Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Referat 04-12-2007 - Sundhedsaftaler og praksisområdet

Mødedato:
04-12-2007 Kl. 15:00

Mødested:
Mødeværelse 4

Deltagere:
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Stephanie Kristensen, Bent Krogh Petersen, Ole Jacobsen, William Jensen, Bent Bechmann, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen.

Dagsorden

 1.  Årsberetning til Sundhedskoordinationsudvalget fra de lokale/decentrale samordnings/mødefora 1
 2. Materialer i høring ifm. revision af sundhedsaftaler 3
 3. Tids- og procesplan for revision af sundhedsaftaler 5
 4. Praksisplan på almenlægeområdet 7
 5. Ny overenskomst for praktiserede speciallæger 8
 6. Ny overenskomst på Fysioterapiområdet 10
 7. Eventuelt 12

1.      Årsberetning til Sundhedskoordinationsudvalget fra de lokale/decentrale samordnings/mødefora

Sagsnr:

07/666

Resumé

I henhold til sundhedsaftalerne mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen, nedsattes for somatikken, som for psykiatrien en række hhv. lokale samordningsfora og decentrale mødefora. Disse fora skal i henhold til vedtaget minimumskommissorium årligt afgive en beretning til Sundhedskoordinationsudvalget. Beretningen skal bl.a. omhandle varetagelsen af opgaverne i relation til sundhedsaftalerne. De enkelte foras årsberetninger vedlægges sammen med notater, der opsummerer indholdet i beretningerne på tværs af fora for hhv. somatikken og psykiatrien. 

Sagsfremstilling

Der er i medfør af sundhedsaftalerne mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen blevet nedsat en række lokale samordningsfora på det somatiske område til sikring af dialogen mellem sygehusene, almen praksis og kommunerne. Tilsvarende er der for de aspekter, der omhandler sundhedsaftaler vedrørende indsatsen for mennesker med sindslidelser, nedsat en række decentrale mødefora. De lokale samordningsfora/decentrale mødefora har til opgave, ved varetagelsen af lokal planlægning, driftstilpasning og kvalitetsovervågning, at medvirke til gennemførelse af sundhedsaftalerne på de enkelte indsatsområder, samt at leve op til aftalernes grundlæggende formål og værdier.

Hvert samordningsforum/mødeforum skal i henhold til vedtaget minimumskommissorium afgive en årlig beretning om varetagelsen af opgaverne, i henhold til sundhedsaftalerne, samt om forhold, der har været drøftet i det forgangne år i relation hertil. Beretning afgives til Sundhedskoordinationsudvalget.

Sundhedsstaben har udarbejdet et notat, der opsummerer indholdet i beretningerne på tværs af de lokale samordningsfora. Psykiatriforvaltningen har tilsvarende udarbejdet et notat, der opsummerer indholdet i beretninger på tværs af de decentrale mødefora. Desuden vedlægges de enkelte beretninger fra hhv. de lokale samordningsfora og de decentrale mødefora.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet tager notaterne, samt de enkelte beretninger fra de lokale samordningsfora og decentrale mødefora, til efterretning.

Udvalget

Til efterretning.

Bilag:

2.      Materialer i høring ifm. revision af sundhedsaftaler

Sagsnr:

07/21489

Resumé

På baggrund af de i foråret 2007 indgåede sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen, nedsatte styregruppen for grundaftaler en række arbejdsgrupper til nærmere beskrivelse og konkretisering af sundhedsaftalerne. Arbejdsgruppernes bidrag skal danne grundlag for den kommende revision af sundhedsaftalerne, der skal være indsendt til Sundhedsstyrelsen senest 1. oktober 2008.

Da der samlet er tale om en ganske omfattende tekstmængde, er der for hvert af arbejdsgruppernes produkter udarbejdet et følgebrev, som kort skitserer indhold i de enkelte afrapporteringer. Disse følgebreve vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

På baggrund af de i foråret 2007 indgåede sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen, nedsatte styregruppen for grundaftaler (for sundhedsaftaler) en række arbejdsgrupper til nærmere beskrivelse og konkretisering af sundhedsaftalerne. Arbejdsgruppernes bidrag skal danne grundlag for den kommende revision af sundhedsaftalerne, der skal være indsendt til Sundhedsstyrelsen senest 1. oktober 2008.

Arbejdsgrupperne har nu afsluttet deres opgave, og der foreligger en række afrapporteringer, som pr. 21. november 2007 er blevet udsendt til høring i kommuner, sygehuse og praksisområdet. Høringsfristen er den 7. januar 2008. Der sigtes med denne høring først og fremmest på at indhente faglige og administrative bemærkninger til materialet.

De arbejdsgrupper, der har leveret bidrag, er:

 • Arbejdsgruppen vedr. tværsektorielle patientforløb og forankring af nationale strategier for kronisk syge, som har udarbejdet en rapport.
 • Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af uhensigtsmæssige akutte indlæggelser, som har udarbejdet et notat med anbefalinger.
 • Arbejdsgruppen vedr. regional samarbejdsaftale (somatik), som har udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale.
 • Følgegruppen på genoptræningsområdet, der har udarbejdet et udkast til en grundaftale med snitflade og retningslinier.
 • Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse, der har udarbejdet en rapport.
 • Arbejdsgruppen vedr. samarbejdsaftale på det psykiatriske område, der har udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale.

Det bemærkes i øvrigt, at der i perioden august – oktober 2007 blev gennemført en høring vedr. principper og snitflader inden for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Da der samlet er tale om en ganske omfattende tekstmængde, er der for hvert af arbejdsgruppernes produkter udarbejdet et følgebrev, som i kondenseret form skitserer indhold i de enkelte afrapporteringer. Disse følgebreve vedlægges som bilag.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet tager følgebrevene til afrapporteringerne til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

3.      Tids- og procesplan for revision af sundhedsaftaler

Sagsnr:

07/12747

Resumé

Reviderede sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen skal fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. oktober 2008.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet forelægges en opdateret version af tids- og procesplan for revision af sundhedsaftalerne.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksissektoren er på møder den 7. august 2007 og 4. september 2007 blevet orienteret om Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalerne med kommunerne i Region Syddanmark, herunder forudsætninger og tidsfrist for det videre arbejde. Det er bl.a. fremgået, at reviderede sundhedsaftaler skal fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. oktober 2008.

Arbejdet med revision af sundhedsaftaler foregår i henhold til en tids- og procesplan, som løbende er blevet præsenteret for det særlige udvalg. En opdateret version af tids- og procesplanen vedlægges som bilag. Det fremgår af tids- og procesplanen, at de tværsektorielle arbejdsgruppers bidrag til en revideret grundaftale er sendt i høring med frist den 7. januar 2007. På den baggrund vil et samlet udkast til en revideret grundaftale efterfølgende blive sendt i høring i marts 2008. Grundaftalen og de enkelte kommuners specifikke aftalepunkter vil derefter, i maj og juni 2008, være genstand for politisk behandling.

Det skal desuden bemærkes, at der i henhold til tids- og procesplanen afholdes en fælles temadag om sundhedsaftaler i løbet af januar 2008 med deltagelse af politiske og administrative repræsentanter for kommuner, sygehuse, region og praksis deltager.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet tager tids- og procesplanen til efterretning.
 • At det særlige udvalg vedrørende sundhedsaftaler og praksisområdet tager en indledende drøftelse af den politiske møderunde med kommunerne om sundhedsaftalerne, som i henhold til tids- og procesplanen vil finde sted i maj og juni 2008.

Udvalget

Tids- og procesplanen blev taget til efterretning.

Det anbefales, at det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne, som er nedsat for 2008, følger en proces, svarende til processen i 2007.

Bilag:

4.      Praksisplan på almenlægeområdet

Sagsnr:

07/4276

Resumé

På baggrund af drøftelserne i Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet, i Samarbejdsudvalget vedr. lægegerning, samt i arbejdsgruppen vedr. praksisplan er udkastet til praksisplan på almenlægeområdet blevet revideret. Der ønskes en drøftelse heraf på dagens møde.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet drøftede på møde den 06-11-07 et foreløbigt udkast til praksisplan på almenlægeområdet. Udvalget ønskede en gennemgang af udkastet med henblik på at sikre, at der er et bæredygtigt grundlag for de enkelte praksis.

Det foreløbige udkast blev ligeledes drøftet på møde i Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning den 12-11-07, og i arbejdsgruppen herunder vedr. praksisplan den 26.11.07.

På baggrund af drøftelserne i disse fora er udkastet til praksisplan blevet revideret.

Der vil på dagens møde blive omdelt materiale, med henblik på en drøftelse af det reviderede udkast, med fokus på den foreslåede praksisstruktur i de enkelte planlægningsområder/kommuner.

Der er endvidere udarbejdet en revideret tidsplan.

Indstilling:

Til drøftelse

Udvalget

På baggrund af de faldne bemærkninger arbejdes videre med udkastet til praksisplan.

Revideret tidsplan blev taget til efterretning.

Bilag:

5.      Ny overenskomst for praktiserede speciallæger

Sagsnr:

07/22208

Resumé

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger har i oktober 2007 indgået aftale om en fornyelse af overenskomsten for de praktiserende speciallæger for en treårige periode fra og med 1. april 2008. 

Sagsfremstilling

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger har den 25. oktober 2007 indgået aftale om en fornyelse af overenskomsten for de praktiserende speciallæger for en treårig periode fra og med 1. april 2008.

Den nye aftale giver mulighed for at behandle flere patienter, øge kvaliteten og anvende ny teknologi.

De væsentligste emner i overenskomstfornyelsen omfatter:

Øget grundlag for meraktivitet i speciallægepraksis gennem ændring af knækgrænser som indebærer, at 1. knækgrænse afskaffes samtidig med, at 2. knækgræse lempes. (Speciallægepraksis er underlagt en "knækgrænse", som betyder at der sker reduktion i speciallægens honorar såfremt omsætning i praksis i løbet af året overstiger en fastlagt grænse.)

Det betyder, at speciallægepraksis pr. 1. april 2008 ikke reduceres med 25%, når omsætningen overstiger det niveau der var aftalt for 1. knækgrænse. 2. knækgrænse forhøjes, men bevares, så når speciallægens omsætning når det fastsatte niveau reduceres honoraret med 40%.

Grænsen for, hvor meget deltidspraktiserende speciallæger må omsætte for hæves og der fastsættes en mindste omsætning for fuldtidspraktiserende speciallæger.

Der afsættes en pulje til modernisering af de enkelte specialer. Dette giver mulighed for at højne kvaltiteten i behandlingen og bruge ny teknologi på en måde, der i højere grad matcher udviklingen i sygehusvæsenet.

På kvalitetsområdet iværksættes det såkaldte KVIS II-projektet , som skal sikrer, at speciallægepraksis kan dokumentere, at kvaliteten i det udførte arbejde er på højde og dermed sammenlignelig med kvaliteten i det øvrige Sundhedsvæsen. Projektet indholder aktuelt 7 delprojekter, som bl.a. beskæftiger sig med det organisatoriske område, samt sygdomsspecifikke og generelle forløbsstandarder.

På it-området etableres der primo 2008 et elektronisk henvisningshotel, der kan modtage, lagre og videresende speciallægehenvisninger. Henvisningshotellet skal løse sikkerhedsproblemer omkring elektronisk henvisning samt muliggøre elektronisk henvisning samtidig med, at patienten fortsat har frit valg af speciallæge. Fra 2009 vil det være muligt at foretage elektronisk tidsbestilling og receptfornyelse mv., ligesom speciallægens praksisdeklarationer på sundhed.dk. i 2009 udvides med information om ventetiderne til både første konsultation og behandling af udvalgte diagnoser.

Det er aftalt at der fortsat skal udarbejdes en årlig rapport om økonomien og aktiviteterne i speciallægepraksis.

Endeligt er det aftalt, at der gennemføres en omkostnings- og indtjeningsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at få større gennemsigtighed i fordelingen af de penge, der anvendes til praktiserende speciallæger.

Den nye overenskomst er aftalt indenfor en økonomisk ramme, som indebærer at regionernes nuværende udgift på 2,4 mia. kr. gradvist vil stige med 2,7% i den 3 årige overenskomstperiode. Der til kommer stigninger som følge af den automatiske reguleringsordning i overenskomsten (ca. 2% pr. år). Dette vil i den pågældende periode afstedkomme en merudgift på ca. 220 mio. kr. på landsplan svarede til merudgift for Regions Syddanmark på ca. 46 mio. kr. (fordelingsnøgle 21,53 %). Endelig forventes en stigning i udgifterne som følge af ændring i knækgrænserne og udlægning af sygehusopgaver.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

6.      Ny overenskomst på Fysioterapiområdet

Sagsnr:

07/22221

Resumé

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter har i november 2007 godkendt fornyelsen af landsoverenskomster om fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

De nye landsoverenskomster træder i kraft d. 1. januar 2008 for en treårig periode.

Sagsfremstilling

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter har d. 20. november 2007 godkendt fornyelsen af landsoverenskomsten om fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi med de ændringer, som var indeholdt i forhandlingsaftalen af d. 12. oktober 2007. De nye landsoverenskomster træder i kraft d. 1. januar 2008 for en treårig periode.

De væsentligste punkter i den nye Landsoverenskomst vedr. fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi er:

 • Økonomiprotokollat
 • Kvalitetssikring og faglig udvikling
 • Organisering og drift af fysioterapipraksis
 • Øget anvendelse af IT og information på Sundhed.dk
 • Samarbejde og kommunikation mellem faggrupper og sektorer

De væsentligste punkter i den nye Landsoverenskomst om ridefysioterapi er foruden de ovenstående:

 • Uddannelseskrav til ridefysioterapeuter og handicapinstruktører
 • Opfølgning på behandlingstilbuddet og effektmåling
 • Anvendelse af IT
 • Revidering af § 4 vedr. afgrænsningen af personkredsen

Punkterne uddybes i vedlagte bilag.

I forbindelse med forhandlingen af Landsoverenskomsten om fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi er det blevet aftalt mellem parterne, at overenskomsterne gennemgås og konsekvensrettes med henblik på en hensigtsmæssig tilpasning, når der i løbet af de kommende måneder forhåbentlig skabes klarhed over, hvorvidt lovforslagene vedrørende henholdsvis overdragelse af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til kommunerne og forslaget om at udvide målgruppen for vederlagsfri fysioterapi med patienter med progressive lidelser i et tidligt stadie, vedtages. 

Den samlede merudgift til hele overenskomstområdet er beregnet til 36,4 mio kr. svarende til en stigning på 4,2 % (pris- og mængdestigning).

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

Bilag:

7.      Eventuelt

Sagsnr:

07/8


Siden er sidst opdateret 12-12-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring