i de spørgsmål og svar, der af andre politikere stilles til regionens administration eller til formanden.

Det særlige udvalg har overvejet, om der i den nuværende organisation er tilfredsstillende klage- og tilsynsmuligheder, eller der er brug for en særlig ombudsmandsordning for regionens sagsområder.

På baggrund af en gennemgang af de eksisterende muligheder finder udvalget, at der ikke umiddelbart er behov for indførelse af en sådan ordning i regionen.

Til gengæld foreslår udvalget, at kommunikationen omkring de enkelte ordninger skal forbedres. Der er endvidere vedlagt forslag til kommunikationsplan om mulighederne.

Regionsrådet var i marts samlet til et seminar om regionsrådets rolle, arbejdsform og ”åbenhed, dialog og borgerinddragelse”. På seminaret fremkom en række forslag til forbedring af politikernes praktiske forhold.

På baggrund af drøftelserne på seminaret er det særlige udvalg konkret fremkommet med et notat om krav til dagsordnerne.

Herudover vil de fremsatte ønsker blive tænkt ind i forbindelse med den øvrige tilrettelæggelse af administrationen.

Det særlige udvalg har endeligt beskæftiget sig med, hvad regionens opgaver er, og hvilke muligheder regionen har for at samarbejde med andre aktører.

På baggrund af de foreløbige redegørelser herom anbefaler det særlige udvalg vedr. politisk organisering, at der i forbindelse med nedsættelsen af kommende særlige udvalg under regionsrådet nedsættes et særligt udvalg, som skal beskæftige sig med regionens muligheder for samarbejde med andre aktører.

Indstilling

Det indstilles,

 • at regionsrådet tilslutter sig ”oplæg til regionsrådet fra det særlige udvalg vedr. polisk organisering” og i den forbindelse tiltræder de anbefalinger fra udvalget, som fremgår oplægget.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/12

19 Anlægssag vedr. renovering af Regionsrådssalen og HR-huset

Renovering af Regionsrådssalen

Regionsrådssalen renoveres i sommerferieperioden i 2007. De nuværende konferencemøbler udskiftes, bordopstillingen ændres, og der etableres tilhørerpladser i 3 niveauer syd for indgangsdørene til salen.

Endvidere inddrages den nuværende vinterhave. It- og kommunikationsanlæg opdateres bl.a. med et trådløst konferencesystem og nye lærreder i begge sider af salen. Rådssalen vil være lukket for mødeaktivitet fra arbejdets påbegyndelse og frem til den 17. august 2007.

Indretning af stueetagen i HR-huset

Det nuværende laboratorium nedlægges, og etagen nyindrettes med kontor- og fællesfaciliteter til 2 afdelinger. Arbejdet udføres hen over sommeren med forventet afslutning den 24. september 2007.

Herefter flytter HR-sekretariatet og MED- og arbejdsmiljøafdelingen ind i de nyindrettede kontorer for at give plads til afdelingen for Uddannelse og udvikling, som flytter fra Soldalen i Vinding og ind på 4. sal i HR-huset.

Byggearbejderne omfatter nye vægge, lofter, tæpper og toiletfaciliteter samt ny elinstallation og nyt ventilationsanlæg. Herudover udføres ny installation for edb som bygherreleverance.

Der henvises til vedlagte bilag af 8. juni 2007.

Indstilling

Det indstilles,

 • at ombygning af Regionsrådssalen og HR-huset iværksættes som beskrevet.
 • at der omplaceres i alt 5,1 mio. kr. fra drift til anlæg på konto 4.
 • at finansieringen sker inden for det afsatte budget til indflytning i regionshuset.
 • at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på kr. 5,1 mio. kr. i 2007.
 • at rådighedsbeløbet frigives.
 • at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 5,1 mio.kr. (indeks 112,5).
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Bilag

Sagsnr. 07/2460

20. Ansættelseskompetence i Region Syddanmark samt orientering om proces i forbindelse med ansættelse af psykiatridirektør

Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark traf i 2006 beslutning om regionens administrative organisation og lederansættelser.

I forslaget til administrativ organisering er beskrevet en forretningsmodel med Region Syddanmark som "en enhedsorganisation, der overordnet ledes og styres som en koncern".

Dette indebærer, at man har en direktion, som kan sikre sammenhæng på tværs af områderne, og som refererer entydigt til den politiske ledelse af regionen.

Denne forretningsmodel indebærer samtidig, at det er direktionen med den administrerende direktør i spidsen, som skal stå til ansvar for hele virksomheden over for den politiske ledelse - herunder også for ansættelse og afskedigelse af såvel øvrige direktører som institutionsledere.

Det foreslås derfor, at kompetencefordelingen for lederansættelse i Region Syddanmark fastlægges som følger:

 • Direktionen ansættes af regionsrådet.
 • De øvrige direktører ansættes af direktionen.
 • Institutionsledere og sygehusledelser ansættes af direktionen efter indstilling fra direktøren for det pågældende område.
 • Kompetencen til ansættelse af institutionsledere og sygehusledelser kan af direktionen delegeres til direktøren for det pågældende område.
 • Ved ansættelse af øvrige direktører, institutionsledere og sygehusledelser orienteres forretningsudvalget så tidligt som muligt om stillingsopslag og efterfølgende på det førstkommende forretningsudvalgsmøde om ansættelse.

Idet det er underforstået, at ansættelses- og afskedigelseskompetencen følges ad, og idet det naturligvis gælder, at den politiske ledelse til hver en tid vil kunne trække en kompetence tilbage, hvis der i forbindelse med en konkret ansættelsessag eller afskedigelsessag er særlige forhold, som tilsiger, at kompetencen skal ligge hos forretningsudvalget.

Konkret skal i det følgende orienteres om processen omkring forløbet i forbindelse med ansættelse af psykiatridirektør:

Første samtale sker med et bedømmelsesudvalg bestående af direktionen, HR-direktøren, en afdelingschef fra psykiatriområdet, en psykiatrichef samt en medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget.

Efter første samtale gennemføres en test for udvalgte kandidater, der så præsenteres for ansættelsesudvalget, der består af regionsrådets formandskab og direktionen.

Da mødekadencen for regionsrådet er vanskelig at forene med ansættelsesprocessen i denne konkrete sag omkring psykiatridirektørstillingen, indstiller direktionen, at regionsrådet i denne konkrete ansættelsessag bemyndiger forretningsudvalget til at træffe beslutning om ansættelse, således at ansættelse kan ske i august 2007.

Indstilling

Det indstilles,

 • at den foreslåede fordeling af ansættelseskompetence for lederansættelser godkendes.
 • at regionsrådet i den konkrete sag om ansættelse af psykiatridirektør bemyndiger forretningsudvalget til at træffe beslutning om ansættelse.
 • at den foreslåede procedure for ansættelse af psykiatridirektør i øvrigt tages til efterretning.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsnr. 07/4141

21. Udbudspolitik i Region Syddanmark

Regionsrådet havde en indledende drøftelse af rammerne for regionens udbudspolitik på mødet den 8. januar. På baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet et revideret oplæg til udbudspolitik.

Udbudspolitikken indeholder forslag om, hvordan Region Syddanmark vil træffe beslutninger om og gennemføre udbudsforretninger og udliciteringer.

Udbudspolitikken er udformet med sigte på håndteringen af større udbudssager. De beskrevne principper og retningslinjer kan tilpasses, hvor der et tale om udbud af opgaver af begrænset omfang.

Udbudspolitikken er et element i regionens løbende indsats for at sikre, at de opgaver, som regionen har ansvaret for, udføres med størst mulig effektivitet og bedst mulig kvalitet inden for de økonomiske rammer og de mål, som regionen fastlægger.

Udbudspolitikken vil have tæt sammenhæng med regionens politik vedrørende bæredygtighed, herunder etik og miljøspørgsmål. Dette fremlægges senere for regionsrådet i et samlet oplæg.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forslag til udbudspolitik godkendes.
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget besluttede at sende sagen til behandling i regionsrådet.

Bilag

Sagsnr. 07/11325

 

24. Henvendelse fra Socialistisk Folkeparti - Ventetider for traumatiserede flygtninge

 

Socialistisk Folkepartis gruppe i regionsrådet har anmodet om, at forretningsudvalget og regionsrådet behandler følgende sag:

"Det særlige udvalg for social- og psykiatri- samt specialundervisningsområdet bedes diskutere og fremlægge en vurdering af de resultater, som den særlige arbejdsgruppe vedr. behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge i Region Syddanmark har præsenteret for indenrigs- og sundhedsministeren i januar måned.

Samtidig ønskes disse ventelister ajourført for en vurdering af kapacitet og tiltag i regionsrådet med henblik på forberedelser til budget 2008."

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget besluttede at sende sagen til behandling i regionsrådet.

Sagsnr. 07/11557

 

 

25. Indstillinger fra Vækstforum vedr. Vestdansk Investeringsfremme, Syddansk Turisme samt Syddanske Bruxelles-kontor

 

Vækstforum for Region Syddanmark drøftede på sit møde den 14. juni 2007 indkomne ansøgninger vedrørende Vestdansk Investeringsfremme, Syddansk Turisme samt Syddanske Bruxelles-kontor.

Vestdansk Investeringsfremme er et initiativ, som kobler statslig og regional deltagelse - Udenrigsministeriet/Danmarks Eksportråd/Invest in Denmark og de tre jyske/jysk-fynske regioner. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og virksomheder og at etablere og fastholde flest mulige vidensbaserede arbejdspladser i Vestdanmark.

Vestdansk Investeringsfremme kan ses som understøttende i forhold til Vækstforums handlingsplan 2007-2008 med fokus på klyngeudvikling og iværksætteri. Samtidig er Vestdansk Investeringsfremme med i den partnerskabsaftale, som blev indgået mellem Vækstforum og regeringen den 11. juni 2007.

Det syddanske Vækstforum er søgt om 3,2 mio. kr. pr. år i 3 år (2007-2009), hvilket beløber sig til 9,6 mio. kr. i alt. Projektet har et samlet budget på 12 mio. kr. pr. år.

På baggrund af ansøgning fra Syddansk Turisme om drifts- og projektstøtte i overgangsåret 2007 vedtog Regionsrådet den 8. januar 2007 efter indstilling fra Vækstforum at bevilge halvdelen af de ansøgte driftsmidler for overgangsåret 2007 til Syddansk Turisme ved de tre eksisterende turismeselskaber. Betingelsen for 2. halvdel af midlerne til 2007 var, at der kunne opnås enighed om en enhedsorganisation for syddansk turisme. Regionsrådet vedtog den 16. april 2007 efter indstilling fra Vækstforum at bevilge en del af de ansøgte projektmidler for 2007.

Vækstforum godkendte på mødet 14. juni 2007 et oplæg til enhedsorganisation som et skridt i den rigtige retning. Vækstforum har bedt arbejdsgruppen - evt. suppleret med nye, ekstra medlemmer - om at fortsætte arbejdet med henblik på et videregående forslag til Vækstforums møde i november om en enhedsorganisation, der også er operationel. Samtidig vedtog Vækstforum at indstille til regionsrådet, at 2. del af ansøgte driftsmidler og projektmidler i overgangsåret 2007 bevilges til Syddansk Turisme.

Vedr. Syddanske Bruxelles-kontor indstillede Vækstforum på martsmødet, at der ydes tilskud til foreningen på i alt 1.357.000 kr., og at 0,650 mio. kr. skulle udløses. Der er udarbejdet et sæt vedtægter, som fortsat ligger til godkendelse hos erhvervs- og økonomiministeren, idet en ændring af vedtægterne er nødvendig, for at to repræsentanter fra regionsrådet og en repræsentant fra Vækstforum kan være medlem af bestyrelsen for Foreningen EUSD.

Vækstforum besluttede på mødet den 14. juni 2007 at indstille, at den resterende del af det bevilgede kontante beløb på i alt 1.357.000 kr. frigives til Foreningen EUSD.

Indstilling

Vækstforum indstiller, at regionsrådet beslutter at yde støtte til projekter som anført nedenfor:

 • Vestdansk Investeringsfremme tildeles støtte på 3,2 mio. kr. pr. år i 2 år - i alt 6,4 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne, hvorefter sagen tages op til fornyet overvejelse. Det betinges, at der udføres en evaluering efter 2 år samt en midtvejsevaluering, hvor effekten på blandt andet antal etablerede og fastholdte arbejdspladser måles.
 • Foreningen EU og internationalt arbejde i Syddanmark tildeles støtte på 0,707 mio. kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne. Bevillingen forudsætter, at der til Vækstforums møde den 11. september 2007 foreligger en resultatkontrakt i henhold til vedtægterne for Foreningen EUSD om de serviceydelser, foreningen tilbyder for regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for erhvervsudviklingsområdet.
 • Syddansk Turisme tildeles samlet støtte på i alt 5.591.770 kr. fra erhvervsudviklingsmidler - heraf 2.079.900 kr. til projektstøtte og 3.511.870 kr. til driftsstøtte.
Forretningsudvalget Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsnr. 07/15

 

Lukkede sager

22. Salg af parcelhuse og køb af lejligheder ved Vejle og Give Sygehuse

Sagen kan ikke offentliggøres

23. Ambulanceudbud, vagtcentralfunktion

Sagen kan ikke offentliggøres.

26. Konstituering og ansættelse af administrerende direktør

 

Sagen kan ikke offentliggøres.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring