Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2007pilSundhedsaftaler og praksisområdepilReferat 07-08-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Referat 07-08-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Dagsorden
Særligt udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet
07-08-2007 Kl. 15:00 - Kl. 17:30

Mødested
Svendborg Sygehus, Vilhelmskildevej 1.E

Medlemmer
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Stephanie Kristensen, Bent Krogh Petersen, Ole Jacobsen, William Jensen, Bent Bechmann, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen.

Afbud
Bent Bechmann, Lykke Debois

Øvrige mødedeltagere
Direktør Jane Kraglund, afdelingschef Peter Simonsen, afdelingschef Frank Ingemann Jensen, specialkonsulent Hanne m. Damm.

Dagsorden

 1. Besøg på Sygehus Fyn Svendborg
 2. Tids - og procesplan for revision af sundhedsaftaler i Region Syddanmark
 3. Forhandlingsmøde vedr. rekruttering og fastholdelse på almenlægeområdet
 4. Høring om fremtidens sygehuse i Region Syddanmark
 5. Høring om "Fremtidens psykiatri" i Region Syddanmark
 6. Orienterende status vedr. udviklingen af en regional kronikerindsats
 7. Redegørelse for implementering af fælles lægevagtsordning i Region Syddanmark
 8. Kommende møder i det særlige udvalg

 

1. Besøg på Sygehus Fyn Svendborg

Sagsfremstilling
Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet skal besøge Sygehus Fyn Svendborg, hvor der vil være en orientering om sygehusets brug af telemedicin og telemedicinske løsninger, KOL-indsats (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), samt indsatsen på træningsområdet.

Udvalget
Peder Jest gav en rundvisning.

Telemedicin vil blive et vigtigt element i det fremtidige sundhedsvæsen.

 

 

2.      Tids - og procesplan for revision af sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/12747

Resumé

Sundhedsstyrelsen har med brev af  2. juli 2007 uddybet sine forventninger til revisionsarbejdet med sundhedsaftalerne og meddelt, at indsendelse af de reviderede sundhedsaftaler udskydes til 1. oktober 2008.

På denne baggrund har sundhedsstaben udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for revisionen af sundhedsaftalerne. Forslaget vil blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget i møde den 30. august 2007.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg blev i mødet den 6. juni 2007 orienteret om Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalerne med kommunerne i Region Syddanmark, herunder forudsætninger og tidsfrist for det videre arbejde.

Sundhedsstyrelsen har med vedlagte brev af 2. juli 2007 uddybet sine forventninger til revisionsarbejdet og meddelt, at tidsfristen for indsendelse af reviderede aftaler udskydes til 1. oktober 2008.

På denne baggrund har sundhedsstaben udarbejdet vedlagte forslag af 9. juli 2007 til overordnet tids- og procesplan for revisionen af sundhedsaftalerne. Forslaget er foreløbigt, idet det aktuelt drøftes tværsektorielt på administrativt niveau og forelægges sundhedskoordinations-udvalget til godkendelse i møde den 30. august 2007.

Forslaget tager udgangspunkt i en fremskyndet udarbejdelse af revideret grundaftale, således at der i 2008 afsættes tilstrækkelig tid til høringsfase, til kommunernes arbejde med de specifikke aftaledele (hvori de lokale samordningsudvalg foreslås givet en større rolle), og til den afsluttende politiske forhandlingsrunde.

Der vedlægges endvidere til udvalgets orientering notat fra afdelingen for kommunesamarbejde, revideret 9. juli 2007, om Sundhedsstyrelsens godkendelse. I notatet vurderes, i hvilket omfang de igangsatte opfølgende arbejder til sundhedsaftalerne kan forventes at imødekomme styrelsens krav, og hvor der er behov for at præcisere kommissorier eller behov for nærmere afklaring i forhold til styrelsen.

Indstilling

Det indstilles,  

 • at det særlige udvalg tager forslag til tids- og procesplan til efterretning.
 • at regionsrådet orienteres om Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalerne.

Udvalget

Tids- og procesplan taget til efterretning.

Regionsrådet orienteres om Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalerne.

Bilag

 

3.      Forhandlingsmøde vedr. rekruttering og fastholdelse på almenlægeområdet

Sagsnr:

07/4276

Resumé

Der har 3. juli 2007 været afholdt møde mellem regionen og de praktiserende læger vedr. rekrutterings- og fastholdelsestiltag på almenlægeområdet. På baggrund af mødet forventes det, at der vil blive indgået en rammeaftale, som kan danne baggrund for arbejdet med at sikre lægedækningen fremover. Hovedelementerne i aftalen vil være at arbejde for at finde lokaler til praksisfællesskaber og opkøb af praksis.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet drøftede på møde den 8. maj 2007 et oplæg til fremtidige rekrutterings- og fastholdelsestiltag på almenlægeområdet. Der blev den 3. juli 2007 afholdt møde mellem regionen og  repræsentanter for de praktiserende læger vedrørende rammerne for tiltag på rekrutterings- og fastholdelsesområdet.

På baggrund af mødet forventes det, at der vil blive indgået en rammeaftale, som kan danne baggrund for arbejdet med at sikre lægedækning og fremtidens struktur i almen praksis. Rammeaftalen vil indeholde en enighed mellem parterne om de grundlæggende fælles principper og mål.

På mødet var der enighed om de grundlæggende principper for organiseringen af almen praksis. Der var endvidere enighed om, at alle initiativer skal tilskynde til og/eller skabe forudsætninger for etablering af bæredygtige praksis - altså praksis, som kan rekruttere, og som har bedre forudsætninger for at leve op til fremtidens krav til almen praksis.

Hovedelementer i de konkrete initiativer vil være at arbejde for at finde lokaler til flermandsklinikker samt opkøb af praksis.

I forbindelse med etablering af flermandspraksis var der enighed om, at praksis bør kunne anvende ansatte almenlæger.

Opkøb af praksis skal anvendes i situationer, hvor man ønsker, at ældre læger bliver længere i praksis, og der derfor stilles en garanti for opkøb ved ophør - f.eks. som 65- eller 67-årig. Det skal endvidere anvendes i forbindelse med strategiske opkøb af praksis med henblik på at sikre den i en praksisplan ønskede struktur.

Fra regionens side blev det tilkendegivet, at man ønsker at undgå varige driftstilskud, men vil være indstillet på i visse situationer at anvende engangsforanstaltninger, som bidrager til de strategiske mål.

Der var endelig enighed om, at problemer med lægedækningen og implementering af praksisplanen er et fælles ansvar, og at dette indebærer, at man i akutte lægedækningskritiske situationer bør udvise ansvarlighed - herunder økonomisk ansvarlighed - fra begge sider.

Fra lægernes side var der ikke ønske om at aftale konkrete redskaber til løsning af disse akutte situationer. Disse må derfor løses ud fra de konkrete og lokale muligheder. Der var enighed om, at der på øer må kunne tænkes utraditionelt med hensyn til løsninger.

Det blev aftalt, at parterne mødes igen den 10. september 2007 med henblik på at drøfte et første udkast til en rammeaftale.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

4.      Høring om fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/13741

Sagsfremstilling

Regionsrådet har vedtaget at sende planlægningsgrundlaget for akutberedskabet i høring.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet har særskilt fået materialet i høring. Høringsperioden løber fra den 26. juni til den 3. september 2007.

Høringsmaterialet består af

 1. Rapporten "Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark, planlægningsgrundlag for akutberedskabet"
 2. Bilag til rapporten: "Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark"

Medlemmerne har som regionsrådsmedlemmer tidligere fået fremsendt høringsmaterialet, hvorfor det ikke fremsendes igen særskilt. 

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg - med udgangspunkt i udvalgets opgaveområde - drøfter fremtidens sygehusstruktur på baggrund af det fremsendte høringsmateriale.
 • at der på baggrund af drøftelserne udarbejdes et høringssvar, som kan indgå i det samlede vurderingsgrundlag for regionsrådets beslutning.

Udvalget

Udvalget drøftede de relaterede problemstillinger.

Samlet notat vil blive fremsendt og vil indgå i det samlede høringsmateriale.

Bilag

 

5.      Høring om "Fremtidens psykiatri" i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/12622

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 25. juni vedtaget høringsgrundlaget for fremtidens psykiatri og sendt det i høring blandt psykiatriens samarbejdspartnere og medarbejdere. Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet har særskilt fået materialet i høring.

Psykiatriplanen skal danne ramme for udvikling af den regionale behandlingspsykiatri. Udover temaerne i høringsgrundlaget arbejdes der sideløbende med strategier for bruger- og pårørendepolitik, indsatsen overfor traume- og torturoverlevere samt forskning. Disse områder vil blive integreret i det endelige oplæg til psykiatriplanen.

På baggrund af høringssvarene udarbejdes udkast til den endelige psykiatriplan, som sendes i høring den 5. november 2007. Den endelige psykiatriplan forventes godkendt af regionsrådet den 20. december 2007.

Høringsperioden er fra den 25. juni til den 3. september 2007.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg - med udgangspunkt i udvalgets opgaveområde - drøfter fremtidens psykiatri på baggrund af det fremsendte høringsmateriale.
 • at der på baggrund af drøftelserne udarbejdes et høringssvar.

Udvalget

Udvalget drøftede de relaterede problemstillinger.

Høringsbidrag vil blive fremsendt og skal indgå i det samlede høringsmateriale.

Bilag

 

6. Orienterende status vedr. udviklingen af en regional kronikerindsats.

Sagsnr:

07/2526

Sagsfremstilling

I medfør af sundhedsaftalerne skal Region Syddanmark og kommunerne udforme en regional implementeringsplan for kronisk syge.

Processen vedrørende udformningen af den regionale implementeringsplan for kronisk syge varetages i regi af arbejdsgruppen vedrørende tværsektorielle patientforløb og forankring af nationale strategier for kronisk syge.

Arbejdsgruppen har deltagelse af kommuner, region og praksissektor og tager sit afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalede principper i rapporten "Kronisk sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund".

Til mødet i det særlige udvalg gives en orienterende status vedrørende processen for udarbejdelsen af den regionale implementeringssplan for kronisk syge samt indholdet heri.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet tager orienteringen til efterretning.

Udvalget

Afdelingschef Peter Simonsen gav en orientering.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

7. Redegørelse for implementering af fælles lægevagtsordning i Region Syddanmark.

Resumé
Der orienteres om forløbet af den fælles lægevagtsordnings implementering, herunder ibrugtagningen af det fælles telefonnummer, sammenhængen til lægevagtens edb-system og henvendelser fra borgerne om ordningen.

Sagsfremstilling
Den fælles lægevagt for borgerne i Region Syddanmark blev sat i værk den 1. juni 2007 med ibrugtagning af ét fælles telefonnummer 70 11 07 07 efter en massiv og vellykket informationskampagne med bl.a. husstandsomdelte pjecer.

Selve ibrugtagningen af telefonanlægget skete uden de helt store problemer; men der har dog været en tilvænningsperiode for lægerne og det skal bemærkes, at der her er tale om flere hundrede læger.

På grund af usikkerhed omkring nyt edb-system i lægevagten anvendte man i de første uger de fire syddanske amters systemer, hvilket har givet en del betjeningsmæssige problemer indtil den 10. juli, hvor det nye lægevagtssystem blev taget i brug uden større vanskeligheder. Samarbejdet med leverandøren fungerede fint op til og omkring ibrugtagningen.

Der er indkommet en del henvendelser fra borgere, som ikke føler sig behandlet på en tilfredsstillende måde. Nogle henvendelser må betragtes som del af den normale drift, medens andre har sammenhæng med implementering af de nye systemer.

Hovedparten af henvendelserne er kommet i de første uger af juni måned og skyldes helt klart de meget lange ventetider forårsaget af tekniske problemer med fordeling og viderestilling af samtaler. Der har også været eksempler på dårlig kommunikation i forbindelse med aftaler om konsultationer og direkte fejlhenvisning af enkelte patienter fra den ene ende af regionen til den anden.

Indstilling
Til orientering.

Udvalget
Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget vil følge udviklingen tæt.

Det særlige udvalg anmoder administrationen om at arbejde videre med at udvikle statistikopgørelserne, således at målopfyldelserne for så vidt angår servicemålene om telefonventetider følges.

Udvalget anmoder ligeledes administrationen om at overveje informationer på engelsk og tysk i forbindelse med den telefoniske betjening af lægevagten.

Endeligt ønsker udvalget, at regionsrådet skal have forelagt redegørelsen vedr. implementeringen af lægevagten som en orienteringssag.

Bilag

 

8.      Kommende møder i det særlige udvalg

Sagsnr:

07/8

Sagsfremstilling

Ifølge den oprindeligt vedtagne mødeplan for det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet blev det besluttet, at mødet den 4. september skulle være på Vejen Apotek og mødet den 9. oktober på Fredericia Sygehus.

På grund af  forskellige omstændigheder foreslås det at bytte disse to mødesteder om, så møderne afholdes som følger:

 • Tirsdag den 4. september kl. 15.00: Fredericia-Kolding Sygehuse i Fredericia: fokus på patientskoler.
 • Tirsdag den 9. oktober kl. 14.00: Vejen Apotek.

Indstilling

Det indstilles,
 • at forslag til ændrede mødesteder godkendes.

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

 

9.      Eventuelt

Sagsnr:

07/8

Direktør Jane Kraglund orienterede om status vedr. den kommunale (med)finansiering af sundhedsydelser.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap