Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 22-08-2007

Referat
for møde i 
Forretningsudvalget
22-08-2007 Kl. 15:00-16:20

Mødested
Regionshuset, mødelokale 4.

Deltagere
Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Bent Poulsen, Jens Andersen, Jens Andresen, Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Julie Skovsby, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Bente Gertz Hansen, Bent Krogh Petersen, Bent Bechmann, Kent Kirk.

Afbud
Bent Bechmann, Lykke Debois.

Dagsorden

 

1.      Nationalt review af elektroniske patientjournaler (epj)

Sagsnr:

07/386

Resumé

Statusrapport fra den nationale bestyrelse for elektroniske patientjournaler med beskrivelse af udviklingsmuligheder er sendt i høring.

På baggrund af høringssvarene vil den nationale bestyrelse fastlægge en national strategi.

Herefter skal Region Syddanmark lægge sin egen strategi.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet Deloitte har på vegne af den nye nationale bestyrelse for epj (elektroniske patientjournaler) og sundheds-it udarbejdet et review (status) af den hidtidige epj-udvikling og beskrevet en mulig udviklingsvej for epj i Danmark.

Reviewet er sendt i høring, og på baggrund af høringsfasen vil den nationale bestyrelse efter sommerferien fastlægge den endelige strategi.

Målet er en korrekt behandling af patienterne. Det mål skal en landsdækkende adgang til relevante patientdata medvirke til at nå. I første omgang skal det ske ved hjælp af e-journal - og på længere sigt via et nationalt patientindeks, hvorfra oplysninger i forskellige sundheds-it systemer kan tilgås. Disse adgange til patientdata vil blive tilgængelige for både patienten selv og de sundhedsprofessionelle.

For patienten skal det være let at få indsigt i egen behandling. På sigt kan patienten være en aktiv medspiller, som tager del i kommunikationen om egen sundhed og behandling af sygdomme. Den enkle adgang til data er også et vigtigt grundlag for de sundhedsprofessionelles arbejde og hermed et redskab til kvalitetssikring af indsatsen.

For at sikre en relevant udvikling af it-understøttelsen af sygehusenes arbejdsgange lægges op til, at epj-systemer til sygehusene udvikles, anskaffes og drives af de enkelte regioner.

It-understøttelsen af arbejdsgangene på sygehusene er kun i sin vorden, og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at fastlåse valget af epj-system på nationalt niveau på nuværende tidspunkt.

De regionale epj-systemer og øvrige sundheds-it systemer vil derimod blive understøttet af en række nationale tjenester - f.eks. klassifikationer, registre, databaser, datanet m.v., hvoraf nogle allerede eksisterer, mens andre skal etableres i den kommende tid. Fælles for disse nationale tjenester vil være, at de skal gøres online tilgængelige og interaktive med regionernes it-systemer.

Anbefalingerne lægger op til en revurdering af planerne om en meget detaljeret styring af de enkelte epj-systemers indhold, ligesom der lægges op til en revurdering af den høje struktureringsgrad af dataindholdet.

Fremtidig strukturering af data skal ske med udgangspunkt i et konkret behov for kommunikation eller opsamling af data til administrative forhold eller til kvalitetsudvikling og forskning.

Der lægges vægt på, at danske sundheds-it-løsninger baseres på internationale standarder med mulighed for køb af standardprodukter på et internationalt marked og med mulighed for eksport af dansk sundheds-it.

Region Syddanmark skal vælge, hvilket epj-system og hvilket patientadministrativt system regionen vil satse på som den regionale løsning. Regionen afventer nu reaktionerne på det nationale review og udmeldingerne fra den nationale bestyrelse.

Herefter skal der lægges en strategi for regionens epj-udvikling. En overordnet strategi for regionens sundheds-it og en delstrategi for epj- og passystemer forventes fastlagt i indeværende år.

Rapporten "Strategiske udviklingsveje for epj – eksternt review af det hidtidige epj-arbejde" kan ses på www.sundhed.dk.

Direktør Niels Mortensen vil redegøre for sagen på mødet.

Indstilling

Til orientering.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

 

2.      Redegørelse for implementering af fælles lægevagtsordning

Sagsnr:

07/15772

Resumé

Orientering om erfaringerne med fælles lægevagt i Region Syddanmark siden iværksættelsen 1. juni 2007. Herunder:

 • Erfaringer med fælles telefonnummer.
 • Sammenhængen til lægevagtens edb-system.
 • Henvendelser fra borgerne. 

Sagsfremstilling

Den fælles lægevagt for borgerne i Region Syddanmark blev sat i værk den 1. juni 2007 med ibrugtagning af ét fælles telefonnummer 70110707 efter en massiv og vellykket informationskampagne med bl.a. husstandsomdelte pjecer.

Selve ibrugtagningen af telefonanlægget skete uden de helt store problemer, men der har dog været en tilvænningsperiode for lægerne og det skal bemærkes, at der her er tale om flere hundrede læger.

På grund af usikkerhed omkring nyt edb-system i lægevagten anvendte man i de første uger de fire syddanske amters systemer, hvilket har givet en del betjeningsmæssige problemer indtil den 10. juli, hvor det nye lægevagtssystem blev taget i brug uden større vanskeligheder.

Samarbejdet med leverandøren fungerede fint op til og omkring ibrugtagningen.

Der er indkommet en del henvendelser fra borgere, som ikke føler sig behandlet på en tilfredsstillende måde. Nogle henvendelser må betragtes som del af den normale drift, medens andre har sammenhæng med implementering af de nye systemer.

Hovedparten af henvendelserne er kommet i de første uger af juni måned og skyldes helt klart de meget lange ventetider forårsaget af tekniske problemer med fordeling og viderestilling af samtaler.

Der har også været eksempler på dårlig kommunikation i forbindelse med aftaler om konsultationer og direkte fejlhenvisning af enkelte patienter fra den ene ende af regionen til den anden.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksissektoren har behandlet sagen på sit møde den 7. august 2007.

Det særlige udvalg ønsker at  følge udviklingen tæt, og har anmodet administrationen om at arbejde videre med at udvikle statistikopgørelserne, således at målopfyldelserne for så vidt angår servicemålene om telefonventetider følges.

Udvalget har ligeledes anmodet administrationen om at overveje informationer på engelsk og tysk i forbindelse med den telefoniske betjening af lægevagten.

Indstilling

Til orientering.

Forretningsudvalget

Til orientering.

Bilag

 

3.      To forslag til styrkelse af den præhospitale indsats

Sagsnr:

07/15829

Resumé

Det foreslås at Region Syddanmark, for at styrke den præhospitale indsats, finansierer førstehjælpsudstyr og uddannelse af førstehjælpere til små-øerne.

Herudover foreslås det at koble vagtcentralen i Flensborg på regionens medicinske koordinationscenter, ligesom den i forvejen er koblet til regionens større akutsygehuse, så der hurtigt kan trækkes på sygehuskapaciteten syd for grænsen i tilfælde af større ulykker eller katastrofer.

Sagsfremstilling

Som et element i styrkelsen af den præhospitale indsats i Region Syddanmark foreslås følgende to tiltag:   

Førstehjælpsudstyr m.v., småøer
Der er 14 beboede småøer uden broforbindelse i Region Syddanmark med et indbyggertal fra 2 til over 200 beboere.

Sundhedsstaben foreslår ud fra positive erfaringer fra Strynø med uddannede førstehjælpere og førstehjælpsudstyr, at regionen yder støtte til førstehjælpsuddannelse og førstehjælpsudstyr, hvor der kan mobiliseres et korps af egnede førstehjælpere.

Ordningen på Strynø har i de første år været finansieret af midler fra private fonde, men personerne i ordningen har fremsat ønske om, at Region Syddanmark finansierer ordningen.

Småøerne har en speciel situation, hvor der går forholdsvis lang tid før udefrakommende præhospital indsats når frem. Derfor har førstehjælp og førstehjælpsudstyr en speciel værdi på de mindre øer, med hensyn til livs- og førlighedsreddende indsats, f. eks. ved hjertestop.

Det vurderes, at etablering af førstehjælpsordninger med grunduddannelse i førstehjælp og anskaffelse af førstehjælpstaske, inkl. hjertestarter og iltapparat vil koste ca. 100.000 kr. i årlig udgift til grunduddannelse i førstehjælp og anskaffelse af udstyr, og ca. 60.000 kr. i årlige driftsudgifter til vedligeholdelseskurser/supplering af udstyr, som foreslås finansieret af Region Syddanmarks præhospitalkonto.

Akut medicinsk koordinationscenter - samarbejde med Flensborg
Regionens akutte medicinske koordinationscenter (AMK) ved større ulykker og katastrofer er placeret på OUH. Fra OUH er der elektroniske koblinger til sygehusene i Svendborg, Esbjerg, Vejle, Kolding, Åbenrå og Horsens (Horsens Sygehus kun indtil Region Midtjylland får opbygget en regionsdækkende AMK).

Derudover er AMK koblet direkte på Storebæltsberedskabet. I en beredskabssituation koordinerer og leder AMK den samlede sundhedsberedskabsindsats i Region Syddanmark.

Der er i dagligdagen et veletableret præhospitalt samarbejde over den tyske grænse. Det vil være hensigtsmæssigt at udbygge samarbejdet, så der i forbindelse med større ulykker o.l., hurtigt kan trækkes på sygehuskapaciteten på tværs af grænsen.

Der er fra tysk side en meget positiv holdning til samarbejde og et ønske om opkobling til regionens elektroniske beredskabsnetværk.

Det vurderes, at opstilling af AMK-klient (computer på vagtcentralen i Flensborg) vil koste ca. 20.000 kr., og at opstillingen vil medføre årlige serviceudgifter på ca. 20.000 kr., som foreslås finansieret af Region Syddanmarks præhospitalkonto.

Det særlige udvalg vedr. tilrettelæggelse af akutbetjeningen har på møde den 19. juni 2007 drøftet de to forslag til styrkelse af den præhospitale indsats, og anbefaler regionsrådet at imødekomme forslagene.

Indstilling

 

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at godkende iværksættelse af de to forslag til styrkelse af den præhospitale indsats.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

 

4.      Indførelse af mammografiscreening i den jyske del af Region Syddanmark, udmøntning af midler til drift

Sagsnr:

07/2253

Resumé

Region Syddanmark har tidligere besluttet at indføre mammografiscreening af kvinder i alderen 50 - 69 år i den jyske del af regionen. På Fyn har man siden 1993 haft mammografiscreening. I alt forventes udgifterne til mammografiscreening i 2007 at udgøre ca. 4,8 mio. kr., i 2008 ca. 10 mio. kr., i 2009 9,8 mio. kr. og i 2010 11,2 mio. kr.

Udgiften anbefales afholdt over rammen til kræfthandlingsplanen som det også var forudsat i budgetlægningen, hvor der er afsat ca. 8 mio. kr. til mammografiscreening.

Sagsfremstilling

Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark vedtog i 2006 at indføre mammografiscreening af kvinder i alderen 50 – 69 år i den jyske del af Region Syddanmark.

Der opstartes med én mobil enhed september 2007, og primo 2008 forventes yderligere 2 mobile enheder i drift. Dermed er hele Region Syddanmark dækket, idet Fyn siden 1993 har haft mammografiscreening.

Regionsrådet godkendte den 7. maj 2007 en bevilling på 1,4 mio. kr. i 2007 til ansættelse af radiografer og sekretærer og den 25. juni 2007 en bevilling på 1,4 mio. kr. i 2007 til ansættelse af screeningsassistenter, uddannelse samt kørsel til uddannelse.

Dermed er der i alt givet bevillinger på 2,8 mio. kr. i 2007.

Af nedenstående tabel fremgår det samlede driftsbudget for mammografiscreening i den jyske del af regionen.

Driftsbudget mammografiscreening 2007 p/l

Beløb 1000 kr.

2007

2008

2009

2010

Personale

2.696

6.911

6.711

6.711

Øvrig drift

1.745

1.696

1.696

1.696

Mobile enheder

74

487

487

1.755

It/apparatur

333

1.000

1.000

1.000

I alt

4.848

10.094

9.894

11.162

Personaleudgifter indeholder løn til 1 radiolog på OUH, radiografer og Social- og sundhedsassistenter (SOSAer) i de mobile enheder, sekretærer samt uddannelseskompensation til OUH.

I 2007 forventes udgifter til personale på ca. 2,7 mio. kr. i 2008 forventes udgifter på ca. 6,9 mio. kr., mens der i 2009 mv. forventes udgifter på 6,7 mio. kr.

Udgifterne til øvrig drift forventes i 2007 og i de efterfølgende år at være ca. 1,7 mio. kr. Heraf udgør udgifter til uddannelse af SOSAer samt kørsel til uddannelse for radiografer og SOSAer i 2007 ca. 1 mio. kr.

I 2008 mv. er de væsentligste udgifter administration/kontorartikler på ca. 825.000 kr. og daglige kørselsudgifter på ca. 270.000 kr. til personalets kørsel fra brystcentrene til de mobile enheder.

I 2007, hvor der alene er én mobil enhed i drift i 4 måneder er udgiften til drift af mobile enheder 74.000 kr. i 2008 og 2009 er udgiften 487.000 kr. 

I 2010 stiger udgifterne til de mobile enheder til 1,755 mio. kr. på grund af udgifter til service, der frem til 2010 er indeholdt i kontrakten. I driften af de mobile enheder er endvidere indeholdt udgifter til flytning af anhængerne, el, vand, rengøring, service mm.

Udgifterne til it er stadig usikre, idet en del af posterne endnu er ukendte. Der afsættes pt. årligt 1 mio. kr. til it/apparatur.

På baggrund af erfaringer fra Fyns Amt var det forventet, at de årlige udgifter til mammografiscreening i den jyske del af regionen blev ca. 8 mio. kr. Dette er dog ikke tilstrækkeligt.

I alt forventes udgifterne til mammografiscreening i 2007 at udgøre ca. 4,8 mio. kr., i 2008 ca. 10 mio. kr., i  2009 9,8 mio. kr. og i 2010 11,2 mio. kr. Da der i 2007 allerede er givet bevillinger på ca. 2,8 mio. kr. forventes der i 2007 kun yderligere udgifter for ca. 2 mio. kr.

Der er på finansloven (§16.51.73 Pulje til mammografiscreening) en pulje til dækning af regionernes udgifter i forbindelse med mammografiscreening. Puljen er på i alt 33,4 mio. kr. i 2007 hvoraf Region Syddanmark efter fordelingen af det generelle statstilskud på sundhedsområdet modtager ca. 7,1 mio. kr. i kompensation.

Ud over det regnskabsuafhængige tilskud vil der kunne ydes et regnskabsafhængigt tilskud, hvis ikke alle regioner har igangsat mammografiscreening i 2007, og der derfor er overskydende midler på puljen. Dette tilskud forventes alene at dække de allerede budgetterede udgifter til mammografiscreening på Fyn.

Derfor anbefales udgiften til indførelse af mammografiscreening i resten af regionen afholdt over rammen til kræfthandlingsplanen, som det også var forudsat i budgetlægningen.

Afledte effekter af mammografiscreeningen finansieres via aktivitetsafregning.

Indstilling

Det indstilles:

 • at  der af rammen til kræfthandlingsplanen i 2007 udmøntes 2,145 mio. kr. til mammografiscreening.
 • at  der af rammen til kræfthandlingsplanen i 2008 udmøntes 10,094 mio. kr. til mammografiscreening.
 • at der af rammen til kræfthandlingsplanen i 2009 udmøntes 9,894 mio. kr. til mammografiscreening.
 • at  der af rammen til kræfthandlingsplanen i 2010 udmøntes 11,162 mio. kr. til mammografiscreening.

Forretningsudvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

5.      Tillægsbevilling og rammekorrektion i forbindelse med to projekter finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sagsnr:

07/3884

Resumé

Region Syddanmark har overtaget to projekter fra Vejle Amt vedrørende en styrket indsats for ældre medicinske patienter. Projekterne er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Projekterne kører i 2007-2008 på Fredericia og Kolding Sygehuse samt på Regionshospitalet i Horsens, der nu hører under Region Midtjylland.

Projektmidlerne på i alt 11,229 mio. kr. udbetales til Region Syddanmark i løbet af de 2 projektår og fordeles til sygehusene.

Sagsfremstilling

Vejle Amt ansøgte i december 2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriets 2006-pulje til en styrket indsats for den ældre medicinske patient om støtte til følgende to projekter:

 • "Styrket indsats i forhold til den ældre geriatriske patient i Vejle Amt: Udadgående geriatriske teams", ansøgt beløb: 8,002 mio. kr.
 • "Tværsektoriel kvalitet og sammenhæng i genoptræningen af den ældre medicinske patient - et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt mellem Fredericia og Kolding Sygehuse og Fredericia og Kolding Kommuner", ansøgt beløb: 3,227 mio. kr.

Den 18. september 2006 meddelte Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at ansøgningerne støttes med de fulde beløb.

Vejle Amt godkendte den 13/10 2006 modtagelsen af tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og at tilskuddet skulle indarbejdes i regionernes budgetter.

Region Syddanmark har overtaget ansvaret for projekterne og derfor udbetales alle pengene til Region Syddanmark.   

Den sent modtagne tilkendegivelse om støtte betød, at projekterne først er blevet iværksat i 2007 under regionerne - herunder udbetalingen af tilskuddene.

Det ene projekt "Styrket indsats i forhold til den ældre geriatriske patient i Vejle Amt: Udadgående geriatriske teams"  omfatter såvel Regionshospitalet Horsens og Fredericia og Kolding Sygehuse, som efter kommunalreformen pr. 1. januar 2007 tilhører hver sin region. 

Pengene skal fordeles ligeligt mellem de to sygehuse i henhold til udbetalingsplanen, som er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Region Syddanmark er derfor forpligtiget til at betale i alt 4,001 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens mod regning. 

Det andet projekt "Tværsektoriel kvalitet og sammenhæng i genoptræningen af den ældre medicinske patient - et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt mellem Fredericia og Kolding Sygehuse og Fredericia og Kolding Kommuner" omfatter kun Fredericia og Kolding Sygehuse, hvorfor hele tilskuddet skal tilføres sygehuset.  

Udgiftsfordelingen fremgår af nedenstående tabel.

Projekt / Sygehus (Beløb i 1.000 kr.)

2007

2008

I alt

Styrket indsats i forhold til den ældre geriatriske patient i Vejle Amt: Udadgående geriatriske teams

     

      Fredericia og Kolding Sygehuse

1.922

2.079

4.001

      Regionshospitalet Horsens

1.927

2.074

4.001

Tværsektoriel kvalitet og sammenhæng i genoptræningen af den ældre medicinske patient - et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt mellem Fredericia og Kolding Sygehuse og Fredericia og Kolding Kommuner

     

      Fredericia og Kolding Sygehuse

1.595

1.632

3.227

I alt udgifter finansieret af tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til den ældre medicinske patient

5.444

5.785

11.229

Indstilling

 

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at der meddeles en tillægsbevilling til udgifter for 2007 (drift) på 5,444 mio. kr. og en rammekorrektion til udgifter for 2008 (drift) på 5,785 mio. kr. og en tillægsbevilling til indtægter for 2007 (drift) på 5,444 mio. kr. og en rammekorrektion til indtægter for 2008 (drift) på 5,785 mio. kr. (=netto = 0) til bevillingsområde Sundhed, somatik.
 • at udgifterne fordeles til de enkelte sygehuse jf. ovenstående tabel.
Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

6.      Tilskud til en undersøgelse af unge i udkantsområderne og deres forhold til ungdomsuddannelserne

Sagsnr:

07/13383

Resumé

Syddansk Universitet har søgt om et tilskud på 160.000 kr. til medfinansiering af en sociokulturel undersøgelse.

Formålet er at afdække de dybere liggende årsager til, at unge fra regionens yderområder ikke søger ind på ungdomsuddannelserne i samme grad som i resten af regionen.

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde med Odense Katedralskole.  

Sagsfremstilling

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet har ansøgt Region Syddanmark om et tilskud fra Region Syddanmark på 160.000 kr. til medfinansiering af en undersøgelse, hvis formål er at få oplysninger om "udkantsunges" valg eller ikke valg af ungdomsuddannelse.

Undersøgelsen kan give de besluttende instanser - kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og undervisningsministeriet - et baggrundsmateriale, der kan fungere som idèkatalog i forhold til mulige indsatsområder, der kan fremme det formål at få flere unge ind i en ungdomsuddannelse.

I regionens yderområder er der færre unge, der søger en ungdomsuddannelse end tilfældet er i resten af regionen. Målsætningen er, at unge fra disse områder i samme omfang som i resten af regionen søger en ungdomsuddannelse.  

Projektets budget er på 920.000 kr., hvoraf de 50% søges fra Mål 2 Midler, EU´s Socialfond. Syddansk Universitets egenfinasiering er på 300.000 kr. og restfinansieringen - 160.000 kr. ansøges af midler hos Region Syddanmark.

For at kunne anvende en Mål 2 bevilling skal projektansøgeren kunne dokumentere, at restfinansieringen er til stede.

Det er Vækstforum der indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. tilskud fra Mål 2 midlerne. Ansøgningen om Mål 2-midlerne behandles af Vækstforum på møde den 11. september 2007.

Indstilling

 

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at der ydes et tilskud på 160.000 kr. til Syddansk Universitet til gennemførelse af en sociokulturel undersøgelse af udkantsunge og deres valg af ungdomsuddannelser. Tilskuddet finansieres af de i budgettet afsatte midler til regionale udviklingsopgaver inden for uddannelsesområdet.  

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

7.      Ansøgning fra Studievalg Fyn om tilskud til et vejledningsprojekt.

Sagsnr:

07/15165

Resumé

Studievalg Fyn ansøger om 150.000 kr. til udvikling af redskaber til differentieret vejledning af elever med særlige behov, herunder unge med anden etnisk baggrund.

Sagsfremstilling

Studievalg Fyn ønsker sammen med de fynske gymnasier at udvikle et særligt tilbud om differentieret vejledning til de elever, som har særlige behov for vejledning.

Det nye tilbud og vejledningsredskaber skal målrettes de barrierer, eleverne vil få problemer med ved valg af og gennemførsel på en videregående uddannelse.

Studievalg Fyn medfinansierer projektet med 300 timer. Der ansøges om et tilskud på 150.000 kr. til frikøb af gymnasievejledere samt dækning af udgifterne til opstarts- og vejledningskonferencer.

Studievalg Fyn er en selvstændig juridisk enhed, der har en resultatkontrakt med undervisningsministeriet om at sikre vejledning til de videregående uddannelser.

Vejledningskonceptet vil blive udbredt til hele regionen, såfremt pilotprojektets resultater bliver som forventet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at der bevilges 150.000 kr. til Studievalg Fyn til medfinansiering af et pilotprojekt med det formål at udvikle redskaber og differentieret vejledningstilbud til elever med særlige behov. Tilskuddet bevilges af de i budgettet afsatte midler til udviklingsopgaver på uddannelsesområdet.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

8.      Godkendelse af vedtægter for Trafikselskabet FynBus

Sagsnr:

07/15868

Resumé

Trafikstyrelsen har krævet en enkelt ændring af de vedtægter for FynBus, som regionsrådet tidligere har godkendt. Ændringen vedrører udpegning af suppleanter til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark godkendte den 14. december 2006 de forelagte vedtægter for Trafikselskabet FynBus.

Trafikstyrelsen har den 22. juni 2007, på vegne af transport- og energiministeren og indenrigs- og sundhedsministeren, meddelt FynBus, at de fremsendte vedtægter godkendes, dog under forudsætning, at det fremsendte forslag til § 13 - suppleanter til bestyrelsen – ændres til ét af 2 fremsendte forslag.

Nærmere redegørelse herfor fremgår af Notat af 3. august 2007 vedr. godkendelse af vedtægter for Trafikselskabet FynBus.

Trafikselskabet Fynbus har  fremsendt vedtægterne til godkendelse i regionsrådet. FynBus indstiller, at regionsrådet godkender Trafikstyrelsens fremsendte Forslag 1.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at godkende Trafikstyrelsens fremsendte Forslag 1 til ændring af vedtægtens § 13.

Det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø drøfter sagen på møde den 16. august 2007. Eventuelle bemærkninger herfra vil blive meddelt inden mødet.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

9.      Færdiggørelse af det eksisterende bygningskompleks på Psykiatricenter Vest Esbjerg

Sagsnr:

07/14568

Resumé

Godkendelse af byggeprogram og anlægsbevilling vedrørende færdiggørelse af renovering og udbygning af Psykiatricenter Vest Esbjerg.

Projektet omfatter indretning af ambulatorium, mødelokaler og kontorfaciliteter til afdelingsledelsen samt kontorfaciliteter til administrationen.

Sagsfremstilling

Projektet er i Region Syddanmarks investeringsoversigt benævnt "Bedre patientfaciliteter".

Renovering og udbygning af bygningskomplekset på Psykiatricenter Vest Esbjerg påbegyndtes i 2005 med udbygning af skadestuen og etablering af 2x 20 enestuer med eget bad og toilet i nybyggeri.

For at give plads til nybyggeriet blev den daværende administrationsbygning revet ned og administrationens personale midlertidigt placeret i lokaler sammen med centerledelsen.

Primo januar 2007 stod byggeriet færdig og sengekapaciteten blev flyttet fra hovedbygningens stueplan og 1. sal til de nye sengeafsnit.

De rømmede sengestuer i hovedbygningens stueplan er herefter blevet indrettet til patientcafe/køkken og ergoterapi.

Det aktuelle projekt er en integreret del af en samlet ombygningsplan, som Ribe Amt igangsatte med ovennævnte nyanlæg.

Nærværende projekt omfatter således indretning og renovering af hovedbygningens 1. og 2. sal samt om- og tilbygning af Centerledelse/administration.

Hovedbygningens 1. sal, der er på ca. 1230 m2 indrettes til ambulatorium og 2. sal til mødelokaler og kontorfaciliteter til afdelingsledelsen, idet afdelingsledelsens nuværende kontorer bliver revet ned i forbindelse med en ændring i vejføringen.

Centerledelse/administration er beliggende i en separat bygning, der tidligere også husede køkkenfunktion.

Lokalerne, hvor køkkenet og personalekantinen tidligere havde til huse, renoveres og indrettes til tidssvarende kontorfaciliteter til administrationen.

Der skal endvidere laves en tilbygning på ca. 150 m2 sammen med ændringer af tagkonstruktion.

Der er udarbejdet et byggeprogram for projektet, der vedlægges som bilag.

Udgiften til det samlede projekt er skønsmæssigt beregnet til ca 21 mio. kr. I Region Syddanmarks investeringsoversigt er der i 2007 afsat 13,429 mio. kr. og i 2008 8,264 mio. kr.

Sagen forelægges med henblik på meddelelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb samtidig med godkendelse af byggeprogram.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at byggeprogrammet godkendes.
 • at der meddeles anlægsbevilling på 21,693 mio. kroner med tilhørende rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2007 og 20,693 mio. kr. i 2008.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

10.    Godkendelse af byggeprogram til opførelse af Midlertidig sengebygning ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Sagsnr:

07/3208

Resumé

Til opførelse af en midlertidig sengebygning ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg er der på  investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på ialt 60 mio. kr. 

Udbudsmateriale sendes til de prækvalificerede totalentreprenører  med henblik på tilbudsindhentning. Resultatet heraf forventes forelagt regionsrådet den 3. december 2007.

Aktuelt forventes anlægsprojektet afsluttet medio 2009.

Sagsfremstilling

Jfr. Region Syddanmarks byggeregulativ godkender Regionsrådet byggeprogram for anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Sygehusledelsen  på Sydvestjysk Sygehus anmoder om, at byggeprogrammet for anlægsprojektet - opførelse af Midlertidig sengebygning godkendes. 

Efter afholdt licitation i november 2006 godkendte og indstillede Ribe Amtsråd den  20. december 2006  til regionsrådet, at resultatet af licitationen godkendes. Regionsrådet besluttede imidlertid at annullere udbudsforretningen på regionsrådsmødet 5. februar 2007.

Anlægsprojektet blev derfor genoptaget i marts 2007 med henblik på at gennemføre et nyt  udbud. Sagen har været offentliggjort efter gældende EU-regler for bygge- og anlægssager.

Der er foretaget prækvalifikation, og de udvalgte totalentreprenører vil få tilsendt udbudsmaterialet d. 24. august, med forbehold for regionssrådets godkendelse af byggeprogrammet. 

Resultatet af tilbudsindhentning  forventes forelagt regionsrådet på mødet 3. december 2007 med ansøgning om anlægsbevilling.

Der er afsat rådighedsbeløb på ialt 60 mio. kr. (indeks 112,5) på  investeringsoversigten med 47,809 mio. kr. i 2007 og 12,191 mio. kr. i 2008 i overensstemmelse med tidsplanen for det oprindelige projekt. 

Projektet er blevet forsinket med ca. et år.  På regionsrådsmødet i november  2007 forventes sag om tidsforskydning mellem 2007 og efterfølgende år at blive forelagt.

Aktuelt forventes anlægsprojektet afsluttet i 2009. Tidsplan - vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at  byggeprogram for opførelse af Midlertidig sengebygning på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg godkendes. 
 • at godkende en tidsforskydning af anlægsprojektet, som medfører et forventet finansieringsbehov på 0,9 mio. kr. (indeks 112,5) i 2007, 31,7 mio. kr. (indeks 112,5) i 2008 og 17,4 mio. kr. (indeks 112,5) i 2009, godkendes.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

11.    Besættelse af stillingen som psykiatridirektør - lukket punkt

Sagsnr:

Indstilling

Ansættelsesudvalget indstiller til forretningsudvalget, at Agnete Philipsen ansættes som psykiatridirektør pr. 1. september 2007.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring