Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 21-11-2007

 


Dagsorden


Lukket dagsorden

 

1.      Vedtagelse af forslag til Regional UdviklingsPlan

Sagsnr:

07/8626

Resumé

Regionsrådet skal vedtage forslag til Regional UdviklingPlan. Efter vedtagelsen sendes forslaget i lovpligtig høring på minimum 8 uger. Herefter forventes det, at Regionsrådet kan endeligt vedtage den Regionale Udviklingplan i juni 2008.

Den Regionale UdviklingsPlan skal beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder, natur og miljø, erhverv, beskæftigelse, uddannelse og kultur.  

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal regionsrådet udarbejde Regional UdviklingsPlan (RUP), som på baggrund af en helhedsvurdering - baseret på en afvejning af udviklingstendenser og mål på tværs af sektorområder, men under hensyntagen til den geografiske/territorielle struktur – skal beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for:

 • Regionens byer, landdistrikter og udkantområder.
 • Natur og miljø, herunder rekreative formål.
 • Erhverv, inkl. turisme.
 • Beskæftigelse.
 • Uddannelse.
 • Kultur.

Den Regionale UdviklingsPlan skal bestå af:

 • En regional strategi (beskrivelse af den ønskede fremtidige udvikling) – kaldet forslag til RUP. Det er det politiske, strategiske forslag til RUP.
 • En redegørelse for sammenhængen mellem den ønskelige fremtidige udvikling og den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur.
 • En redegørelse for sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om plan- og udviklingsmæssige emner.
 • En redegørelse for de handlinger, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på RUP’en. Et kortbilag, der med overordnede, ikke præcise udpegninger illustrerer den regionale strategi.
 • Vækstforums regionale vækststrategi i bilag.

I vedlagte forslag til Regional UdviklingsPlan er visionen for Region Syddanmark "Det gode liv". Visionen består af to dele:

Tre bærende værdier:

 • Udsyn.
 • Frisind.
 • Bæredygtighed.

og fem centrale strategier:

 • Bo og leve.
 • Viden og læring.
 • Vækst og velstand.
 • Oplevelser.
 • Sammenhæng og tilgængelighed.

De 3 bærende værdier og de 5 strategier vil være rammen for konkrete strategi- og handlingsplaner, der omsætter visionen til konkrete handlinger. Der vedlægges "Katalog over konkrete initiativer til udmøntning af Regional UdviklingsPlan".

Forslag til Regional UdviklingsPlan er udarbejdet på baggrund af en åben, dialogbaseret proces: Møderækken med de syddanske kommuner, de i foråret 2007 afholdte dialoggruppemøder, en forhøring ultimo september 2007, de hidtidige politiske tilkendegivelser fra regionsråd, særlige udvalg, den politiske styregruppe samt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og andre regionale strategier.

Det vedtagne forslag til Regional UdviklingsPlan skal sendes i en lovpligtig minimum 8-ugers høring. Det foreslås, at høringen afholdes fra 10. januar til 31. marts 2008 med henblik på endelig vedtagelse i regionsrådet den 23. juni 2008.

Under høringen foreslås afholdt møder med hver af de 22 syddanske kommuner med deltagelse af udviklingsdirektøren og medlemmer af regionsrådet. Hovedtemaet for møderunden vil være, hvordan man kommer videre med at omsætte RUP’ens vision og strategier til konkrete initiativer.

Andre parter kan inddrages i høringen. Inden forelæggelse af det endelige forslag til RUP for regionsrådet behandler den politiske styregruppe efter høringen forslag til RUP.

Den 3.-5. december 2007 afholdes RupArena i Faaborg, hvor 50 unge fra ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark mødes i 50 timer for at drøfte RUP´en og give deres bud på, hvordan RUP´ens vision kan gennemføres konkret. De unge vil bl.a. kommunikere deres bud ud på en særlig RUP-Arena hjemmeside, hvor de selv arbejder videre med deres forslag i yderligere 50 dage, og hvor andre også har mulighed for at bidrage.

Der vedlægges en redegørelse for sammenhængen mellem den ønskelige fremtidige udvikling og den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur samt en redegørelse for sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om plan- og udviklingsmæssige emner.

Der er udarbejdet vedlagte strategiske miljøvurdering af RUP’en. RUP’en er løbende under udarbejdelsen blevet miljøvurderet og rettet til. Planens fem strategier med tilhørende pejlemærker forventes overvejende at have positive eller neutrale miljøeffekter.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At forslag til Regional UdviklingsPlan og forslag til høringsprocedure godkendes.

Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

2.      Omlægning af kassekreditter overtaget fra amterne

Sagsnr:

07/21098

Resumé

Region Syddanmark har overtaget en række kassekreditter fra de tidligere amter. Det foreslås, at disse kassekreditter konverteres til langfristet gæld.

Sagsfremstilling

I henhold til de fire amters regnskab for 2006 var der en række kassekreditter, der i henhold til delingsaftalerne overgår til Region Syddanmark, jf. sag om Efterregulering af delingsaftaler godkendt af regionsrådet den 4. juni 2007 (sag nr. 8).

På baggrund af økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen fra sommeren 2006 er der i lånebekendtgørelsen for regioner, § 19, stk. 3, indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter regionerne i 2007 kan omlægge overtagne lån med kortere løbetid end 10 år, herunder kassekreditter, til lån med længere løbetid. Ifølge lånebekendtgørelsens § 9 kan løbetiden ikke overstige 25 år.

Det indstilles, at kassekreditterne, overtaget fra amterne jf. delingsaftalerne, konverteres til langfristet gæld. Kassekreditterne er specificeret i det vedlagte bilag. Samlet set drejer det sig om konvertering af kassekreditter på i alt 2.117 mio. kr. der konverteres til langfristet gæld.

Lånet kan evt. opdeles i flere lån med fast rente i henholdsvis 5, 10 og 25 år. Det indstilles, at økonomidirektøren bemyndiges til at foretage denne fordeling på baggrund af de aktuelle renteniveauer på tidspunktet for lånets hjemtagning.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At kassekreditterne, overtaget fra amterne i forbindelse med delingsaftalerne, konverteres til langfristet gæld på i alt 2.117 mio. kr.
 • At der meddeles en tillægsbevilling til låneoptagelsen på 2.117 mio. kr. til bevillingsområde balancen i 2007.
 • At der optages et obligationsbaseret, konvertibelt lån i Kommunekredit med et låneprovenu på 2.117 mio. kr.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at foretage en evt. opdeling i flere lån på baggrund af de aktuelle renteniveauer på tidspunktet for lånets hjemtagning.
 • At de bevillingsmæssige konsekvenser af låneoptagelsen vedr. renter og afdrag mv. indarbejdes i budgetopfølgningen for 2008.

Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

3.      Overførsler fra 2007 til efterfølgende år

Sagsnr:

07/21386

Resumé

Da bevillinger er ét-årige, bortfalder ikke-forbrugte beløb i princippet ved årets udgang. Der kan dog i visse tilfælde overføres uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår. Der indstilles overført uforbrugte bevillinger fra 2007 til 2008 begrundet i tidsforskydning af planlagte aktiviteter mv. 

Sagsfremstilling

Forberedelsesudvalget tiltrådte den 14. december 2006 forslag til overordnet tidsplan for budgetopfølgning 2007 herunder overførsler fra 2007 til efterfølgende år, i den forbindelse blev regler for overførsler mellem år også tiltrådt.

Bevillinger er ét-årige. Det betyder, at ikke-forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang. For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om ét-årige bevillinger giver anledning til, åbner "Budget- og regnskabssystem for regioner" mulighed for at tilrettelægge ordninger for overførsler og genbevillinger af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår.

Overførslerne skal være som følge af tidsforskydning af planlagte aktiviteter, byggetakt mv. eller som følge af opsparing til større engangsudgifter. Genbevillinger som følge af mer- og mindreforbrug i forhold til regnskab 2007 forventes forlagt Regionsrådet maj/juni 2008.

Overførsler vedr. anlæg indeksreguleres. Derimod foretages ikke pris- og lønregulering af overførsler vedr. drift.

Der skal samlet overføres 172,728 mio. kr. på drift og 75,188 mio. kr. på anlæg. Nedenstående tabel viser overførslerne på hovedkontoniveau.

Drift 1.000 kr.

2007

2008

Sundhed

-99.335

+99.335

Social og specialundervisning

0

0

Regional udvikling

-73.393

+73.393

I alt

-172.728

+172.728

Anlæg 1.000 kr.

2007

2008

Social og specialundervisning

-75.187

+77.959

I alt

-75.187

+77.959

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles en negativ tillægsbevilling på drift til Sundhed på 99,335 mio. kr. i 2007 jf. vedlagte notat, der modsvares af en tillægsbevilling på 99,335 mio. kr. i 2008.
 • At der meddeles en negativ tillægsbevilling på drift til Regional Udvikling på 73,393 mio. kr. i 2007 jf. vedlagte notat, der modsvares af en tillægsbevilling på 73,393 mio. kr. i 2008.
 • At der meddeles en negativ tillægsbevilling på anlæg til Social og specialundervisning på 75,187 mio. kr. i 2007 jf. vedlagte notat, der modsvares af en tillægsbevilling på 77,959 mio. kr. i 2008.

Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

4.      Forslag til Region Syddanmarks servicestrategi

Sagsnr:

07/2937

Resumé

Region Syddanmark skal inden udgangen af 2007 udarbejde en servicestrategi, hvori der opstilles en række mål for udvalgte indsatsområder i forhold til den service regionen yder borgerne.

Det foreslås, at servicestrategien bliver en samlet elektronisk portal for de forskellige tiltag, som regionsrådet allerede har igangsat, og de strategier som regionsrådet løbende vedtager.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skal inden udgangen af 2007 udarbejde en servicestrategi, hvori der opstilles en række mål for udvalgte indsatsområder i forhold til den service regionen yder borgerne, jf. Lov om Regioner. Borgerne skal kunne se på hvilke områder regionsrådet har iværksat initiativer, der forbedrer kvaliteten og effektiviteten af regionens service.

Servicestrategien angiver desuden, hvornår regionsrådet iværksætter initiativer, og hvornår regionsrådet følger op på de disse initiativer.

Sammen med servicestrategien findes også Region Syddanmarks udbudspolitik. Den beskriver de retningslinier, som regionsrådet har besluttet den 25. juni 2007, der skal gælde for udbud i Region Syddanmark. Som opfølgning på udbudspolitikken, skal der fremlægges en oversigt over de områder, hvor regionsrådet har gennemført et udbud.

Der vil blive forelagt en samlet opfølgningsredegørelse på servicestrategien og udbudspolitikken inden næste valg til Regionsrådet (2009).

Det foreslås, at servicestrategien i Region Syddanmark udformes som en elektronisk portal på regionens hjemmeside, hvor borgerne kan klikke sig frem til de informationer de finder relevante. På den måde bliver servicestrategien én blandt flere indgange for borgerne i forhold til regionens tilbud. Der påtænkes ikke, at der skal laves særlige servicemål på grund af servicestrategien. Den skal snarere anvendes som en samlet elektronisk portal for de forskellige tiltag, som regionsrådet allerede har igangsat, og de strategier som regionsrådet løbende vedtager. I servicestrategien indarbejdes således de forudsætninger, som ligeledes er gældende i forbindelse arbejdet med budgettet og økonomi- og aktivitetsrapporteringerne.

Det foreløbige fundament for det videre arbejde med servicestrategien er tilgængelig på regionens hjemmeside: http://regionsyddanmark.dk/wm223459.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At forslag til Region Syddanmarks servicestrategi godkendes.

Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

5.      Justering af budget og baseline på sygehusene

Sagsnr:

07/185

Resumé

Sygehusenes budgetter reguleres automatisk ved udsving i aktiviteten ud fra en nærmere fastsat "baseline".

Baseline på regionens sygehuse er opbygget ud fra de tidligere amters budgetgrudlag.

Denne sag vedrører justering af sygehusenes budget og baseline.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har opbygget en model til finansiering af meraktivitet på sygehusene. Den fungerer i grove træk således, at sygehusenes budgetter automatisk reguleres ved udsving i aktiviteten fra en nærmere fastsat baseline. Baseline er i forbindelse med dannelsen af Region Syddanmark opbygget ud fra de tidligere amters budgetgrundlag for sygehusene med de tilsvarende aktivitetskrav.

Modellen søger endvidere at stimulere produktivitetsudviklingen på sygehusene, idet der kun finansieres marginalt i forhold til de landsgennemsnitlige udgifter til behandlingen.

Endelig søger modellen at stimulere den planlagte aktivitet på sygehusene, idet finansieringen er differentieret med 55% for planlagt meraktivitet og 14% for akut meraktivitet.

Der er dog søgt at tage højde for, om det er sundhedsmæssigt en god idé at tage patienterne ind akut i stedet for planlagt, ligesom der også er taget højde for at visse behandlinger koster marginalt mere end 55/14 % af DRG-værdien.

I fastsættelsen af baseline er indarbejdet krav til produktivitet, svarende til i gennemsnit 2% men differentieret ud fra potentialet for produktivitetsudvikling og mellem akut og planlagt aktivitet.

Det betyder at sygehusene for den akutte aktivitet har fået et produktivitetskrav på 1% og automatisk vil få en afregning på 14% af DRG-værdien af meraktiviteten.

Det er klart, at 14% afregning ikke kan dække merudgifterne i afdelingerne, hvis aktiviteten stiger meget mere end 1%. Dette er på den ene side med til at sygehusene prøver at få så meget af behandlingen ind i planlagte forløb – om end det kan være med meget kort planlægningshorisont.

På den anden side skaber det ikke et incitament til at sygehusene holder den akutte aktivitet inde i huset, og dermed ikke tager fra i forhold til den samlede akutte opgave i Regionen.

Det betyder, at det er en forudsætning for modellens levedygtighed, at følge den akutte aktivitet på alle sygehusene nøje og reagere hvis der er grund til dette. Både for at se om der er generel vækst og afregningsmodellen dermed kommer til at udhule sygehusenes økonomi alvorligt, og for at se om der sker egentlige flytninger i opgaveløsningen mellem sygehusene.

Der er nu lavet en analyse af den aktivitet, der afregnes til 14% på sygehusene.

Analysen indikerer både en generel meraktivitet på det akutte område udover det forudsatte (1%) i sygehusenes baseline og en flytning af aktivitet mellem afdelinger og matrikler.

Det er svært at konkludere entydigt på årsagen til disse tendenser, men noget kan tyde på at sundhedsvæsenet og borgerne ikke længere forholder sig til de tidligere amtsgrænser. Noget kan skyldes strukturelle forhold på sygehusene – såsom rekrutteringsvanskeligheder, som medfører manglende kapacitet i afdelingerne. Noget kan også skyldes at sygehusene endnu ikke er gearet tilstrækkelig ekstra planlagt aktivitet, så der kan registreres et aftræk fra den akutte aktivitet.

Det er derimod tydeligt at den høje akutte aktivitet har skabt ubalancer i sygehusenes økonomi, som vi med denne beslutning søger at løse.

Det foreslås derfor at ændre sygehusenes budgetter og baselines på baggrund af den akutte mer- eller mindreaktivitet udover 1% i 2007. Reguleringen af budgetterne skal ske med 55% DRG-værdi for udsving udover 1%.

I praksis vil reguleringen i 2007 ske på baggrund af en prognose for meraktiviteten, hvorfor der vil ske en efterregulering af såvel budget som baseline når den endelig aktivitet er kendt i foråret 2008.

I prognosen ses det at Sygehus Sønderjylland har en væsentlig lavere akut aktivitet i 2007 end deres baseline tilsiger. Dette tyder på, at der er sket en flytning af aktivitet fra sygehuset til andre sygehuse i Regionen. Sygehus Sønderjylland har imidlertid ikke mulighed for i praksis at regulere deres udgifter ind efter et nyt princip så sent på året, hvorfor det foreslås at der ikke reguleres ned for 2007, men at dette først sker for 2008. Således vil det kun være sygehuse, der har leveret meraktivitet på det akutte område, der vil blive tilført midler i 2007, mens alle vil blive påvirket af reguleringen i 2008.

Konkret foreslås at tildelingen sker jf nedenstående skema, idet nedjusteringen af budgettet for Sygehus Sønderjylland ikke sker for 2007. Den endelige regulering for 2007 og 2008 vil ske når aktiviteten er endeligt opgjort i foråret 2008

Samlet vurdering

Total DRG-værdi for

Forventet

Merafregning

14%-afregning (1000 kr.)

meraktivitet

41%

Fredericia og Kolding Sygehuse

42.500

17.425

Vejle og Give Sygehuse

5.000

2.050

Odense Universitetshospital

40.000

16.400

Sydvestjysk Sygehus

23.000

9.430

Sygehus Fyn

5.500

2.255

Sygehus Sønderjylland

-24.500

-10.045

I alt

91.500

37.515

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Sygehusenes budgetter for 2007 reguleres jf skema i sagsfremstillingen.
 • At der ikke reguleres på budget 2007 for Sygehus Sønderjylland.
 • At der foretages en endelig regulering i foråret 2008 på baggrund af den faktiske aktivitet 2007.
 • At budget og baseline for 2008 og fremover reguleres i overensstemmelse den faktiske aktivitet.
 • At midlerne finansieres fra meraktivitetspuljen.

Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

6.      Lånepulje til anskaffelse af scannere og strålekanoner i 2007

Sagsnr:

07/21146

Resumé

Indenrigs- og Sundhedsministeriet afsatte en lånepulje i 2007 til anskaffelse af scannere og strålekanoner. Region Syddanmarks andel heraf er 43.0 mio. kr., og regionsrådet har tidligere meddelt anlægsbevillinger fra denne pulje.

Der søges om anlægsbevilling til at gennemføre indkøb af apparatur mv. for den resterende del af puljen.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet afsatte en lånepulje i 2007 til anskaffelse af scannere oo strålekanoner på 200 mio. kr. på landsplan. Region Syddanmarks andel heraf er 43,0 mio. kr.

På regionsrådsmødet 7. maj 2007 blev der meddelt anlægsbevilling på 4,545 mio. kr. (indeks 112,5) fra lånepuljen til delvis finansiering af udvidelse af strålekælderen på Odense Universitetshospital.

På regionsrådsmødet 5. november blev der meddelt anlægsbevilling på 7,825 mio. kr. (indeks 112,5) til udbygning af strålekælderen på Vejle Sygehus.

Der resterer således 30,630 mio. kr. til apparaturindkøb, og der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til at gennemføre indkøb af apparatur mv. på 30,630 mio. kr. Sundhedsstaben og sygehusdirektørerne godkendte en prioritering 14. juni 2007 af apparatur finansieret ved lånepuljen. En oversigt fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Af oversigten fremgår, at de vejledende priser på scannerne beløber sig til 38,4 mio. kr. Det forventes dog at der opnås rabatter i indkøbsaftalerne på ca. 8,2 mio. kr. Hvis dette ikke opnås foreslås det, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at prioritere i oversigten, eller finde alternative finansiering over rammen til medicoteknik.

Det indstilles, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende indkøb af det prioriterede apparatur.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til anskaffelse af scannere og strålekanoner på 30,630 mio. kr.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 30,630 mio. kr.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at bevilge apparatur.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at prioritere i oversigten, eller finde alternativ finansiering over rammen til medicoteknik, hvis den forventede rabat på 8,2 mio. kr. ikke opnås. 
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

7.      Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2008

Sagsnr:

07/14292

Resumé

Sagen vedrører principperne hvorefter Region Syddanmarks andel af statens låneramme til anskaffelse af medicoteknisk apparatur skal fordeles. Den samlede låneramme er på i alt 900 mio. kr. hvoraf Region Syddanmarks andel udgør 193,5 mio. kr..

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen af 10. juni 2007 mellem regeringen og Danske regioner er afsat en låneramme på 900 mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk apparatur. Lånerammen fordeles efter bloktilskudsnøglen, hvorfor Region Syddanmarks andel udgør 193,5 mio. kr. Lånerammen indgår i Region Syddanmarks anlægsmidler.

Sundhedsstaben har igangsat en ansøgningsrunde til denne pulje som afsluttes medio december. Det foreslås at sundhedsdirektøren bemyndiges til herefter at foretage en fordeling på baggrund af de vedtagne principper.

Principperne for udmøntning af puljen har været drøftet af sygehusledelserne.

Der foreslås en fordeling fra lånerammen til følgende områder:

1. Lokale puljer på sygehusene til anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed. Der foretages en nivellering af de lokale puljer, således at alle sygehusenheder i Region Syddanmark har en lokal pulje af forholdsvis samme størrelse. Der overføres 23 mio kr. jf. nedenstående tabel:

Tabel 1

Rådighedsbeløb 2008

Anlægsbevilling

Sydvestjysk Sygehus

1,0

1,0

Sygehus Sønderjylland

8,8

8,8

Fredericia og Kolding Sygehuse

7,5

7,5

Vejle-Give Sygehuse

5,7

5,7

2. En fælles pulje til anskaffelser over 200.000 kr. pr. apparaturenhed til fælles investeringsprojekter, strategiske anskaffelser samt øvrige investeringer.

3. En pulje på 15 mio. kr. reserveret til akutte nedbrud. Puljen reserveres fra den fælles pulje og skal dække omkostninger ved akut nedbrud på apparatur over 200.000 kr. pr. apparaturenhed. 

De kompetencemæssige forhold vedrørende den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper. Udmøntningen vil ske på baggrund af rådgivning fra sygehusledelserne samt Medicoteknik, Region Syddanmark. Hensigten er at sikre en hurtig og smidig indkøbsproces, som tager størst muligt hensyn til sygehusenes drift og i sidste ende patienterne.

Vedlagte notat, "Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2008", redegør nærmere for de principper, som skal ligge til grund for den endelige fordeling af ovenstående midler.

Regionsrådets orienteres om investeringerne ved udgangen af 2008.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At de beskrevne principper for fordeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.
 • At der i 2008 udmøntes lokale puljer som beskrevet.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til - på baggrund af de godkendte principper - at foretage den endelige udmøntning.
 • At  der meddeles en negativ tillægsbevilling på 23 mio. kr. i 2008 til ramme til Medicoteknik.
 • At der meddeles anlægsbevillinger og frigivelse af tillæg til rådighedsbeløb jf. tabel 1.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 170,5 mio. kr. i 2008 til Rammen til Medicoteknik.
 • Át der meddeles anlægsbevilling på 170,5 mio. kr. i 2008 til Rammen til Medicoteknik, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. 
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag8.      Status på indkøb af medicoteknisk apparatur 2007

Sagsnr:

07/340

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet d. 7. maj 2007 blev sundhedsdirektøren bemyndiget til at foretage udmøntningen af den statslige låneramme til medicotekniske anskaffelser på baggrund af principperne beskrevet i notat om fordelingsprincipper 2007. Det blev endvidere besluttet, at regionsrådet ved årets udgang skulle orienteres om status på investeringerne.

Vedlagte notat, "Status for indkøb af medicoteknisk apparatur 2007", redegør for status på indkøb pr. 31. oktober 2007 samt de forventede indkøb ved udgangen af 2008, herunder opnåede rabatter som følge af storindkøb.   

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Til orientering.

Bilag

9.      Budget for medicoteknisk afdeling i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/19003

Resumé

På baggrund af beslutningen om at centralisere den medicotekniske funktion i Region Syddanmark er der blevet udarbejdet et budgetforslag for 2007 og overslagsårene for medicoteknisk afdeling.

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af beslutningen om at centralisere den medicotekniske funktion i Region Syddanmark er der blevet udarbejdet et budgetforslag, som indebærer nogle bevillingsmæssige ændringer for sygehusene.

Budgetforslaget har kun virkning for et halvt år af 2007, idet personalet først blev overført fra sygehusene til den medicotekniske organisation pr. 1. juli 2007.

I de vedhæftede bilag er principperne for budgetlægningen af medicoteknisk afdeling og finansieringen heraf nærmere beskrevet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At budgetforslaget for medicoteknisk afdeling for 2007 og overslagsårene godkendes.
Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

10.    Odense universitetshospital, godkendelse af byggeprogram til indretning af råhuset Vestfløjen og det tidligere intensiv- og opvågningsområde

Sagsnr:

07/13876

Resumé

Da Vestfløjen på Odense Universitetshospital blev opført med PET-center i kælderetagen, blev der samtidig etableret 3 etager ovenpå, som nu  skal indrettes.

Der foreligger nu byggeprogram  til færdiggørelse og indretning af disse råhusetagerne samt til indretning af fraflyttede lokaler, når intensiv- og opvågningsområdet flytter ind i Vestfløjen. 

Sagsfremstilling

Vestfløjen på Odense Universitetshospital (OUH) blev opført 2005/06 med indretning af PET-center i kælderetagen (billed-undersøgelse, hvor man bruger radioaktivt mærkede sporstoffer til eks. at spore en kræftknude) og samtidig blev der etableret 3 overliggende råhusetager - dvs. kun rå ydermure.

Til færdiggørelse og indretning af råhuset Vestfløjen på Odense Universitetshospital (OUH) samt til indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområde ved Vestfløjen  er der i anlægsbudgettet afsat ialt 160, 266 mio. kr. (indeks 121,8) fordelt som følger:

1000 kr

2007

2008 

2009

Ialt

Indeks

117,6

121,8

121,8

 

Budget 2007, ibrugtagning af vestfløjen

7,000

49,046

67,847

123,893

Budget 2008, supplerende arbejder i Vestfløjens råhusetager

0

10,001

12,371

22,372

Budget 2008, indretning af tidl. intensiv- og opvågningsområde ved Vestfløjen til afd. L. og U

0

0

14,001

14,001

Ialt

7,000

59,047

94,219

160,266

Regionsrådet har den 5. november meddelt anlægsbevilling på 6 mio. kr. (indeks 117,6) til projektering af færdiggørelse af Vestfløjen samt indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområde ved Vestfløjen samt  frigivet rådighedsbeløb hertil i 2007. 

Der er tale om indretning af 8.162  m2 og ombygning  af 1.405 m2, samlet set 9.567  m2, der skal anvendes  til ambulante funktioner, udflytning af hjertemedicin samt udvidelse af intensivfunktionen , ligesom færdiggørelsen/indretningen  opfylder krav/påbud fra Arbejdstilsynet på visse funktioner. Antallet af intensivpladser udvides fra 24 til 35 pladser.

Entreprenørydelserne skal i EU-udbud og  foreslås udbudt i fagentrepriser med tildelingskriteriet "laveste pris" ligesom det foreslås, at der afholdes udbud som "begrænset udbud" efter prækvalifikation. 

Resultatet af udbudet forventes forelagt regionsrådet til godkendelse medio 2008. Ifølge regionens byggeregulativ søges om anlægsbevilling, samtidig med godkendelse af byggeprogrammet. Det foreslås, at anlægsbevilling søges, når  licitationsreultatet forelægges til godkendelse. Ibrugtagning af Vestfløjen vil ske etapevis. Sidste etape forventes ibrugtaget primo 2010. 

OUH skønner, at de afledte driftsudgifter til teknisk drift vil  udgøre 8-10 mio. kr. pr. år. i løbet af en årrække. Afklaring af denne problemstilling vil ske i samarbejde mellem OUH og sundheds- og økonomistaben. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At byggeprogrammet for  indretning af råhuset Vestfløjen på Odense Universitetshospital samt indretning af tidligere intensiv- og opvågningsområde ved Vestfløjen godkendes som grundlag for igangsætning.
 • At afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i perioden 2007 - 2009 på i alt 160,266 mio. kr.  - fordelt på 3 projekter samles til et projekt på investeringsoversigten under OUH: Indretning af Vestfløjen samt indretning af fraflyttet intensiv- og opvågningsområde ved Vestfløjen, fordelt med 7 mio. kr. i 2007( indeks 117,6), 59,047 mio. kr. i 2008 (indeks 121,8) og 94,219 mio. kr.(indeks 121,8) i 2009.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

11.    Ombygning i forbindelse med udskiftning af røntgenapparatur ved Røntgendiagnostisk afdeling, OUH

Sagsnr:

07/21068

Resumé

Odense Universitetshospital har tidligere fået bevilget nyt røntgenapparatur til rum 11, 21, 27 og 31 ved Røntgendiagnostisk afdeling. Installationen af dette apparatur forudsætter ombygning af de 4 rum.

Odense Universitetshospital anmoder om godkendelse af byggeprogram og frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Ved udmøntning af medicoteknisk apparatur for 2007 blev Odense Universitetshospital bevilget blandt andet nyt røntgenapparatur til rum 11, 21, 27 og 31 ved Røntgendiagnostisk afdeling. Installationen af dette apparatur forudsætter ombygning af omtalte 4 rum. Dette omfatter også etablering af yderligere elforsyning fra ny transformerstation i kælder. Et rum, som tidligere blev anvendt til fremkaldelse af røntgenbilleder, bliver istandsat og indrettet til kontor.

Byggearbejderne skal gennemføres hurtigst muligt af hensyn til indførelsen af det nye PACS-system (Picture Archiving and Communication System).

Den 5. november 2007 godkendte regionsrådet i punkt 9 anlægsprioriteringen på Sundhed for budget 2008 og overslagsår. Heri indgik i 2008 rådighedsbeløb på 13,074 mio. kr. (indeks 121,8) til ombygning i forbindelse med udskiftning af røntgenapparatur ved OUH. Odense Universitetshospital anmoder om godkendelse af byggeprogram og frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 13,074 mio. kr. (indeks 121,8) til projektet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At byggeprogram og  tidsplan godkendes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 13,074 mio. kr. (indeks 121,8) til projektet "ombygning i forbindelse med udskiftning af røntgenapparatur ved Røntgendiagnostisk afdeling, OUH".
 • At der frigives rådighedsbeløb på 13,074 mio. kr. (indeks 121,8) finansieret af de afsatte midler hertil i 2008.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet, såfremt dette ligger indenfor den meddelte anlægsbevilling.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

12.    Udvidelse af Onkologisk afdeling R i bygning 39, Odense Universitetshospital

Sagsnr:

07/16911

Resumé

En udvidelse af lokalerne på Onkologisk afdeling R på Odense Universitetshospital skal gøre det muligt at overholde de maksimale ventetider til efterbehandling for patienter med livstruende kræftsygdomme på 4 uger.

Regionsrådet har tidligere besluttet at afsætte rådighedsbeløb til projektet. Odense Universitetshospital anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling hertil.

Sagsfremstilling

Onkologisk afdeling R på Odense Universitetshospital (OUH) har akut lokalemangel pga. stigning i antal ambulante kemoterapier. En udvidelse af lokalerne skal gøre det muligt for afdeling R at overholde de maksimale ventetider til efterbehandling for patienter med livstruende kræftsygdomme på 4 uger.

I den anledning meddelte regionsrådet 1. oktober 2007 anlægsbevilling til projektering af udvidelse af Onkologisk afdeling R i bygning 39 ved Odense Universitetshospital og godkendte byggeprogrammet.

Den 5. november 2007 godkendte regionsrådet i punkt 9 anlægsprioriteringen på Sundhed for budget 2008 og overslagsår. Heri indgik rådighedsbeløb i 2008 på 4,914 mio. kr. (indeks 121,8) til udvidelse af Onkologisk afdeling R i bygning 39 ved OUH. Odense Universitetshospital anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4,914 mio. kr. (indeks 121,8) til projektet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles anlægsbevilling på 4,914 mio. kr. (indeks 121,8) til projektet "udvidelse af Onkologisk afdeling R i bygning 39 ved Odense Universitetshospital".
 • At der frigives rådighedsbeløb på 4,914 mio. kr. (indeks 121,8) finansieret af afsatte midler hertil i 2008.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet, såfremt dette ligger indenfor den meddelte anlægsbevilling.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

13.    Udvidelse af Mammografiscreeningsfunktionen ved Odense Universitetshospital

Sagsnr:

07/16905

Resumé

I forbindelse med indførelsen af mammografiscreening i hele Region Syddanmark skal Mammografiscreeningsfunktionen på Odense Universitetshospital på nogle områder varetage opgaver for hele regionen.

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektering af udvidelse af Mammografiscreeningsfunktionen.

Sagsfremstilling

Det er nødvendigt at udvide Mammografiscreeningsfunktionen på OUH på grund af øget aktivitet i forbindelse med indførelsen af mammografiscreening i Region Syddanmark. Mammografiscreeningscentret på OUH skal varetage opgaver for hele regionen: den administrative del af screeningen, foretage granskning og undervise læger samt personale i screening.

I den anledning meddelte regionsrådet 1. oktober 2007 anlægsbevilling til projektering af udvidelse af Mammografiscreeningscentret ved Odense Universitetshospital og godkendte byggeprogrammet.

Den 5. november 2007 godkendte regionsrådet i punkt 9 anlægsprioriteringen på Sundhed for budget 2008 og overslagsår. Heri indgik rådighedsbeløb i 2008 på 3,580 mio. kr. (indeks 121,8) til udvidelse af Mammografiscreeningsenheden ved OUH. Odense Universitetshospital anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,580 mio. kr. (indeks 121,8) til projektet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles anlægsbevilling på 3,580 mio. kr. (indeks 121,8) til projektet "udvidelse af Mammografiscreeningsenheden ved Odense Universitetshospital".
 • At der frigives rådighedsbeløb på 3,580 mio. kr. (indeks 121,8) finansieret af afsatte midler hertil i 2008.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet, såfremt dette ligger indenfor den meddelte anlægsbevilling.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

14.    Udvidelse af aktiviteten på Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

07/185

Resumé

Der er i øjeblikket lange ventetider på at komme i behandling for kroniske smertetilstande.

Der søges derfor udvidet behandlingskapacitet på Odense Universitets Hospital.

Sagsfremstilling

Behandling af kroniske smerter har længe været et problem for sundhedsvæsenet.

For det første er det smerter, som ikke kan behandles alene ved smertestillende medicin, men behøver en tværfaglig indsats med involvering af læger, sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere.

For det andet er kapaciteten i sundhedsvæsenet til denne behandling meget lav i forhold til behovet, hvilket medfører at mange patienter må vente længe på at komme i behandling

I forlængelse heraf kan det forventes, at omkostningerne på det udvidede frie sygehusvalg vil stige kraftigt på dette område, hvis ikke kapaciteten i regionens tilbud øges, idet der alternativt må forventes en betydelig udsøgning til eksterne tilbud. Området vil ikke være egnet til udbud, da det ikke er muligt på forhånd at afgrænse behandlingstilbuddets indhold og omfang.

Odense Universitetshospital har mulighed for at udvide aktiviteten på området med endnu et tværfagligt team. Udvidelsen forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2008. Samlede udgifter til udvidelsen er på 2,795 mio. kr. årligt i 08 pl.

Udvidelsen forventes at kunne øge aktiviteten med 200 patientforløb årligt til en samlet DRG-værdi på 3,438 mio. kr. Mer- eller mindreaktivitet forventes at kunne håndteres indenfor den almindelige finansieringsmodel for sygehusene.

Der arbejdes endvidere med udvidelser på andre matrikler i Region Syddanmark, som vil blive fremlagt til beslutning senere.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalgt anbefaler regionsrådet:

 • At Odense Universitetshospital gives en bevilling på 2,795 mio. kr. i 2008 og overslagsårene.
 • At midlerne finansieres fra meraktivitetspuljen.
 • At Baseline for smertecenteret på Odense Universitetshospital forhøjes med 3.438.000 kr. i 2008.
 • At Mer/mindre aktivitet i forhold til baseline afregnes til 55 pct. af DRG-taksten.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

15.    RIS/PACS på Sygehus Sønderjylland

Sagsnr:

07/20957

Resumé

I 2006 påbegyndte Sygehus Sønderjylland indførelsen af teknologien RIS/PACS på røntgenafdelingerne. Projektet var fra start planlagt til at køre over en tre-årig periode fra 2006 til 2008. Projektet er derfor fortsat i 2007.

I forbindelse med regionsrådets prioritering af anlægsprojekter til budget 2008 blev der afsat rådighedsbeløb til restfinansiering af projektet. Sygehus Sønderjylland ansøger på den baggrund om frigivelse af rådighedsbeløbet i 2008 samt tillæg til anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I 2006 påbegyndte Sygehus Sønderjylland indførelsen af RIS/PACS på røntgenafdelingerne. RIS er et elektronisk røntgeninformationssystem, og PACS er et elektronisk arkiveringssystem til røntgenbilleder. Det forventes, at teknologien kan forbedre kvaliteten og rationalisere arbejdsgangene på røntgenafdelingerne på de sønderjyske sygehuse. Projektet var fra start beregnet til at køre over en tre-årig periode, 2006-2008. Projektet er derfor fortsat i 2007 på baggrund af den anlægsbevilling, som Sønderjyllands Amt meddelte til projektet i 2006 på 13,742 mio. kr., og som blev godkendt af forberedelsesudvalget for Region Syddanmark den 14.9.2006. På investeringsoversigten for 2007 er der afsat rådighedsbeløb på 14,307 mio. kr. til projektet, heri er indeholdt en saldooverførsel fra 2006 til 2007.  

I forbindelse med budgetlægningen for 2008 ansøgte Sygehus Sønderjylland om et tillæg til rådighedsbeløb til RIS/PACS projektet på 17,220 mio. kr. i 2008. På regionsrådsmøde den 5. november 2007 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløbet i budget 2008 til restfinansiering af RIS/PACS projektet. Budgettet er placeret på Sønderborg Sygehus, men udgiften dækker de sønderjyske sygehuse.  

På den baggrund har Sygehus Sønderjylland fremsendt en ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2008 på 17,220 mio. kr. og meddelelse af tillæg til anlægsbevilling på 15,999 mio. kr. Hermed bliver den samlede anlægsbevilling til projektet på 31,860 mio. kr. svarende til det samlede rådighedsbeløb (inkl. 2006).  

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 15,999 mio. kr. (indeks 121,8) til projektet RIS/PACS-indførelse på Sønderborg Sygehus.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 17,220 mio. kr.(indeks 121,8) i 2008 finansieret af afsatte midler hertil.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

16.    Etablering af ventilation og køling på Aabenraa Sygehus

Sagsnr:

07/20963

Resumé

Arbejdstilsynet har udstedt påbud vedrørende utilstrækkelig ventilation, udsugning og køling på Aabenraa Sygehus. På den baggrund ansøger Sygehus Sønderjylland om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,808 mio. kr. i 2008 til projektet "Etablering af ventilation og køling af skyllerum, medicinrum og baderum" finansieret af afsatte midler hertil i budget 2008 og meddelelse af anlægsbevilling til projektet. 

Sagsfremstilling

I 2004 blev der lavet en ombygning på Aabenraa Sygehus, hvor bl.a. en gårdhave blev overdækket. Dette har medført problemer med ventilation og køling på en del af sygehuset, idet nogle af vinduerne ikke længere kan åbnes ud til det fri, idet de nu åbnes ud til gårdhaven. Dette har medført, at Arbejdstilsynet har udstedt et påbud vedrørende utilstrækkelig ventilation af skyllerum i tre sengeafdelinger på Aabenraa Sygehus. Endvidere kan lægemiddelstyrelsens cirkulære om korrekt opbevaring af lægemidler ikke overholdes, idet medicinrummene i de tre sendeafdelinger bliver for varme. 

For at sygehuset kan imødegå påbudet, skal der udføres følgende arbejder: I medicinrum på tre sengeafdelinger samt på apoteket skal der etableres køling. I skyllerum på tre sengeafdelinger skal der etableres yderligere udsugning og overtryksventiler. I baderum på tre sengeafdelinger skal der etableres yderligere udsugning og overtryksventiler. Prisen på projektet forventes at blive 1,808 mio. kr. (indeks 121,8).

I forbindelse med regionsrådets prioritering af anlægsprojekter til budget 2008 den 5.11.2007 blev der afsat rådighedsbeløb på 1,808 mio. kr. (indeks 121,8) til finansiering af projektet "Etablering af ventilation og køling af skyllerum, medicinrum og baderum" på Aabenraa Sygehus. Sygehus Sønderjylland ansøger på den baggrund om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,808 mio. kr. i 2008 og meddelelse af anlægsbevilling på 1,808 mio. kr. (indeks 121,8).   

Da projektet koster under 2 mio. kr., er det ikke omfattet af byggeregulativet. Det indstilles, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles anlægsbevilling på 1,808 mio. kr. (indeks 121,8) til projektet "Etablering af ventilation og køling af skyllerum, medicinrum og baderum" på Aabenraa Sygehus.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 1,808 mio. kr. (indeks 121,8) i 2008 finansieret af afsatte midler hertil.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

 

17.    Justering af budgettet på social- og specialundervisningsområdet

Sagsnr:

07/3951

Sagsfremstilling

Regionsrådet har tidligere vedtaget budgetter og takster for institutioner på Social- og specialundervisningsområdet. Som følge af yderligere drøftelser med kommuner og institutioner har der vist sig behov for enkelte justeringer. Nogle af budgetændringerne har kun begrænsede konsekvenser for taksterne, mens eksempelvis ændringerne på Strandvænget, Kastaniely og Centrumhuset er mere omfattende. 

Ændringerne er budgetneutrale for regionen, idet udgifter og omkostninger på området fuldt ud finansieres af kommunale takstbetalinger.

Ændringerne på de enkelte institutioner fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At de foreslåede ændringer i budgetterne godkendes under forudsætning af kommunerne godkender de takstmæssige konsekvenser. 
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

18.    Tornhuset, erstatningsbyggeri - tilpasning af arealer og økonomi

Sagsnr:

07/2349

Resumé

På regionsrådsmødet den 1. oktober 2007 blev der godkendt ændret entrepriseform mv. for dette projekt. Samtidig blev det varslet, at der i forbindelse med forelæggelse af nyt licitationsresultat senest på regionsrådsmødet primo februar 2008 ville blive fremsat forslag om ændret fordeling af den meddelte anlægsbevilling.

På grund af tidsfaktoren forelægges dette allerede nu, og direktøren for Det Sociale Område søges bemyndiget til at godkende licitationsresultatet.

Indstillingen omfatter en række ændringer af projektets arealer og økonomi.

Sagsfremstilling

Fyns Amtsråd godkendte den 6. november 2006, at der blev indgået samarbejdsaftale med Boligselskabet BSB Glamsbjerg v/ Domea om at boligselskabet opfører 18 almene boliger på i alt ca. 1170 m2 til brug for Tornhusets beboere. Amtsrådet godkendte samtidig, at der indgås forretningsføreraftale med Boligselskabet om at opføre serviceareal på i alt ca. 180 m2 og et dagtilbud på ca. 400 m2, ialt 580 m2., der efterfølgende udskilles som en ejerlejlighed, som Fyns Amt skulle overtage. Byggeriet opføres på en grund, som Fyns Amt har erhvervet i Tommerup. Amtsrådet meddelte en samlet anlægsbevilling på 14.296.500 kr og en anlægsindtægtsbevilling på -6.125.250 kr.

I forbindelse med saldo-overførslen den 25. juni 2007 er der fejlagtigt givet tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 4,945 mio. kr., således at den samlede nettobevilling er på 13,116 mio. kr.

På regionsrådsmødet den 1. oktober 2007 blev der godkendt  ændret entrepriseform mv. Samtidig blev det varslet, at der i forbindelse med forelæggelse af nyt licitationsresultat senest på regionsrådsmødet primo februar ville blive fremsat forslag om ændret fordeling af den meddelte anlægsbevilling.

Sagen har en meget stram tidsplan med afholdelse af licitation den 31. januar 2008 og frist for indsendelse af skema B (med godkendt licitationsresultat) den 6. februar. Sagen forelægges derfor allerede nu med henblik på ændret fordeling af de meddelte anlægsbevillinger og bemyndigelse af direktøren for Det Sociale Område til af godkende licitationsresultatet. .

De økonomiske tilpasninger indebærer en samlet nettobevilling på 10,560 mio. kr.

1. Kvadratmeterpris

Kvadratmeterprisen for boligerne er i det oprindelig godkendte urealistisk lav, mens den er temmelig høj for de to andre arealtyper.

Regionsrådet har tidligere godkendt, at kvadratmeterprisen for boligerne i det igangværende byggeri for Centrumhuset er blevet forøget til det lovlige maksimumsbeløb for 2006 på 18.220 kr/m2. Byggeriet for Tornhuset vil først komme i gang i 2008, derfor foreslås rammen hævet til 18.530 kr/m2, som er det lovlige maksimumsbeløb for 2007.

2. Boligareal

Der er i projektet afsat 65 m2 pr. bolig. Dette foreslås forøget til 70m2 for 14 "almindelige" boliger og til 75 m2 for 4 "særforanstaltningsboliger".

Odense kommune har oplyst, at kommunen overvejer at overtage Tornhuset, herunder det nye erstatningsbyggeri. Kommunen anbefaler forøgelserne.

Boligarealet består af det private boligareal, fællesarealer samt adgangsarealer. Den påtænkte målgruppe forudsætter, at der er rimelig plads i byggeriets fællesarealer til opdeling i mindre grupper, og at der ikke er snævre gange, hvor konfliktsituationer let kan opstå. Arealforøgelsen gør endvidere, at alle private badeværelser kan indrettes til brug for fysisk handicappede med behov for to hjælpere.

3. Service- og dagtilbudsareal

Disse arealer består af lokaler til det pædagogiske og administrative personale, aktivitetslokaler for brugerne samt køkken og kantine for brugerne.

Odense Kommune har oplyst, at hvis kommunen overtager Tornhuset, så overvejer den på kortere sigt at udvide Tornhuset med yderligere en bogruppe á 7 lejligheder samt evt. yderligere 2 særforanstaltningsboliger.

Det vil være væsentlig lettere at indarbejde disse udvidelser nu end på et senere tidspunkt (i modsætning til boligerne, som kan opføres som nye blokke).

Det foreslås derfor at udvide serviceareal og dagtilbud med 130 m2.

4. Bemyndigelse

Projektet har en meget stram tidsplan med licitation den 31. januar 2008 og med sidste frist for indsendelse af skema B (incl. godkendt licitationsresulat) den 6. februar.

På grund af tidsfaktoren foreslås det, at direktøren for Det Sociale Område bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

5. Økonomisk fordeling

Det foreslås, at enkelte udgifter fordeles konkret/skævdeles:

Udgifter til grundanskaffelse, tilslutningsbidrag samt anlæg af vej og fortov på ialt 2,494 mio. kr. foreslås delt i 3 lige store dele mellem boliger, service og dagtilbud.

Udgift på 0,205 mio. kr. vedr. Byggeskadefonden fordeles alene på boligerne.

Alle øvrige udgifter foreslås fordelt med 61,91% til boligerne og 38,09% til service- og dagtildudsarealerne. Boligernes forholdsmæssige andel af udgifterne er her ansat til et lavere tal end deres andel af det samlede bygningsareal, fordi der ved boligerne er en høj grad af gentagelse, som billiggør kvadratmeterprisen, mens der i serviceareal og dagtilbud hovedsagelig kun er ét rum af hver type.

6 Økonomisk tilpasning

Vedr anlægsudgifterne:

Da der er tale om en almenboligsag skal bevillingen opdeles, således at boligdelen fremgår særskilt. Det er i ovenstående forslag forudsat at den oprindelige, samlede bevilling på 14,297 mio. kr. prisfremskrives med 4,53% til 14,934 mio. kr.

Samtlige udgifter på sagen er i 2006 fejlagtigt bogført på boligdelen. Heraf skal ca. 1,7 mio. kr.omposteres til service- og dagtilbud, hvorfor det forventede forbrug i 2007 bliver ca. - 1,1 mio. kr. på boligerne.

Vedr. anlægsindtægterne:

Der var i den oprindelige bevilling indregnet nogle statslige driftstilskud, som ikke bør indregnes under anlægsindtægter.

Investeringsoversigt:

Efter prisfremskrivning, som ventes godkendt i regionsrådet den 3. december 2007 har investeringsoversigten følgende indhold for Tornhuset:

(1.000 kr.)

forbrug ult.2006

2007

2008

2009

I alt

boligdel

2716

7329

7910

2237

20192

servicedel

0

0

0

0

0

dagtilbud

0

0

0

0

0

servicearealtilsk.

0

-1536

0

-5468

-7004

I alt

2716

5793

7910

-3231

13188

Med indregning af alle ovenstående forslag vil investeringsoversigten få følgende indhold:                                                                                            

(1.000 kr)

forbrug ult.2006

Råd.2007

Råd.2008

Råd.2009

Bev. I alt

x

anlægsudgifter

x x x x x x

boligdel

2716

-1056

x x

1660

x

service og dagtilbud

incl. inventar

x

2000

7000

4277

13277

x

udgifter i alt

x x x x x

14937

anlægsindtægter

x x x x x x

satspuljemidler

x x x

-1433

-1433

x

servicearealtilskud

x x x

-720

-720

x

salg af grund

x x

-2224

x

-2224

x

indtægter i alt

x x x x x

-4377

total

2716

944

4776

2124

10560

x

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At boligernes budgetterede kvadratmeterpris forøges fra 17.500 kr. til 18.530 kr.
 • At boligernes budgetterede areal forøges fra 65 m2 til 70 m2 for de almindelige lejligheder og 75 m2 for særforanstaltningslejlighederne.
 • At det budgetterede service- og dagtilbudsaeal forøges fra 580 m2 til 710 m2.
 • At en tillempet arealfordeling mellem boliger og service- og dagtilbudsareal anvendes som fordelingsnøgle for byggeriets udgifter, mens enkelte udgifter fordeles konkret (=skævdeles).
 • At direktøren for Det Sociale Område i denne sag bemyndiges til at godkende skema B og licitationsresultatet.
 • At der gennemføres en række budgettilpasninger, idet de gældende anlægsbevillinger neutraliseres og der godkendes nye anlægsbevillinger, anlægsindtægtsbevillinger og rådighedsbeløb som anført i ovenstående skema (indeks 117,8 for 2007 og 121,8 for 2008-09) samt at rådighedsbeløbene frigives.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

19.    "Bevægelse i Syddanmark" - Indtægts- og udgiftsbevilling

Sagsnr:

07/2516

Sagsfremstilling

Region Syddanmark ønsker at etablere et stærkt samarbejde med kommunerne i regionen om fysisk aktivitet som et indsatsområde inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen. Samarbejdsprojektet Bevægelse i Syddanmark i perioden 2007-2008 søger at beskrive indsatser med fysisk aktivitet, bidrage til implementering af disse samt undersøge, hvordan region og kommuner kan samarbejde om forebyggelsesindsatsen.

Det Særlige Udvalg for Sundhedsaftaler og Praksisområdet er tidligere blevet orienteret om projektet Bevægelse i Syddanmark.

På baggrund af ansøgning fra Region Syddanmark har Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilliget 1.100.000 kroner til Bevægelse i Syddanmark.

Sagen forelægges med henblik på meddelelse af en indtægtsbevilling på 1.100.000 kroner i 2007 samt udgiftsbevilling på 1.100.000 kroner til projekt Bevægelse i Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der gives en indtægtsbevilling på 1.100.000 kroner i 2007 til projekt Bevægelse i Syddanmark.
 • At der gives en udgiftsbevilling på 1.100.000 kroner i 2007 til projekt Bevægelse i Syddanmark.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

20.    "Motion på Recept" Indtægts- og udgiftsbevilling til konference

Sagsnr:

07/8755

Sagsfremstilling

Et nordisk netværk af fagpersoner inden for "Motion på Recept" har siden 2003 udvekslet erfaringer gennem årlige møder eller konferencer med henblik på metodeudvikling og forbedring af egen praksis.

Fagpersoner fra forebyggelsesområdet i de tidligere syddanske amter og Region Syddanmark har løbende bidraget til arbejdet i dette netværk. På baggrund af en ansøgning fra Fyns Amt har Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilliget 50.000 kroner som bidrag til aktiviteter i tilknytning til en nordisk konference om "Livsstil på recept" for fagpersoner inden for receptmodeller og fysisk aktivitet i 2006. Grundet udskydning heraf er en anmodning om udbetaling af midlerne udarbejdet i 2007 i Region Syddanmark.

Sagen forelægges med henblik på meddelelse af en indtægtsbevilling på 50.000 kroner i 2007 samt udgiftsbevilling på 50.000 kroner til afvikling af konferencen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der gives en indtægtsbevilling på 50.000 kroner i 2007 til konference i det nordiske netværk inden for Motion på Recept.
 • At der gives en udgiftsbevilling på 50.000 kroner i 2007 til konference i det nordiske netværk inden for Motion på Recept.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

21.    Ansøgninger til Kulturpuljen 2007

Sagsnr:

07/21394

Resumé

  Regionsrådet har tidligere besluttet at oprette en kulturpulje for at støtte kulturaktiviteter i regionen. Der er i budgettet for 2007 reserveret 2 mio. kr. til kulturpuljen.

  Der er indsendt i alt 63 ansøgninger, og der er samlet set søgt om i alt 14.109.145 kr.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har oprettet en kulturpulje for at støtte kulturaktiviteter i regionen. Formålet er at give støtte til nyskabende og eksperimenterende kunst- og kulturprojekter. Projekterne skal endvidere fremme tværgående aktiviteter og understøtte en balanceret udvikling i land og by.

Der er i budgettet for 2007 afsat ca. 7 mio. kr. til kulturområdet, hvoraf 2 mio. kr. er reserveret kulturpuljen.

Der er indsendt i alt 63 ansøgninger, og der er samlet set søgt om i alt 14.109.145 kr. Forvaltningen har vurderet og anbefalet tilskud til 14 ansøgninger til i alt kr. 1.993.000,-.

Vurderingen af ansøgningerne er sket ud fra de retningslinier for ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje, som regionsrådet har godkendt på sit møde den 20. august 2007. 

Desuden vurderes, at 4 ansøgninger kan overføres til øvrige midler på kulturområdet i forbindelse med samarbejde med Kulturaftalerne i Region Syddanmark.

Region Syddanmarks opgaver på kulturområdet kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift. Regionen yder ikke tilskud i form af almindelige driftstilskud. Regionsrådet har en koordinerende rolle på kulturområdet, der også omfatter idrætsområdet.

Der kan søges støtte til kulturprojekter, aktiviteter og arrangementer, der

 • har betydning ud over den enkelte kommune,
 • Går på tværs af kunstarter og kulturområder,
 • Kan styrke og udvikle samspillet mellem kultur og erhverv,
 • Kan bidrage til at sætte fokus på kulturmødet og den kulturelle mangfoldighed som ressource samt
 • Kan bidrage til den kulturelle udvikling i landdistrikterne og til
 • Internationale kulturelle projekter og arrangementer

Region Syddanmark ønsker at samle de kulturelle bevillinger til større aktiviteter med gennemslagskraft i hele regionen. Derfor støttes ikke:

 • Allerede afviklede aktiviteter eller aktiviteter, som i forvejen ville blive gennemført
 • Almindelig drøft og anlæg
 • Bog- og CD/DVD-udgivelser
 • By- og sportsfester.

I 2008 er der ansøgningsfrister den 1. marts, 1. juni og 1. oktober.

Af tidsmæssige årsager foreligger bemærkninger fra Det Særlige Udvalg for Regional Erhvervspolitik om indstillinger til kulturpuljen 2007 først ved Forretningsudvalgets møde. 

Ansøgningerne kan rekvireres ved henvendelse til Region Syddanmarks sekretariat for erhverv og internationale forhold. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der bevilges 1.993.000 mio. kr. til 14 ansøgere, der er anført med bogstav A i Bilag A.
 • At der overføres 4 ansøgninger, anført med bogstav B i Bilag B, til øvrige midler på kulturområdet i forbindelse med samarbejde med Kulturaftalerne i Region Syddanmark.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag

22.    Tilskudsansøgning fra de nye voksenvejledningsnetværk

Sagsnr:

07/18214

Resumé

VUC Fredericia har på vegne af de 4 nye lokale voksenvejledningsnetværk i Region Syddanmark ansøgt om 190.000 kr. i tilskud fra den regionale uddannelsespulje til udvikling af tværgående initiativer og samarbejder inden for disse netværk.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har netop indkaldt ansøgninger til de nye Lokale Voksenvejledningsnetværk, som ønskes etableret som led i Voksenvejledningsreformen. Fra Region Syddanmark er der indgivet 4 ansøgninger, som geografisk dækker de tidligere amter.

Voksenvejledningsnetværkene omfatter samarbejde mellem alle de uddannelsesinstitutioner, som udbyder offentlige voksen- og efteruddannelser inden for AMU-området og VUC. Derudover deltager kommunerne ved jobcentrene og den kommunale erhvervsservice samt de faglige organisationer på såvel A og B siden m.fl.

Der ansøges om 190.000 kr. til etablering af et samarbejde på tværs af regionen. Samarbejdet skal sikre, at de aktiviteter, der igangsættes via de nye lokale voksenvejledningsnetværk, sammentænkes med Vækstforums og Region Syddanmarks udviklingsmålsætninger. De ansøgte midler skal anvendes til udvikling af en fælles samarbejdsstruktur, der sikrer optimal udveksling af erfaringer og ideer samt fremmer udvikling af tværgående udviklingsprojekter, der er nærmere beskrevet i ansøgningen.

Det særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik tiltrådte indstillingen på mødet den 26. september 2007.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At det ansøgte tilskud bevilges af midlerne afsat til udviklingsprojekter inden for uddannelsesområdet
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

23.    Årsregnskab for Center for Sundhed og Træning

Sagsnr:

07/7307

Resumé

Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion i forhold til Center for Sundhed og træning i Middelfart, skal regionen godkende det endelige regnskab for 2006, påtegnet af en statsautoriseret revisor.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Træning i Middelfart har som sit mål har at give mennesker med en diagnosticeret gigt- eller ryglidelse et kvalificeret og helhedsorienteret behandlingsforløb, der består af medicinsk behandling, sundheds-sygepleje, genoptræning, undervisning og rådgivning.

I sin egenskab af beliggenhedsregion og i henhold til driftsoverenskomsten skal Region Syddanmark godkende det endelige regnskab for 2006, påtegnet af en statsautoriseret revisor.

Samlede brutto driftsudgifter i 2006 er steget med 0,393 mio. kr. fra 12,247 mio. kr. i 2005 til 12,911 mio.kr. i 2006.

Driftsindtægter udover opholdsbetaling fra amtskommunerne er steget fra 1,102 mio. kr. i 2005 til 1,126 mio.kr. i 2006.

Opholdsbetalinger var i 2006 på 11,781 mio.kr. Det resulterede i, at Center for Sundhed og Træning afsluttede regnskab 2006 med et underskud på 3.653 kr.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regnskab 2006 for Center for Sundhed og Træning godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

24.    Godkendelse af budget og takster for 2008 for Center for Sundhed og Træning i Middelfart

Sagsnr:

07/7307

Resumé

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed for Center for Sundhed og Træning i Middelfart, og skal derfor godkende budget og takster for centret.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Træning har fremsendt et budgetforslag og herunder forslag til nye takster for 2008.

Centret er godkendt til at modtage patienter fra hele Danmark efter reglerne for frit sygehusvalg, hvilket betyder, at hver patients bopælsregion er forpligtet til at betale for opholdet. Den samlede fritvalgsramme er i budgettet fremskrevet med en afvejet fremskrivningsprocent på 3,2 % til 11,681 mio.kr. Sammen med de forventede indtægter for ophold, hvor regionerne giver kaution (390.000 kr.) udgør de forventede indtægter for ophold 12,071 mio. kr.

Budgetforslaget indebærer forventede nettodriftsudgifter i 2008 på 12,073 mo.kr. og en aktivitet på 7.777 sengedage svarende til næsten det samme aktivitet i forhold til budget 2007.

Center for Sundhed og Træning har fremsendt et budgetforslag og herunder forslag til nye takster for 2008.

Den foreslående takst for 2008 er 3,16% højere end taksten i 2007, som således stiger fra 1456 kr. pr. sengedag i 2007 til 1502 kr. i 2008.

Godkendelse af det fremlagte budgetforslag betyder en samlet driftsugift i 2008 på 13,112 mio. kr. som delvis dækkes med opholdsbetaling fra regionerne – 12,071 mio.kr., delvis med andre driftsindtægter - 1,039 mio.kr. (indtægter fra selvbetalende patienter, bassinlejeindtægter mv.).

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At budget for Center for Sundhed og Træning i Middelfart for 2008 på 13,112 mio. kr. godkendes.
 • At den nye takst for 2007 fastsættes til 1.502 kr. pr. sengedag.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

25.    Oprettelse af et Ungdomsuddannelsesråd for Region Syddanmark

Sagsnr:

07/16500

Resumé

Regionsrådet havde den 16. april 2007 en indledende drøftelse af Region Syddanmarks uddannelsesstrategi og politik. Regionsrådet anmodede i den forbindelse det særlige udvalg vedr. erhvervspolitik om at udarbejde et oplæg om oprettelse af et uddannelsesråd for alle ungdomsuddannelsesretninger, der kan være dialogpart for regionsrådet.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik afholdt den 4. september 2007 et møde med samtlige kompetencegivende ungdomsuddannelsesinstitutioner for at få en dialog om nedsættelsen af et ungdomsuddannelsesråd samt tilkendegivelser på hvilke temaer institutionerne fandt interessante at drøfte i et kommende råd.

Mødet resulterede i en anbefaling af etablering af et Ungdomsuddannelsesråd for Region Syddanmark. Region Syddanmark blev bedt om at udarbejde forslag til kommissorium for rådets arbejde samt forslag til rådets sammensætning. Dette kommissorium har været sendt til høring hos uddannelsesinstitutionerne, som også er blevet bedt om at udpege medlemmer til Ungdomsuddannelsesrådet.

Det særlige uddvalg vedr. regional erhvervspolitik drøftede den 26. september 2007 de indkomne bemærkninger og besluttede på denne baggrund at anbefale regionsrådet, foreløbig for en 2-årig periode, at oprette et Ungdomsuddannelsesråd med kommissorium som fremgår af vedlagte bilag. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At godkende kommissoriet for Ungdomsuddannelsesrådet i Region Syddanmark.
 • At regionsrådet udpeger 2 regionsrådsmedlemmer til Ungdomsuddannelsesrådet.
Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet. 

Bilag


Lukket dagsorden

1.      Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg - Godkendelse af licitationsresultat samt meddelelse af anlægsbevilling til opførelse af 6 etagers bygning (midlertidig sengebygning)

Sagsnr:

07/3208

 

2.      Køb af Elmelundhaven 15, Odense

Sagsnr:

07/10895

 

3.      Køb af Platanvej 15 B, Odense M

Sagsnr:

07/20766

4.      Ansættelse af direktør for regional udvikling

Sagsnr:

07/21672

l

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 12-12-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring