Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Referat 13-12-2007 - Regional trafik og miljø

Mødedato
13-12-2007 kl. 10:00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild, William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

Afbud
Jytte Gramstrup Lauridsen

Dagsorden

  1. Fortsat drøftelse af masterplan for infrastruktur
  2. Forslag til råstofplan for Region Syddanmark
  3. Orientering om regionens rolle i forhold til miljømålsloven
  4. Eventuelt

 

1.      Fortsat drøftelse af masterplan for infrastruktur

Sagsnr:

07/21608

Sagsfremstilling

På et fællesmøde mellem de særlige udvalg for regional erhvervsudvikling og for regional trafik og miljø den 10. december 2007 drøftedes et oplæg til en masterplan for infrastrukturen i Syddanmark.

I forlængelse af fællesmødet den 10. december 2007 samles der op på den fælles drøftelse af oplægget til masterplan for infrastrukturen i Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles:

  • At udvalget fortsætter drøftelsen af masterplanen for den syddanske infrastruktur med udgangspunkt i behandlingen på fællesmødet den 10. december 2007, idet udvalgets bemærkninger medtages i det videre arbejde med masterplanen.

Udvalget

Udvalget samlede op på drøftelsen fra fællesmødet den 10. december 2007 mellem de to særlige udvalg for henholdsvis regional trafik og miljø samt regional erhvervspolitik.

Udvalget anbefalede i forlængelse heraf, at der i begyndelsen af 2008 udarbejdes en plan for processen og det videre arbejde med masterplanen for fremtidens infrastruktur i Region Syddanmark.

Endvidere drøftede udvalget, hvordan samarbejdet med kommunerne omkring den kollektive trafik kan styrkes.

Udvalget pegede desuden på vigtigheden af at sikre en god og konstruktiv dialog med folketingspolitikerne omkring fremtidens infrastruktur i regionen.

Endelig anbefalede udvalget, at der afholdes et nyt fællesmøde om fremtidens infrastruktur i 2008.

Udvalgets bemærkninger medtages i det videre arbejde med masterplanen.

2.      Forslag til råstofplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

07/19952

Resumé

Forslag til råstofplan for Region Syddanmark fremlægges til drøftelse i det særlige udvalg vedr. regional trafik og miljø med henblik på godkendelse på regionsrådets møde den 28. januar 2008. Herefter skal forslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger i henhold til råstofloven.

Sagsfremstilling

I henhold til råstofloven skal regionsrådet udarbejde et forslag til råstofplan inden udgangen af 2007. Forslaget skal herefter udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til fremsættelse af indsigelser. Råstofplanen kan først vedtages endeligt, efter at Miljøministeren har meddelt, at den ikke er i strid med statslige interesser, eller der er opnået enighed mellem parterne om eventuelle ændringer.

I perioden 7. maj til 2. juli 2007 indkaldte regionen ideer og forslag til råstofplanen. Der blev fremsendt 65 skriftlige indlæg. Det er synspunkter på den regionale forsyningsstruktur – hvor skal råstofferne indvindes – hvor skal de anvendes - og hvad betyder det for transporten med lastbiler og med skib. Det er synspunkter om råstofindvinding og forbrug på et bæredygtigt grundlag. Der er 41 forslag til nye indvindingsområder og forslag til områder, der bør friholdes for råstofindvinding. Som bilag 1 til råstofplanen vedlægges resume af indsendte forslag til indvindingsområder. Kopi af de fremsendte forslag kan desuden ses i sagen eller rekvireres i afdelingen for bæredygtighed.

I strategien for regionens fremtidige råstofforsyning tilstræbes en bæredygtig udvikling med den bedst mulige lokale forsyning med råstoffer og mindst mulig transport med lastbiler over lange afstande.

I vedlagte forslag til råstofplan er der foretaget en fremskrivning af råstofforbruget. Behovet for indvindingsområder sættes til det dobbelte af det forventede forbrug i en 12 års periode med det formål at sikre et rimeligt udbud af arealer, der bl.a. kan modvirke monopoldannelse. En vurdering af restresurserne i råstofgraveområder i de gældende regionsplaner viser, at der er behov for at udlægge nye graveområder på Fyn, i Trekantområdet og i Sydvestjylland til lokal forsyning med råstoffer. I Sønderjylland er der rigeligt med råstoffer i de nuværende graveområder. Forslagene til nye råstofgraveområder omfatter dels forslag, som er indsendt til regionen og dels områder, der er kortlagt af det tidligere Fyns Amt.

På Fyn medtages bl.a. områder ved Lunge, foreslået af NCC, og områder ved Hjerup i Middelfart-Assens Kommuner. Disse to områder har hidtil været udelukket for råstofindvinding i det tidligere Fyns Amts råstofplanlægning på grund af væsentlige landskabelige og naturmæssige interesser. Regionen foreslår områderne medtaget bl.a. på grund af forventninger om nye vejbyggerier på Vestfyn og det forhold, at graveområderne ved Odense er ved at være udtømt. Som kompensation for indgreb i landskabet foreslås særlige vilkår for indvinding og efterbehandling, som bl.a. foreslået af NCC. Hvis disse områder ikke medtages, må det forventes, at en del råstoffer skal transporteres til Fyn fra bl.a. Sønderjylland.

I Sydvestjylland er der kun fremsat få forslag til indvindingsområder, og det har ikke været muligt at udpege nye graveområder med sikre forekomster, der svarer til det beregnede behov. Området vil derfor fortsat blive forsynet fra Trekantområdet og Sønderjylland, men der er i retningslinierne åbnet mulighed for, at ansøgninger om nye råstofgrave kan indarbejdes som tillæg til Råstofplanen.

I Trekantområdet er der fremsat mange forslag til nye indvindingsområder på trods af, at det tidligere Vejle Amt udlagde et stort graveområde, Hofmannsfeldt ved Vandel. Dette område kan forsyne både Trekantområdet og dele af Sydvestjylland. Nye graveområder ved Lunderskov, Jerlev, og Øster Nykirke har til formål at sikre et mere alsidigt udbud, herunder til forsyning af mange planlagte vejanlæg nord for Vejle.

En stor del af de fremsendte forslag er udlagt som interesseområder for den fremtidige råstofforsyning. Det er områder, hvor en yderligere kortlægning og planlægning bør finde sted. I interesseområder kan der normalt ikke meddeles indvindingstilladelser bortset fra tilladelser til rødbrændende ler.

Kopier af indsendte ideer og bemærkninger til råstofplanen kan rekvireres ved henvendelse til Andreas Blikkenberg lok. 1954 eller Karin Fynbo lok. 1957.

Indstilling

Det indstilles:

  • At udvalget anbefaler, at forretningsudvalget og regionsrådet godkender forslaget til råstofplan for Region Syddanmark, herunder de foreslåede nye råstofindvindingsområder.

Eventuelle ændringsforslag fra det særlige udvalg indarbejdes i forslaget til råstofplan før fremsendelse til forretningsudvalget og regionsrådet.

Udvalget

Andreas Blinkenberg og Karin Fynbo fra afdelingen for Bæredygtighed orienterede om forslaget til råstofplan for Region Syddanmark, herunder strategi for planen og den videre proces frem til den endelige vedtagelse af råstofplanen.

Udvalget drøftede herefter forslaget til råstofplanen og pegede bl.a. på, at der skal være fokus på genetableringen af områder, hvor der har fundet råstofudvinding sted.

Udvalget anbefaler, at der i forslaget til råstofplanen tilføjes en tilkendegivelse af, at regionsrådet ønsker, at der i den kommende periode undersøges muligheder for og konsekvenser af en større import af råstoffer, f.eks. granit fra Norge og Sverige.

Udvalget anbefaler, at forretningsudvalget og regionsrådet godkender forslaget til råstofplan for Region Syddanmark. 

Bilag

3.      Orientering om regionens rolle i forhold til miljømålsloven

Sagsnr:

07/23081

Sagsfremstilling

Orientering om regionens rolle i forbindelse med miljømålsloven, herunder orientering om regionens input til statens arbejde med miljømålene.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Peter Ruhlmann fra afdelingen for Bæredygtighed orienterede om regionens rolle i forbindelse med miljømålsloven samt regionens input til statens arbejde med miljømålene.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

4.      Eventuelt

Sagsnr:

07/22925

Trine Korsgaard fra afdelingen for Jordforurening orienterede om status på regionens arbejde med oprydningen i Kærgård Plantage.

Firmaet Arkil A/S har på baggrund af de indkomne bud fået tildelt opgaven med oprydningerne i Kærgård Plantage.

Arbejdet vil kunne gennemføres i 2008, men på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at afgøre, om det vil kunne ske inden turistsæsonen 2008.


Siden er sidst opdateret 18-12-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap