Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 24-10-2007

 

Møde i Forretningsudvalget
24-10-2007 Kl. 15:00 - 16.55.
Regionshuset, mødelokale 4

Deltagere
Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Bent Poulsen, Jens Andersen, Jens Andresen, Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Julie Skovsby, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Bente Gertz Hansen, Bent Krogh Petersen, Bent Bechmann, Kent Kirk.

Dagsorden

Lukket Dagsorden

 

1.      Forslag til høringsgrundlag for fremtidens psykiatri 2. høringsrunde

Sagsnr:

07/18486

Resumé

På baggrund af de indkomne høringssvar og drøftelserne i det særlige udvalg vedr. social-, psykiatri- og specialundervisningsområdet er udarbejdet et udkast til høringsgrundlag for 2. høringsrunde vedr. Fremtidens Psykiatri.

Sagsfremstilling

På baggrund af indkomne høringssvar og efterfølgende drøftelser i det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning er udarbejdet et forslag til høringsgrundlag for fremtidens psykiatri 2. høringsrunde.

Høringsgrundlaget indeholder ikke forslag til geografisk placering af de fremtidige døgnfunktioner i psykiatrien.

Forslaget til høringsgrundlag forelægges forretningsudvalget med henblik på oversendelse til behandling i regionsrådet 5. november 2007 og udsendelse i efterfølgende høring.

Vedr. det udsendte bilagsmateriale
Det særlige udvalg vedr. social- psykiatri- og specialundervisningsområdet drøfter den 22. oktober 2007 endeligt forslag til psykiatriplan, som skal udsendes i høring.

Forretningsudvalget vil efter dette møde - til brug for drøftelserne i forretningsudvalget - få tilsendt bemærkninger og anbefalinger fra det særlige udvalg.

Dette materiale vil blive indføjet i det samlede materiale til brug for behandlingen i regionsrådet den 5. november.

Indstilling

Det indstilles, 

 • at forslaget til høringsgrundlag for fremtidens psykiatri 2. høringsrunde oversendes til behandling i regionsrådet.

Forretningsudvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

2.      Aftale om Vejle Kommunes overtagelse af sociale institutioner

Sagsnr:

07/12100

Resumé

Vejle Kommunes overtager 7 sociale institutioner fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2008.

I den forbindelse er der udarbejdet et aftaleudkast. Dette forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 16. maj 2007 har Vejle Byråd vedtaget at overtage en række sociale og socialpsykiatriske tilbud fra Region Syddanmark.

I overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse, om en sådan overtagelse, har Region Syddanmark udarbejdet vedlagte aftaleudkast, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Vejle Kommune.

Vejle Kommune overtager i alt 7 institutioner med 546 månedslønnede medarbejdere, heraf 12 stillinger fra Regionshuset.

Der overtages på de ovennævnte institutioner endvidere værdiansatte aktiver for 168 mio. kr. og værdiansatte passiver for 10 mio. kr.

Vejle Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 158 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet

 • at godkende vedlagte udkast til aftale.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 

3.      Forslag om nedsættelse af Særligt udvalg vedr. budgetprocedure m.v.

Sagsnr:

07/19326

Resumé

Det foreslås at nedsætte et særligt udvalg, der skal fremsætte forslag til den overordnede budgetprocedure for budget 2009.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetdrøftelserne foreslås nedsat et Særligt udvalg vedr. budgetprocedure m.v. 

Udvalget har til opgave at fremsætte forslag til den overordnede budgetprocedure for budget 2009 samt budgetoverslagsår 2010 til 2012, herunder økonomi- og aktivitetsrapportering og budgetopfølgning.

Det anbefales, at udvalget kommer til at bestå af 7 medlemmer og nedsættes for perioden fra den 15. november 2007 til den 30. juni 2008.

I forbindelse med nedsættelse af de øvrige særlige udvalg for 2007 og vedtagelsen af honorering for medlemskab af disse, blev der reserveret midler til nedsættelse af endnu et særligt udvalg.

Det foreslås, at det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure tildeles vederlag, således at den månedlige honorering for det enkelte medlem af dette udvalg  - for de resterende måneder i 2007 - svarer til honoreringen for medlemmer af de særlige udvalg, der har været nedsat for hele 2007.

Det foreslås herudover, at formanden for udvalget får dobbelt vederlag i forhold til udvalgets øvrige medlemmer. 

Honorering af udvalget i 2008 besluttes, når regionsrådet nedsætter øvrige særlige udvalg for 2008.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at der nedsættes et Særligt udvalg vedr. budgetprocedure m.v.
 • at udvalget nedsættes for perioden den 15. november 2007 til den 30. juni 2008.
 • at udvalget kommer til at bestå af 7 medlemmer.
 • at der udpeges medlemmer til udvalget.
 • at der tildeles månedligt vederlag til medlemmerne af det særlige udvalg vedr. budgetprocedure  svarende til månedligt vederlag for medlemmer af de særlige udvalg nedsat for hele 2007.
 • at formanden for det særlige udvalg får dobbelt vederlag i forhold til udvalgets øvrige medlemmer.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet, dog med følgende ændringer:

 • at udvalget får 9 medlemmer i stedet for 7.
 • at udvalgets kommissorium udvides således, at udvalget følger og belyser delegationen af budgetansvar på bevillingsniveau 2.

Bilag

 

4.      Delegation af budgetansvar

Sagsnr:

07/261

Resumé

Det foreslås, at forretningsudvalget delegerer budgetkompetencen på budgetniveau II til den administrerende direktør.

Derved sikres, at der er sammenhæng mellem ansvaret for den løbende økonomistyring og budgetkompetencen.

Sagsfremstilling

Sagen var på forretningsudvalgets møde den 15. august 2007, hvor forretningsudvalget besluttede at udsætte sagen.

Regionsrådet godkendte den 5. februar 2007, punkt 14, Regler for økonomistyring og registreringspraksis i Region Syddanmark, der udgør regelgrundlaget for den økonomiske styring. Til regelsættet udarbejdes der uddybende forretningsgangsbeskrivelser, hvor dette er forudsat.

Jf. kapitel 2 vedr. den økonomiske styring, afsnit 2.7 Ansvarsfordeling, centralt og decentralt, placeres ansvaret for økonomistyringen hos de personer, som er udpeget som budgetansvarlige for det enkelte område.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007 er bevillingsniveauet i Region Syddanmark regionsrådet, svarende til budgetniveau I.

Når regionsrådet har givet bevillingerne på budgetniveau I, overlades kompetence og ansvar for bevillingernes nærmere anvendelse og overholdelse til Forretningsudvalget med mulighed for videre delegation af dispositionskompetence og – ansvar. (Budgetniveau II).

Forretningsudvalget fastlægger principper for videre delegation af budgetkompetencen på budgetniveau II til administrationen.

For at sikre sammenhæng mellem ansvaret for den løbende økonomistyring og budgetkompetencen indstilles det, at budgetkompetencen vedr. budgetniveau II delegeres til den administrerende direktør.

Indstilling

Det indstilles,

 • at budgetkompetencen vedr. budgetniveau II delegeres til den administrerende direktør.

Forretningsudvalget

Indstillingen tiltrådt.

Der vil ske en evaluering af ordningen, efter en periode.

Bilag

 

 

5.      Bemyndigtelse til socialdirektøren vedr. takstindtægter

Sagsnr:

07/17355

Sagsfremstilling

Økonomi- og aktivitetsrapporteringen for Region Syddanmarks institutioner inden for social og socialpsykiatri samt specialundervisning viser, at der kan være behov for justering af institutionens budgetter. Det foreslås, at socialdirektøren bemyndiges til at omplacere kommunale takstindtægter til institutionerne.

Administrationen gennemgår i august og september økonomi- og aktivitetsforventningerne for alle institutioner.

Ændringerne påvirker ikke Region Syddanmarks samlede økonomi. Institutionerne skal hvile i sig selv ved at takstindtægterne fra kommunerne dækker de samlede omkostninger.

Indstilling

 

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at socialdirektøren bemyndiges til at omplacere kommunale takstindtægter til institutionerne.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget godkendte bemyndigelsen.

 

6.      Delegation af bevillingskompetencen af midler til udvikling i landdistrikter og præcisering af kriterierne for bevilling

Sagsnr:

07/17607

Resumé

For at få igangsat aktiviteter til gavn for landdistrikterne allerede i 2007 indstiller Vækstforum, at bevillingskompetence af midler til udvikling i landdistrikterne delegeres til udviklingsdirektøren i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

I Region Syddanmarks budget for 2007 er der afsat 3,31 mio. kr. til erhvervsfremme i landdistrikterne. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og eventuelt at kunne medfinansiere projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i landdistrikterne.

For at Regionsrådet kan frigive de i budgettet afsatte midler til erhvervsfremme og for at få igangsat aktiviteter til gavn for landdistrikterne allerede i 2007, indstilles det, at der sker en delegation fra Regionsrådet til udviklingsdirektøren, som vil medføre følgende: 

Vækstforums sekretariat kan indstille til udviklingsdirektøren, som kan bevilge støtte til:

 • Udvikling af projekter, der ønsker at ansøge om EU’s MÅL 2 midler eller andre puljemidler, der specielt er afsat til landdistriktsudvikling. I Region Syddanmark skal 41 % af Mål 2 midlerne komme yderområderne til gavn. Udvikling af sådanne projekter kræver en særlig indsats.
 • Medfinansiering af konsulentbistand, der kan bistå med udarbejdelse af de lokale aktionsgruppers (LAG) strategier og handleplaner.
 • Aktiviteter, f.eks. konferencer og temadage, der går på tværs af LAG’erne og kommuner.
 • Konkrete eksempelprojekter af regional interesse.

Indstilling

Vækstforum indstiller,

 • at regionsrådet bemyndiger udviklingsdirektøren til at behandle de konkrete ansøgninger om tilskud til erhvervsfremme i landdistrikterne fra en kommune eller en lokal afdelingsgruppe.

Forretningsudvalget

Indstillingen tiltrådt.

7.      Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/98

Resumé

Det regionale strategiske forskningsråd har udarbejdet et forslag til politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark, som forelægges til godkendelse. 

Samtidig foreslås det, at der afholdes en høring med deltagelse af forskere og politikere vedr. de kommende indsatsområder.

Sagsfremstilling

Det regionale strategiske forskningsråd har udarbejdet et forslag til politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark (bilag).

Arbejdet har taget udgangspunkt i forberedelsesudvalgets beslutning d. 14. december 2006 om at igangsætte organiseringen af sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark.

Sundhedsforskningen af høj kvalitet er en grundlæggende forudsætning for at sikre faglighed i diagnostik, behandling, forebyggelse, pleje og rehabilitering. Politikken foreslår en række virkemidler til styrkelse af sundhedsforskningen. Blandt andet at forskningsmiljøerne sikres adgang til støttefunktioner på højt niveau.

Endvidere sikres en grundfinansiering, så forskningen får den kontinuitet og stabilitet, der er nødvendig for at skabe resultater.

Politikken har som målsætning, at sygehusene må arbejde for at allokere midler til egen forskning, der svarer til 1 % af driftsbudgettet for sygehusene og 2 % for Odense Universitets Hospital.

Politikken skal desuden være med til at understøtte den store forskningsindsats, der foregår på sygehusene, og den skal igennem bevidste prioriteringer især sikre, at der igangsættes forskningsprojekter, der går på tværs af sygehuse og sektorer.

I politikken foreslås derfor, at der udpeges fælles indsatsområder inden for sundhedsforskningen.

Til denne proces foreslås det, at der afholdes en høring med deltagelse af forskere og politikere med henblik på at opnå konsensus om kommende indsatsområder.

Det regionale strategiske forskningsråd har udarbejdet et forslag til indsatsområder, og det indstilles derfor, at høringen afholdes den 3. december 2007 for eksempel kl. 10-13.

Til understøtning af den fælles forskningsindsats er der afsat midler fra 2008 på ca. 14 mil. Kr./år.

Disse midler anvendes via opslag inden for indsatsområderne og til udvikling og forbedring af den infrastruktur, der er nødvendig for forskningen.

Konkrete forslag til udmøntningen af midlerne vil blive forelagt regionsrådet.

Forskningsindsatsen i Region Syddanmark vil endvidere blive opgjort efter nationale og internationale metoder, og der vil blive udarbejdet et forskningsregnskab som forelægges regionsrådet en gang årligt.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark godkendes.
 • at der afholdes en høring den 3. december 2007 med deltagelse af forskere og politikere om indsatsområder for sundhedsforskningen

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 
 

8.      Udbudsproces vedrørende vaskeriydelser til de sønderjyske sygehusenheder

Sagsnr:

07/19501

Resumé

Aftalen med leverandøren af sygehusydelser til de sønderjyske sygehusenheder udløber ved årsskiftet.

I den forbindelse foreslås det, at der sker en markedsvurdering, dels gennem benchmarking og dels gennem udbud.

Sagsfremstilling

For at sikre de lavest mulige totalomkostninger i forbindelse med regionens vaskeriopgaver er det vigtigt, at opgaven med jævne mellemrum markedsvurderes, dels gennem benchmarks og dels gennem egentlig udbud.

Aftalen med De Forenede Dampvaskerier som leverandør af vaskeriydelser til de sønderjyske sygehusenheder er aftalt til at udløbe ved årsskiftet, dog med aftalt option for forlængelse. Det anbefales, at der i denne forbindelse foretages et udbud af vaskeriydelsen.

For at opnå den totaløkonomiske mest fordelagtige løsning er en forudsætning, at opgaven forud for et udbud er vurderet i forhold til bl.a. sygehusstruktur, kvalitetsstandard, logistik og leveringsforhold mv. således, at disse forhold klart kan fremgå af kravsspecifikationen.

Økonomistaben har i notat af 12. oktober 2007 udarbejdet forslag til håndtering af udbudsprocessen.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udbud af vaskeriydelserne til de sønderjyske sygehusenheder følger økonomistabens notat af 12. oktober således, at en ny leverandøraftale kan træde i kraft første halvår 2009. Forretningsudvalget forelægges konkret oplæg vedrørende udbuddet i foråret 2008.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

 

9.      Pris- og lønfremskrivning af anlæg samt tidsforskydninger af anlæg på sundhed

Sagsnr:

07/19503

Resumé

Prisudviklingen på anlægsområdet har medført en pris- og lønfremskrivning på yderligere 4,53 % i 2007. Herudover er der tidsforskydninger på en række anlægsprojekter.

På den baggrund er der udarbejdet en tilpasset investeringsoversigt for sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

På baggrund af udviklingen i byggeomkostningsindekset samt Danske Regioners skøn for 2007, er prisudviklingen på anlægsområdet vurderet til en pris- og lønfremskrivning på yderligere 4,53 % i 2007, svarende til indeks 117,6.

Det anbefales, at den manglende pris- og lønfremskrivning bliver gennemført på de enkelte anlægsprojekter i 2007.

Samlet set beløber det til 27,712 mio. kr. i 2007, endvidere 0,744 mio. kr. i 2008 på grund af en manglende pris- og lønfremskrivning af et projekt i 2008.

På hovedkontiene "Fælles formål og administration" og "Social- og specialundervisning", vil pris- og lønfremskrivning  af anlæg først blive forelagt regionsrådet i forbindelse med overførslerne, der forelægges regionsrådet den 3. december. 2007.

På grund af tidsforskydninger på anlæg, anbefales det at overføre 184,859 mio. kr. fra 2007 til 2008-2010.

Indstilling

Det indstilles,

 • at den vedlagte tilpassede investeringsoversigt for Sundhed inkl. pris- og lønfremskrivning og tidsforskydninger af projekterne godkendes.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 

10.    Anlægsprioritering på Sundhed for budget 2008 og overslagsår

Sagsnr:

07/19504

Resumé

Prioriteringen af anlægsønsker på sundhedsområdet foreslås opdelt i to runder.

Første runde behandles i denne sag, og vedrører opfyldelse af  myndighedskrav og kapacitetsproblemer.

Anden runde vil blive fremlagt når den nye sygehusstruktur og psykiatriplanen er vedtaget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den 1. oktober 2007 Budget 2008, herunder investeringsoversigt for 2008 og overslagsårene.

Sygehusledelsen og psykiatricentrene har indsendt nye anlægsønsker for budget 2008.

Idet Region Syddanmark endnu ikke har truffet afgørelse omkring valg af ny sygehusstruktur samt psykiatriplan, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at afsætte midler til en del af de indsendte anlægsønsker.

Det foreslås derfor at dele prioriteringen i to runder. Første runde forelægges nu og vedrører myndighedskrav og kapacitetsproblemer. Anden runde bliver fremlagt i 2008, når den nye sygehusstruktur og  psykiatriplanen er vedtaget.

I første runde indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb til 17 nye anlægsprojekter til en samlet udgift på 89,946 mio. kr. i 2008 og 46,067 mio. kr. i 2009 til somatik, samt afsættelse af rådighedsbeløb til  5 nye anlægsprojekter til behandlingspsykiatri til en samlet udgift på 7.550 mio. kr. i 2008 og 0,974 mio. kr. i 2009.

Der vil efterfølgende blive fremlagt sager vedrørende frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til de konkrete projekter.

På baggrund af anden sag på dagsorden vedrørende pris- og lønfremskrivning samt tidsforskydninger, har regionen et råderum på 34,881 mio. kr. i forhold til anlægsloftet i 2008 til Sundhed.

Med indarbejdelsen af de nye projekter skal der indarbejdes en tidsforskydningsramme på 62,615 mio. kr. i 2008.

Region Syddanmarks investeringsoversigt for Sundhed vil efter indarbejdelsen af de 17 nye projekter på somatikken og de 5 nye projekter på behandlingspsykiatrien fremgå af bilag 1: Oversigt efter indarbejdelsen af nye projekter. 

Indstilling

Det indstilles,

 • at der afsættes rådighedsbeløb på 89,946 mio. kr. i 2008 og 46,067 mio. kr. i 2009 (indeks 121,8), til de17 anlægsprojekter på somatikken jf. vedlagte bilag.
 • at der afsættes rådighedsbeløb på 7,550 mio. kr. i 2008 og 0,974 mio. kr. i 2009 (indeks 121,8) til de 5 anlægsprojekter til behandlingspsykiatrien jf. vedlagte bilag.
 • at der indarbejdes en tidsforskydningsramme på -62,615 mio. kr. i 2008 og 62,615 mio. kr. i 2009 med tilhørende rådighedsbeløb (indeks 121,8).

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 

11.    Odense Universitetshospital, anlægsbevilling til projektering af udsugning og køl i medicinrum

Sagsnr:

07/19282

Resumé

Der foreligger myndighedskrav om at etablere udsugning i medicnrum på Odense Universitetshospital og at temperaturen skal ligge under 25 grader i rum, hvor der opbevares medicin.

Der er tale om ca. 85 medicinrum.

Denne sag vedrører bevilling og frigivelse af midler til igangsætning af EU-udbud af rådgiverydelsen og forundersøgelser vedrørende anlægssagen.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har givet påbud om at etablere udsugning i medicinrum - hvor der håndteres medicin. 

Herudover har Lægemiddelstyrelsen stillet krav om, at temperaturen skal ligge under  25 grader i rum, hvor der opbevares medicin. Der er tale om ca. 85 medicinrum.

Odense Universitetshospital (OUH) anmoder om anlægsbevilling på 2,707 mio. kr. (indeks 121,8) samt frigivelse af rådighedsbeløb på ialt 2,707 mio. kr.  fordelt med 2,238 mio. kr. i 2008 (etape 1) og 0,469 mio. kr. i 2009  (etape 2) til projektering af anlægssagen: Etablering af udsugning og køl i medicinrum.

Projekteringen vedrører igangsætning af EU-udbud af rådgiverydelsen og forundersøgelser.

Rådighedsbeløbet i 2008 anvendes til projektering af opgaven i kernen, det vil sige højhuset i bygning 1 samt bygning 40  og  rådighedsbeløbet i 2009 anvendes til projektering af opgaven i alle øvrige bygninger.

De samlede udgifter til etableringen er vurderet til at beløbe sig til 24,096 mio. kr. (indeks 121,8).

I sundhedsstabens forslag til anlægsprioritering til budget 2008, jfr. anden sag på dagsordenen, er udgiften foreslået afsat  med 13,819 mio. kr. i 2008 og 10,277 mio. kr. i 2009. Herudover har psykiatrien afsat 0,974 mio. kr. i 2009 til deres andel af projektet.

Der vil senere - efter projekteringen - blive forelagt sag om meddelelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til selve etableringen.

Etableringen af udsugning og køl i medicinrum medfører afledte udgifter til teknisk drift svarende til knap 1,1 mio. kr. årligt. De afledte driftsudgifter afholdes af OUH indenfor egen økonomiske driftsramme. 

Indstilling

Under forudsætning af regionsrådets godkendelse sagen om forslag til anlægsprioritering 2008 for de somatiske sygehuse, jfr. anden sag på dagsordenen,  hvor dette projekt er prioriteret under OUH (myndighedskrav) indstilles det:

 • at der frigives rådighedsbeløb på 2,707 mio. kr. (indeks 121,8), fordelt med 2,238 mio. kr. i 2008 og 0,469 mio. kr. i 2009,  finansieret af rådighedsbeløb afsat til dette projekt i 2008 og 2009.
 • at der meddeles anlægsbevilling på 2,707 mio. kr. (indeks 121,8) til projektering af anlægsprojektet - Etablering af udsugning og køl i medicinrum på Odense Unisersitetshospital.
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende udbudsresultatet vedr. rådgiverydelse.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 

12.    Odense Universitetshospital - anlægsbevilling til projektering af færdiggørelse og indretning af Vestfløjen

Sagsnr:

07/13876

Resumé

Sagen vedrører en projekteringsbevilling på 6 mio. kr. til Odense Universitetshospital til  indretning af 3 etager i Vestfløjen, samt til indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområde.

Sagsfremstilling

Under forudsætning af godkendelse af prisfremskrivning af anlægsbudgettet i 2007 samt forslag til tidsforskydning fra 2007,  jfr. anden sag på dagsordenen, er der i anlægsbudgettet afsat i alt 123,893 mio. kr., til færdiggørelse og indretning af Vestfløjen på Odense Universitetshospital (OUH),  fordelt med 7 mio. kr. i 2007, 49,046 mio. kr. i 2008 og 67,847 mio. kr. i 2009.

Herudover er der i forslag til prioritering af anlægsprojekter, budget 2008, jfr. anden sag på dagsordenen,  foreslået afsat yderligere midler til færdiggørelse og indretning af  Vestfløjen med 22,372 mio. kr., indeks 121,8  samt 14 mio. kr.  i 2009  til indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområde. 

OUH søger om  anlægsbevilling på 6 mio. kr.(indeks 117,6) til projektering (rådgivning og forundersøgelser) af anlægsprojektet til færdiggørelse og indretning af Vestfløjen samt til indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområdet - som flyttes til Vestfløjen.

I forbindelse med EU-udbud af totalrådgivning til PET-byggeriet blev der indhentet tilbudspris på indretning af etagerne m.v. i Vestfløjen. Prisen blev tilbudt i form af en option.

OUH har valgt at aktivere optionen med henblik på totalrådgivning på indretning af Vestfløjen mv.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der frigives rådighedsbeløb i 2007 på 6 mio. kr.  (indeks 117,6) til projektering af færdiggørelse og indretning af Vestfløjen samt indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområde,  finansieret af rådighedsbeløb afsat til anlægsprojektet i 2007 på 7 mio. kr.
 • at der meddeles anlægsbevilling på 6 mio. kr. (indeks 117,6) til projektering af færdiggørelse og indretning af Vestfløjen samt indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområde.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 

13.    Anskaffelse af 8. accelerator på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

07/19384

Resumé

Odense Universitetshospital skal anskaffe sin 8. accelerator til til brug for strålebehandling af kræftpatienter. 

Acceleratoren anskaffes med henblik på i højere omfang at imødekomme de fortsat skærpede krav til strålebehandling af patienter, bl.a. de skærpede ventetidskrav.

Acceleratoren skal installeres i den igangværende opførelse af udvidelse af strålekælderen på OUH og forventes at skulle installeres ultimo 2008.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte i juni 2006 Fyns Amt lånedispensation i medfør af lånebekendtgørelsens § 17 på 17,4 mio. kr. til nyanskaffelse af 8. accelerator til brug for strålebehandling af kræftpatienter.

Lånedispensationen ville sammenholdt med amtets 50 pct. låneadgang på sygehusområdet muliggøre 100 pct. lånefinansiering af investeringerne på 34,8 mio. kr. (indeks 107,4), hvor halvdelen vedrører selve bygningsarbejdet i forbindelse med acceleratoren.

Omregnet til budget 2007-niveau svarer dette til i alt 35,948 mio. kr. (indeks 112,5).

Efterfølgende overførtes lånedispensationen til Region Syddanmark, jævnfør brev af 7. november 2006 til Region Syddanmark.

På regionsrådsmødet den 7. maj 2007 fik Odense Universitetshospital bevilget 17,871 mio. kr. (indeks 112,5) af låneoptagelsen til medfinansiering af bygningen af en ny strålekælder (acceleratorrum 7, 8 og 9 samt råhus til acceleratorrum 10), som er planlagt færdig i 2009.

Der resterer derfor 18,077 mio. kr. (indeks 112,5)  svarende til 19,572 mio. kr. i 2008-priser (indeks 121,8) af låneoptagelsen til anskaffelse af den 8. accelerator.

Rummet til accelerator 8 afleveres ultimo 2008 og er klar til den kliniske drift i maj 2009. Sagen skal i EU-udbud, og OUH har derfor behov for, at der startes et udbud vedr. anskaffelsen af acceleratoren allerede sidst i 2007.

Rådighedsbeløbene fordeles med 60% (kontrakt og levering) svarende til 11,743 mio. kr. i 2008 (indeks 121,8) og 40% (afleveringsforretning) svarende til 7,829 mio. kr. i 2009 (indeks 121,8).

Indstilling

Det indstilles,

 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 19,572 mio. kr. fordelt med 11,743 mio. kr. i 2008 og 7,829 mio. kr. i 2009 (alle beløb i indeks 121,8).
 • at finansieringen sker via låneoptagelse fra 2006-kræftpuljen.
 • at udbudsforretningen for accelerator 8 på OUH iværksættes.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 

14.    Udvidelse af bygning A8 med faciliteter i forbindelse med strålebehandling, Vejle Sygehus

Sagsnr:

07/4332

Resumé

Til brug for strålebehandling af kræftpatienter har Vejle Sygehus tidligere fået bevilget midler til nybygning af en strålekælder (acceleratorrum 5 og 6) samt indkøb af accelerator / strålekanon 5.

Vejle Sygehus har nu udarbejdet et byggeprogram for opførelse af undersøgelsesrum og kontorer i forbindelse med strålebehandling, som foreslås bygget ovenpå strålekælderen.

Overslagsprisen er 12 mio. kr., og Vejle Sygehus ansøger om godkendelse af byggeprogram og tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I 2006 ansøgte Vejle Amt / Vejle Sygehus om lånefinansiering af anlægsudgifter på 53,683 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets kræftlånepulje 2006 (lånepulje til strålekanoner 2006) til finansiering af nybygning af to acceleratorrum (5. og 6. rum) i strålekælder (A8) og indkøb af 5. accelerator.

Vejle Amt / Vejle Sygehus blev bevilget lånedispensation på 53,683 mio. kr. til projektet.

Da byggeriet og anskaffelsen af acceleratoren ikke kunne nås iværksat i 2006, blev lånedispensationen overført til Region Syddanmark. Region Syddanmark har hjemtaget lånet.   

På regionsrådsmødet den 16. april 2007 blev det besluttet at meddele anlægsbevilling på 50,925 mio. kr. til Vejle Sygehus til nybygning af strålekælderen (5. og 6. acceleratorrum) og indkøb af 5. accelerator. Det vil sige, at der er et restbeløb på 2,758 mio. kr., der endnu ikke er meddelt anlægsbevilling til.

Restbeløbet svarer til 3,085 mio. kr. i 2008-prisniveau (indeks 121,8). Byggesagen (strålekælderen A8) er i øjeblikket i udbud, og licitationsresultatet forventes forelagt Regionsrådet den 3. december 2007. 5. accelerator er bestilt, og det viste sig, at prisen blev lavere end først anslået.

Det betyder, at Vejle Sygehus forventer et restbeløb indenfor den meddelte anlægsbevilling på 50,925 mio. kr.  

Vejle Sygehus har nu udarbejdet et byggeprogram / dispositionsforslag for opførelse af undersøgelsesrum og kontorer i forbindelse med strålebehandlingen af kræftpatienter.

Faciliteterne foreslås bygget ovenpå strålekælderen som to ekstra etager (A810 og A820). Overslagsprisen er 12 mio. kr. (indeks 117,6). 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har afsat en lånepulje i 2007 til anskaffelse af scannere og strålekanoner (også omtalt som kræftlånepulje 2007). Heraf er Region Syddanmark tildelt 43 mio. kr., og lånet er hjemtaget.

Fordelingen af lånepuljen mellem sygehusene er drøftet mellem sundhedsdirektionen og sygehusledelserne i juni 2007 herunder, at Vejle Sygehus´ nybygning af to etager ovenpå strålekælderen til undersøgelsesrum mv. foreslås finansieret af lånepuljen med 7,825 mio. kr. svarende til 8,472 mio. kr. i 2008-prisniveau (indeks 121,8).

Vejle Sygehus ansøger om, at byggeprogrammet / dispositionsforslag godkendes, og at der meddeles tillæg på 11,557 mio. kr. (indeks 121,8) til anlægsbevillingen givet den 16. april 2007.

Tillægget foreslås finansieret ved restbeløbet på 3,085 mio. kr. fra kræftlånepulje 2006 og 8,472 mio. kr. fra kræftlånepulje 2007.

Den resterende finansiering af de ekstra to etager ovenpå strålekælderen kan ifølge Vejle Sygehus findes indenfor eksisterende rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 50,925 mio. kr. fra den 16. april 2007.

Tillæg til rådighedsbeløb skal fordeles med 4,168 mio. kr. (indeks 121,8) i 2008 og 7,389 mio. kr. (indeks 121,8) i 2009.  

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at godkende byggeprogram / dispositionsforslag til nybygning af A810 og A820 til undersøgelses- og kontorfaciliteter i forbindelse med strålebehandlingen på Vejle Sygehus.
 • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling "Etablering af 5. og 6. acceleratorrum og indkøb af 5. accelerator" på Vejle Sygehus på 11,557 mio. kr. (indeks 121,8) til opførelse af undersøgelsesrum mv., så den samlede anlægsbevilling bliver 62,482 mio. kr.
 • at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 11,557 mio. kr., som finansieres dels ved 8,472 mio. kr. via låntagning fra kræftlånepulje 2007 og dels ved 3,085 mio. kr. via låntagning fra kræftlånepulje 2006.
 • at der frigives rådighedsbeløb på 11,557 mio. kr. fordelt med 4,168 mio. kr. (indeks 121,8) i 2008 og 7,389 mio. kr. (indeks 121,8) i 2009 til byggeprojektet.  

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 

15.    Etablering af tandlægevagt i den jyske del af regionen

Sagsnr:

07/3254

Resumé

Da tandlægerne i den jyske del af regionen ikke ønsker at videreføre deres vagtordninger, foreslås det, at regionen organiserer et tilbud om tandlægevagt under regionstandplejen i Esbjerg i lighed med den ordning, der fungerer i Odense.

Sagsfremstilling

I den jyske del af regionen varetager de praktiserende tandlæger i de 3 tidligere amter tandlægevagten på skift fra egne klinikker. Vagten holdes et par timer på lørdage, søn- og helligdage.

Regionen honorerer de vagthavende tandlæger for at stå til rådighed i vagttiden.

Tandlægerne ønsker nu ikke længere at deltage i disse vagtordninger.

Det foreslås derfor, at regionstandplejen organiserer et tilbud om tandlægevagt på regionstandklinikken i Esbjerg, og at vagten drives efter de samme principper som i den fynske del af regionen.

Her finder vagten sted på regionstandklinikken i Odense, der er åben for henvendelser 3 timer på lørdage, søn- og helligdage.

Vagten drives i henhold til landsoverenskomsten med de praktiserende tandlæger og varetages af ansatte tandlæger og klinikassistenter med lederen af regionstandplejen som ansvarlig i forhold til overenskomsten. 

Set i forhold til, at vagten i gennemsnit opsøges af 8 personer pr. vagt i den jyske del af regionen og 5 i den fynske del, vurderes det, at en tandlægevagt med to faste vagtsteder i regionen - hhv. i Odense og Esbjerg - vil være servicemæssigt forsvarlig og samtidig effektiv i forhold til udnyttelsen af de personalemæssige ressourcer.

Alle opkald vil gå til klinikken i Odense, hvor en klinikassistent orienterer om, hvor og hvornår behandling kan tilbydes og om vilkårene for behandling. Samtidig vil en tandlæge kunne spørges til råds, hvis der er behov for det. 

Den nye organisering ventes at kunne være på plads den 1. april 2008. Tandlægerne viderefører de eksisterende ordninger til udgangen af marts 2008.  

En tandlægevagt under regionstandplejen forventes at kunne drives for netto 0,625 mio. kr. årligt. Dette vil således være budgettet for tandlægevagten for den jyske del af  regionen.

Udgiften hertil kan finansieres ved en overførsel fra sygesikringsbudgettet, idet de nuværende årlige driftsudgifter til de jyske vagtordninger forventes at ligge på minimum samme beløb. 

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at den foreslåede organisering af tandlægevagten i den jyske del af regionen gennemføres.
 • at den i bilaget nævnte budgetoverførsel fra praksisområdet til regionstandplejen gennemføres

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 

16.    Resultatkontrakt for Bruxelles-foreningen

Sagsnr:

07/5310

Resumé

Vækstforum indstiller, at regionsrådet godkender resultatkontrakten mellem Vækstforum/ Region Syddanmark og foreningen "EU og Internationalt Arbejde i Syddanmark" for 2007 og 2008.

Sagsfremstilling

Vækstforum anbefalede på sit møde i juni 2007 regionsrådet, at den resterende del af det bevilgede kontante beløb på i alt 1.357.000 kr. frigives til foreningen EU og Internationalt arbejde i Syddanmark.

Foreningen har til formål at danne rammen om et fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles.

Kontoret skal understøtte implementeringen af kommunale og regionale strategier inden for en række områder, bl.a. innovation, vidensdeling, etablering og udvikling af nye virksomheder og udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Bevillingen forudsatte, at der til Vækstforums møde den 11. september 2007 blev forelagt en resultatkontrakt om de serviceydelser, foreningen tilbyder til regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for erhvervsudviklingsområdet.

Denne resultatkontrakt foreligger nu og vedlægges som bilag.

Vækstforum indstiller, at regionsrådet godkender resultatkontrakten.

Indstilling

Vækstforum indstiller,

 • at regionsrådet godkender vedlagte resultatkontrakt.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 

17.    Ansøgning om tilskud til Vadehavsfestival 2008

Sagsnr:

07/19044

Sagsfremstilling

Kulturaftale Vadehavet har indsendt en ansøgning til Region Syddanmark, hvor de søger om et tilskud på 500.000 kr. til støtte af en Vadehavsfestival i 2008.

Kulturaftale Vadehavet, et samarbejde mellem Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner, har indgået en kulturaftale med Kulturministeriet, der omfatter en række forskellige tiltag.

Et af disse er etableringen af en tilbagevendende kulturfestival baseret på innovativ samtidskunst: "Vadehavsfestivalen Springflod". Festivalen afholdes første gang i august 2008 og samtidig med planlægningen af denne festival, arbejdes der på at udvikle og etablere en permanent festivalorganisation.

Projektet skal styrke, udvikle og synliggøre Vadehavsregionens særlige kulturarv, natur og identitet. Der sigtes mod at udvikle festivalen til en international festival, der også skal omfatte den tyske og hollandske del af Vadehavsområdet.

Dette er indledt, idet et af tiltagene under festivalen er blevet til i samarbejde med 2 hollandske kunstnere, der også bliver koordinatorer for dette tiltag.

Det er målsætningen i initiativet, at festivalen udvikler sig til et kulturelt fyrtårn, der kan vække international opmærksomhed.

Udover at præsentere ny og spændende eksperimenterende kunst og kultur med kunstnere fra ind- og udland, skal festivalen synliggøre og markedsføre områdets etablerede kulturinstitutioner, festivaler m.v.

Det er også tanken, at Vadehavsfestivalen skal være identitetsskabende for folk bosiddende i Vadehavsområdet, idet Vadehavets særegne natur og kulturhistorie er omdrejningspunktet for de medvirkende kunstnernes inspiration og skaben.

Ansøger forventer, at Vadehavsfestivalen kan være med til at tiltrække turister samt på sigt øge bosætning, vækst og beskæftigelse i området.

Budget
Det samlede budget for Vadehavsfestivalen er på 2.300.000 kr. og der ansøges om 500.000 kr. fra Region Syddanmark.

Egenfinansieringen beløber sig til 370.000 kr. fra Kulturaftalekommunerne samt 370.000 kr. fra Kulturministeriet.

Hvis Region Syddanmark imødekommer ansøgningen vil kommunerne i Kulturaftale Vadehavet efterfølgende søge Kulturministeriets bidrag øget via midler fra den pulje, der har erstattet Provinspuljen og som kan søges af kommunerne i forbindelse med kulturaftalerne.

Dertil kommer, at man er i færd med at søge midler fra diverse fonde, landdistriktsmidler m.v.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik drøfter sagen på sit møde den 23. oktober 2007. Bemærkninger herfra vil foreligge til forretningsudvalgets møde.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der bevilges et tilskud på 500.000 kr til Vadehavsfestivalen Springflod i august 2008 fra Region Syddanmarks midler på kulturområdet.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet med den præcisering, at tilskuddet tildeles som et engangsbeløb.

Procedurerne for ansøgninger på kulturområdet forelægges snarest forretningsudvalget til orientering.

Bilag

 

18.    Godkendelse af ændret vedtægt for Sydtrafik

Sagsnr:

07/17271

Resumé

Repræsentantskabet for Sydtrafik har godkendt en ændret vedtægt for Sydtrafik.

Vedtægtsændringen drejer sig dels om beskrivelse af trafikselskabets opgaver i forbindelse med privatbanen (Vestbanen) og dels om udpegning af suppleanter til bestyrelsesmedlemmerne.

Sagsfremstilling

Vedtægten for Sydtrafik blev godkendt af regionsrådet den 20. december 2006, hvorefter Sydtrafik anmodede om Trafikstyrelsens godkendelse.

Trafikstyrelsen gav godkendelse på betingelse af, at §7 om privatbaner udgik, og at § 16 om suppleantsvalg blev ændret.

Bestyrelsen for Sydtrafik henvendte sig på denne baggrund til Trafikstyrelsen med krav om, at også privatbanen skulle fremgå af vedtægten som en del at trafikselskabets opgaver.

Man bad desuden om en løsning mht. valg af suppleanter for kommunalbestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, så disse også kan vælges blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet.

Trafikstyrelsen har efterfølgende efterkommet trafikselskabets ønsker. Vedtægten er derefter ændret på disse 2 punkter. Det drejer sig om §§ 7 og 16.

Sagen vil blive drøftet på møde den 25. oktober i det særlige udvalg vedr. trafik og miljø. Evt. bemærkninger fra udvalget vil foreligge på regionsrådets møde den 5. november.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet

 • at godkende den ændrede vedtægt for Sydtrafik.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 

19.    Udpegning af medlemmer til lokale aktionsgrupper (fiskeriområdet) og bemyndigelse af administrationen til at godkende lokale udviklingsstrategier

Sagsnr:

07/8324

Resumé

Regionsrådet skal udpege medlemmer samt suppleanter til lokale aktionsgrupper (LAGs) på fiskeriområdet i hhv. Vestjylland og på Fyn.

Herudover anmodes om, at direktøren for Regional Udvikling bemyndiges til at godkende at LAG´enes udviklingsstrategier er i overensstemmelse med den Regionale Udviklingsplan.

Sagsfremstilling

Fødevareministeren har i juni 2007 udarbejdet en bekendtgørelse om oprettelse og drift af Lokale Aktionsgrupper (LAG) efter fiskerudviklingsprogrammet for perioden 2007 – 2013. Regionsrådet har tidligere på sit møde den 4. juni 2007 udpeget repræsentanter til bestyrelserne i lokale aktionsgrupper efter landdistriktsprogrammet.

 • En lokal aktionsgruppe (LAG) er et partnerskab mellem lokale myndigheder, foreninger og borgere med det formål at bidrage til en udviklingsstrategi. Gennem partnerskabet tilstræbes en bottom-up proces.
 • En LAG er en forening med egne vedtægter og bestyrelse.
 • Fiskeriudviklingsloven giver fødevareministeren mulighed for at yde tilskud til foranstaltninger vedrørende LAG, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.
 • LAG-bestyrelsen udarbejder en udviklingsstrategi og arbejder for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af de mål, som er fastsat i den lokale udviklingsstrategi.
 • Interessenter, der ønsker at oprette en LAG, skal inden 3. september 2007 fremsende begrundet ansøgning om forhåndsgodkendelse til Direktoratet for Fødevareerhverv.

I den lokale aktionsgruppe "Fiskeriområdet Vestjylland" indgår 11 kommuner fordelt på 2 regioner. Kommunerne i Syddanmark er Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen.

I den Lokale Fiskeri Aktionsgruppe Fyn indgår Middelfart, Nordfyn, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg og Kerteminde kommuner samt Odense kommunes areal.

Odense kommune er ikke deltager, da kommunen ikke finder, at den opfylder EU-forordningens krav.

EU-kommissionen har oplyst til Direktoratet for Fødevareerhverv, at Odense kan indgå i en samlet fiske-LAG på Fyn, da det vil give geografisk mening, hvis Odense er med - især fordi der er personer tilknyttet fiskerisektoren i Odense.

Èt medlem af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe kan forlods udpeges af regionsrådet og det regionale vækstforum i forening.

Vækstforum har d. 14. juni 2007 besluttet at indstille til regionsrådet at udpege medlemmer til de lokale aktionsgrupper.

Lokale udviklingsstrategier 
Regionsrådet skal inden for en frist på 14 dage godkende, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med den Regionale UdviklingsPlan under udarbejdelse.

Tilsvarende gælder for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet. De lokale aktionsgruppers forslag til strategi skal være indsendt til Fødevareministeriet til godkendelse inden 4. februar 2008.

Indstilling

Det indstilles,

 • at regionsrådet udpeger ét bestyrelsesmedlem og én suppleant til Fiskeriområdet Vestjylland (LAG).
 • at regionsrådet udpeger ét bestyrelsesmedlem og én suppleant til den Lokale Fiskeri Aktionsgruppe Fyn.
 • at regionsrådet bemyndiger direktøren for Regional Udvikling til  - inden for den korte tidsfrist -  at udfærdige en vurdering af, om LAG’enes udviklingsstrategi er i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan under udarbejdelse for Region Syddanmark.
  Regional Udvikling vil udarbejde en opsamling af de indsendte strategier og fremsende denne til regionsrådet efter 4. februar 2008.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

20.    Besøg til Region Syddanmarks samarbejdsregion Malopolska i Polen.

Sagsnr:

07/19458

Resumé

Formålet med besøget til Malopolska-regionen i Polen er at underskrive en ny samarbejdsaftale mellem denne og Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

I juni i år besluttede regionsrådet at fortsætte en tidligere samarbejdsaftale mellem Malopolska i Polen og det tidligere Fyns Amt. Aftalen blev første gang underskrevet i 1991 og fortsatte efter den polske kommunalreform i 1998.

Det to dages besøgsprogram (se bilag) skal introducere politikere og administrativt personale til regionens nye samarbejdspartnere, deres kultur, historie og traditioner.

Endelig vil konkrete fremtidige samarbejdsprojekter blive diskuteret.

Deltagerne i turen vil være 7 medlemmer fra det særlige udvalg for erhverv og internationale forhold og 3 fra administrationen. Der regnes med et budgettet for turen på i alt ca. 36.000 kr., svarende til 3.600 kr. pr. deltager.

Som optakt til det nye samarbejde, har Malopolska-regionen inviteret formanden for Region Syddanmark, Carl Holst og det særlige udvalg for erhverv og internationale forhold til Krakow for at underskrive samarbejdsaftalen.

Der foreligger på nuværende tidspunkt en række idéer og forslag, som vil danne udgangspunkt for diskussionen om fremtidige samarbejdsprojekter på styregruppemødet under besøget.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at godkende program, budget og deltagerkreds for besøget til Malopolska-regionen.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Kent Kirk og Bent Bechmann kunne ikke gå ind for indstillingen.

Efter besøget forelægges en afrapportering sammen med en orientering om de lovmæssige rammer for regionens internationale samarbejde.

Bilag

 

21.    Værgebeskikkelse i sterilisationssager

Sagsnr:

07/1937

Sagsfremstilling

Samrådet for abort og sterilisation kan tillade sterilisation efter indstilling fra en særligt beskikket værge.

Dette gælder i sager med ansøgning om sterilisation af personer under 18 år, personer som ikke vil kunne forstå baggrunden for det (åndssvage), eller hvor det er betænkeligt at gøre det uden værge.

Det samme gælder for abortsager, men det er typisk i sterilisationssager, problemet opstår.

Det er Statsforvaltningen, der beskikker disse værger efter anmodning fra en nærmere bestemt personkreds (Værgemålslovens § 16) I blandt denne personkreds er nævnt Regionsrådet.

Da det ikke er hensigtsmæssigt, at regionsrådet skal tage stilling til hver enkelt anmodning om værgebeskikkelse, bl.a. fordi dette i praksis forsinker sagsbehandlingen, foreslås det at regionsrådet delegerer kompetencen til sundhedsdirektøren.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at bemyndige sundhedsdirektøren i Region Syddanmark, eller den han måtte udpege til det, til på Regionsrådets vegne at anmode Statsforvaltning Syddanmark om beskikkelser af særlige værger, hvor det er nødvendigt i sterilisations- og abortsager, jfr. Sundhedslovens regler herom i kapitlerne 28 og 32, jfr. Værgemålslovens § 16 stk. 1.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

 

22.    Bemyndigelse til ansættelse af ny direktør for regional udvikling

Sagsnr:

07/19404

Resumé

Det foreslåes at regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at træffe beslutning om ansættelse af den nye direktør for regional udvikling.

Dette med henblik på, at den nye direktør kan tiltræde stillingen hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Den hidtidige direktør for regional udvikling Kjeld Zacho Jørgensen er ansat som administrerende direktør.

Stillingen som direktør for regional udvikling er opslået med ansøgningsfrist den 22. oktober.

Direktøren for regional udvikling er medlem af direktionen, og ansættelseskompetencen ligger derfor i regionsrådet.

Regionsrådet kan træffe beslutning om ansættelsen på sit møde den 3. december. Den valgte ansøger kan dermed først opsige sin stilling ved udgangen af december.

For at sikre, at den nye direktør tiltræder hurtigst muligt, foreslås, at regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at træffe beslutning om ansættelse på sit møde den 21. november, idet den nye direktør så vil kunne tiltræde en måned tidligere.

Ansættelsesprocessen følger i øvrigt samme skabelon som den, der blev anvendt ved ansættelse af psykiatridirektør.

Ansættelsesudvalget består af regionsrådets formandsskab, idet Karsten Uno Petersen dog deltager i stedet for Poul-Erik Svendsen, direktionen, en afdelingschef, en medarbejderrepræsentant for området samt næstformanden i hovedudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 • at forretningsudvalget bemyndiges til at ansætte ny direktør for regional udvikling.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

23.    Ligestillingsredegørelse

Sagsnr:

07/6659

Resumé

Regionsrådet skal hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal vedtages af regionsrådet i et møde.

I Region Syddanmark er igangsat et mangfoldighedsprojekt, som bl.a. har til formål at fremme rekruttering af medarbejdere med anden etnisk baggrund.

Kønsligestilling indgår i arbejdet med udarbejdelse af personalepolitikker for regionen.

Sagsfremstilling

Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som skal offentliggøres for deres borgere og sendes til ligestillingsministeren.

Redegørelsen skal vedtages af regionsrådet i et møde.

Grundlæggende siger loven, at offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

På hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk kan kommuner og regioner udarbejde og indberette ligestillingsredegørelser elektronisk ved hjælp af et fælles spørgeskema.

Når alle kommuner og regioner den 1. november 2007 har indberettet deres redegørelser, er det muligt at sammenligne sig med andre kommuner og regioner inden for en række indikatorer, ligesom de mange konkrete eksempler og erfaringer kan give inspiration til det fremtidige ligestillingsarbejde.

I ligestillingsredegørelsen spørges der til, om regionen i ligestillings- eller personalepolitikken arbejder med at skabe lige muligheder for alle eller en mangfoldig arbejdsplads.

Regionen har i marts 2007 igangsat Projekt Mangfoldighed, som afsluttes i januar 2008.

Formålet med projektet er:

 • at skabe information og engagement i arbejdet med mangfoldighed på arbejdspladserne i Region Syddanmark.
 • at fremme rekruttering af medarbejdere med anden etnisk baggrund, handicap m.v.
 • at skabe et netværkssamarbejde omkring arbejdet med mangfoldighed på arbejdspladsen.

Samtlige målgrupper i forbindelse med det europæiske år for lige muligheder for alle er omfattet af projektet.

Generelt har der her i regionens første leveår ikke været noget stærkt fokus på at få gjort en særlig indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

På personaleområdet er udarbejdelsen af personalepolitikker imidlertid igangsat, og tanker omkring kønsligestilling indgår i dette arbejde.

Ligestillingsredegørelsen forelægges til politisk behandling i regionsrådet den 5. november 2007.

Da indberetningen til ligestillingsministeren skal ske senest den 1. november 2007, vil den for Region Syddanmarks vedkommende ske med forbehold for regionsrådets bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • at godkende den udarbejdede ligestillingsredegørelse.

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag

 

24.    Genforsikring af tjenestemænd

Sagsnr:

07/1829

Resumé

Forretningsudvalget orienteres om koncernledelsens beslutninger vedr. varetagelsen af pensionsforpligtelsen over for tjenestemænd.

Sagsfremstilling

Som det eneste af de tidligere amter, der nu udgør Region Syddanmark, indgik Vejle Amt overenskomst med Kommunernes Pensionsforsikring (nu Sampension) om pensionering af tjenestemænd. Enhver tjenestemand, der er ansat efter 1. september 1991, er indmeldt til forsikring efter de gældende policeregler.

Overenskomsten er p.t. ikke sagt op. Det kan ifølge dens § 9 ske med et års varsel til en 1. januar.

Ingen af de øvrige syddanske amter havde forsikret tjenestemandspensionsforpligtelsen.

Sønderjyllands Amt indhentede i 2002 tilbud på genforsikring af aktive tjenestemænd. En beregning viste, at såfremt alle aktive tjenestemænd skulle genforsikres, ville en bruttopræmie uden tilskud andrage godt 164 mio. kr. årligt.

Selv om man valgte at genforsikre, skulle pensionsindbetalingerne fortsat administreres af amtet, hvortil kom, at selskabet beregnede sig et omkostningstillæg på 8,2 mio. kr. årligt til administration (under forudsætning af den anførte årlige præmie).

På dette grundlag besluttede Sønderjyllands Amt, at aktive tjenestemænd ikke skulle genforsikres, og at pensionsforpligtelsen i forhold til nye tjenestemænd skulle bibeholdes i amtet.

Med hensyn til varetagelsen af  pensionsforpligtelsen over for tjenestemænd i Region Syddanmark har koncernledelsen på denne baggrund besluttet:

 • at aktive tjenestemænd ikke genforsikres.
 • at pensionsforpligtelsen for nye tjenestemænd varetages af Region Syddanmark.
 • at aftalen mellem det daværende Vejle Amt og Kommunernes Pensionsforsikring opsiges.
 • at der årligt laves en beregning af det forventede udestående til tjenestemandspension. 

Indstilling

Til efterretning.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

25.    Forslag til mødekalender for forretningsudvalgsmøder 2008

Sagsnr:

07/7729

Sagsfremstilling

Der foreslås afholdt følgende møder i forretningsudvalget 2008 jvf. vedlagte bilag.

Januar 16. 30. x
Februar 6. 27. x
Marts 12. 26. x
April 8.(tirsdag) x
Maj 14. 28. x
Juni 11. 25. x
Juli x x x
August 13. 27. x
September 17. x x
Oktober 1. 8. 29.
November 12. x x
December 3. 17. x

Alle dage kl. 15.00

Forretningsudvalg

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • 25a: Mødekalender 2008. Forslag til forretningsudvalgets møder.

 

Lukket dagsorden

1.      Ambulanceudbud i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/278

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

2.      Udbud af den siddende patientbefordring

Sagsnr:

07/13842

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

3.      Kapacitet på speciallægeområdet

Sagsnr:

07/17842

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

4.      Benyttelse af Falck Rehab Varde

Sagsnr:

07/1978

Forretningsudvalget

Til drøftelse.

5.      Arealoverførsel ved Middelfart Sygehus

Sagsnr:

07/18832

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

6.      Udstykning og salg af areal ved Varde Sygehus

Sagsnr:

07/5236

Forretningsudvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

 

Siden er sidst opdateret 24-10-2007.
Kontakt Region Syddanmark


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring