Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 05-09-2007

Møde i forretningsudvalget
5. september 2007 Kl. 15:00
- 16:35

Mødested
Regionshuset, mødelokale 4.

Deltagere
Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Bent Poulsen, Jens Andersen, Jens Andresen, Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen, Julie Skovsby, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Bente Gertz Hansen, Bent Krogh Petersen, Bent Bechmann, Kent Kirk, Lykke Debois.

Afbud
Julie Skovsby, Karsten Uno Petersen.

Dagsorden

 1. Forslag til Regional Udviklings Plan.
 2. Årsrapport fra Det Nationale Indikatorprojekt vedr. skizofreni.
  Lukket dagsorden
 3. Beretningsudkast vedr. It på sygehusene til høring.

1.      Forslag til Regional Udviklings Plan

Sagsnr:

07/8626

Resumé

Forretningsudvalget har ansvaret for udarbejdelse af Den Regionale Udviklings Plan. Der afholdes møde i den politiske styregruppe den 10. september.

Forud herfor skal forretningsudvalget have mulighed for at drøfte et foreløbigt forslag.

Den Regionale Udviklingsplan forelægges regionsrådet den 3. december, hvorefter den sendes i offentlig høring. 

Sagsfremstilling

Forslaget til Regional Udviklingsplan bliver udarbejdet på baggrund af en åben, dialogbaseret proces:

 • Møderækken med de syddanske kommuner, de i foråret 2007 afholdte dialoggruppemøder, de hidtidige politiske tilkendegivelser fra regionsråd, særlige udvalg, den politisk styregruppe samt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og andre regionale strategier.
 • Et første politisk, strategisk forslag til Regional Udviklings Plan vil være færdig den 31. august 2007. Forslaget sendes samme dag til regionsrådet.
 • Forslaget behandles den 10. september 2007 i den politiske styregruppe, som består af medlemmer af regionsrådet og kommunekontaktrådet (KKR).
 • Forretningsudvalget har ansvaret for udarbejdelse af den Regionale Udviklings Plan, og skal således forholde sig til forslaget forud for drøftelsen i den politiske styregruppe.
 • I uge 39, ultimo september 2007 vil der blive afholdt en offentlig forhøring af forslag til Regional Udviklings Plan, herunder en række debatmøder. Forhøringen slutter den 3. oktober 2007.
 • På baggrund af forhøringen vil det endelige forslag blive udarbejdet og behandlet af forretningsudvalget d. 21 november og af regionsrådet på mødet den 3. december 2007. Efterfølgende vil det vedtagne forslag til Regional Udviklings Plan blive sendt i en lovpligtig 8-ugers høring.

I det første forslag til Regional Udviklings Plan er visionen for Region Syddanmark "Det gode liv". Visionen består af to dele:

 • Tre bærende værdier:
  • Udsyn.
  • Frisind.
  • Bæredygtighed.
 • Fem centrale fokusområder:
  • Bo og leve.
  • Viden og læring.
  • Vækst og velstand.
  • Oplevelser.
  • Sammenhæng og tilgængelighed.

De 3 bærende værdier og de 5 fokusområder vil være rammen for konkrete strategi- og handlingsplaner, der omsætter visionen til konkrete handlinger.

Udover det strategiske dokument skal Regional Udviklings Plan i henhold til Planloven også indeholde følgende, som vil blive forelagt regionsrådet den 3. december 2007:

 • En redegørelse for de handlinger, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på udviklingsplanen.
 • En redegørelse for sammenhængen mellem den fremtidige udvikling og den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur.
 • En redegørelse for sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om plan- og udviklingsmæssige emner.
 • Et kortbilag, der med overordnede, ikke præcise udpegninger illustrerer den ønskede fremtidige udvikling.
 • Vækstforums regionale erhvervsudviklingsstrategi skal vedlægges som bilag.

Forslag til Regional Udviklings Plan udsendes til regionsrådets medlemmer den 31. august, og skal medbringes til mødet.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget drøfter det politiske, strategiske forslag til Regional Udviklings Plan, således at drøftelserne kan danne grundlag for det videre arbejde med Regional Udviklings Plan, herunder som forberedelse til mødet i den politiske styregruppe den 10. september 2007.

Forretningsudvalget

På baggrund af de faldne bemærkninger oversendes forslaget til Regional Udviklings Plan til den politiske styregruppe.

Bilag

 

2.  Årsrapport fra Det Nationale Indikatorprojekt vedr. skizofreni

Sagsnr:

07/3324

Resumé

Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) offentliggør årsrapport vedr. skizofreni.

Rapporten viser, at kvaliteten generelt er høj i Region Syddanmark på sygdomsområdet, men at der også er et udviklingspotentiale på nogle områder. 

Sagsfremstilling

Den seneste årsrapport fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedr. sygdomsområdet skizofreni offentliggøres torsdag d. 30. august 2007.

Årsrapporten viser, at kvaliteten generelt er høj i Region Syddanmark sammenlignet med Danmark som helhed, og at Region Syddanmark opfylder otte centrale indikatorer.

Det drejer sig om områder som fast kontaktperson og kontakt til behandlingsstedet, udredning ved psykolog og socialrådgiver, rettidig medicinsk behandling samt social støtte og efterbehandling.

Årsrapporten viser også, at Region Syddanmark særligt på tre felter har et udviklingspotentiale, som ledelsessystemet nu vil sætte fokus på.

Det drejer sig om systematisk undersøgelse af bivirkninger ved medicinering. Det drejer sig om psykoeducation (undervisning) til patienterne og det drejer sig om benyttelse af systematiske diagnostiske redskaber ved udredning.

For alle indikatorer, hvor standarden ikke opfyldes, ligger Region Syddanmark over landsgennemsnittet. Eneste undtagelse herfra er indikatoren om tilbud om undervisning til nydiagnosticerede.

Resultater og kommentarer kan fra den 30. august ses på www.sundhed.dk  

Indstilling

Til orientering

Forretningsudvalget

Til orientering.

Lukket dagsorden

3. Beretningsudkast vedr. IT på sygehusene til høring - Lukket sag

Sagsnr:

07/16569

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget godkendte udkast til høringssvar.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring