Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 22-01-2008 - Gennemførelse - akutområdet

Mødedato
22-01-2008 kl. 14.00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Carl Erik Jensen, Lisbeth Poulsen, Ib Madsen, Karsten Uno Petersen, Per A. Laursen, Jørgen Pless, Bent Poulsen, Jens Andresen, Ingeborg Moritz Hansen, Karen Baungaard, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Søren Salling, Otto Lück.

Afbud
Karsten Uno Petersen og Søren Salling.

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand.
 2. Forslag til mødeplan for 2008.
 3. Forslag til arbejdsplan.
 4. Orientering om arbejdet vedr. gode patientforløb.
 5. Orientering om ekspertudvalg.
 6. Meddelelser.
 7. Eventuelt.

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

08/413

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Poul-Erik Svendsen blev valgt til formand.

Bent Poulsen blev valgt til næstformand.

 

 

2.      Forslag til mødeplan for 2008.

Sagsnr:

08/413

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan foreslås for det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet i 2008:

5. marts

2. april

7. maj

4. juni

28. august

10. september

22. oktober

5. november

10. december

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt begynder kl. 14.30.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslag til mødeplan for 2008 godkendes.

Udvalget

Mødeplanen blev godkendt.

Det blev desuden besluttet, at der på næste møde forelægges et forslag vedrørende studiebesøg for det særlige udvalg.

3.      Forslag til arbejdsplan

Sagsnr:

08/621

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede d. 3. december 2007 at nedsætte et særligt udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet med funktionsperioden 1. januar - 31. december 2008 og følgende kommissorium:

"Regionsrådet forventes ultimo 2007 at vedtage en plan for akutområdet. Planen vil udgøre rammen for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark og skal gennemføres over en længere årrække. Der skal på den baggrund udarbejdes en gennemførelsesplan.

Udvalget har til opgave at rådgive regionsrådet om udarbejdelsen af gennemførelsesplanens enkelte dele, herunder:

 • organisatoriske forhold
 • funktionsfordeling mellem sygehusenhederne
 • afledt overordnet disponering på bygningsområdet
 • overordnet tidsplan".

Der  forelægges hermed et forslag til overordnet arbejdsplan for det særlige udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet. Forslaget tager udgangspunkt i den plan for akutområdet og den tilhørende procesplan, som regionsrådet godkendte d. 20. december 2007:

 • Møde den 22. januar 2008: Tema om patientforløb (indsatsområde beskrevet i procesplanen).
 • Møde den 5. marts 2008: Status vedr. konsolideringsplaner på sygehusene (indsatsområde beskrevet i procesplanen).
 • Møde den 2. april 2008: Status for grænseoverskridende samarbejde (indgår som opgave i akutplanen).
 • Møde den 7. maj 2008: Forslag til gennemførelsesplan.
 • Møde den 4. juni 2008: Tema om sygehusbyggeri.
 • Møder i 3. kvartal 2008: Opfølgning på gennemførelsesplan (høringssvar og endelig godkendelse).
 • Møder i 4. kvartal 2008: Ideoplæg til byggeri inden EU-udbud af rådgivning.

På møderne vil der desuden løbende ske en behandling af andre relevante emner, herunder status på det øvrige arbejde, der igangsættes som led i gennemførelsen af akutplanen. Som eksempler på sådanne emner kan nævnes status for anlæg, rygcentret, samarbejde med Region Midtjylland, ny viden og erfaringer fra andre steder m.m.

Indstilling

Det indstilles:

 • At ovenstående forslag til arbejdsplan godkendes.

Udvalget

Det blev bemærket, at forslag til gennemførelsesplan også vil blive behandlet den 4. juni 2008.

Behovet for flere møder vil blive overvejet.

Med disse bemærkninger blev arbejdsplanen godkendt.

 

 

4.      Orientering om arbejdet vedr. gode patientforløb

Sagsnr:

08/621

Sagsfremstilling

Et af de indsatsområder, der er beskrevet i procesplanen (den plan, som beskriver starten på gennemførelsen af akutplanen), handler om "gode patientforløb".

Baggrunden for at igangsætte et større arbejde vedr. gode patientforløb er ønsket om, at disse forløb skal være retningsgivende for den driftsmæssige optimering og trimning af fremtidens sygehuse, samt for den fysiske indretning.

På mødet orienteres om det patientforløbsarbejde, der igangsættes på denne baggrund, herunder:

 • Kick-off arrangement den 4. februar 2008;
 • Nedsættelse af 10 projektgrupper, der skal beskrive 14 patientforløb;
 • Nedsættelse af projektgruppe vedr. sengeafsnit/sengestuer;
 • Overvejelser om, hvordan der kan indhentes ny viden og inspiration.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg tog orienteringen til efterretning.

 

 

5.      Orientering om ekspertudvalg

Sagsnr:

08/621

Sagsfremstilling

Regeringen og Danske Regioner har nedsat et ekspertpanel, som skal vurdere konkrete, større anlægsprojekter på sygehusområdet i forhold til en række aftalte målsætninger og principper, samt afgive indstilling til regeringen om, hvorvidt de enkelte projekter opfylder målsætningerne og principperne.

Ekspertpanelet har besluttet at tage på en besøgsrunde til de enkelte regioner for at få indsigt i deres nuværende sygehusstruktur og fremtidige sygehusplaner.

Ekspertudvalget besøger Region Syddanmark den 5. februar 2008.

På mødet gives en orientering om de emner, som ekspertudvalget ønsker berørt.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg tog orienteringen til efterretning.

 

 

6.      Meddelelser

Sagsnr:

08/413

Ingen bemærkninger.

7.      Eventuelt

Sagsnr:

08/413

Ingen bemærkninger.


Siden er sidst opdateret 07-03-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring