Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Referat 20-09-2007 - Regional trafik og miljø

Møde i Særligt udvalg vedr. regional trafik og miljø
20-09-2007 kl. 9:00

Mødested
Mødelokale 1 på den gamle amtsgård i Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

Medlemmer
Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild, William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff.

 
Dagsorden

 1. Fortsat drøftelse af trafik og infrastruktur
 2. Oplæg til studietur
 3. Orientering om oprensning af jordforurening ved brug af en ny teknik på adressen Knullen 8, Odense
 4. Orientering om arbejdet i de regionale trafikbestyrelser
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

 

1.      Fortsat drøftelse af trafik og infrastruktur

Sagsnr:

07/289

Sagsfremstilling

Der er for tiden stor fokus på transport og infrastruktur. Stigende trængselsproblemer på motorveje især i Hovedstadsområdet og dele af Syddanmark er én af årsagerne til dette. Et banenet, der på forskellig vis har vist sig sårbart, er en anden grund. Infrastrukturkommissionen har været en væsentlig årsag til, at der er dette fokus.

I Region Syddanmark har to forhold bidraget til at sætte dette tema på dagsordenen.

I den Regionale UdviklingsPlan har "sammenhæng og tilgængelighed" været et tema for dialog, og indgår også i de foreløbige overvejelser om den endelige Regionale UdviklingsPlan.

Regionsrådet havde på sit møde den 4. september en bred debat om transport. Mange synspunkter var fremme, men især fire stod stærkt:

 • Der skal gøres en fokuseret og massiv indsats for at øge antallet af passagerer i den kollektive trafik.
 • Der skal tages konkrete initiativer for at transporten bliver mere bæredygtig.
 • Regionsrådet ønsker at udvikle og styrke sin rolle i transportudviklingen.
 • Mere asfalt løser ikke problemerne på længere sigt – der skal tænkes i en bred vifte af løsninger.

De 22 kommuner har sammen med Region Syddanmark udfærdiget et indspil til Infrastrukturkommissionen hvor følgende hovedtemaer indgår:

 • Transportområdet skal være mere bæredygtigt.
 • Trængselsproblemerne skal løses, bl.a. ved at være opmærksom på forbedringer af alternative ruter.
 • Der skal være bedre sammenhæng, også internationalt. Mulighederne for skift mellem transportformer er et vigtigt område i den sammenhæng.

Kommende begivenheder
I den nærmeste fremtid vil der være en række væsentlige begivenheder, der skal indtænkes i regionsrådets måde at håndtere infrastruktur- og transportområdet på.

 • Infrastrukturkommissionen kommer efter planen med sine anbefalinger i slutningen af oktober. Kommissionens sidste møde er fastsat til 24. oktober.
 • Allerede på Kommissionens midtvejskonference den 22. august løftedes sløret dog for seks hovedtemaer, der kan forventes slået an i de endelige anbefalinger. (Powerpointpræsentation fra midtvejskonferencen vedlagt som bilag – yderligere materiale fra midtvejskonferencen kan findes på www.infrastrukturkommissionen.dk).
 • Begge de to trafikselskaber i Region Syddanmark vil meget snart påbegynde udarbejdelsen af den lovbestemte trafikplan. Dette arbejde vil såvel de berørte kommuner (under henholdsvis FynBus og Sydtrafiks områder) som regionen blive tæt inddraget i.
 • Region Midtjylland har sammen med bl.a. Region Nordjylland samt Århus og Københavns Kommuner taget initiativ til en Kattegatsbro-konference den 3. oktober.
  Hensigten er angiveligt at lægge et politisk pres til fordel for en opprioritering af en Kattegat-forbindelse. Region Syddanmark har sagt ja til at deltage, dog ikke som medarrangør.
 • Forslaget til den Regionale UdviklingsPlan skal vedtages i regionsrådet den 3. december. Det vil være meget overraskende hvis ikke infrastruktur- og transporttemaet står centralt i dette forslag.
  Som en del af den Regionale UdviklingsPlan skal der udarbejdes en redegørelse for sammenhængen mellem den ønskede udvikling og statens og kommunernes planer for udvikling af infrastrukturen. Udarbejdelsen af denne redegørelse er igangsat.

Overvejelser om det kommende arbejde
Der er behov for et fælles, overordnet billede af hvordan passager- og godstransport ønskes tilrettelagt i Syddanmark.

Et sådant billede kunne bestå i en masterplan, der tilvejebringes i et tæt samspil med de vigtigste syddanske aktører inden for infrastruktur og transport. Det vil være en ressourcetung og længerevarende opgave.

Den konkrete indsats over den nærmeste tid kunne fokuseres om tre opgavefelter. Der tegner sig nogle arbejdsopgaver, der er behov for at beskæftige sig med i den nærmeste fremtid. Dernæst er der behov for at udbygge dialogen med relevante syddanske aktører. Og endelig er der behov for at tilføre mere viden.

Aktuelle arbejdsopgaver
Der er dog allerede nu nogle delopgaver, der skal løses på relativt kort sigt – altså inden en samlet masterplan kan foreligge:

 1. Region Syddanmark skal i gang med at udfylde sin rolle som bestiller af regional, kollektiv trafik. Det vil være nødvendigt allerede i forbindelse med de snarlige kollektive trafikplaner at regionen bliver i stand til at definere sine krav til trafikselskabernes ydelser.
 2. Det syddanske indspil til Infrastrukturkommissionen blev formuleret i fælles arbejdsgruppe, som det er aftalt bliver kaldt sammen igen, når Infrastrukturkommissionens anbefalinger foreligger. Arbejdsgruppen vil have til opgave at komme med et udspil til hvordan Syddanmark kan forholde sig til kommissionens anbefalinger.
 3. Det bør overvejes om der – ud over hvad der følger af Infrastrukturkommissionens anbefalinger – er særlige delområder hvor en hurtig indsats skønnes påkrævet. Det kunne f.eks. være i forhold til syddanske havne set i forhold til en samlet dansk prioritering af godshavne eller en indsats for at introducere alternative brændstoffer i Syddanmark.
 4. Region Syddanmark er medlem af både Nordsøkommissionen og Østersøkommissionen, i begge tilfælde med henblik på bl.a. at deltage i transportgruppernes arbejde. Regionsrådsmedlem og formand for det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø, Poul Weber, er næstformand i Nordsøkommissionens transportgruppe. En væsentlig opgave i disse grupper over de kommende måneder er at definere transportrelaterede projekter, der kan opnå støtte fra EU´s North Sea Region Programme og Baltic Sea Region Programme (Interreg IVB). Grupperne bruges også i udstrakt grad til partnersøgning. I de tidligere tværregionale Interreg-programmer har der været en række projekter, der har beskæftiget sig med bæredygtig transport, international godstransport, kollektiv trafik m.m. Der ligger i øjeblikket et omfattende idékatalog under begge programmer som grundlag for en bedømmelse af hvor Region Syddanmark kunne have interesse i at indgå i specifikke projekter.

En forbedret dialog
I kontaktudvalget for Region Syddanmark har det været drøftet at afholde en syddansk infrastrukturkonference.

En sådan konference kunne bl.a. være det sted, hvor de første skitser til en fælles syddansk masterplan lægges frem. Samtidig kunne den være det første skridt mod f.eks. etableringen af et "syddansk transportråd".

Tidsmæssigt arbejdes der på at konferencen afholdes i november måned.

Der vedlægges forslag til indhold (i visse tilfælde med forslag til indlægsholdere) for en infrastrukturkonference.

Senere i forløbet kunne f.eks. fyraftensmøder være en måde at få belyst fagligt specifikke forhold hvor relevante samarbejdspartnere samtidig inddrages.

Etableres der et syddansk transportråd, vil det være naturligt at den tværgående dialog i Syddanmark på længere sigt tilrettelægges af dette råd.

Der er i forhold til Schleswig-Holstein indgået en samarbejdsaftale, hvori infrastrukturforhold og udarbejdelse af en fælles masterplan indgår.

Mere viden om infrastruktur og transport
Betingelsen for at være dagsordenssættende på infrastruktur- og transportområdet er, at der i Region Syddanmark opbygges et stærkt, fagligt miljø, både på det politiske og administrative felt.

En videnopbygning kan ske gennem deltagelse i relevante konferencer, f.eks. i TransportØkonomisk Forening (TØF), Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) og nogle af de seminarer o. lign. som arrangeres i og omkring Nordsøkommissionens og Østersøkommissionens transportgrupper.

Det er endvidere aftalt at der arrangeres en studietur til Västra Götaland, primært for at lære af svenskernes erfaringer som bestiller af kollektiv trafik i en organisering, der på mange punkter ligner den nye danske model.

Der vil også være behov for en øget analyseindsats til en forbedret forståelse af hvordan transporten fungerer i Syddanmark og f.eks. hvor god tilgængeligheden er i regionens forskellige dele.

Der bør derfor med analyseteamet i Regional Udvikling aftales et program for relevante analyser på infrastruktur- og transportområdet.

Indstilling

Det indstilles:
 • at det særlige udvalg anbefaler at arbejdet med en overordnet masterplan igangsættes.
 • at det særlige udvalg på baggrund af en fortsat drøftelse af infrastruktur- og transportområdet peger på de to-tre mest påtrængende emner, som der ønskes arbejdet med i den nærmeste fremtid.
 • at der afholdes et fællesmøde mellem de to særlige udvalg vedr. regional trafik og regional erhvervspolitik med henblik på at komme med et udspil om regionens rolle samt en fælles drøftelse af samarbejde og arbejdsdeling inden for infrastruktur og transport.

Udvalget

Erik Ørskov fra Region Syddanmarks afdeling for regional udvikling gav en status på arbejdet med infrastruktur samt en orientering om nogle konkrete temaer i det videre arbejde. De anvendte plancher vedlægges referatet. Udvalget drøftede vigtigheden af at få belyst de konkrete konsekvenser for Region Syddanmark af store investeringer på infrastrukturområdet. Desuden anbefalede udvalget nedsættelse af et transportråd for Region Syddanmark og bad om et oplæg herom.

Udvalget tiltrådte indstillingerne og pegede bl.a. på regionens rolle på området for kollektiv trafik med særligt fokus på udviklingsmuligheder, den trafikale sammenhæng mellem byerne i Jylland samt den grænseoverskridende infrastruktur mellem Danmark og Tyskland.

Bilag

 

2.      Oplæg til studietur

Sagsnr:

07/289

Sagsfremstilling

Udvalget har tidligere bedt om et oplæg til en studietur til Göteborg.

Oplægget vedlægges som bilag.

Udvalget

Det særlige udvalg tog oplægget til efterretning.

Det foreslås, at turen afholdes i perioden 29.11.-30.11.2007. 

Studieturen skal efterfølgende godkendes i Regionsrådet.

Bilag

 

3.      Orientering om oprensning af jordforurening ved brug af en ny teknik på adressen Knullen 8, Odense

Sagsnr:

07/1743

Sagsfremstilling

Der gives en orientering om oprensning af forurening fra et erhvervsrenseri i Odense.

Oprensning sker ved en kombination af to metoder. Kombinationen er ny og vil for første gang blive prøvet i Danmark.

Begge metoder bygger på, at jorden varmes op, sådan at forureningen drives ud, samles op og renses.

Dybest nede opvarmes jorden med damp og højere oppe opvarmes jorden ved et princip, der minder om en brødrister (ledningsevne).

Oprensningen starter med tilrigning af anlæg sidst i oktober 2007.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg tog orienteringen til efterretning. De anvendte plancher vedlægges referatet.

 

4.      Orientering om arbejdet i de regionale trafikbestyrelser

Sagsnr:

07/289

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks repræsentanter i de regionale trafikbestyrelser giver en orientering om arbejdet i bestyrelserne.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Thyge Nielsen orienterede om arbejdet med budgetlægningen i Sydtrafik og om mulige stigninger for den regionale andel i den forbindelse.

I begge trafikselskaber opleves der tilbagegang i passagertal, og der arbejdes med initiativer for at gøre bustrafikken mere attraktiv.

Det drøftedes, at udviklingen af de to selskaber koordineres løbende.

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

07/289

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes torsdag den 25. oktober 2007.

Udvalget

Næste møde afholdes torsdag den 25. oktober 2007.

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

07/289

Sagsfremstilling

Der gives under eventuelt en kort orientering om de seneste analyser fra Kærgaard Plantage.

Udvalget

Afdelingschef Jakob Weber orienterede kort om den videre proces for arbejdet med oprensningen i Kærgaard Plantage.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap