Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2007pilSundhedsaftaler og praksisområdepilReferat 04-09-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Referat 04-09-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Mødet i Særligt udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet
4. september 2007 Kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Kolding Sygehus.

Deltagere
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Stephanie Kristensen, Bent Krogh Petersen, Ole Jacobsen, William Jensen, Bent Bechmann, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen.

Afbud
William Jensen

Dagsorden

 1. Besøg på Fredericia-Kolding Sygehuse - focus på patientskoler.
 2. Orientering om og drøftelse af materiale fra arbejdsgruppen vedrørende behandlingsredskaber og hjælpemidler.
 3. Status på sundhedsaftaleprocessen.
 4. Tids- og procesplan for revision af sundhedsaftaler i Region Syddanmark.
 5. Næste møde.
 6. Eventuelt.

 

1.      Besøg på Fredericia-Kolding Sygehuse - focus på patient-skoler

Sagsnr:

07/8

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet skal besøge Fredericia-Kolding Sygehuse, med focus på patientskoler/patientuddannelse.

Oplægget vil indeholde en præsentation af:

 • Intern regional proces omkring snitflader i forhold til gruppebaseret patientuddannelse.
 • Fæ¦les proces med kommunerne omkring fastlæggelse af snitflader inden for patientrettet forebyggelse, herunder gruppebaseret patientuddannelse
 • Konkret samarbejde med Kolding Kommune som eksemplificerer ovenstående.

Udvalget

Chefsygeplejerske Helle Adolfsen orienterede.

På patientskolen fokuseres på hjerterehabilitering, KOL-rehabilitering og diabetes.

2.      Orientering om og drøftelse af materiale fra arbejdsgruppen vedrørende behandlingsredskaber og hjælpemidler

Sagsnr:

07/1160

Resumé

Materiale fra den tværsektorielle arbejdsgruppe for behandlingsredskaber og hjælpemidler er i øjeblikket i høring i kommuner, på sygehuse og blandt praksisudvalgets repræsentanter.

Høringsfrist er forlænget til 19. oktober 2007.

Høringsmaterialet indeholder bl.a. modeller for den fremtidige organisering af hjælpemiddeldepoter og overvejelser om eventuel egenbetaling til midlertidige hjælpemidler.

Sagsfremstilling

Materiale fra Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler, som er nedsat under styregruppen for grundaftaler, er i øjeblikket i høring i kommuner, på sygehuse og blandt praksisudvalgets repræsentanter.

Høringsfrist er forlænget til 19. oktober 2007. Sundhedskoordinationsudvalget behandler materialet på møde den 11. december 2007.

Arbejdsgruppen vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler har udarbejdet et casekatalog for frontpersonalet på sygehusene og i kommunerne til brug for afklaring af ansvarsfordeling mellem region og kommune i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Casekataloget skal ses som et arbejdsredskab. Casene er ikke udtømmende, men skal hjælpe frontpersonalet i region og kommuner til at tolke cirkulæret i hverdagen.

Derfor foreslår arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler, at der nedsættes en tværsektoriel følgegruppe, som ser på udviklingen på området samt løbende udarbejder cases og opdaterer casekataloget.

I arbejdsgruppens indstilling indgår, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at analysere og skitsere modeller for drift af hjælpemiddeldepot med henblik på en efterfølgende politisk stillingtagen til en af arbejdsgruppens foreslåede modeller for fremtidig organisering af hjælpemiddeldepoter.

Modellerne er:

 • Fælles regionalt/ kommunalt hjælpemiddeldepot.
  Lejemodel – hjælpemidler ejes af depotet.
 • Fælles regionalt/ kommunalt selskab.
  Hjælpemidler ejes af region/ kommune.
 • Region og kommuner fortsætter med egne hjælpemiddeldepoter.
  Leje-aftalemodel. Region og kommuner afregner internt.

Som udgangspunkt kan der bevilliges hjælpemidler efter Sundhedsloven og efter Serviceloven i forbindelse med vedligeholdelsestræning.

Ved revisionen af "afgrænsningscirkulæret" nr. 21 af 20. februar 1975, fremstår de midlertidige hjælpemidler ikke længere som en selvstændig eller fremhævet kategori, men Indenrigs- og Sundhedsministeriet har mundtligt oplyst, at det reviderede cirkulære primært tager udgangspunkt i den ændrede opgavefordeling på genoptræningsområdet.

 Midlertidige hjælpemidler er ikke beskrevet i cirkulæret, men der er ikke sket ændringer på dette område. Den hidtidige praksis vedr. udlevering af midlertidige hjælpemidler kan derfor videreføres.

Der er i dag forskellige serviceniveauer i kommunerne. En række kommuner har således valgt at bevillige hjælpemidler f.eks. i forbindelse med vedligeholdelsestræning i henhold til serviceloven.

I det omfang at den enkelte kommune ikke ønsker at udlevere midlertidige hjælpemidler i forbindelse med vedligeholdelsestræning, har arbejdsgruppen gjort opmærksom på problemstillingen om manglende lovhjemmel vedrørende udleveringen af midlertidige hjælpemidler, herunder også om forhold vedr. egenbetaling til midlertidige hjælpemidler.

Spørgsmålet søges afklaret ved brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori Region Syddanmark beder om et formelt svar.

Det lægges endvidere til grund, at der ikke for så vidt angår regionens sygehuse sker en ændring af praksis i forhold til en. evt. egenbetaling.

Høringsmaterialet er fremsendt til regionens sygehuse, kommunerne og praksisudvalget.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg drøfter principperne for organiseringen af hjælpemiddeldepoter.
 • at det særlige udvalg drøfter principperne for egenbetaling til midlertidige hjælpemidler.

Udvalget

Det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet blev orienteret om materialet fra arbejdsgruppen vedrørende behandlingsredskaber og hjælpemidler. Det særlige udvalg finder, at høringsmaterialet er grundigt udarbejdet og problemstillingerne velbeskrevet.

Det særlige udvalg anbefaler overfor regionsrådet, at høringssvaret omfatter følgende:

 • at Region Syddanmark anbefaler, at arbejdsgruppens konklusioner indarbejdes i revideret grundaftale for sundhedsaftalerne.
 • at Region Syddanmark stiller sig positivt overfor at indgå i en efterfølgende analyse af de opstillede modeller for drift af hjælpemiddeldepot, herunder mulighederne for at oprette et fælles regionalt/kommunalt hjælpemiddeldepot (jf. model 1).
 • at Region Syddanmark lægger til grund, at det ændrede cirkulære ikke i sig selv ændrer på det samlede serviceniveau overfor patienter/borgere. Regionen forventer således, at ændringer i sygehusenes praksis begrundes positivt i det nye afgrænsningscirkulære. Herudover forventes ikke ændringer i sygehusenes praksis.
 • at Region Syddanmark anbefaler, at case-kataloget godkendes, idet der nedsættes en følgegruppe, som får mandat til løbende at udarbejde cases, og opdatere case-kataloget. I det omfang, der ikke kan opnås enighed om nye cases, bringes spørgsmålet op i sundhedskoordinationsudvalget.

Bilag

3.      Status på sundhedsaftaleprocessen

Sagsnr:

07/12747

Sagsfremstilling

Der gives på mødet en mundtlig orientering om status på sundhedsaftaleprocessen.

Udvalget

Til orientering.

 

4.      Tids- og procesplan for revision af sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/12747

Resumé

Sundhedsstaben har udarbejdet et ajourført forslag til tids- og procesplan for revisionen af sundhedsaftalerne.

Det fremgår heraf, at der den 5. november 2007 afholdes et fælles erfaringsseminar om sundhedsaftalerne.

Det fremgår ligeledes, at den politiske forhand-lingsrunde om de reviderede sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Syddanmark forventes at løbe af stabelen i august og september 2008.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg blev på mødet den 7. august 2007 orienteret om Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalerne med kommunerne i Region Syddanmark, herunder forudsætninger og tidsfrist for det videre arbejde.

Sundhedsstaben har udarbejdet vedlagte tids- og procesplan for revisionen af sundheds-aftalerne. Forslaget indgik som et orienterende punkt ved det særlige udvalgs møde den 7. august 2007.

Der har siden været foreslået ændringer til tids- og procesplanen på administrativt niveau, hvorfor tids- og procesplanen forelægges udvalget i en ajourført udgave.

Forslaget til tids- og procesplanen er forelagt sundhedskoordinationsudvalget i møde den 30. august 2007.

Forslaget tager udgangspunkt i en fremskyndet udarbejdelse af revideret grundaftale, således at der i 2008 afsættes tilstrækkelig tid til såvel høringsfase, som til kommunernes arbejde med de specifikke aftaledele, hvori de lokale samordningsudvalg foreslås givet en større rolle, og til den afsluttende politiske forhandlingsrunde.

Eventuelle bemærkninger fra sundhedskoordinationsudvalget vil blive meddelt på mødet.

Det fremgår af tids- og procesplanen, at der i regi af sundhedskoordinationsudvalget afholdes et fælles erfaringsseminar om sundhedsaftalerne den 5. november 2007, hvor politiske og administrative repræsentanter for kommuner, sygehuse, region og praksis deltager.

Det fremgår endvidere, at det forventes, at de reviderede sundhedsaftaler vil være genstand for politiske forhandlinger mellem kommunerne og Region Syddanmark i løbet af august og september 2008, således at de vedtagne sundhedsaftaler kan indsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. oktober 2008.

Med henblik på at sikre et udbytterigt erfaringsseminar og en veltilrettelagt politisk proces, anmodes det særlige udvalg om at drøfte idéer til såvel det fælles erfaringsseminar den 5. november 2007, som til den kommende politiske forhandlingsrunde mellem kommunerne og Region Syddanmark i 2008.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg tager den ajourførte tids- og procesplan til efterretning.
 • at det særlige udvalg drøfter idéer til sundhedskoordinationsudvalgets erfaringsseminar den 5. november 2007 samt idéer til tilrettelæggelsen af det politiske forhandlingsforløb mellem kommunerne og Region Syddanmark i august og september 2008.

Udvalget

Den ajourførte tids- og procesplan blev taget til efterretning. Udvalget lægger vægt på en bred politisk inddragelse med hensyn til erfaringsseminaret.

Af forslag til emner på erfaringsseminaret blev foreslået:

 • Snitflader i forhold til patientskoler og forebyggelse.
 • Almen praksis´ rolle.
 • Praksisplanlægningen.

Bilag

5.      Næste møde

Sagsnr:

07/8

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet er tirsdag den 9. oktober 2007 kl. 14.00 på Vejen Apotek.

Udvalget

Til efterretning.

6.      Eventuelt

Sagsnr:

07/8

Udvalget

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede om de nyeste telefonstatistikker fra lægevagtsordningen.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap