Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 22-01-2008 - Det præhospitale område

Mødedato
22-01-2008 kl. 15.00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Bente Bendix Jensen, Poul-Erik Svendsen, Carl Erik Jensen, Lisbeth Poulsen, Ib Arne Madsen, Karsten Uno Petersen, Per A. Laursen, Jørgen Pless, Bent Poulsen, Jens Andresen, Ingeborg Moritz Hansen, Karen Baungaard, Bjarne Juel Møller, Søren Salling, Otto Lück.

Afbud
Karsten Uno Petersen og Søren Salling,

Dagsorden

  1. Valg af formand og næstformand
  2. Forslag til mødeplan for 2008
  3. Tids- og arbejdsplan for præhospitalt udvalg
  4. Forslag til høringssvar vedr. sundhedsberedskabs- og præhospital plan for Region Midtjylland
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

08/414

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. det præhospitale område skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Bente Bendix Jensen blev valgt til formand.

Poul-Erik Svendsen blev valgt til næstformand.

2.      Forslag til mødeplan for 2008

Sagsnr:

08/414

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan foreslås for det særlige udvalg vedr. præhospitalsområdet i 2008:

5. marts

2. april

7. maj

4. juni

28. august

10. september

22. oktober

5. november

10. december

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt begynder kl. 15.30.

Indstilling

Det indstilles:

  • At forslag til mødeplan for 2008 godkendes.

Udvalget

Mødeplanen blev godkendt.

 3.      Tids- og arbejdsplan for præhospitalt udvalg

Sagsnr:

07/234

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede d. 3. december 2007 at nedsætte et særligt udvalg vedr. det præhospitale område med funktionsperioden 1. januar - 31. december 2008 og følgende kommissorium:

"Regionsrådet forventes ultimo 2007 at vedtage en plan for akutområdet, som bl.a. vil indeholde en plan for udvikling af det præhospitale område i Region Syddanmark. Der skal på den baggrund udarbejdes en gennemførelsesplan for udvikling af det præhospitale område. Udvalgets opgave er at rådgive regionsrådet vedr. udarbejdelsen af gennemførelsesplanen. Endvidere har udvalget til opgave at rådgive regionsrådet vedr. udbudet af ambulancetjenesten."

Der forelægges hermed et forslag til overordnet, foreløbig arbejdsplan for det særlige udvalg vedr. præhospitalsområdet med udgangspunkt i den plan for akutområdet, regionsrådet godkendte d. 20. december 2007:

Dato

Emner

22. januar

Høringssvar vedr. forslag til sundhedsberedskabs- og præhospital plan for Region Midtjylland

5. marts

Generel orientering om det præhospitale arbejde i regionen

Orientering om arbejdet med sundhedsberedskabsplanlægning

Status på ambulanceudbud

Drøftelse af arbejdet med gennemførelse af præhospital udbygningsplan i forbindelse med ny sygehusstruktur

2. april

-

7. maj

-

4. juni

-

28. august

Drøftelse af sundhedsberedskabs- og præhospital plan

10. september

Drøftelse af ambulanceudbud

22. oktober

-

5. november

-

10. december

Drøftelse af sundhedsberedskabs- og præhospital plan

Det bemærkes, at arbejdet med sundhedsberedskabs- og præhospital plan samt udbud af ambulancekørslen og vagtcentralfunktionen skal ske koordineret, som følge af den nære indholdsmæssige sammenhæng mellem henholdsvis planer og udbud.

Indstilling

Det indstilles:

  • At forslaget til arbejdsplan godkendes.

Udvalget

Arbejdsplanen blev godkendt med bemærkning om, at den generelle orientering om arbejdsområdet rykkes fra den 5. marts 2008 til den 2. april 2008.

Materiale til brug for den budgetmæssige prioritering på præhospitalsområdet udsendes til mødet den 5. marts 2008.

4.      Forslag til høringssvar vedr. sundhedsberedskabs- og præhospital plan for Region Midtjylland

Sagsnr:

07/234

Sagsfremstilling

Regionsrådet i Region Midtjylland besluttede d. 12. december 2007 at sende et forslag til sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan i høring.

Af bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab, samt uddannelse af ambulancepersonale mv. af 26. september 2006 fremgår det, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet én gang i hver valgperiode skal udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet. Regionen skal også udarbejde en plan for den præhospitale indsats.

Den præhospitale indsats er indsatsen uden for sygehuset over for akut syge og tilskadekomne. Indsatsen har til formål at redde liv og førlighed, formindske smerte og skabe tryghed.

Den præhospitale indsats omfatter alle de aktiviteter, der iværksættes præhospitalt, fra der ringes 112 til overleveringen på sygehuset.

Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsnets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv. ved større ulykker og hændelser, udover det daglige beredskab. Planerne for udvidelse og omstilling skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab.

Planerne skal udarbejdes på baggrund af de nationale trusselsvurderinger og en lokal risiko- og sårbarhedsvurdering. Risiko- og sårbarhedsvurderingen skal indeholde kortlægning af kritiske funktioner/opgaver i sundhedsvæsnet og identifikation af trusler, som kan afbryde, ødelægge eller sætte sundhedsvæsnet under betydeligt pres. Planerne skal beskrive såvel kommunalbestyrelsens som regionsrådets målsætninger for sundhedsberedskabet. Samtidig er det præciseret i bekendtgørelsen, at der både er et ansvar for at planlægge et sundhedsberedskab og for rent faktisk at opbygge et sådant.

Region Syddanmark udarbejder en sundhedsberedskabs- og præhospital plan i 2008.

Der forelægges et forslag til høringssvar vedr. Region Midtjyllands forslag til sundhedsberedskabs- og præhospitalsplan.

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg vedr. præhospitalsområdet anbefaler forslaget til høringssvar over for regionsrådet.

Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at samarbejde med Region Sjælland også indgår i det videre planlægningsarbejde på præhospitalområdet.

Bilag:

 5.      Meddelelser

Sagsnr:

08/414

Ingen bemærkninger.6.      Eventuelt

Sagsnr:

08/414

Det blev aftalt, at en oversigt over tidligere beslutninger vedrørende udbygning af præhospitalsområdet skulle udarbejdes til det særlige udvalg.


Siden er sidst opdateret 07-03-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring