Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Referat 25-10-2007 - Regional trafik og miljø

Mødedato
25-10-2007 kl. 10:00

Mødested
Mødeværelse 1

Medlemmer
Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild, William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

Endvidere deltog
Anna Marie Rasmussen, Jakob Weber og Jonas Svane Jakobsen.

Sags nr.

 1. Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening
 2. Ændret vedtægt for Sydtrafik
 3. Fællesmøde om trafik og infrastruktur
 4. Næste møde
 5. Eventuelt

 

1.      Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Sagsnr:

07/6334

Resumé

I 2007 har Jordforureningsafdelingen igangsat en proces med henblik på at opstille en strategi for Region Syddanmarks indsats over for jordforurening i 2008 og fremover. Strategien skal modsvare de udfordringer, der er på området, og afspejle den nye myndighedsstruktur og geografi, som er et resultat af strukturreformen.

Regionsrådet havde den 7. maj 2007 en indledende drøftelse af den overordnede prioritering. Jordforureningsafdelingen fremlægger hermed et forslag til en strategi for den fremtidige indsats.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har hovedansvaret for indsatsen over for "herreløse" jordforureninger i regionen. Regionen skal finde, undersøge og gennemføre en indsats over for forureninger, der truer menneskers sundhed og grundvandet. Opgaven er omfattende, der er mange forurenede lokaliteter, og der er mange ofte modsatrettede hensyn at varetage. Opgaven er desuden forbundet med store økonomiske konsekvenser og sundhedsmæssige risici.

Regionen skal tilrettelægge og prioritere opgaverne, så de løses effektivt og i en rækkefølge, der giver den størst mulige miljø- og sundhedsmæssige effekt.

Strategien er udmøntet i mål på følgende fem områder: 

 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen
 2. Mindske sundhedsrisikoen
 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats
 4. Effektivitet og udvikling
 5. Åbenhed, service og dialog

Hovedprincipperne i strategien er:

Indsatsen over for grundvandstruende forureninger i grundvandsindsatsområderne har højeste prioritet.

 • Indsatsen over for aktuelle indeklimaproblemer på boliggrunde prioriteres højt.
 • I særlige tilfælde prioriteres indsatsen over for jordforurening med kontaktrisiko, hvor stoffernes farlighed og koncentration giver en uacceptabel risiko.
 • Kortlægningen af muligt forurenede arealer gennemføres i samme rækkefølge og om muligt i samme takt som grundvandskortlægningen.
 • Screening af jordforurening på børneinstitutioner i ældre bykerner afsluttes i 2008-2011.
 • Kortlægningen af forurening fra renserier, der kan udgøre en risiko for grundvandet og indeklimaet i boliger, afsluttes i 2008.
 • Videregående undersøgelser og indsats prioriteres på baggrund af grundvandets sårbarhed og den trussel, de forurenede arealer udgør.
 • Indsatsen koordineres med indsatsplanerne for grundvandet og de fremtidige vandplaner.
 • Udarbejde en særskilt udviklingsstrategi i 2008.
 • Udbygge mulighederne for at finde relevant information på regionens hjemmeside.
 • I 2008 udarbejde en særskilt kommunikationsstrategi for jordforureningsområdet.

Jordforureningsafdelingen har regnet på en række scenarier for implementering af strategien. Det forudsættes, at der skal findes og vurderes yderligere ca. 10.000 muligt forurenede arealer, og at en del af dette arbejde skal være afsluttet i 2010, idet regionen har overtaget en del foreløbigt historisk materiale fra de tidligere amter.

Den samlede opgave løses inden for områdets nuværende ressourcer og omfatter kortlægning, undersøgelser og indsats over for de nævnte ca. 10.000 muligt forurenede arealer og de ca. 6.000 allerede kortlagte arealer i regionen. Totalt anslås udgifterne inkl. personale til den samlede opgave at løbe op i 2,5 mia. kr. (2007-priser), inden opgaven er afsluttet i 2065.

Med det foreslåede scenarium vil kortlægningen af muligt forurenede arealer kunne gennemføres i takt med grundvandskortlægningen, og den første del af kortlægnings-opgaven (på mistankeniveau) vil samlet set være tilendebragt i løbet af 2015. De efterfølgende kortlægningsundersøgelser afsluttes i 2029, mens videregående undersøgelser og indsats vil være afsluttet i 2058 og 2065.

Høring og videre proces

I forlængelse af udvalgets behandling af forslaget til strategi på jordforureningsområdet sendes forslaget i høring hos statens miljøcentre, kommunerne, vandværksforeningerne og embedslægeinstitutionen. Desuden indbydes disse interessenter til et høringsmøde med henblik på en drøftelse af strategiplanens indhold og konsekvenser.

Efter behandling af eventuelle høringssvar fremlægges strategiplanen til politisk behandling.

Strategiplanen udmøntes for 2008 i en arbejdsplan, som fremlægges for udvalget og regionsrådet i forlængelse af strategiplanen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At strategiplanen drøftes.
 • At udvalget anbefaler, at strategiplanen godkendes i forretningsvalget og herefter i regionsrådet og efterfølgende udsendes i høring.

Udvalget

Afdelingschef Jakob Weber fra afdelingen for jordforurening gennemgik udkastet til Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening, herunder strategiens områder, hovedprincipper samt tidsplan for det videre forløb. Plancher vedlægges referatet.

Udvalget drøftede herefter strategien og pegede bl.a. på vigtigheden af, at flere forespørgsler vedr. jordforurening i fremtiden skal kunne håndteres via web-baseret selvbetjening.

Udvalget fremhævede endvidere behovet for sammenhæng mellem registrering og oprydning af forurening.

Udvalget anbefaler, at strategiplanen godkendes i forretningsudvalget og regionsrådet og efterfølgende udsendes i høring.

Bilag:

2.      Ændret vedtægt for Sydtrafik

Sagsnr:

07/17271

Resumé

Repræsentantskabet for Sydtrafik har den 10. september 2007 godkendt ændret vedtægt for Sydtrafik.

Vedtægtsændringen drejer sig dels om beskrivelse af trafikselskabets opgaver i forbindelse med privatbanen (Vestbanen) og dels om udpegning af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.

Sagsfremstilling

Vedtægten for Sydtrafik blev godkendt af regionsrådet den 20. december 2006, hvorefter Sydtrafik anmodede om Trafikstyrelsens godkendelse. Trafikstyrelsen gav godkendelse på betingelse af, at § 7 om privatbanen udgik, og at § 16 om suppleantsvalg blev ændret.

Bestyrelsen for Sydtrafik henvendte sig på denne baggrund til Trafikstyrelsen med krav om, at også privatbanen skulle fremgå af vedtægten som en del af trafikselskabets opgaver.

Man bad desuden om en løsning mht. valg af suppleanter for kommunalbestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, så disse også kan vælges blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet.

Trafikstyrelsen har efterfølgende efterkommet trafikselskabets ønske. Vedtægten er derefter ændret på disse 2 punkter. Det drejer sig om §§ 7 og 16.

Sagen behandles i forretningsudvalget den 24. oktober med henblik på godkendelse i regionsrådet den 5. november 2007.

Eventuelle bemærkninger fra det særlige udvalg for trafik og miljø vil blive forelagt for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget drøfter forslag til ændret vedtægt for Sydtrafik med henblik på bemærkninger, som skal forelægges regionsrådet.

Udvalget

Udvalget drøftede forslaget til ændret vedtægt for Sydtrafik.

Bilag:

3.      Fællesmøde om trafik og infrastruktur

Sagsnr:

07/11

Resumé

Det foreslås, at der afholdes et fællesmøde mellem det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø og det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik den 22. november 2007.

Sagsfremstilling

Formålet med fællesmødet er at drøfte udspil til regionens rolle i transport- og infrastrukturpolitikken, herunder første forslag til, hvad en syddansk masterplan for infrastrukturudviklingen kan indeholde.

Desuden har mødet til hensigt at drøfte samarbejde og arbejdsdeling mellem de 2 udvalg på infrastrukturområdet.

Den 22. november er trafik og miljøudvalgets ordinære mødedag, og der planlægges endvidere en drøftelse af regionens bestillerrolle i forbindelse med regional servicetrafik som optakt til den kommende trafikplanlægning, som trafikselskaberne skal stå for. I den forbindelse forventes oplæg fra Västra Götaland, hvor man i en årrække har haft den samme samarbejdsstruktur mellem region og trafikselskab, som vi nu har i Danmark.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg for Regional Erhvervspolitik har ikke mulighed for at deltage i et fællesmøde den 22. november 2007.

Udvalget besluttede derfor, at de to udvalgsformænd i fællesskab prøver at finde en dato for fællesmødet.

4.      Næste møde

Sagsnr:

07/289

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes torsdag den 22. november 2007.

Udvalget

Næste møde afholdes torsdag den 22. november 2007. Fokus på mødet vil være regionens bestillerrolle  i forbindelse med regional servicetrafik.

Der arbjedes på et oplæg fra Västra Götaland, hvor man i en årrække har haft samme samarbejdsstruktur mellem region og trafikselskab, som det nu er tilfældet i Danmark.

5.      Eventuelt

Sagsnr:

07/289


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap