Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2007pilSundhedsaftaler og praksisområdepilReferat 09-10-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Referat 09-10-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Møde i Særligt udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet
9. oktober 2007 kl. 14.00.

 

Mødested
Vejen Apotek, Mindevej 1, 6600 Vejen.

Medlemmer
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Stephanie Kristensen, Bent Krogh Petersen, Ole Jacobsen, William Jensen, Bent Bechmann, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen.

Øvrige deltagere
Jane Kraglund, Peter Simonsen, Frank Ingemann Jensen, Hanne M. Damm.

 

Dagsorden

 1. Apotekets mangeårige samarbejde med de praktiserende læger og kommunens hjemmepleje.
 2. Orientering om arbejdet med sundhedsaftalerne.
 3. Orientering om dialogmøde med Sundhedsstyrelsen.
 4. Orientering om lægemiddelområdet.
 5. Orientering om temadag om sundhedsaftaler.
 6. Orientering om status på lægevagtordningen.
 7. Næste møde.
 8. Eventuelt.

 

1.      Apotekets mangeårige samarbejde med de praktiserende læger og kommunens hjemmepleje

Sagsnr:

07/8

Sagsfremstilling

Ulla Poulsen, Vejen Apotek fortæller.

Udvalget

Apoteker Ulla Poulsen orienterede.

Tilstede var endvidere praktiserende læge Githa Trier, Vejen.

Ulla Poulsen orienterede om samarbejdet med Vejen Kommune og det tidligere Ribe Amt, herunder samarbejdet med de praktiserende læger, hjemmeplejen, plejehjemmene, lægesekretærerne, sygesikringen, ergo-fys-gruppen, kontinenssygeplejersken og forebyggelse (rygestop).

Endvidere orienterede Ulla Poulsen om visioner omkring samarbejdet med Region Syddanmark.

2.      Orientering om arbejdet med sundhedsaftalerne

Sagsnr:

07/12747

Sagsfremstilling

Der orienteres om afvikling af orienteringsmøder i september-oktober 2007, om arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper i henhold til sundhedssaftalerne.

Sundhedsstaben orienterer mundtligt på udvalgets møde.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Direktør Jane Kraglund orienterede om arbejdet, og herunder om drøftelserne i Sundhedskoordinationsudvalget. Tidsplanen er endnu ikke vedtaget.

Til orientering.

 

3.      Orientering om dialogmøde med Sundhedsstyrelsen

Sagsnr:

07/12747

Resumé

Der orienteres om dialogmøde den 19.september 2007 med Sundhedsstyrelsen vedrørende sundhedsaftaler.

Sagsfremstilling

Det administrative kontaktforum under Sundhedskoordinationsudvalget afholdt den 19. september 2007 dialogmøde med Sundhedsstyrelsen vedrørende sundhedsaftaler.

Mødets målgruppe var kommunale repræsentanter på chefniveau, sygehusledelser, praksisudvalg samt medlemmer af styregruppe og arbejdsgrupper på sundhedsaftaleområdet.

Sammenfatning vedlægges.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering.

Bilag

 

4.      Orientering om lægemiddelområdet

Sagsnr:

07/18517

Sagsfremstilling

Lægemiddelområdet er på mange måder komplekst. Det store antal forskellige lægemidler samt den stadige udvikling af nye, dyre lægemidler udgør i sig selv en udfordring, både i et fagligt, organisatorisk, økonomisk og patientoplevet perspektiv.

Der er ofte mange aktører involveret i lægemiddeldelen af et patientforløb på tværs af sektorer og professioner: Patient, læge, apotek, sygehus og kommune.

Det er Region Syddanmarks vision at skabe og udvikle et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen. Det må derfor også gælde for den del af patientforløbet, der handler om ordination og anvendelse af medicin.

Et stigende forbrug af lægemidler samt øget brug af nye, dyre lægemidler kan ikke opvejes af besparelser ved lægernes ordination af billigere kopipræparater ved patentudløb.

Samlet set sker der derfor en stigning i regionernes udgifter til medicinstilskud. Region Syddanmarks budget til medicintilskud i primærsektoren er 1,6 mia. kr. i 2007.

Lægemiddelområdet vil så vidt muligt blive tænkt ind i en større sammenhæng, når det er relevant. Som eksempel kan nævnes:

 1. Patientsikkerhed.
 2. Den Danske Kvalitetsmodel.
 3. Region Syddanmark’s Strategi- og Handlingsplan for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet 2007-2010.
 4. Sundhedsaftaler - herunder arbejdet med en kronikerstrategi.
 5. Overenskomsten om almen lægegerning.

Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe i Region Syddanmark, som er blevet bedt om at komme med forslag til organisering og prioriterede indsatsområder på lægemiddelområdet.

Arbejdsgruppen har afholdt første møde ultimo august og afleverer forslag ultimo 2007.

På mødet vil lægemiddelteamet fra Praksisafdelingen uddybe udfordringerne og mulige indsatsområder.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Lægemiddelteamet består af: farmaceut Bente Overgaard Larsen, farmaceut Merete Nielsen, praktiserende læge og speciallæge i klinisk farmakologi Palle Mark Christensen.

Der blev givet en orientering om bl.a. problematikken om nye lægemidler contra kopipræparater efter patentudløb.

Herudover blev der givet en orientering om kampagne mod vanedannende medicin.

Orienteringen blev taget til efteretning.

 

5.      Orientering om temadag om sundhedsaftaler

Sagsnr:

07/12747

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget planlægger at afholde temadag om sundhedsaftaler. Der orienteres om indhold som retter sig mod revision af sundhedsaftaler 2007 - 2008.

Sundhedskoordinationsudvalget behandler udkast til program på møde den 4. oktober 2007. Skitse til program vil blive omdelt på mødet.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Den tidligere udmeldte dato, den 5. november, er ikke længere aktuel. Ny dato vil blive udmeldt senere.

 

6.      Orientering om status på lægevagtordningen

Sagsnr:

07/8

Sagsfremstilling

Der gives en orientering på mødet.

Udvalget

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede:

 • klageantallet er gået ned til det normale
 • statistik over telefonventetider viser acceptable ventetider
 • patienttilfredshedsundersøgelse planlægges gennemført foråret 2008
 • akutberedskab for nedbrud
 • statistik over opfyldelse af servicemål:

        telefonventetid: fra november måned 2007

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

7.      Næste møde

Sagsnr:

07/8

Næste møde i det særlige udvalg for sundhedsaftaler og praksisområdet er den 6. november kl. 15.00

Udvalget

Der arbejdes på eventuelt at besøge sårbehandlings-området i Sønderjylland.

 

8.      Eventuelt

Sagsnr:

07/8

Udvalget

Bo Libergren orienterede om møder med bl.a. Fanø og Ølgod om lægevagten.

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap