Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 20-12-2007

Regionshuset - Forretningsudvalget

Mødedato

20-12-2007 Kl. 15:00 - 15:40

 

Mødested

Regionshuset, mødelokale 4.

Medlemmer

Carl Holst, Poul Weber, Bo Libergren, Bent Poulsen, Jens Andersen, Jens Andresen, Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Bente Gertz Hansen, Bent Krogh Petersen, Bent Bechmann, Kent Kirk, William Jensen

 

Dagsorden

 1. Fremtidens sygehuse - forslag til ny sygehusstruktur.
 2. Psykiatriplan - Fremtidens Psykiatri.
 3. Strategi for opfyldelse af mål om hurtig udredning og behandling af kræftpatienter.
 4. Tilrettelæggelse af diabetesfødsler i Region Syddanmark.
 5. Harmonisering af driftsoverenskomster med hospice i Region Syddanmark.
 6. Sundhedsbrugerråd.
 7. Etablering af Fonden Syddansk Turisme.
 8. Humlehaven, ombygning til 4-8 unge med autisme.
 9. Etablering af kontorpavillion, Psykiatricenter Midt, Middelfart.
 10. Indstillinger fra Vækstforum.
 11. Fortolkningsbidrag til personalegarantier.
 12. Orientering om de lovmæssige rammer for regionernes internationale samarbejde. 

Lukket dagsorden

 1.  Ambulanceudbud

 

1.      Fremtidens sygehuse - forslag til ny sygehusstruktur

Sagsnr:

07/16084

Resumé

Regionsrådet sendte den 5. november 2007 forslag til ny sygehusstruktur i høring. Høringsperioden er nu afsluttet.

På baggrund af bl.a. høringssvarene er udarbejdet forslag til præciseringer, som foreslås indarbejdet i sygehusplanen umiddelbart efter regionsrådets endelige behandling den 20. december 2007.

Endelig er der udarbejdet forslag til en procesplan for det videre arbejde med implementering af den nye sygehusstruktur.

Sagsfremstilling

Regionsrådet sendte den 5. november 2007 forslag til ny sygehusstruktur i høring (2. høringsrunde). Der er indkommet i alt ca. 80 høringssvar. Der er desuden udarbejdet et bilag med resumé og bemærkninger til høringssvarene (Bilag 1.c). De generelle indtryk er, at høringssvarene overvejende er positive, og der er mange gode og brugbare forslag til, hvad regionen skal være opmærksom på i det videre arbejde med gennemførelsen af den nye sygehusstruktur.

Alle høringssvar kan ses på www.regionsyddanmark.dk under "Fremtidens Sygehuse".

Præciseringer

Høringssvarene og drøftelser i øvrigt giver anledning til, at der foreslås mindre præciseringer i den endelige plan. Disse præciseringer er beskrevet i vedlagte notat. Præciseringerne foreslås indarbejdet i den endelige plan umiddelbart efter beslutning i regionsrådet den 20. december 2007.

Notatet indeholder desuden et afsnit om afledte konsekvenser. I sammenhæng med ændringer i organiseringen af de kliniske funktioner på sygehusene, som følger af forslaget til ny sygehusstruktur, kan der være tilsvarende behov for at se på organiseringen af diverse servicefunktioner. Et af de områder, der allerede nu kan være anledning til at overveje i denne sammenhæng, er organiseringen af vaskerifunktionerne, herunder eventuelle muligheder for fusion af eksisterende vaskerifunktioner i Vejle og Odense/Svendborg.

Procesplan

Ifølge forslaget til ny sygehusstruktur skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse i regionsrådet udarbejdes en procesplan. Procesplanen beskriver arbejdet i startfasen.

Procesplanen angiver ti indsatsområder, som i startfasen er vigtige elementer i udarbejdelsen af en egentlig implementeringsplan for sygehusstrukturen. Implementeringsplanen for den fremtidige sygehusstruktur skal godkendes i regionsrådet i maj 2008. 

Det Særlige udvalg vedr. tilrettelæggelse af akutbetjeningen drøftede sagen på møde den 11. december 2007 og kunne tiltræde indstillingerne med en konkret justering i præciseringsnotatet (indarbejdet i materialet).

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At høringssvarene tages til efterretning,
 • At forslaget til ny sygehusstruktur incl. præciseringer godkendes,
 • At procesplanen tages til efterretning,
 • At der sker en nærmere belysning af muligheder for fusion af regionens vaskerifunktioner.

Bilag:

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

2.      Psykiatriplan – Fremtidens Psykiatri

Sagsnr:

07/18486

Resumé

2. høringsrunde vedr. forslag til Fremtidens Psykiatri er nu afsluttet. På den baggrund fremlægges endeligt forslag til Fremtidens psykiatri.

Sagsfremstilling

Regionsrådet sendte den 5. november 2007 forslag til fremtidens psykiatri i høring (2. høringsrunde). Der er indkommet i alt ca. 72 høringssvar, og der udtrykkes generel tilfredshed med og accept af psykiatriplanen, som den er beskrevet i høringsgrundlaget. Den generelle tendens i høringssvarene er opbakning til udvidelse af den ambulante funktion, fastholdelse af de nuværende antal døgnpladser og et døgnåbent uvisiteret akuttilbud.

Det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning drøftede notatet vedr. opsamling på de indkomne høringssvar fra 2. høringsgrundlag.

Udvalget anbefaler, at børnedøgnpladser placeres i Odense, idet det vurderes at være hensigtsmæssigt, at den specialiserede funktion placeres med tilknytning til universitetsfunktionen samt at der i Odense er en pædiatrisk afdeling på samme sygehusmatrikel som det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus.

Udvalget anbefaler, at aldersgrænsen mellem børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien ved det 19. år fastholdes.

Med hensyn til retspsykiatrien anbefaler et flertal af udvalget bestående af Bente Gertz Hansen, Stephanie Kristensen, Bente Bendix Jensen, Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Jytte Gramstrup Lauridsen, at den retspsykiatriske funktion samles ét centralt sted i regionen, i form af en udbygning af den eksisterende retspsykiatriske funktion i Middelfart.

Et mindretal bestående af Karen Baungaard, Christina Gammelgaard Jensen og Otto D. Lück anbefaler, at der etableres to ligeværdige retspsykiatriske funktioner i regionen i hhv. Esbjerg og Middelfart.

Udvalget anbefaler, at forretningsudvalget og regionsrådet godkender udkastet til den endelige psykiatriplan for fremtidens psykiatri i form af det 2. høringsgrundlag tilpasset beslutninger omkring placering af børnesenge og retspsykiatrien, samt mindre redaktionelle ændringer foretaget af psykiatristaben på baggrund af høringssvarene. Desuden vil den endelige psykiatriplan få et designmæssigt løft før den trykkes i januar.

I følge forliget om den fremtidige sygehusstruktur skal der udarbejdes en plan for processen frem til regionsrådets vedtagelse af implementeringsplanen for Fremtidens Psykiatri. Implementeringsplanen forelægges regionsrådet til godkendelse i maj 2008.

Udvalget anbefaler at Udkast til procesplan godkendes af regionsrådet. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At planen for fremtidens psykiatri godkendes med indarbejdelse af anbefalinger fra det særlige udvalg vedr. placering af børnepsykiatriske døgnsenge og at der tages stilling til antallet og placering af retspsykiatriske funktioner.
 • At procesplanen godkendes.

Bilag:

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

3.      Strategi for opfyldelse af mål om hurtig udredning og behandling af kræftpatienter

Sagsnr:

07/1321

Resumé

Som følge af de landsdækkende servicemål om hurtig udredning og behandling af patienter med mistanke om kræft, har regionen igangsat en række initiativer.

Ud over initiativerne på egne sygehuse, har der været ført forhandlinger med sygehusene i Flensborg, Kiel og Schwerin, med henblik på at indgå aftale om situationer, hvor målet ikke kan opfyldes på egne sygehuse eller sygehuse i andre regioner i Danmark.

Der fremlægges forslag til at indgå aftaler med ovennævnte sygehuse.

Sagsfremstilling

Generelt satser sygehusene i Region Syddanmark på gennem lokale tiltag at kunne opfylde kravene om hurtig udredning og behandling af patienter med mistanke om kræft, og herigennem at kunne give regionens borgere tilbud om dette på regionens egne sygehuse.

Dette sker bl. a. ved ændringer i arbejdstilrettelæggelsen på sygehusene og gennem en strategi om hver dag "at rydde bordet" dvs at der hver dag sikres at alle nye henviste patienter får de relevante tilbud uden yderligere forsinkelse.

Dette kan kun ske ved at personalet udviser stor fleksibilitet, og ved at der er mulighed for at kunne trække på ressourcer også ud over den sædvanlige normering.

Denne tilgang til opgaven kan imidlertid i visse situationer medføre, at der skal anvendes ekstra mange ressourcer for at få opgaven løst, ligesom der i perioder kan være problemer med at skaffe de tilstrækkelige faglige kompetencer og ressourcer.

Det har derfor været regionens mål at sikre, at der til enhver tid kan stilles et relevant tilbud til rådighed for regionens borgere. Der er naturligvis samarbejde med sygehusene i de andre regioner i Danmark, men da erfaringen viser, at dette ikke altid kan være en tilstrækkelig sikkerhed for at kunne leve op til kravene, har Region Syddanmark været i forhandling med flere sygehuse i nabolandet Tyskland, som har været interesseret i at indgå i et samarbejde, hvor borgere i Region Syddanmark kan tilbydes den fagligt relevante og kvalificerede behandling på et af disse sygehuse.

Det skal understreges, at et tilbud om undersøgelse og behandling på et af de udenlandske sygehuse altid vil være efter patientens eget valg, og at det forventes, at det i mange tilfælde vil være sådan, at patienter vil tage imod et tilbud på regionens egne sygehuse med lidt længere ventetid, frem for et udenlandsk tilbud indenfor ventetidsmålene.

Det skal endvidere understreges, at patienter, der tager imod et tilbud på et af de udenlandske sygehuse, ikke stilles ringere, end hvis de var behandlet på regionens egne sygehuse, og derfor ikke af den grund kommer bag i evt. køer til senere behandling efter udredning i udlandet. Dog kan patienter, der skal strålebehandles for brystkræft eller prostatakræft risikere en længere ventetid i Danmark, hvis de ikke tager imod et tilbud i Tyskland.

Ligeledes skal det understreges, at patienter, der henvises til udlandet vil være omfattet af danske bestemmelser om patientforsikring og aktindsigt, og at de tilbydes fortsat kontakt med regionens behandlingssystem.

Nedenfor er en kort gennemgang af de sygehuse og aftaler, der har været ført forhandlinger med og om, og status for disse forhandlinger.

Region Syddanmark har ført disse forhandlinger på vegne af Danske Regioner og de øvrige regioner i Danmark, som derfor kan benytte sig af de aftaler, Region Syddanmark måtte indgå.

Samarbejde med sygehusene i Flensborg, Kiel og Schwerin vedr. hurtig udredning og behandling af patienter med cancerdiagnoser.

På basis af de landsdækkende krav om hurtig udredning og behandling af i første omgang tre typer af kræft – lungekræft, kræft i tyk- og endetarm samt hoved-hals kræft – og på et lidt senere tidspunkt endvidere brystkræft er der gennemført eller ved at blive gennemført oplæg til samarbejdsaftaler med ovennævnte sygehuse.

Det er aftalt med Danske Regioner og de øvrige regioner i Danmark, at aftalerne skal indgås, så de kan benyttes også af de øvrige regioner, men at de indgås af Region Syddanmark, som også har den opfølgende dialog med aftalesygehusene.

Kort beskrivelse af sygehusene:

Flensborg :

I Flensborg er der to sygehuse – Malteser St. Franziskus og Diakonissestiftelsen – som begge er non profit privatejede sygehuse. De har i et frivilligt samarbejde delt opgaverne imellem sig, så Diakonissestiftelsen har akutfunktionen og St. Franziskus hovedparten af de elektive opgaver. Sønderjyllands Amt og nu Region Syddanmark har et langvarigt samarbejde med begge sygehuse, og der er relativt tætte faglige kontakter mellem læger i Danmark og lægerne i Flensborg på flere af disse områder.

Universitetshospitalet i Kiel:

Hospital af høj standard med Universitetsstatus. Har aktiviteter på to matrikler, dels i Kiel og dels i Lübeck. Begge er store universitetssygehuse. OUH har haft længerevarende forskningssamarbejde og i enkelte tilfælde sendt patienter til behandling. Siden starten af 2007 har Region Syddanmark på vegne af Danske Regioner haft en aftale om strålebehandling.

Hospitalet i Schwerin:

Del af en stor tysk privat sygehuskæde (Helios). Er et komplet udbygget sygehus med ca. 1050 somatiske senge. Regionen har to gange aflagt besøg på sygehuset og den ene gang sammen med 4 danske læger. De danske læger har efterfølgende givet en faglig bedømmelse af deres indtryk af sygehusets faglige standard og generelt fundet denne tilfredsstillende. Der foreligger omfattende dokumentation for behandlingskvaliteten. Der er en dansk agent for sygehuskæden.

Vedr. Schwerin: På basis af de førte forhandlinger med sygehuset i Schwerin vedhæftes et udkast til en kontrakt med dette sygehus. Kontrakten omfatter dels en garanti for, at patienter inden for de beskrevne kræftformer kan blive modtaget til udredning og behandling inden for 48 timer, og dels en aftale om, at patienter, der henvises til sygehuset også kan blive behandlet, hvis der findes en af de konkrete cancer typer.

Der skal for garantien betales et fast månedligt beløb, og evt. behandlinger afregnes efter den tyske DRG takst. Der sikres dansktalende personale og dansk sproget informationsmateriale.

Vedr. Flensborg: På basis af forhandlingerne med St. Franziskus sygehuset i Flensborg, vil sygehuset stille sig til rådighed til at aftage evt. patienter inden for tidsgrænsen, i første omgang for en tre måneders periode uden fast betaling, men med betaling efter det tyske DRG system for de patienter der henvises. Det skal bemærkes, at sygehuset i Flensborg ikke behandler patienter med Hoved-hals kræft. En aftale hermed vil blive en udvidelse af den allerede eksisterende samarbejdsaftale.

Vedr. Kiel: Det forventes, at der kan indgås en aftale med Kiel på samme betingelser som vedr. aftalen for sygehuset i Schwerin. Det er aftalt, at der skal ske en faglig dialog mellem de involverede specialer, inden der kan henvises patienter til Kiel. Den faglige dialog skal ske mellem læger fra Kiel og fra Odens Universitetshospital. Ved henvisning til Kiel kan behandlingen fortrinsvist gennemføres i Kiel, men også på lokationen i Lübeck.

De faglige sonderinger hidtil har som nævnt kun givet anledning til positive bemærkninger. Generelt er der således ikke nogen grund til at formode at undersøgelse eller behandling på et af ovennævnte sygehuse har dårligere standard end på tilsvarende danske sygehuse. Samtidig har alle sygehusene givet udtryk for, at de i konkrete patientsituationer/behandlinger er villige til at indordne sig under de danske guidelines.

Det skal dog understreges, at der ved konkrete aftaler og patientkategorier skal sikres, at behandlingen fagligt er i overensstemmelse med de danske rekommendationer.

Det indstilles derfor, at der på ovennævnte baggrund indgås de nødvendige aftaler, og at der i aftalerne indskrives en passus om, at der i konkrete patient situationer skal ske en faglig dialog mellem de relevante læger i det henvisende sygehus i Danmark med det valgte sygehus i Tyskland.

Den enkelte patient vil så kunne vælge det sygehus i Tyskland, der passer patienten bedst.

Der vedlægges udkast til aftale med sygehuset i Schwerin og i med sygehuset i Kiel.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

 • At der indgås de nødvendige aftaler med sygehusene i Flensborg, Kiel og Schwerin.
 • At der i aftalerne indskrives en passus om, at der i konkrete patient situationer skal ske en faglig dialog mellem de relevante læger i det henvisende sygehus i DK med det valgte sygehus i Tyskland.

Bilag:

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

4.      Tilrettelæggelse af diabetesfødsler i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/309

Resumé

Behandlingen af gravide diabetikere i de tidligere amter er ikke sket i overensstemmelse med "Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet 2001". Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe for at ændre tilrettelæggelsen af diabetesfødsler i Region Syddanmark. Dette arbejde skal godkendes i regionsrådet, inden det sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

I efteråret 2006 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se nærmere på den fremtidige tilrettelæggelse af diabetesfødsler i Region Syddanmark. Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium:

Beskrive en eller flere modeller for den fremtidige organisering af behandlingen af gravide diabetikere, så den er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplan.

Udarbejde forslag til ensartede retningslinjer for visitation i Region Syddanmark.

Belyse mulighederne for at varetage kontrolkonsultationer decentralt på regionens basisafdelinger uden at tilsidesætte Sundhedsstyrelsens speciale-plan.

Udarbejde forslag til kvalitetssikring af indsatsen, herunder evt. inddragelse af nationale erfaringer.

Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende materiale:

"Diabetes og graviditet – forløbsprogram for Region Syddanmark." - Forløbsprogrammet skal sikre et praktisk og veltilrettelagt forløb for den enkelte patient. Desuden skal programmet sikre en klar opgavefordeling mellem regionens sygehuse og universitetshospitalet på dette område.


"Risikostratificering af gravide med prægestationel diabetes" (gravide med diabetes forud for graviditeten). - En beskrivelse af risikotilstande hos patienten, hvor denne skal behandles på Universitetshospitalet.

Desuden arbejdes der på et oplæg til kvalitetssikring af indsatsen. Dette arbejde er ikke afsluttet endnu.

Jævnfør "Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet 2001" skal alle risikograviditeter og risiko-fødsler visiteres til obstetrisk specialafdeling ved sygehus med tilstedeværelse af pædiatrisk afdeling med neonatal funktion. Gravide med insulinkrævende diabetes mellitus er angivet som en lands- og landsdelsfunktion indenfor obstetrik. Der er dog en fodnote om, at: "Gravide med insulinkrævende diabetes mellitus kan efter konkret aftale med den relevante landsdelsafdeling kontrolleres på basissygehus".


På baggrund af den hidtidige varetagelse af diabetesfødsler lever Region Syddanmark ikke op til Sundhedsstyrelsens vejledning, hvorfor arbejdsgruppen foreslår følgende samarbejdsmodel:

Modellen bygger på nogle fælles overordnede principper omkring visitationsretningslinjer, patientforløb og kvalitetssikring. Samtlige patienter visiteres til OUH efter graviditetens uge 34. Frem til uge 34 er der 3 forskellige spor, der tager udgangspunkt i de decentrale faglige kompetencer. De 3 spor er:

A. Samtlige patienter med prægestationel diabetes visiteres til OUH umiddelbart efter at graviditeten er fastslået. Denne model gælder for det tidligere Fyns og Vejle amter (Svendborg og Kolding Sygehuse). Jordemoder konsultationer kan foregå lokalt.

B. Med udgangspunkt i visitationsretningslinjerne visiteres patienterne henholdsvis til OUH eller det lokale diabetesteam. For den sidste gruppe gælder, at alle kontroller, der omfatter lægefaglig obstetrisk vurdering, foregår på OUH. Diabeteskontroller, der ikke ledsages af obstetrisk vurdering samt jordemoderkontroller, kan foregå lokalt. Denne model gælder for det tidligere Sønderjyllands Amt (Sønderborg Sygehus).

C. Med udgangspunkt i visitationsretningslinjerne visiteres patienterne henholdsvis til OUH eller det lokale diabetesteam. For den sidste gruppe gælder, at alle kontroller frem til graviditetens uge 34 sker lokalt, bortset fra enkelte specielle specialundersøgelser, der i øjeblikket varetages som specialydelse fra Skejby Sygehus. Denne model gælder for det tidligere Ribe Amt (Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg).

De involverede afdelinger på OUH har tilkendegivet, at de kan håndtere 3 spor frem til uge 34.

Der er i arbejdsgruppen enighed om:

De anbefalede behandlinger og behandlingsindikationer.

At gravide kvinder med prægestationel diabetes i Region Syddanmark fremover føder på Odense Universitetshospital (OUH), som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

At kontrollen af gravide kvinder med prægestationel diabetes sker i samarbejde mellem OUH og det lokale team for diabetes og graviditet, som beskrevet ovenfor.

Kontrol efter fødslen foretages på den henvisende afdeling.

At kvinder med svære diabeteskomplikationer, der ønsker at blive gravide, henvises til prækonceptionel rådgivning på OUH.
At kvaliteten følges løbende med monitorering af bl.a.

Prægestationel diabetesstatus, herunder tiltag mht. patient-information før graviditet. Der oprettes en fælles kvalitetskontrol-database.

Komplikationsfrekvens i forbindelse med graviditet og fødsel. 

Kommunikation mellem OUH, det lokale team for diabetes og graviditet og egen læge (ventetid ved henvisning, udveksling af notater i forløbet, epikriser).

At alle gravide diabetikere mindst skal have samme tilbud om undersøgelse ved egen læge og jordemoder, som andre gravide.

Samarbejdsmodellen vil medføre følgende afledte effekter:

På OUH ca. 35 ekstra årlige diabetesfødsler og dertil knyttede obstetriske og endokrinologiske ambulante kontroller afhængig af visitationen.
Større træk på OUHs børneafdeling og Mor-barn-afsnit svarende til det øgede antal fødsler.
Ekstra befordringsudgifter.

De økonomiske konsekvenser vil ifølge de involverede sygehuse blive holdt indenfor de gældende rammer af den nuværende økonomistyringsmodel og har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den ændrede tilrettelæggelse af diabetesfødsler er anbefalet af sygehusledelseskredsen.

Sideløbende med arbejdsgruppens arbejde, som omhandlede gravide med diabetes forud for graviditeten (prægestationel diabetes), havde Sundhedsstyrelsen iværksat en proces omkring en opdatering af specialeplanlægning på området. Arbejdet er mundet ud i en specialeudmelding 5. oktober 2007, hvoraf det fremgår, at prægestationel diabetes fortsat er en lands- og landsdelsfunktion. Hertil kommer så det nye, at gravide, som får diabetes under eller efter graviditeten (gestationel diabetes), er en regionsfunktion. Definitionen på en "regionsfunktion" lyder: "En regionsfunktion er som udgangspunkt placeret på ét sygehus i regionen, men kan i de befolkningstunge regioner eventuelt placeres på flere sygehuse.". Ved placering på flere sygehuse skal samarbejdet, behandlingsretningslinjer, kvalitetsmonitorering m.v. beskrives.

Arbejdsgruppens arbejde om "Tilrettelæggelsen af diabetesfødsler i Region Syddanmark" omfatter således ikke gestationelle diabetikere, idet dette ikke var beskrevet i "Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet 2001". Nærværende arbejde er derfor et skridt på vejen i retning af at efterleve Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Arbejdet med også at efterleve de seneste ændringer i Sundhedsstyrelsens specialeudmelding vil blive iværksat på et senere tidspunkt.

Den ændrede tilrettelæggelse af diabetesfødsler i Region Syddanmark kan implementeres pr. 1. januar 2008.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At den ændrede tilrettelæggelse af diabetesfødsler i Region Syddanmark godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

5.      Harmonisering af driftsoverenskomster med hospice i Region Syddanmark

Sagsnr:

07/15742

Resumé

Regionsrådet har tidligere besluttet, at der skal ske en harmonisering af de 4 eksisterende driftoverenskomster med hospice i regionen. Det kræver at administrationen bemyndiges til at forhandle justeringer af de eksisterende kontrakter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2007 for de 4 hospice i Region Syddanmark besluttede regionsrådet at tilvejebringe et grundlag for harmonisering af de 4 eksisterende driftsoverenskomster med hospice i regionen.

Regionen har overtaget to former for driftsoverenskomster med hospice: en såkaldt integreret model og en selvstændig model.

Den integrerede model betyder, at hospice er en del af regionens budget og regnskab på lige fod med øvrige institutioner. Der er her mulighed for at trække på regionens kasse, og der er samme vilkår for overførsel af mer- eller mindreforbrug mv. I den selvstændige model er snitfladerne mellem den selvejende institution og region mere skarpe, idet driftsoverenskomsten på den ene side afspejler rammerne for ydelsens indhold og kvalitet og samtidig definerer vilkårene i en leverandør-kunde relation omkring den leverede ydelse, pris og afregning.

Med baggrund i de eksisterende uensartede vilkår lægges der op til, at der igangsættes en proces, hvor der så vidt muligt tilvejebringes ensartede driftsoverenskomster med de 4 hospice i regionen, således at alle hospice søges organiseret efter principper i den selvstændige model. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for hospice og hospicebestyrelser, som skal varetage opgaven. Gruppen har afholdt et indledende møde, hvor hospice overordnet har tilsluttet sig principperne for arbejdet.

Iagttagelse af varslingsbestemmelser om opsigelse og genforhandling i de eksisterende driftsoverenskomster betyder at nye/ændrede overenskomster tidligst kan træde i kraft med virkning fra 1. januar 2009. Der er imidlertid forskellige vilkår for dette i de eksisterende driftsoverenskomster, således at overenskomsterne for Sct. Maria Hospice Center, Hospice Sønderjylland og Sydvestjysk Hospice-center indeholder en genforhandlingsklausul, mens overenskomsten med Hospice Fyn formelt skal opsiges for at en ændring kan træde i kraft.

Sagen forelægges med henblik på bemyndigelse til at opsige/genforhandle indholdet i driftsoverenskomster, således at nye overenskomster kan indgås i løbet af 2008.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionens administration bemyndiges til at gennemføre en forhandling af indholdet i driftsoverenskomsten mellem Region Syddanmark og Sct. Maria Hospice Center, Hospice Sønderjylland, Sydvestjysk Hospicecenter med henblik på at aftalte ændringer kan have virkning fra den 1. januar 2009.   
 • At regionens administration bemyndiges til at opsige den eksisterende driftsoverenskomst mellem Region Syddanmark og Hospice Fyn med det formål at indgå ny driftsoverenskomst, som kan have virkning fra 1. januar 2009.

Bilag:

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

6.      Sundhedsbrugerråd

Sagsnr:

07/271

Resumé

Der foreligges forslag til etablering af et Sundhedsbrugerråd, som skal være det fremtidige samarbejde mellem patientforeninger og Regions Syddanmark på det somatiske område.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. kontakt til patientforeninger på det somatiske område drøftede den 2. oktober 2007 formen for det fremtidige samarbejde mellem patientforeninger og Region Syddanmark (somatik).
 
På mødet besluttede det særlige udvalg at anbefale vedlagte forslag om nedsættelse af Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark. Forslaget har efterfølgende været sendt i høring hos Danske Patienter, og der foreligger nu vedlagte høringssvar herfra .

Endvidere har DSI fremsendt vedlagte skrivelse af 28. november 2007 vedr. etablering af Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark. 

Endelig vedlægges til orientering forslag til kommissorium for Det regionale kontaktforum for handicap. Kommissoriet er pt. i høring hos DSI med svarfrist den 4. januar 2008.

Det foreslås desuden, at Ældresagen og DSI en gang årligt mødes med det kommende særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom.

Det særlige udvalg vedr. kontakt til patientforeninger på det somatiske område har igen drøftet sagen d. 11. december 2007. Det særlige udvalg anbefaler kommissoriet med bemærkning om, at det i beskrivelsen af funktion og opgaver skal fremgå, at Sundhedsbrugerrådet skal være både dialog- og debatskabende. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At kommissorium for Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark godkendes
 • At Region Syddanmark udpeger 9 medlemmer til Sundhedsbrugerrådet.

Bilag:

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

7.      Etablering af Fonden Syddansk Turisme

Sagsnr:

07/22825

Resumé

I forbindelse med etableringen af Fonden Syddansk Turisme indstiller Vækstforum, at regionsrådet afsætter en ramme til dækning af engangsomkostninger, som forekommer i forbindelse med fusioneringen, yder et driftstilskud og et tilskud til konkrete projekter. 

Sagsfremstilling

Styregruppen for etableringen af Syddansk Turisme har afholdt møder, hvor der på det sidste blev besluttet at ansøge Vækstforum om midler dels i forbindelse med engangsomkostninger ved fusioneringen til den nye fond, og dels til drift og projektarbejde ved fonden.

Syddansk Turismes hovedformål er at sikre, udvikle og fremme Region Syddanmarks vækstmuligheder inden for turisme (ferieturisme og erhvervsturisme) og oplevelsesøkonomi/oplevelsesindustri.

Vækstforums formandskab gav på sit møde den 12. november sin opbakning til styregruppens oplæg om det nye selskab, herunder at Vækstforum indstiller til dækning af engangsomkostninger i alt kr. 2.800.000, samt drifts- og projektmidler på samme niveau som 2007, i alt kr. 11.650.000. Formandskabet udbad sig en uddybning af kapitalbehovet i forbindelse med selve selskabsdannelsen. Oplægget til formandskabet tog udgangspunkt i, at kommunerne i Region Syddanmark alle var stiftere og medfinansierende.

Styregruppen er i den mellemliggende periode blevet bekendt med, at nogle kommuner ikke umiddelbart har til sinds at bidrage økonomisk ved stiftelsen af Syddansk Turisme.

For at imødegå dette finansierings- og gennemførelsesproblem anbefaler styregruppen at etablere Fonden Syddansk Turisme som en fusion mellem Fonden Fyn tour og de to fonde bag foreningen RST. En sådan konstruktion vil betyde, at der ikke længere bliver behov for nye stiftere, da fonden stiftes af de gamle fonde (dvs. bestyrelserne). Kommunerne behøver således ikke at stå som stiftere og bevilge penge til selskabsdannelsen. Styregruppen vurderer, at dette vil være en mere farbar vej.

Vækstforum vil stadig kun skulle indstille til regionsrådet om bevilling af engangsomkostninger, samt drifts- og projektmidler. Behovet for arbejdskapital vurderes at kunne afholdes af de midler, som indskydes af de gamle fonde efter opgørelse af egenkapitalen (estimeret til i alt ca. kr. 3,0–3,5 millioner ultimo 2007).

For så vidt angår lokalisering af Syddansk Turisme har styregruppen besluttet, at placeringen af Syddansk Turisme bliver i Middelfart på Fynsvej 9. 

I forhold til arbejdet med en fusion af fondene, skal der udarbejdes en fusionsredegørelse, som underskrives af de fusionerende fondes bestyrelser. Denne forventes bl.a. at indeholde en åbningsbalance, revisorerklæring, bestemmelse om lokalisering og vedtægter. Normalt vil de fusionerende bestyrelser være initiativtagende og gennemførende, men i forbindelse med etableringen af Fonden Syddansk Turisme kan dette forberedende arbejde, ved en forhåndsaftale, placeres hos styregruppen.

Budget 2008 anslås således:

Ad arbejdskapital - anslået til kr. 2,8 millioner.

Ad engangsomkostninger – anslået kr. 2,51 millioner.

Ad drifts- og projektbudget – anslået kr. 11,65 millioner.

For nærmere oplysninger om økonomien i forbindelse med fusioneringen til Syddansk Turisme henvises til vedlagte bilag.

På Vækstforums møde den 28. november 2007 tiltrådte et enigt Vækstforum indstillingen forudsat, at RST og FynTour afgiver en hensigtserklæring om at fondene i stiftelsen forpligter sig til at bygge på styregruppens resultater, samt at vedtægterne skal respekteres, som de foreligger nu og at resultatkontrakten skal foreligge inden 30. juni 2008.

Vækstforum indstillede til styregruppen at forelægge advokaten rettelser til § 9 i vedtægterne i form af, at kommunerne udpeger 22 og Regionen udpeger 10 medlemmer til repræsentantskabet (altså ikke nødvendigvis kommunal- eller regionspolitikere).

Indstilling

Vækstforum indstiller til regionsrådet:

 • At regionsrådet til Fonden Syddansk Turisme afsætter en ramme på maksimum kr. 2.510.000 til dækning af engangsomkostninger, som forekommer ifbm. fusioneringen. Rammen administreres af Region Syddanmark.
 • At regionsrådet til Fonden Syddansk Turisme bevilger et driftstilskud for 2008 på niveau med 2007 på kr. 7.024.000, mens kr. 4.627.000 ydes som et tilskud, der anvendes til konkrete projekter. Driftstilskuddet fremskrives med almindelig procentsats herfor og beskrives i resultatkontrakten. Fremadrettet indstilles det, at Region Syddanmark yder driftstilskuddet på kr. 7.024.000, mens øvrige midler skal søges af Syddansk Turisme gennem projektansøgninger hvert år
 • At regionsrådet tager til efterretning, at regionsrådet medio 2008 bliver forelagt en resultatkontrakt mellem Region Syddanmark og Fonden Syddansk Turisme.

Bilag:

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

8.      Humlehaven, ombygning til 4-8 unge med autisme

Sagsnr:

07/17978

Resumé

Der er på Region Syddanmarks botilbud for børn med autisme 8 unge, som er fyldt 18 år eller gør det i 2008. Flere af dem er meget udadreagerende, hvorfor det er presserende at få løst hvor disse unge skal bo fremover.

Det foreslås at anvende ejendommen Sommersgyde 18, Ebberup til formålet.

Ejendommen er tidligere godkendt udbudt til salg, men vil for 3,2 mio. kr. kunne ombygges til 8 pladser samt værksted til dagbeskæftigelse. Det er planen, først at ibrugtage ejendommen med særforanstaltninger for de 4 som er fyldt 18 år pr. januar 2008. Efterfølgende kan der oprettes yderligere 4 pladser til de resterende unge.

Sagsfremstilling

Bihuset i Odense er Region Syddanmarks botilbud for børn med autisme. I Bihuset er der 8 unge, som er fyldt 18 år eller gør det i 2008. Flere af dem har en meget udadreagerende og voldsom adfærd, som især er problematisk for de mindre børn på stedet. Det er derfor presserende at få løst, hvor disse unge skal bo under rammer, som er hensigtsmæssige for dem og deres fortsatte udvikling.

Der er ikke plads på nogen af regionens botilbud til voksne med autisme.

Det Administrative Samarbejdsforum på det sociale område nedsatte på den baggrund i efteråret 2006 en arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme med henblik på at udarbejde et konkret forslag til etablering af et tilstrækkeligt antal døgn- og dagtilbud til unge med autisme. Arbejdsgruppen anbefalede, at Region Syddanmark undersøger muligheden for at oprette 12 ekstra pladser for voksne autister på Fyn.

For at løse den akutte problemstilling, har der over efteråret været drøftelser med handlekommunen og de aktuelle betalingskommuner for de 4 ældste af de unge. Kommunerne har godkendt forslaget om at anvende ejendommen Sommersgyde 18, Ebberup (som tidligere husede døgninstitutionen Humlehaven under Børnehusene) til formålet. Forslaget har herefter været forelagt Det Administrative Samarbejdsforum på møde den 12. november 2007, hvor det blev godkendt.

Ejendommen er tidligere godkendt udbudt til salg, men er med sin beliggenhed særdeles velegnet til formålet. Bygningen vil for 3,2 mio. kr. kunne ombygges til 8 pladser samt værksted til dagbeskæftigelse. Det er planen, først at ibrugtage ejendommen med 4 særforanstaltningspladser for de unge, som er fyldt 18 år pr. januar 2008. Efterfølgende kan der oprettes yderligere 4 pladser til de resterende unge.

Det er på længere sigt planen, at pågældende unge skal flytte til et mere tidssvarende, nybygget botilbud. Af Rammeaftale 2008 på det sociale område fremgår det således, at region Syddanmark undersøger muligheden for at oprette flere pladser på Fyn til unge med autisme. Det skønnes dog også, at der på det tidspunkt fortsat kan være behov for et tilbud til unge i Humlehaven.

Pladserne i Humlehaven organiseres under Centrumhuset.

De afledte driftsudgifter er indarbejdet i et driftsbudget for de 4 særforanstaltningspladser.

Omkostningerne til anlægsprojektet bliver finansieret af kommunernes fremtidige takstbetalinger.

Kommunerne har godkendt etablering af de 4 særforanstaltningspladser og den beregnede takst.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At beslutningen om udbud af Sommersgyde 18 annulleres.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 3,200 mio. kr. (indeks 121,8) til ombygning af ejendommen med henblik på etablering af 4-8 pladser til unge med autisme.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i 2008, rådighedsbeløbet afsættes i pengestrømsopgørelsen og det frigives.
 • At udgiften finansieres ved træk på regionens likvide aktiver.
 • At direktøren for det Sociale Område bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Bilag:

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

9.      Etablering af kontorpavillion, Psykiatricenter Midt, Middelfart

Sagsnr:

07/23384

Resumé

I forbindelse med etablering af en regionsdækkende retspsykiatrisk distriktspsykiatri i Middelfart - bevilget af SATS-puljemidlerne skal der opføres en kontorpavillion.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntning af SATS-pulje midler har psykiatrien i Region Syddanmark fået bevilliget midler til etablering af en regionsdækkende retspsykiatrisk distriktspsykiatri med udgangspunkt fra den retspsykiatriske afdeling i Middelfart.

Da det ikke er muligt at etablere de nødvendige kontorfaciliteter i de eksisterende bygninger, skal der opføres en kontorpavillion til at huse personalet fra den retspsykiatriske distriktspsykiatri. Pavillionen indrettes med kontorer til 10 personer samt de nødvendige birum. Pavillionen placeres som en selvstændig bygning med central beliggenhed i forhold til institutionens øvrige bygninger.

Der er udarbejdet et byggeprogram for projektet.

Udgiften til projektet er opgjort til ca. 2,165 mio. kr. I Region Syddanmarks investeringsoversigt er der i 2008 afsat 2,165 mio. kr. Sagen forelægges m.h.p. meddelelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb samtidig med godkendelse af byggeprogrammet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At byggeprogrammet godkendes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 2,165 mio. kr. i 2008 (indeks 121,8) med frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb.
 • At psykiatridirektøren bemyndiges til at godkende licitationen indenfor den afsatte økonomiske ramme.
 • At Bygningsafdelingen tildeles anvisningsretten.

Bilag:

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

10.    Indstillinger fra Vækstforum

Sagsnr:

07/22825

Resumé

Vækstforum har på møde den 28. november 2007 behandlet en række ansøgninger, hvoraf flere  blev indstillet til regionsrådets bevilling af midler fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 28. november 2007 blev en række ansøgninger indstillet til regionsrådets bevilling af midler fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

Initiativ 15: vækstiværksættere inden for klyngerne:

1 ansøgning fra Growthbooster.

Initiativ 1 og 2: syddanske styrkepositioner og spirende klynger - behandling af indkomne ansøgninger inden for åbne initiativer

1 ansøgning fra Filmklyngen.

Initiativ 9a, ansøgninger vedr. Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, øget opkvalificering af den kortuddannede del af arbejdsstyrken samt etablering af "flere og bedre job".

1 ansøgning fra projekt Alu-kompetenceudvikling v/AluCluster

Opfølgning på Vækstforums junimøde 2007 vedr. Plast Center Danmarks klyngeansøgning

1 ansøgning fra Plast Center Danmark

Indstilling

Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet yder støtte til følgende ansøgninger fra de regionale erhvervsudviklingsmidler: 

 • Initiativ 15: vækstiværksættere inden for klyngerne:

Ansøgningen fra Growthbooster støttes med 600.000 kr.

 • Initiativ 1 og 2: syddanske styrkepositioner og spirende klynger - behandling af indkomne ansøgninger inden for åbne initiativer

Ansøgningen til Filmklyngen til udvikling af strategisk velfunderede og fokuserede projekter støttes med 250.000 kr..

 • Initiativ 1 og 2: syddanske styrkepositioner og spirende klynger

Ansøgningen fra Plast Center Danmark støttes med regionale erhvervsudviklingsmidler på i alt 1.975.000 kr. fordelt på medfinansiering af socialfondsdelen med 500.000 kr. og regionalfondsdelen med 1.475.000 kr.

 • Initiativ 9a, ansøgninger vedr. Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, øget opkvalificering af den kortuddannede del af arbejdsstyrken samt etablering af "flere og bedre job".

Ansøgningen til projekt Alu-kompetenceudvikling v/AluCluster støttes med 380.000 kr.

Bilag:

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

11.    Fortolkningsbidrag til personalegarantier

Sagsnr:

07/20248

Resumé

Med henblik på den lokale udmøntning af de personalemæssige garantier, der er givet i forbindelse de kommende strukturændringer på sundheds- og psykiatriområderne, er der udarbejdet et forslag til fortolkningsbidrag.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget godkendte på mødet den 5. november 2007 et forslag til en række personalemæssige garantier i forbindelse med de kommende strukturændringer på sundheds- og psykiatriområdet. Det drejer sig om:

 • Ansættelsesgaranti
 • Individuelle hensyn
 • Løngaranti
 • Lukke/slukke ordninger
 • Kompetencer
 • Ledelse

Det er afgørende, at alle involverede parter oplever, at processen gennemføres i forhold til regionens værdigrundlag. Herigennem kan regionen sikre den nødvendige fastholdelse og kontinuitet til gavn for medarbejderne.

Der er tale om overordnede rammer for processerne, som skal udmøntes lokalt. På denne måde er der mulighed for at tage højde for de lokale forhold.

Med henblik på den nærmere udmøntning blev der nedsat en styregruppe, med deltagelse af personalecheferne på sygehusene, repræsentanter fra sundheds- og psykiatriområderne, HR-direktøren og repræsentanter fra Overenskomst og Jura, HR. Styregruppen har udarbejdet et forslag til et fortolkningsbidrag til de enkelte garantier. Forslaget har været behandlet i Hovedudvalget, og vil inden forlæggelse i Forretningsudvalget bliver drøftet i den nye sygehusledelseskreds og psykiatriens ledelse, samt Direktionen. Bemærkninger herfra vil blive fremlagt på Forretningsudvalgets møde.

Forslag til fortolkningsbidrag vil blive eftersendt inden mødet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Forretningsudvalget godkender forslag til fortolkningsbidrag til de enkelte personalegarantier.

Bilag:

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

 

12.    Orientering om de lovmæssige rammer for regionernes internationale samarbejde.

Sagsnr:

07/2146

Sagsfremstilling

I forbindelse med Forretningsudvalgets møde den 24. oktober 2007 blev der bedt om en orientering om de lovmæssige rammer for regionens internationale samarbejde.

I bemærkningerne til lov om amternes nedlæggelse og regionernes oprettelse står der følgende i bemærkningerne:

"Til nr. 2, litra e

Det fremgår af bestemmelsen, at regionerne kan samarbejde med andre landes myndigheder og nedsætte organer til varetagelse heraf. Det følger af § 8, stk. 8, i forslag til lov om erhvervsfremme, der fremsættes samtidig med dette lovforslag, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om regioners samarbejde med andre landes myndigheder og organisationer, samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning. Med § 8, stk. 8, i forslag til lov om erhvervsfremme vil der være mulighed for at imødekomme eventuelle ønsker fra regionsrådene eller andre aktører i disse regioner om at forankre dette samarbejde med hjemmel i lov om erhvervsfremme.

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets § 5, stk. 2, vil regionerne, uden udtrykkelig hjemmel i lovgivningen, kunne samarbejde med andre om udførelse af de opgaver, som regionerne varetager efter lovgivningen. Dette gælder også deltagelse i internationalt arbejde."

Det vil sige, at regionens opgaver inden for sundhed, miljø, trafik, uddannelse, kultur osv. kan have en international dimension. Regionsrådet vedtog til opfyldelse heraf på sit møde den 5. marts 2007 en international strategi og handlingsplan.

Indstilling

 • Fremlægges til orientering for Forretningsudvalget.
Udvalget

Til orientering.

 

Lukket dagsorden

1.      Ambulanceudbud

Justering af udbudsmateriale i forbindelse med ambulanceudbud.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet


Siden er sidst opdateret 21-12-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring