Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 05-12-2007

Mødedato:
05-12-2007 Kl. 15:00-16:10 

Mødested:
Regionshuset, mødelokale 4.

Medlemmer:
Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Bent Poulsen, Jens Andersen, Jens Andresen, Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Ib Madsen, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Bente Gertz Hansen, Bent Krogh Petersen, Bent Bechmann, Kent Kirk.

Afbud:
Bo Libergren, Poul-Erik Svendsen, Poul Weber, Bente Gertz Hansn.


Dagsorden

 1. 3. økonomi og aktivitetsrapportering
 2. Budgetopfølgning 2007
 3. Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening
 4. Budget 2008 - Hospicer i Region Syddanmark
 5. Forslag til Uddannelsesstrategi for Region Syddanmark
 6. Godkendelse af udbud af gymnasiernes studieretninger
 7. Henvendelse til skatteministeren om afskaffelse af CO2-afgift på "grøn el" - Udkast til skrivelse

1.      3. økonomi og aktivitetsrapportering

Sagsnr:

07/5773

Resumé

Tre gange om året fremlægges økonomi- og aktivitetsrapportering for regionsrådet. Denne rapportering vedrører årets første10 måneder.

Sagsfremstilling

Forberedelsesudvalget tiltrådte den 14. december 2006, at der tre gange årligt foretages økonomi- og aktivitetsrapportering til forretningsudvalg og regionsråd.

Denne sag vedrører 3. rapporteringerne på baggrund af årets første 10 måneder.

På hovedkontoen for Sundhed forventes det, at årets resultat bliver et merforbrug på ca. 70 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes merforbrug på sygehusene og på sygesikringen. Merforbruget på sygehusene vil blive saldooverført til 2008, mens 75 pct. af merforbruget på medicinudgifter under sygesikringen vil blive kompenseret ved midtvejsreguleringen i 2008. Efter korrektioner for overførslerne er det forventede resultat for 2007 således et forventet mindreforbrug i størrelsesorden 20-30 mio. kr.

Social og socialpsykiatri samt specialundervisningen er takstfinansieret. Derved skal tilbudene hvile i sig selv. Hvis der opstår ubalance skal udgifterne hurtigst muligt tilpasses indtægterne. Det er dog muligt at overføre mer- og mindreforbrug til næste budgetår. 

Det forventes, at Regional Udvikling vil have mindreforbrug i 2007 på grund af tidsforskydninger i udarbejdelsen og igangsættelsen af projekter. Mindreforbruget vil blive overført til 2008.

På Fælles formål og administration forventes et merforbrug på 16,1 mio. kr. Dette skyldes merforbrug vedr. ekstraordinære ikke budgetterede udgifter i forbindelse med afvikling af de gamle amter.

Udgifterne til renter og afdrag på langtfristet gæld skønnes at blive lavere end budgetteret.

Indstilling

Det indstilles:

 • At 3. økonomi- og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag:

 

2.      Budgetopfølgning 2007

Sagsnr:

07/21836

Resumé

Sagen vedrører budgetopfølgningen for 2007 vedr. udmøntning af puljer, budgetneutrale omflytninger samt op-/nedregulering af udgifts- og indtægtsbevillinger mv.

Sagsfremstilling

Forberedelsesudvalget tiltrådte den 14. december 2006 forslag til overordnet tidsplan for budgetopfølgning 2007.

Budgetopfølgningen omfatter:

 • Udmøntning af puljer
 • budgetneutrale omflytninger samt
 • op-/nedregulering af udgifts- og indtægtsbevillinger m.v.

Regionsrådet godkendte den 5. november 2007 pris- og lønfremskrivning (Indeksering) af anlæg samt tidsforskydninger af anlæg på Sundhed. Det anbefales, at der korrigeres for den manglende pris- og lønfremskrivning af de afsatte rådighedsbeløb i 2007 for Social og specialundervisning samt på Fælles formål og administration, ved at fremskrive med yderligere 4,53 % i 2007 ligesom Sundhed.

Konkret for Social og specialundervisning betyder pris- og lønfremskrivningen en forøgelse af rådighedsbeløb på 8,626 mio. kr. og for Fælles formål og administration på 0,231 mio. kr. i 2007.

Ved saldooverførslerne i juni 2007 blev der overført 5,305 mio kr. i udgifter og 2,205 mio. kr. på indtægter til Fælles formål og administration til diverse projekter overtaget fra Fyns Amt. Bevillingen skulle have været overført til Sundhed. Det anbefales at bevilling bliver budgetomflyttet fra Fælles formål og administration til Sundhed.

Budgetopfølgning er yderligere sammensat af følgende elementer:

 • Restudmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet
 • A conto-bevillinger vedrørende meraktivitet og særlig afregning
 • Tekniske justeringer og omflytninger indenfor de somatiske driftsbevillinger som følge af ændret opgavevaretagelse i regionen.
 • Tekniske justering og omflytninger indenfor behandlingspsykiatrien
 • Budgetomflytninger mellem somatikken og behandlingspsykiatrien.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • At der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 8,626 mio. kr. til Social og specialundervisning i 2007 jf. vedlagte bilag.
 • At der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 0,231 mio. kr. til Fælles formål og administration i 2007 jf. vedlagte bilag.
 • At der meddeles en tillægsbevilling på 5,305 mio. kr. i udgifter og en indtægsbevilling på 2,205 mio. kr. til Sundhed, der modsvares af negativ tillægsbevilling og regulering af indtægter på Fælles formål og administration i 2007.
 • At de budgetneutrale omflytninger jf. vedlagte notat tiltrædes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag:

 

3.      Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Sagsnr:

07/6334

Resumé

I 2007 er der igangsat en proces med henblik på at opstille en strategi for Region Syddanmarks indsats over for jordforurening i 2008 og fremover. Strategien skal modsvare de udfordringer, der er på området, og afspejle den nye myndighedsstruktur og geografi, som er et resultat af strukturreformen.

Regionsrådet havde den 7. maj 2007 en indledende drøftelse af den overordnede prioritering. Der fremlægges hermed et forslag til en strategi for den fremtidige indsats.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har hovedansvaret for indsatsen over for "herreløse" jordforureninger i regionen. Regionen skal finde, undersøge og gennemføre en indsats over for forureninger, der truer menneskers sundhed og grundvandet. Opgaven er omfattende, der er mange forurenede lokaliteter, og der er mange ofte modsatrettede hensyn at varetage. Opgaven er desuden forbundet med store økonomiske konsekvenser og sundhedsmæssige risici.

Regionen skal tilrettelægge og prioritere opgaverne, så de løses effektivt og i en rækkefølge, der giver den størst mulige miljø- og sundhedsmæssige effekt.

Strategien er udmøntet i mål på følgende fem områder.

 1. Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen
 2. Mindske sundhedsrisikoen
 3. Dialog om prioriteringen af regionens indsats
 4. Effektivitet og udvikling
 5. Åbenhed, service og dialog

Hovedprincipperne i strategien er:

 • Indsatsen over for grundvandstruende forureninger i grundvandsindsatsområderne har højeste prioritet.
 • Indsatsen over for aktuelle indeklimaproblemer på boliggrunde prioriteres højt.
 • I særlige tilfælde prioriteres indsatsen over for jordforurening med kontaktrisiko, hvor stoffernes farlighed og koncentration giver en uacceptabel risiko.
 • Kortlægningen af muligt forurenede arealer gennemføres i samme rækkefølge og om muligt i samme takt som grundvandskortlægningen.
 • Screening af jordforurening på børneinstitutioner i ældre bykerner afsluttes i 2008-2011.
 • Kortlægningen af forurening fra renserier, der kan udgøre en risiko for grundvandet og indeklimaet i boliger, afsluttes i 2008.
 • Videregående undersøgelser og indsats prioriteres på baggrund af grundvandets sårbarhed og den trussel, de forurenede arealer udgør.
 • Indsatsen koordineres med indsatsplanerne for grundvandet og de fremtidige vandplaner.
 • Udarbejde en særskilt udviklingsstrategi i 2008.
 • Udbygge mulighederne for at finde relevant information på regionens hjemmeside.
 • I 2008 udarbejde en særskilt kommunikationsstrategi for jordforureningsområdet.

Regionens jordforureningsafdeling har regnet på en række scenarier for implementering af strategien. Det forudsættes, at der skal findes og vurderes yderligere ca. 10.000 muligt forurenede arealer, og at en del af dette arbejde skal være afsluttet i 2010, idet regionen har overtaget en del foreløbigt historisk materiale fra de tidligere amter.

Den samlede opgave løses inden for områdets nuværende ressourcer og omfatter kortlægning, undersøgelser og indsats over for de nævnte ca. 10.000 muligt forurenede arealer og de ca. 6.000 allerede kortlagte arealer i regionen. Totalt anslås udgifterne incl. personale til den samlede opgave at løbe op i 2,5 mia. kr. (2007-priser), inden opgaven er afsluttet i 2065.

Med det foreslåede scenarium vil kortlægningen af muligt forurenede arealer kunne gennemføres i takt med grundvandskortlægningen, og den første del af kortlægningsopgaven (på mistankeniveau) vil samlet set være tilendebragt i løbet af 2015. De efterfølgende kortlægningsundersøgelser afsluttes i 2029, mens videregående undersøgelser og indsats vil være afsluttet i 2058 og 2065.

Høring og videre proces

I forlængelse af regionsrådets behandling af forslaget til strategi på jordforureningsområdet sendes forslaget i høring hos statens miljøcentre, kommunerne, vandværksforeningerne og embedslægeinstitutionen. Desuden indbydes disse interessenter til et høringsmøde med henblik på en drøftelse af strategiplanens indhold og konsekvenser.

Efter behandling af eventuelle høringssvar fremlægges strategiplanen til politisk behandling.

Strategiplanen udmøntes for 2008 i en arbejdsplan, som fremlægges for udvalget og regionsrådet i forlængelse af strategiplanen.

Det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø har på sit møde den 25. oktober 2007 drøftet strategiplanen. Udvalget anbefaler på den baggrund, at regionsrådet godkender strategiplanen med henblik på efterfølgende udsendelse i høring.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 • At strategiplanen drøftes. 
 • At strategiplanen godkendes og efterfølgende udsendes i høring.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag:

 

4.      Budget 2008 - Hospicer i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/13708

Resumé

Region Syddanmark har overtaget driftsoverenskomster med hospicer fra hvert af de fire tidligere amter. Der er iværksat et arbejde omkring harmonisering af disse fire driftsoverenskomster. Dette arbejde vil være afsluttet i løbet af 2008.

Indtil da videreføres de eksisterende driftsaftaler. Ifølge disse skal regionsrådet godkende budgetter og fastsætte sengedagstaksten for budgetåret.

Sagsfremstilling

Hvert af de fire tidligere amter har i henhold til sygehusloven tegnet driftsoverenskomst med hver et hospice om drift af op til 12 pladser på årsbasis. I henhold til sundhedslovens § 75 overtog Region Syddanmark fra 2007 de tidligere amters indgåede driftsoverenskomster om hospicepladser i regionen.

Det drejer sig i 2008 om drift af hver 12 hospicepladser på:

 • Sct. Maria Hospice i Vejle
 • Hospice-Center Sydvestjylland i Esbjerg
 • Hospice Sønderjylland i Haderslev
 • Hospice Fyn i Odense

Der er i forbindelse med Region Syddanmarks overtagelse af driftsoverenskomsterne på hospiceområdet vurderet at der er behov for en harmonisering af de fire driftsoverenskomster med henblik på at skabe en øget sammenlignelighed mellem hospicer i forhold til finansieringsgrundlag, økonomi, produktion og kvalitet.

Igangsættelsen af dette arbejde blev tiltrådt af regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007. På den baggrund har Sundhedsdirektionen besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på det fremtidige samarbejdsgrundlag mellem hospice og Region Syddanmark i forhold til den palliative behandling af uhelbredeligt syge. Resultatet af dette arbejde vil først foreligge i løbet af 2008.

Indtil resultatet af arbejdet foreligger, videreføres de eksisterende driftsaftaler. Af alle fire driftsoverenskomster fremgår, at hospice skal fremsende budgetforslag til regionen, hvorefter regionsrådet godkender budgettet og fastsætter sengedagstaksten for budgetåret.

Sundhedsstaben har på baggrund af budgetmateriale fra fire hospicer, udarbejdet et budgetforslag 2008 for hvert enkelt hospice. Her er indeholdt hhv. en opgørelse af de enkelte hospicers finansieringsbehov, de regionale indtægter fra den kommunale medfinansiering samt angivelsen af den budgetterede sengedagstakst. Disse budgetforslag, incl. beskrivelse af evt. udvidelsesønsker er vedlagt som bilag.

Det skal understreges at forskelle i driftsoverenskomsterne betyder at budgetter og beregnede sengedagstakster for de enkelte hospicer ikke er sammenlignelige. Eksempelvis er der i forhold til Hospice-Center Sydvestjylland og Hospice Sønderjylland i budget og beregnet sengedagstakst indeholdt finansielle udgifter i form af renter og afdrag. I Sct. Maria Hospice Center nettobudget indgår desuden indtægter fra andre regioner, idet Sct. Maria Hospice modtager en del patienter fra Region Midtjylland, hvilket betyder at Sct. Marias nettobudget fremstår lavere end de øvrige hospicer

Det samlede nettobudget for de fire hospicer er i 2008 på i alt 69,191 mio. kr. Udover budgettet for de enkelte hospicer er der til hvert af hospicerne tilknyttet indtægter fra den kommunale medfinansiering af hospicerne på samlet 25,322 mio. kr. Den kommunale medfinansiering udgør i 2008 1.701 kr. pr. sengedag. Disse indtægter placeres centralt. Centralt er endvidere placeret en samlet momsafløftning på 2,73 mio. kr. Sammenholdes det centrale indtægtsbudget med nettobudgettet på hospicerne er den samlede regionale udgift for Region Syddanmark til drift af hospiceområdet i 2008 derfor 41,139 mio. kr.

Sengedagstaksten opgøres på baggrund af en fastsat belægningsprocent. På et hospice beregnes belægningen fra og med indskrivningsdagen til og med dagen efter dødsdagen. Dermed giver registreringen et retvisende billede af, hvor længe en patient optager en seng. På den baggrund har Sundhedsstaben vurderet, at der på hospicer bør opereres med en højere belægningsprocent end på sygehusafdelinger. Sundhedsstaben foreslår, at belægningsprocenten – som i 2007 - sættes til 91,3 % svarende til 4.000 årlige sengedage på et hospice med 12 senge.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 • At Hospice Sønderjyllands budget på 19,470 mio. kr. og sengedagstakst på 4.868 kr. for 2008 godkendes.
 • At Hospice Fyns budget på 17,253 mio. kr. og sengedagstakst på 4.313 kr. for 2008 godkendes.
 • At Hospice-Center Sydvestjyllands budget på 18,461 mio. kr. og sengedagstakst på 4.615 kr. for 2008 godkendes.
 • At Sct. Marias Hospices budget på 14,008 mio. kr. og sengedagstakst på 4.831 kr. for 2008 godkendes.
 • At det regionale indtægtsbudget fra den kommunale medfinansiering for samtlige fire hospicer i 2008 på i alt 25,322 mio. kr. godkendes.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag:

 

5.      Forslag til Uddannelsesstrategi for Region syddanmark

Sagsnr:

07/18268

Resumé

Regionsrådet har tidligere haft en indledende drøftelse af  Region Syddanmarks uddannelsesstrategi. Der er herefter udarbejdet et oplæg om uddannelsesstrategi, som skal angive de ønskede handlinger, der skal være med til at realisere den regionale udviklingsplan og angive den ønskede uddannelsesudvikling i Region Syddanmark. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet havde den 16. april 2007 de indledende drøftelser af Region Syddanmarks uddannelsesstrategi og -politik, hvor regionsrådet anmodede det særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik om at udarbejde oplæg til uddannelsesstrategi.

Uddannelsesstrategien skal angive de ønskede handlinger, der skal være med til at realisere den regionale udviklingsplan samt angive den ønskede uddannelsesudvikling i Region Syddanmark med hensyn til uddannelsesinstitutionernes geografiske placering og udbuddet af uddannelserne. Strategien skal også danne grundlag for en prioritering af de områder, hvor regionsrådet ønsker at bidrage med udviklingstilskud eller påtage sig koordinerende opgaver.

Der er nu udarbejdet oplæg til uddannelsesstrategi, som indeholder regionsrådets strategier og de indsatsområder, som regionsrådets selv ønsker at iværksætte eller vil bidrage med tilskud til fra den i budgettet afsatte ramme til regionens uddannelsesindsats. Derudover er der i bilag til strategien medtaget forslag til vurderingskriterier, som ansøgningerne vil blive vurderet efter.

I strategien er søgt indarbejdet ønskerne til den regionale uddannelsesindsats, som dialoggrupperne fremsatte i forbindelse med udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan samt de ønsker til den regionale indsats, som fremkom på møder med uddannelsesinstitutionerne.

Det foreslås, at uddannelsesstrategien er gældende i 2 år, hvorefter den tages op til revision.

Strategien fastlægger vision, overordnede mål og indsatsområder. Indsatsområderne beskriver de områder, hvor regionen ønsker at anvende de regionale uddannelsesmidler.

Visionen i uddannelsesstrategien adskiller sig fra visionen i Den Regionale Udviklingsplan ved at inddrage en ekstra dimension: 

 • "Region Syddanmark vil være kendt for at være en region, hvor uddannelserne sprudler af energi, læringslyst og dynamik – en region man gerne flytter til, fordi der er gode uddannelses- og læringsmuligheder for både børn, unge og voksne.
 • Kreativitet – Region Syddanmark vil være en region, hvor det kreative og eksperimentelle har stor indflydelse i alle undervisningsforløb fra folkeskole til universitet samt ved voksenundervisning, således at både de dygtige og de svage elever udfordres på alle sanser. Det skal være naturligt at tænke det kreative og eksperimentelle ind i undervisningen, i form af både IT, musik, film, drama og bevægelse.
 • Innovation – Region Syddanmark vil være en region, hvor innovation og iværksætteri er i fokus igennem hele uddannelsessystemet for efterfølgende at kunne skabe den nødvendige udvikling i regionen på alle fronter.
 • Internationalisering – Region Syddanmark vil være en region, hvor det bliver naturligt at tænke internationalt gennem hele uddannelsessystemet fra grundskole til videregående uddannelse. Den enkelte skal kunne søge inspiration og viden globalt, og få anerkendelse for det tillærte."

På baggrund af ovenstående del af visionen og på baggrund af de overordnede mål og indsatsområder i strategien er der i bilaget til strategien fastlagt kriterier for medfinansiering fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Heraf fremgår det af vurderingskriterierne for ansøgninger, at regionsrådet vil give særlig prioritet til konkrete aktiviteter og projekter, der opfylder de nedenstående to kriterier. Nedennævnte kriterier er et redskab for regionsrådet til at prioritere indsatsen og bevilge regionale uddannelsesmidler. 

 • Kreativitet, innovation, internationalisering. Her vurderes om et eller flere af elementerne indgår i projektet/aktiviteten
 • Samarbejde regionalt. Her vurderes om projektet/aktiviteten medvirker til at øge samarbejdet mellem institutionerne regionalt.

Det særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik har drøftet sagen på sit møde den 20. november 2007. Bemærkninger fra udvalget er indarbejdet i strategien.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:

 • At regionsrådet godkender uddannelsesstrategien for Region Syddanmark.
 • At vurderingskriterierne vedtages som grundlag for administrationens behandling af fremtidige ansøgninger.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag:

 

6.      Godkendelse af udbud af gymnasiernes studieretninger

Sagsnr:

07/21607

Resumé

Regionsrådet skal godkende udbud af gymnasiernes studieretninger. De forpligtende samarbejder har udarbejdet forslag til studieretninger for 2008.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik vurderer, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen, jfr. Lov nr. 575 af 9. juni 2006, §10 stk.1.

I forhold til gymnasierne skal regionsrådet sikre den fornødne bredde i udbuddet af studieretninger

De fire forpligtende samarbejder har udarbejdet forslag til studieretninger for 2008, idet det skal foreligge inden 1. december 2007 og være klart til de unges valg af ungdomsuddannelse for det kommende skoleår.

Studieretninger konstitueres af de to første studieretningsfag.

Administrationen har, på baggrund af indhentede oplysninger fra gymnasierne, udarbejdet vedlagte oversigt over gymnasiernes uddannelsesudbud af studieretninger. Det er administrationens vurdering, at alle gymnasier inden for de fire forpligtende samarbejders geografiske område, har udbudt studieretninger inden for de 4 hovedområder, som de skal udbyde. Det vurderes derfor, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik har på sit møde den 20. november 2007 drøftet sagen, og anbefaler, at regionsrådet tager gymnasiernes udbud af studieretninger til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

 • At gymnasiernes udbud af studieretninger tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Bilag:

 

7.      Henvendelse til skatteministeren om afskaffelse af CO2-afgift på "grøn el" - Udkast til skrivelse

Sagsnr:

07/20141

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede på sit møde den 5. november 2007 et forslag fra SF´s regionsrådsgruppe om henvendelse til skatteministeren om afskaffelse af CO2-afgift på "grøn el".

Et enigt regionsråd pålagde forvaltningen at udarbejde forslag til skrivelse til skatteministeren, hvor regionen foreslår, at forbrugere, der vælger at købe "grøn el",  ikke opkræves 5% i CO2-afgift for denne del af deres elkøb.

Det blev endvidere besluttet, at skrivelsen forelægges forretningsudvalget til godkendelse forinden fremsendelse.

Der er nu udarbejdet udkast til skrivelse til skatteministeren.  

Indstilling

Det indstilles:

 • At forretningsudvalget godkender skrivelsen til skatteministeren.

 

Udvalget
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:


Siden er sidst opdateret 06-12-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring