Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Miljø - referat 29-01-2008

Mødedato
29-01-2008 kl. 10:00

Mødested
Mødeværelse 2, regionshuset

Medlemmer
William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff.

Afbud
Carl Erik Jensen

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Forslag til mødeplan for 2008
 3. Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by
 4. Tilskud til 3. nordiske bæredygtighedskonference
 5. Orientering om jordforurening og børneinstitutioner
 6. Eventuelt

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

08/1209

Sagsfremstilling

Det Særlige udvalg vedr. miljø skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Poul Weber blev valgt som formand, og William Jensen blev valgt som næstformand.

2.      Forslag til mødeplan for 2008

Sagsnr:

08/1209

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan foreslås for det Særlige udvalg vedr. miljø for 2008:

 • 29. januar
 • 4. marts
 • 1. april
 • 6. maj
 • 3. juni
 • 19. august
 • 2. september
 • 30. september
 • 4. november
 • 2. december

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 10.

På baggrund af det særlige udvalgs godkendelse af mødedatoer og starttidspunkt vil administrationen udarbejde forslag til mødesteder, som vil blive forelagt udvalget på det kommende møde.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslag til mødeplan for 2008 godkendes.

Udvalget

Udvalget godkendte forslaget til mødeplan for 2008.

Udvalget aftalte, at møderne fremover starter kl. 9.30.

3.      Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Sagsnr:

07/7173

Resumé

Handleplanen for de fire forureninger i Grindsted by er grundlaget for regionsrådets beslutning om, hvilke aktiviteter der skal prioriteres i de kommende år. De fire forureninger, der hidrører fra Grindsted Værket A/S’s produktion, er alle placeret uden for grundvandsindsatsområder.

Der er ikke boliger og børnehaver beliggende direkte oven på forureningerne, men der er imidlertid tale om meget store forureninger. Derfor indeholder planen bl.a. forslag til aktiviteter, der skal danne grundlag for en samlet risikovurdering. Planen skelner mellem "skal og kan-opgaver", som regionsrådet kan prioritere.

Sagsfremstilling

De fire forureninger: fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og den gamle losseplads, som er relateret til Grindstedværkets aktiviteter i Grindsted by, er ikke nær så godt undersøgt som f.eks. forureningen i Kærgård Plantage. Der er dog ingen tvivl om, at der er tale om meget store forureninger.

De fire forureninger er alle placeret udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til vandværker. Med andre ord er de fire forureninger placeret uden for grundvandsindsatsområder. Der er ikke boliger og børnehaver beliggende direkte oven på de fire forureninger.

De undersøgelser, som Ribe Amt og kommunen har udført indtil nu, tyder ikke på, at der er nogen risiko for indeklimaet i boliger og i forhold til vandindvinding og områder med særlige drikkevandsinteresser. Jordforureningsafdelingen har gennemgået undersøgelserne. Da der er tale om usædvanlig store mængder af forurening, som både kan transporteres med grundvandet, og som kan afdampe til terræn, vurderer jordforureningsafdelingen, at de udførte undersøgelser ikke er tilstrækkelige.

Der er en række forhold, som bør undersøges nøjere, førend risikoen fra de fire forureninger er fuldt belyst. Først når risikoen er belyst, er det muligt at tage stilling til, om der skal sættes ind overfor forureningerne.

Jordforureningsafdelingen foreslår derfor som et første trin i en indsats, at der udføres en række aktiviteter, som skal danne grundlag for en samlet risikovurdering. Aktiviteterne tager udgangspunkt i de offentlige indsatsområder, som er beskrevet i Jordforureningsloven og Miljømålsloven.

Formålet med aktiviteterne er, at (skal-opgaver):

 1. Skabe et grundlag for med høj grad af sikkerhed at kunne vurdere, at forurening ikke kan bevæge sig ind i et område med særlige drikkevandsinteresser eller ind i et opland til en vandforsyning. Altså en vurdering af, hvordan forureningen spredes også i de dybereliggende magasiner, hvorfra der evt. kan indvindes drikkevand.
 2. Opnå høj grad af sikkerhed for, at afdampning fra grundvandsforureningerne ikke giver anledning til indeklimaproblemer i boliger. Der skal især fokuseres på de områder langs Grindsted Å, hvor forureningsfanerne tilsyneladende kommer tættere på terræn.
 3. Verificering af om kortlægningen af forureningen i forbindelse med den tidligere afløbsgrøft og dennes udløb i Grindsted Å er tilstrækkelig.
 4. Forebygge yderligere forringelse samt beskytte og forbedre Grindsted Å’s tilstand.

Banegravsdepotet, der bl.a. indeholder store mængder kviksølv, er et tilgængeligt ubenyttet udendørsområde. Det samme er gældende for afløbsgrøften og Grindsted losseplads. I forhold til Jordforureningsloven er arealerne ikke omfattet af en offentlig indsats. Regionen kan politisk vælge at prioritere en indsats med det formål at beskytte befolkningen mod at komme i kontakt med forureningen.

I givet fald er der tale om en "kan-opgave", som regionen prioriterer at sætte i gang, begrundet i, at forureningen betragtes som helt særlig og så omfattende, at det er nødvendigt at gøre mere end f.eks. den skiltning, der er ved banegravsdepotet i dag, og som er anbefalet af embedslægen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det Særlige udvalg vedr. miljø drøfter handleplanen for de fire forureninger i Grindsted by.
 • At udvalgets bemærkninger til prioritering og igangsættelse af de "skal- og kan-opgaver" - som er nævnt i planen - indarbejdes i handleplanen, der herefter forelægges til videre drøftelse og beslutning i forretningsudvalget og regionsrådet.

Udvalget

Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber fra afdelingen for jordforurening orienterede om handleplanen for de fire forureninger – fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og den gamle losseplads – i Grindsted by.

Udvalget drøftede handleplanen og tager planerne for videre aktiviteter på følgende områder til efterretning:

 1. Der skabes et grundlag for med høj grad af sikkerhed at kunne vurdere, at forurening ikke kan bevæge sig ind i et område med særlige drikkevandsinteresser eller ind i et opland til en vandforsyning. Altså en vurdering af, hvordan forureningen spredes også i de dybereliggende magasiner, hvorfra der evt. kan indvindes drikkevand.
 2. Der skal opnås en høj grad af sikkerhed for, at afdampning fra grundvandsforureningerne ikke giver anledning til indeklimaproblemer i boliger. Der skal især fokuseres på de områder langs Grindsted Å, hvor forureningsfanerne tilsyneladende kommer tættere på terræn
 3. Verificering af om kortlægningen af forureningen i forbindelse med den tidligere afløbsgrøft og dennes udløb i Grindsted Å er tilstrækkelig.
 4. Aktiviteter i tilknytning til beskyttelse af Grindsted Å afventer at målsætningerne er fastlagt.

Med hensyn til eventuelle videre undersøgelser af banegravsdepotet aftalte udvalget at udskyde punktet til det kommende møde i Særligt udvalg vedr. miljø den 4. marts 2008. Mødet afholdes i Grindsted og udvalget vil i forbindelse med mødet besigtige de forurenede områder i Grindsted by, herunder banegravsdepotet.

Endvidere pegede udvalget på, at erfaringerne fra oprydningen i Kærgård Plantage med fordel kan anvendes i forhold til forureningerne i Grindsted by.

Bilag:

 

 

4.      Tilskud til 3. nordiske bæredygtighedskonference

Sagsnr:

08/93

Resumé

Odense Kommune ansøger om tilskud til den 3. Nordiske Bæredygtighedskonference (One Small Step), som afholdes i Odense den 15.-17. september 2008. Konferencen indeholder et bredt spektrum af temaer indenfor bæredygtig udvikling og vil, udover at skabe netværk og dele viden, resultere i konkrete kataloger for lokal og regional handling.

Sagsfremstilling

Odense Kommune er den 15.-17. september 2008 vært for den 3. Nordiske Bæredygtigheds-konference, kaldet One Small Step, med temaet "Klima – handling". Der forventes 600 nordiske deltagere (hovedsagelig politikere og ledere) til konferencen, som afholdes i Odense.

Hvor de to tidligere konferencer blev planlagt af ministerier, er det for første gang en kommune, der er ansvarlig for konferencen. Planlægningen sker i samarbejde med det danske og de nordiske landes miljøministerier, kommuneforeninger, Nordisk Minister Råd, Region Syddanmark, Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Aalborg Kommune, Friluftsrådet, Syddansk Universitet og MiljøForum Fyn.

Konferencen har sporene biodiversitet, transport, by og byggeri, forbrug, energi. For hvert spor giver konferencen anvisninger til:

 • Handlinger fra lokale myndigheder, borgere og erhvervsliv, der mest effektivt nedsætter CO2 udledningen.
 • Sådan sættes handlingerne i gang hos lokale myndigheder, borgere og erhvervsliv.
 • Konferencen indeholder et bredt spektrum af temaer indenfor bæredygtig udvikling og vil, udover at skabe netværk og dele viden, resultere i konkrete kataloger for lokal og regional handling. Regionens strategi for bæredygtig udvikling er endnu ikke godkendt politisk. Men det vurderes på nuværende tidspunkt, at konferencen vil understøtte målene i både regionens bæredygtighedsstrategi og den Regionale Udviklings Plans tværgående værdi om bæredygtig udvikling og særlige indsatser på fx biodiversitet og klima.

  Konferencen finansieres med 0,5 mio. kr. fra Odense Kommune, Nordisk Ministerråd ansøges om 0,5 mio. kr., Region Syddanmark ansøges om 300.000 kr. Fjernvarme Fyn, Odense Energi, Odense Vandselskab og Renovation Odense bidrager med i alt 1 mio. kr. Deltagerbetalingen udgør 3.000 kr. pr. person.

  Beløbet finansieres fra bevillingsområdet "Udgifter og indtægter samt reguleringer", som er aktiviteter, der bl.a. understøtter indsatsen under den Regionale Udviklings Plan.

  Indstilling

  Det indstilles:

  • At det Særlige udvalg vedr. miljø anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet at støtte 3. Nordiske Bæredygtighedskonference med 300.000 kr.
  • At udvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet, at tilskuddet ydes under forudsætning af, at det klart fremgår af indbydelsen og andet materiale, at Region Syddanmark er samarbejdsparter evt. med anvendelse af regionens logo, samt at dokumentation for anvendelse af midlerne fremsendes til Region Syddanmark.

  Udvalget

  Udvalget anbefaler indstillingen over for forretningsudvalget og regionsrådet.

  Bilag:

   

   

  5.      Orientering om jordforurening og børneinstitutioner

  Sagsnr:

  07/7799

  Sagsfremstilling

  Netop nu er regionens forslag til en strategi for indsatsen over for jordforurening i høring. Strategien indeholder også regionens indsats over for jordforurening på børneinstitutioner for perioden 2008 til 2011.

  Programmet 21-Søndag på DR1 bragte søndag den 13. januar 2008 et længere indslag om jordforurening på børneinstitutioner. Indslaget har skabt debat og sat fokus på både regionernes og kommunernes indsats overfor jordforurening på børneinstitutioner. Udvalget vil blive orienteret om de henvendelser, som regionen har modtaget fra regionens kommuner siden indslaget.

  Samtidig vil udvalget blive orienteret om det møde mellem miljøministeren, KL og Danske Regioner, der er afholdt som følge af DR1´s indslag om jordforurening og børneinstitutioner.

  Indstilling

  Til orientering.

  Udvalget

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  6.      Eventuelt

  Sagsnr:

  08/1209

  Udvalget

  Næste møde afholdes den 4. marts 2008 i Grindsted.


  Siden er sidst opdateret 31-01-2008
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring