Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Referat 22-11-2007 - Regional trafik og miljø

Mødedato
22-11-2007 kl. 10:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild, William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff


Dagsorden

 1. Skitse til indhold i masterplan for infrastruktur
 2. FynBus og Sydtrafik lige nu
 3. Næste møde
 4. Eventuelt

 

1.      Skitse til indhold i masterplan for infrastruktur

Sagsnr:

07/21608

Resumé

På udvalgets møde den 20. september 2007 drøftedes trafik og infrastruktur, og det blev i forlængelse heraf foreslået at gå i gang med udarbejdelsen af en masterplan for hele trafik- og infrastrukturområdet. Udvalget ønskede en drøftelse af et forslag til strukturering af arbejdet i et fællesmøde med det Særlige udvalg for regional erhvervspolitik. 

Et fællesmøde mellem det Særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø og det Særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik er nu berammmet til at finde sted den 10. december 2007.

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Regional Udvikling har udarbejdet en indholdsmæssig skitse til en masterplan. Denne skitse ønskes drøftet i udvalget med henblik på udarbejdelse af et egentlig forslag til udarbejdelse af masterplan, som kan foreligges på det aftalte fællesmøde.

Indstilling

Det indstilles:

 • At "Skitse til indhold i masterplan" godkendes som grundlag for udarbejdelse af et egentligt forslag til masterplanens indhold.
 • At der især fokuseres på, at kapitlet om bærende principper for trafik og infrastruktur i Syddanmark bliver udtømmende.
 • At udvalgets ønsker om evt. ændringer og tilføjelser til skitsen påpeges.

Udvalget

Udviklingskonsulent Erik Ørskov fra afdelingen for Regional Udvikling gav en kort orientering om skitsen til indhold i masterplan for infrastruktur.

Udvalget drøftede skitsen og pegede på følgende fokusområder:

 • Tilgængeligheden til de nuværende og kommende sygehuse
 • Det 4. vækstcenter i regionen - Aabenraa-Sønderborg-Flensborg
 • Gode forbindelser til Tyskland
 • Det vestjyske bybånd

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

2.      FynBus og Sydtrafik lige nu

Sagsnr:

07/14042

Resumé

FynBus og Sydtrafik leverer offentlig transport service i et stort og konkurrenceudsat marked. Især regionale, men også lokale busruter, lider fortsat af faldende passagertal. Nutidens spredte bykultur medvirker, at persontransport mest foregår i privatbil. Især på længere rejser gennem flere kommuner er privatbilen ofte det foretrukne transportmiddel.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark støtter, at trafikselskaberne leverer offentlig transportservice. Regionen yder i år 2007 cirka 130 mio. kr. i tilskud til driften af de regionale busruter. Regionsrådet er bestiller af omfanget og kvaliteten af Syddanmarks regionale busruter inden for en aftalt økonomisk ramme.

Det Særlige udvalg for regional trafik ønsker at være i strategisk dialog med regionens to trafikselskaber om trafikplanerne for de regionale busruter.

Udvalget har tidligere drøftet, at regionsrådets indspil til den kommende planlægning af den regionale servicetrafik skal ske på grundlag af en udpegning af regionale trafikmål, opstilling af servicemål for kunderne og ønsker mht. kvalitets- og miljøkrav til udbyderne m.v.

Det Særlige udvalg vedr. regional trafik vil i samarbejde med FynBus og Sydtrafik fremme processen mod nye trafikplaner for de regionale busruter.

Det foreslås, at trafikselskaberne inviteres til en første dialog om ønsker og muligheder og til at orientere om trafikplanlægningens stade lige nu.

Det foreslås, at udvalget på mødet drøfter muligheder for den kollektive trafik med repræsentanter for Sydtrafik og Fynbus på baggrund af nedenstående spørgsmål. Endvidere foreslås det, at udvalget på et senere møde inviterer repræsentanter fra f.eks. Västra Götaland, som kan fortælle om deres erfaringer med en bestillerrolle, der ligner de danske regioners.

Aktuelt indbydes trafikselskaberne til på et orienterende møde at belyse, og så vidt muligt besvare følgende spørgsmål: 

 1. Hvordan udvikler trafikken sig som helhed og på de enkelte regionale busruter?
 2. Hvor langt er trafikselskabet med at kortlægge de regionale ruter?
 3. Hvilke undersøgelser af kunders tilfredshed prioriteres gennemført?
 4. Hvad ønsker trafikselskabet af medspil fra regionsrådet i bestræbelsen for at opnå flere passagerer på de regionale ruter og et generelt bedre resultat i den offentlige transportservice? 

Eksempler på eller idéer til ændringer i trafikplanen, som vurderes at kunne forbedre trafikbetjening, kundetilfredshed og driftsøkonomi?

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget inddrager trafikselskabernes orienteringer i det videre arbejde.
 • At udvalget på et kommende møde orienteres om erfaringer med den regionale bestillerrolle.

Udvalget

Direktør for FynBus Lars Oksbjerre og direktør for Sydtrafik Hans Christian Bonde orienterede om situationen lige nu i de to selskaber.

Fælles for de to selskaber er, at de begge har oplevet en nedgang i passagertallet i løbet af 2007.

Begge selskaber er i gang med at formidle de nuværende regionale ruter på interaktive kort.

FynBus og Sydtrafik gennemfører løbende målinger af kundetilfredsheden med henblik på at forbedre selskabernes regionale rutenet.

Trafikselskaberne arbejder løbende med at forbedre deres hjemmesider med oplysninger om køreplaner, linjer og rejseplaner. Desuden arbejdes der på at etablere en sms-service med trafikinformation pr. sms. På sigt skal det også være muligt at købe billet pr. sms.

Endelig var repræsentanterne enige om, at regionsrådet skal spille en aktiv rolle i forhold til at fastlægge udbuddet af regionale ruter, serviceniveau og den økonomiske fordeling.

Plancher fra FynBus vedhæftes referatet.

Udvalget drøftede herefter, hvordan orienteringerne kan inddrages i det videre arbejde med udvikling af den kollektive trafik i regionen.

Endelig anbefalede udvalget, at der ønskes et møde med de to trafikselskaber, når årsregnskaberne for 2007 foreligger.

3.      Næste møde

Sagsnr:

07/289

Der afholdes fælllesmøde med Særligt udvalg vedr. regional erhvervspolitik mandag den 10. december 2007 kl. 15.

Næste møde i Særligt udvalg vedr. regional trafik og miljø afholdes torsdag den 13. december 2007 kl. 10.

Udvalget

Fællesmødet afholdes den 10. december 2007, kl. 15.

Det Særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø mødes kl. 14.

Næste møde i Særligt udvalg vedr. regional trafik og miljø afholdes den 13. december 2007, kl. 10.

4.      Eventuelt

Sagsnr:

07/289

Udvalget

Afdelingschef Ebbe Jensen fra afdelingen for Regional Udvikling orienterede om det første udkast til forslag til opgaver for Det særlige udvalg vedr. infrastruktur.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap