Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2007pilSundhedsaftaler og praksisområdepilReferat 06-11-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Referat 06-11-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Mødested:
Sygehus Sønderjylland, Sydvang 1, 6400 Sønderborg, mødelokale 1 i M62

Medlemmer:
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Bent Krogh Petersen, Ole Jacobsen, William Jensen, Bent Bechmann og Lykke Debois.

Afbud:
Stephanie Kristensen og Sarah Nørris Christensen.

Dagsorden

 1. Besøg på Sønderborg Sygehus - fokus på telemedicin/"Sår i Syd"
 2. Rammeaftale vedr. rekruttering og fastholdelse på almenlægeområdet
 3. Praksisplan på almenlægeområdet
 4. Orientering om projekt det gode genoptræningsforløb
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

 

1.      Besøg på Sønderborg Sygehus - fokus på telemedicin/"Sår i Syd"

Sagsnr:

07/1350

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksissektoren skal besøge Sygehus Sønderjylland, hvor der gives en orientering og praktisk demonstration af det telemedicinske samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland og de lokale kommuner. Herunder om projektet "Sår i Syd".

Udvalget

Til orientering.

Chefsygeplejerske Ditte Thinggaard, overlæge Rolf Jelnes og sårsygeplejerske Hulda Skov deltog fra Sygehus Sønderjylland.

Rolf Jelnes orienterede om projektet "Sår i Syd".

"Sår i Syd" er en decentral, tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsmodel.

Der anvendes telemedicin - data føres over elektronisk om sårstørrelser m.v. Der anvendes mobiltelefon og digitalt kamera.

Projektet ønskes udbredt til hele regionen.

Afregningssystemet i.f.h.t. kommunerne skal optimeres.

2.      Rammeaftale vedr. rekruttering og fastholdelse på almenlægeområdet

Sagsnr:

07/17124

Resumé

Regionen og de praktiserende læger har i fællesskab udarbejdet et udkast til en aftale, som skal medvirke til at sikre lægedækningen fremover. Aftalen understøtter opbygning af en bæredygtig praksisstruktur og indeholder redskaber for at højne ophørsalderen i visse områder. Aftalen er under forhandling med lægerne. Der vil på mødet blive orienteret om status for arbejdet med aftalen.

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med at sikre lægedækningen på almenlægeområdet i regionen, har lægerne og regionen i fællesskab udarbejdet et udkast til en rammeaftale. Aftalen består af en række elementer, med det fælles mål, at medvirke til opbygning af en bæredygtig praksisstruktur og derigennem imødegå lægemangel.

Omdrejningspunktet i aftalen er en ordning, hvor regionen iht. visse kriterier, og efter konkret ansøgning, kan garantere køb af en praksis’ ydernummer ved lægens ophør, eller hvor regionen køber ydernummeret af strategiske årsager.

De overordnede mål med rammeaftalen er:

 • At medvirke til udvikling af en bæredygtig praksisstruktur gennem etablering af flermandspraksis bl.a. ved at enkeltmandspraksis flytter sammen.
 • At tilskynde lægerne til at blive længere tid i praksis, med henblik på at modvirke lægemangel. Dette er specielt et vigtigt redskab i lægedækningsmæssigt kritiske områder.

Konsekvensen vil i visse områder være, at nogle borgere får længere til lægen, men alternativet kunne på den anden side være, at der på sigt slet ikke var lægedækning i området, da erfaringen viser, at enkeltmandspraksis specielt i landområder er vanskelige at afhænde.

Det er estimeret, at udmøntningen af aftalen vil koste et årligt beløb på ca. 8 mio. kr.

Der vil på mødet blive orienteret om status for rammeaftalen.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udkast til rammeaftale, rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger (version 26-10-2007) blev omdelt (lukket bilag).

Gennemgangen blev taget til orientering.

3.      Praksisplan på almenlægeområdet

Sagsnr:

07/4276

Resumé

Der er nu udarbejdet et udkast til den første regionale praksisplan på almenlægeområdet. Et centralt tema i planen er opbygning af en bæredygtig praksisstruktur, for at sikre en udvikling af sektoren og for at sikre lægedækningen fremadrettet. Planen skal træde i kraft  1. april 2008 og skal inden da i høring i kommuner og i sundhedskoordinationsudvalget.

Sagsfremstilling

Den første praksisplan gældende for regionen skal være udarbejdet inden den 1. april 2008.

En arbejdsgruppe nedsat under Det Regionale Samarbejdsudvalg - Almen Lægegerning - har nu udarbejdet et udkast til praksisplanen. Det er planen, at udkastet skal i høring i kommunerne og i de politiske udvalg medio november, hvorefter der udarbejdes et endeligt udkast til praksisplan, som forelægges Samarbejdsudvalget til vedtagelse på første møde i 2008.

Grundlæggende er praksisplanen et planlægningsværktøj, som skal opfylde en række formål. Praksisplanen skal overordnet:

 • Skitsere den vej, praksissektoren i regionen skal udvikle sig i de kommende år med det formål at:
   • sikre en rimelig lægedækning i regionen nu og fremadrettet
   • sikre at fremtidens krav til almen praksis kan honoreres

samt

 • Fungere som det grundlæggende værktøj, den daglige planlægning i planlægningsperioden kan navigere efter – f.eks. i forhold til ansøgninger fra praksis vedrørende flytninger, tildeling og placering af ydernumre m.v. Sådanne ansøgninger m.v. administreres efter praksisplanen.

Det fremgår af praksisplanen, at regionen kan forvente lægemangel på almenlægeområdet de kommende år. Den overordnede strategi i forhold til praksisplanen er at sikre bæredygtige praksis i regionen, bl.a. ved at lægerne samles i praksisfællesskaber med flere læger, i modsætning til den nuværende struktur, hvor omkring halvdelen af alle praksis er enkeltmandspraksis.

Praksisplanen skitserer en række tiltag til sikring af lægedækningen, samt opnåelse af den ønskede struktur. Af disse kan nævnes en række rekrutteringstiltag, samt en ordning, hvor regionen iht. visse kriterier, og efter konkret ansøgning, kan garantere køb af en praksis’ ydernummer ved lægens ophør, eller hvor regionen køber ydernummeret af strategiske årsager.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg drøftede udkastet til praksisplan på almenlægeområdet.

Udvalget ønsker en gennemgang af oplægget, så det sikres, at der er et bæredygtigt grundlag for de enkelte praksis.

Endvidere ønskes en gennemskrivning, der også medtager oplysninger om samarbejdspraksis.

Revideret tidsplan (af 06-11-2007) blev omdelt.

Det særlige udvalg kunne tilslutte sig denne.

Bilag:

 • Udkast: Praksisplan på almenlægeområdet - lukket

4.      Orientering om projekt det gode genoptræningsforløb

Sagsnr:

07/3502

Resumé

Region Syddanmark, kommunerne i regionen samt praksissektoren har i form af projekt "Det gode genoptræningsforløb" siden 2006 arbejdet på at beskrive og skabe forudsætningerne for det gode genoptræningsforløb. Resultatet foreligger nu i form af en rapport (vedlagt). Der er endvidere den 29. oktober 2007 blevet afholdt konference med offentliggørelse af resultaterne. På konferencen blev det også drøftet, hvordan det gode genoptræningsforløb ville kunne implementeres.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark, kommunerne i regionen samt praksissektoren har i form af projekt "Det gode genoptræningsforløb" siden 2006 arbejdet på at beskrive og skabe forudsætningerne for det gode genoptræningsforløb. Projektet har været afgrænset til at omfatte den ambulante genoptræning inden for diagnosegrupperne KOL, hoftenære frakturer og apopleksi. Diagnosegrupperne blev valgt, fordi der er tale om volumenmæssigt store grupper, som er karakteriseret ved langvarige forløb, der går på tværs af sektorer, og som har væsentlig betydning på behandlings-, genoptrænings- og rehabiliteringsplanet.

Projektets resultater er fremkommet via en eksplicit audit, i form af et litteraturstudie og en eksplicit audit via fokusgruppeinterviews med i alt 16 klinikere. Desuden har der været afholdt fokusgruppeinterviews med patienter, samt med ledere ansat ved sygehuse og i kommuner. Sygehusene, kommunerne, de praktiserende læger, fysioterapeuter, samt relevante patientforeninger har på seminar i september 2007 endvidere bidraget med at formulere forslag til konkrete samarbejdsformer mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren samt forslag til kvalitetsstandarder.

Projektets resultater foreligger nu i form af en afsluttende rapport, som var genstand for drøftelse på konference den 29. oktober 2007. På konferencen blev det også drøftet, hvordan det gode genoptræningsforløb ville kunne implementeres.

Af rapporten fremgår det, at særligt fire temaer anses for væsentlige forudsætninger for, at den tværsektorielle sammenhæng i genoptræningen forbedres:

 • Nedbrydning af de kulturelle barrierer for at lette overgangen mellem sektorerne
 • Styrke koordinatorfunktionen på sygehuse og i kommunerne
 • Styrke den tværfaglige genoptræning omkring den enkelte borger
 • Fremme borgerens motivation til at fastholde træningsintensiteten

Rapporten "Det gode genoptræningsforløb" (vedlagt), samt opsamling på konferencen den 29. oktober 2007 er nu videregivet til arbejdet med en ny grundaftale for sundhedsaftalerne i Region Syddanmark. Herfra vil det indgå i det øvrige arbejde på sundhedsaftaleområdet.

Den tværsektorielle Følgegruppe for genoptræning vil ligeledes følge op på erfaringer og resultater fra projekt "Det gode genoptræningsforløb".

På mødet vil det særlige udvalg blive orienteret om rapportens resultater og om den efterfølgende konference.

Indstilling

Det indstilles:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Udvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag:

5.      Næste møde

Sagsnr:

07/8

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet er den 4. december kl. 15.00

Udvalget

Til orientering

6.      Eventuelt

Sagsnr:

07/8

Udvalget

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede om status for lægevagt-betjeningen.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap