Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat 06-02-2008

 

Mødedato
06-02-2008 Kl. 15:00 - 16:45

Mødested
Regionshuset, mødeværelse 2

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, Thyge Nielsen, William Jensen.

Afbud
Bo Libergren, Jens Andresen, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk.

Lykke Debois deltog ikke i behandlingen af sagerne 10-20 plus lukket dagsorden.

 

Dagsorden

 1. National strategi for Sundheds-it
 2. Region Syddanmarks Sundheds-it strategi
 3. Godkendelse af Region Syddanmarks åbningsbalance pr. 1. januar 2007 og regnskabspraksis
 4. Høring - praksisplan på almenlægeområdet
 5. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene
 6. Odense Universitetshospital - udvidelse af onkologisk afdeling R
 7. Center-satellitaftale vedr. behandling af aldersforandringer på nethinden
 8. Værgebeskikkelse i sager indenfor det social område og Psykiatri
 9. Trindvold, Kolding - bemyndigelse vedr. godkendelse af licitationsresultat
 10. Forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation
 11. Omfordeling af ressourcer
 12. Organisatorisk flytning af Distriktspyskiatrisk Center fra Psykiatricenter Vest til Psykiatricenter Midt
 13. Regionalt initiativ vedr. talentudvikling på musikområdet
 14. Tilskud til projekt "Historisk Atlas i Region Syddanmark"
 15. Tilskud til udvikling af Kunstbyen
 16. Orientering om udtalelse om den samlede kapacitetsfastsættelse på gymnasierne og hf
 17. Forslag til budgetproces for 2009 m.v fra det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure
 18. Forslag om ændring af regionsrådsmedlemmernes forhold omkring telefoni
 19. Deltagelse i den 9. Nordiske Folkesundhedskonference
 20. Punkt efter anmodning fra SF om indhold på forretningsudvalgsmøder

Lukket dagsorden

 1. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for et medlem af regionsrådet

 

 

1.      National strategi for Sundheds-it

Sagsnr:

08/1528

 

Resumé

Den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet er offentliggjort. Forretningsudvalget vil på mødet få en orientering om indholdet af regionens IT-direktør.

Sagsfremstilling

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) har i december 2007 offentliggjort den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet 2008-2012. Strategien bygger videre på den overordnede strategi for digitalisering af den offentlige sektor, som er udarbejdet i regi af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS).

Overordnet kan den nye strategi tolkes som et brud med den hidtidige nationale IT-strategi for sundhedsvæsnet, hvor hovedsigtet har været en ambition om at få implementeret EPJ-systemer baseret på den grundstruktur, som gennem de seneste år er blevet udtænkt af Sundhedsstyrelsen. Denne målsætning nævnes nu ikke længere i strategien, og i stedet lægges vægt på en mere trinvis, realistisk og behovsdrevet tilgang, hvor der tages udgangspunkt i de eksisterende IT-løsninger.

Den nye strategi sigter på at få etableret en fælles IT-infrastruktur, som kan understøtte udveksling af sundhedsdata på de områder, hvor behovet vurderes størst, og hvor der samtidig vil være en stor nytteværdi forbundet hermed. Det bliver i den forbindelse regionernes ansvar at sikre, at deres IT-løsninger kan indgå i en sådan IT-arkitektur, hvor der vil blive stillet krav om, at forskellige typer af sundhedsdata skal kunne udveksles på tværs af sygehuse og sektorer ved hjælp af web-service-baseret kommunikation.

I modsætning til de tidligere strategier er der i denne strategi ikke angivet specifikke deadlines. Det må dog forventes, at deadlines vil blive introduceret i takt med, at handlingsplaner og projekter bliver operationaliseret.  

Mere konkret tager den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet afsæt i områdets aktuelle status og de hidtidige erfaringer med it i sundhedsvæsnet, som er sammenfattet i Deloittes eksterne EPJ-review fra april 2007. Strategien fastsætter tre overordnede målsætninger for arbejdet med at digitalisere sundhedsvæsnet:

 • Digitalisering skal give medarbejderne værktøjer til at skabe kvalitet og effektivitet
 • Digitalisering skal skabe bedre service til og inddragelse af borgere og patienter
 • Stærkere samarbejde skal skabe digital sammenhæng

I strategien fastlægges endvidere syv overordnede principper for, hvordan arbejdet med at realisere målsætningerne skal gennemføres.

Den nationale strategi forelægges forretningsudvalget til orientering. Regionens IT-direktør vil på mødet kort redegøre for National strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet 2008-2012.

Indstilling

 • Til orientering.
 

Bilag:

Som bilag er vedlagt en kort version af den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2008 - 2012.

 

Udvalget:

Til orientering.

 

2.      Region Syddanmarks Sundheds-it strategi

Sagsnr:

08/1529

 

Sagsfremstilling

It-området forelægger den regionale sundheds-it-strategi, som tager udgangspunkt i de følgende målsætninger:

 •          it skal understøtte sammenhængende patientforløb;
 •          it skal understøtte et tæt samspil mellem patienter og sundhedsvæsen;
 •          it skal understøtte kvalitet i behandlingen i sundhedsvæsenet;
 •          it skal give sundhedspersonalet bedre tid til behandling og pleje;
 •          it skal understøtte ændringer i sygehusstrukturen fleksibelt og hurtigt;
 •          behandling skal understøttes af sikker it.

Strategien fastlægger desuden grundprincipperne for dens udmøntning; en række strategiske indsatsområder; spilleregler for anskaffelser og nyudvikling; at der skal udarbejdes årlige handlings- og investeringsplaner på regionsniveau, på de enkelte sygehuse og i psykiatrien; samt at de mange it-projekter skal styres med et fælles sæt af projektstyringsmetoder.

Sundheds-it-strategien forelægges forretningsudvalget til orientering. Direktør Niels Mortensen vil på mødet kort redegøre for sundheds-it-strategien.

Indstilling

 • Til orientering.

Bilag

2. a - Strategi for Sundheds-it i Region Syddanmark

Udvalget:

Til orientering.

 

3.      Godkendelse af Region Syddanmarks åbningsbalance pr. 1. januar 2007 og regnskabspraksis

Sagsnr:

08/1807

 

Resumé

Udkast til åbningsbalance pr. 1. januar 2007 og regionens regnskabspraksis fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks åbningsbalance pr. 1. januar 2007 aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet. Efterfølgende afgives åbningsbalancen til revisionen. Udkast til regionens åbningsbalance fremgår af bilaget. 

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Region Syddanmark er baseret på de af regionsrådet den 3. december 2007 godkendte tillæg til efterreguleringsoversigt for Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle amter, hvor Region Syddanmark overfor staten har fastholdt, at skatterestancer skal overdrages til staten i overensstemmelse med delingsaftalerne. 

Staten har imidlertid i skrivelse af 21. december 2007 meddelt, at staten i efterreguleringen har justeret værdiansættelsen af skatterestancer til nul. Regionerne har protesteret imod statens nedsættelse af værdien heraf. Der foreligger ikke endelig afklaring heraf. 

Af bilaget fremgår endvidere den regnskabspraksis, som er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af åbningsbalancen, og som anvendes i forbindelse med regnskab 2007. Den anvendte regnskabspraksis tager udgangspunkt i de retningslinjer, som er udarbejdet af Velfærdsministeriet i regelsættet "Budget- og regnskabssystem for regioner". Regnskabspraksis fremlægges ligeledes til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Region Syddanmarks åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes,
 • At regionens regnskabspraksis godkendes,  
 • At åbningsbalancen afgives til revisionen.

Bilag:

3.a - Åbningsbalance pr. 1. januar 2007.

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

4.      Høring - praksisplan på almenlægeområdet

Sagsnr:

07/4276

 

Resumé

Samarbejdsudvalget mellem kommunerne, regionen og de praktiserende læger vedtog på møde i december 07 at sende udkast til praksisplan i høring.

Regionsrådet er høringspart, og skal således forholde sig til planen med henblik på en udtalelse til Samarbejdsudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til Landsoverenskomst om almen lægegerning, skal samarbejdsudvalget mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger udarbejde en praksisplan på almenlægeområdet. 

En arbejdsgruppe under samarbejdsudvalget (mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger) har på denne baggrund udarbejdet høringsudkast til praksisplan på almenlægeområdet. Høringsmaterialet blev vedtaget på møde i samarbejdsudvalget den 17.12.07

Efterfølgende er udkastet sendt i høring i kommunerne i regionen og i regionsrådet. Sundhedskoordinationsudvalget forelægges den endelige plan til udtalelse.

I henhold til tidsplanen skal praksisplanen godkendes af samarbejdsudvalget inden 1. april 2008. 

Praksisplanen skal overordnet skitsere den vej, praksissektoren i regionen skal udvikle sig i de kommende år, med det formål at sikre en rimelig lægedækning i regionen, og at sikre at fremtidens krav til almen praksis kan honoreres. 

Derudover er praksisplanen det grundlæggende værktøj, den daglige planlægning i planlægningsperioden kan navigere efter – f.eks. i forhold til ansøgninger fra praksis vedrørende flytninger, tildeling og placering af ydernumre m.v.

Den overordnede strategi i forhold til opfyldelse af praksisplanens formål er at opbygge en bæredygtig praksisstruktur i regionen, bl.a. ved at lægerne samles i praksisfællesskaber med flere læger, i modsætning til den nuværende struktur, hvor omkring halvdelen af alle praksis er enkeltmandspraksis.

Med det formål at implementere målsætningerne i praksisplanen, forventes indgået en aftale vedr. rekruttering og fastholdelse. Ifølge denne aftale kan samarbejdsudvalget mellem kommunerne, regionen og de praktiserende læger iht. visse kriterier, og efter konkret ansøgning, garantere køb af en praksis’ ydernummer ved lægens ophør, såfremt lægen bliver i praksis nogle ekstra år. Dette kan også ske af strategiske årsager. 

Aftalen forventes færdigforhandlet og godkendt primo 2008.

Det særlige udvalg vedr. praksisudvalget og samarbejde med kommunerne har på møde den 17. januar 2008 drøftet udkastet til praksisplan.

Det særlige udvalg pegede i den forbindelse på at sikring af lægedækningen i regionen er særdeles vigtig og at etablering af bæredygtige lægepraksis med flere læger og hjælpepersonale er et vigtigt middel hertil. Det særlige udvalg anbefaler således praksisplanen over for forretningsudvalget og regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådet tilslutter sig praksisplanen på almenlægeområdet
 

Bilag:

 • 4.a - Endeligt Høringsgrundlag 20.12.07

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

5.      Udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene.

Sagsnr:

07/21751

 

Resumé

I budget 2008 er der afsat en pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på de somatiske og psykiatriske sygehuse, hvoraf regionsrådet udmøntede en andel af puljen på mødet i januar 2008. Det foreslås, at den resterende andel af puljen anvendes til at igangsætte fire projekter fordelt på Sydvestjysk Sygehus i Grindsted, Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital.  

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2008 er der afsat et rådighedsbeløb på 43,308 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse på de somatiske og psykiatriske sygehuse. Regionsrådet besluttede på mødet den 28. januar 2008 at udmønte 23,8 mio. kr. af puljen. Stillingtagen til udmøntningen af den resterende andel af puljen på 19,508 mio. kr. forelægges hermed for regionsrådet.

I samarbejde med sygehusene har bygningsafdelingen udarbejdet vedlagte forslag til prioritering af den resterende andel af puljen. Det fremgår, at fire projekter foreslås igangsat i 2008 fordelt på følgende tre sygehuse: Sydvestjysk Sygehus i Grindsted, Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital. 

Projektet på Vejle Sygehus omfatter facaderenovering af klimaskærm, og er planlagt udført over tre år finansieret af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse. Der er afsat rådighedsbeløb på 43,308 mio. kr. årligt i overslagsårene til denne pulje.

Ved prioriteringen er der fokuseret på udredning af forhold, der relaterer til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner.  

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At prioriteringen af udvendig bygningsvedligeholdelse 2008 for sygehusene godkendes,
 • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 19,508 mio. kr. (indeks 121,8) til at gennemføre de fire prioriterede anlægsprojekter
 • At der frigives rådighedsbeløb på 19,508 mio. kr. i 2008 til de fire prioriterede projekter vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.
 

Bilag:

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

6. Odense Universitetshospital - udvidelse af onkologisk afdeling R

Sagsnr:

07/16911

 

Resumé

Som følge af stigende antal behandlinger af kræftpatienter er der behov for at etablere flere behandlingsrum på onkologisk afdeling R på Odense Universitetshospital (OUH). Der foreslås derfor etableret en tilbygning på ialt 230 m2 .

En udvidelse gør det muligt, at der kan gives flere ambulante kemoterapier - så behandlingsgarantien kan overholdes, ligesom det vil frigøre et antal stationære senge i eksisterende sengeafsnit, hvormed det øgede krav til patienter med behov for indlæggelse kan opfyldes.

Sagsfremstilling

Onkologisk afdeling R har til huse i bygning 3 og dele af bygning 39 (pavillon) - se tegning i vedlagte byggeprogram.  Som følge af kapacitetsproblemer på onkologisk afdeling R har Regionsrådet den 3. december 2007 givet en anlægsbevilling på ialt 5,35 mio. kr. og frigivet rådighedsbeløb til udvidelse af afdelingen

Der foreligger nu forslag om yderligere udvidelse af onkologisk afdeling R, sådan at der til bygning 39 sker en tilbygning på ialt 230 m2 - øst og vest til eksisterende bygning. Afdelingen får dermed mulighed for at behandle flere ambulante kemopatienter og at behandle og indlægge flere patienter på sengeafsnittet. Anlægsudgiften er beregnet til ialt 3,7 mio. kr. og opgaven foreslås gennemført i tilknytning til ovennævnte anlægsopgave på 5,35 mio. kr. Byggeopgaven forventes afsluttet medio 2008.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på sundhedsområdets anlægsbudget til det ansøgte anlægsprojekt på 3,7 mio. kr.  Udgiften foreslås afholdt af rammen til forventet tidsforskydning mellem 2008 og 2009.

Evt. øgede driftsudgifter afholdes indenfor OUHs driftsramme.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At byggeprogram for Udvidelse af onkologisk afdeling R - tilbygning til bygning 39 på Odense Unisersitetshospital (OUH) godkendes,
 • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 3,7 mio kr. (indeks 121,8) til Udvidelse af onkologisk afdeling R i bygning 39 på OUH,
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. til Udvidelse af onkologisk afdeling R, bygning 39, OUH,  finansieret af rammen: Forventet tidsforskydning mellem 2008 og 2009,
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet - indenfor den meddelte anlægsbevilling.

Bilag:

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

7.      Center-satellitaftale vedr. behandling af aldersforandringer på nethinden

Sagsnr:

07/10976

 

Resumé

Der er kommet en ny behandling for aldersforandringer på nethinden. For at kunne tilbyde behandling tæt på bopælen foreslås det, at der laves en center-satellitaftale. Det vil muliggøre, at behandlingen, ud over på Odense Universitetshospital, også kan foregå i Vejle, Sønderborg og Esbjerg.

Sagsfremstilling

AMD (aldersforandringer på nethinden) fører ubehandlet til stærk synsnedsættelse/blindhed. Behandlingen har hidtil været fotodynamisk terapi, men effekten heraf har været moderat. Nu er der kommet en ny behandling, indsprøjtning af medicin i øjets glasæble. Denne behandling kan ikke blot standse videreudvikling af sygdommen, men også formindske et allerede opstået synstab.

Sundhedsstyrelsen har defineret den nye behandling som en udviklingsfunktion og meddelt at behandlingen ikke bør udbredes til mere end tre steder i Danmark. I Region Syddanmark er Odense Universitetshospital centret.

Behandlingen tilbydes imidlertid også på de andre øjenafdelinger og for at kunne gøre dette i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefaling skal behandlingen ske i henhold til en såkaldt center-satellitaftale med øjenafdelingen på Odense Universitetshospital som center og øjenafdelingerne i Vejle, Esbjerg og Sønderborg som satelitter.

En center-satellitaftale rummer en række fordele. Patienterne kan tilbydes behandling tættere på bopælen. Det er specielt en fordel, når der som her, er tale om et længerevarende behandlingsforløb. For øjenafdelingerne vil det være væsentligt at kunne videreføre en behandling, som afdelingen har i forvejen og som har karakter af en udviklingsfunktion.

En center-satellitaftale er naturligvis kun hensigtsmæssig, når den faglige kvalitet i satellit og center er ens og der ikke kan påpeges på risiko for valitetbrist. Kvaliteten sikres ved, at behandlingen udføres efter ensartede retningslinier og at der løbende følges op på kvaliteten. Decentraliseringen af behandlingen medfører heller ikke, at der skal bruges flere ressourcer, f. eks. i form af anskaffelse af dyrt udstyr med begrænset udnyttelse som følge af, at hver enkelt afdeling kun behandler få patienter.

Diagnostik og behandling er ambulant og kræver ikke medvirken fra andre specialer. Ligeledes er selve behandlingen heller ikke kompliceret i forhold til, hvad der sædvanligvis udføres på en øjenafdeling. 

Behandlingen tilbydes på baggrund af en forundersøgelse. Behandlingen består i injektioner med lægemidlet Lucentis, som gives i serier på 3 indsprøjtninger med 1 måneds mellemrum, efterfulgt af kontrol efter 4 uger, hvor der tages stilling til om patienten skal tilbydes fortsat behandling.

I Region Syddanmark vil der være en årlig tilgang på helt op til 500 patienter, og antallet af patienter, der skal forundersøges, vil være betydeligt højere - helt op til 3 gange så mange.

På baggrund heraf har en arbejdsgruppe med lægefaglige repræsentanter fra øjenafdelinger udarbejdet vedlagte notat med anbefaling af at der indgås en center - satellitaftale samt den tilhørende center- satellitaftale med Odense Universitetshospital som center og Esbjerg, Sønderborg og Vejle som satellitter.

Center-satellitaftalen skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At vedlagte center-satellitaftale fremsendes til Sundhedstyrelsen med anmodning om godkendelse.  

Bilag:

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

8.      Værgebeskikkelse i sager indenfor det social område og Psykiatri

Sagsnr:

07/9595

 

Resumé

Det foreslås, at regionsrådet delegerer kompetencen til at anmode Statsforvaltningen om beskikkelse af værger indenfor det sociale område og det psykiatriske område til forvaltningen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan i henhold til Værgemålslovens § 16 rejse en sag ved statsforvaltningen om værgemål, idet regionsrådet har ansvaret for behandling og omsorg for personer med vidtgående psykiske handicap, der bor på regionale botilbud eller er indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Statsforvaltningen behandler anmodninger om rejsning eller ændring af sager om værgemål og beskikkede værger.

Der vil navnligt være behov for værgemål, hvor der ikke er pårørende eller andre nærtstående, og der skal tages stilling til væsentlige spørgsmål, hvor der er behov for en person med legale beføjelser, f.eks. til at underskrive lejekontrakt eller optage lån til boligindskud, hvor der er formue over en vis størrelse, der skal bestyres, eller i øvrigt hvor retssikkerhedsmæssige hensyn taler for det.

Der foreslås delegation til forvaltningen, idet det ikke er hensigtsmæssigt, at Regionsrådet skal tage stilling til hver enkelt anmodning.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådet bemyndiger direktøren på Det sociale område og direktøren for Psykiatri i Region Syddanmark til på regionsrådets vegne at anmode Statsforvaltning Syddanmark om beskikkelse af værge, hvor det måtte være nødvendigt, jf. Værgemålslovens § 16, stk. 1.
Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

9.      Trindvold, Kolding - bemyndigelse vedr. godkendelse af licitationsresultat

Sagsnr:

08/1638

 

Resumé

På grund af meget stram tidsplan søges direktøren for det sociale område bemyndiget til at godkende licitationsresultat og skema B i sagen vedr. opførelse af 32 erstatningsboliger for Trindvold.

Sagsfremstilling

Vejle Amtsråd godkendte i 2006 et projekt vedr. opførelse af 32 erstatningsboliger i Kolding med tilhørende servicearealer og dagbeskæftigelse for Trindvold.

Amtsrådet meddelte anlægsbevillinger på 40,9 mio. kr. vedr. boligerne og 11,75 mio. kr. vedr. service og beskæftigelse. Byggeriet opføres efter almenboligloven, således at 91% af anskaffelsesudgifterne vedr. boligerne bliver finansieret vedr. realkreditlån, som forrentes og tilbagebetales over beboernes husleje samt tilskud fra staten. Vejle Amts nettoudgift vedr. boligerne ville således kun blive 3,681 mio. kr., så den samlede udgift for amtet blev 15,431 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgning 2007 har regionsrådet den 20. december 2007 godkendt, at rådighedsbeløbene for boligerne, servicearealet og beskæftigelsen forøges med henholdsvis 2,096 mio., 0,241 mio. og 0,308 mio. kr. Disse beløb søges tillægsbevilget anlægsbevillingerne og finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløbene.

Licitation afholdes d. 14. februar og skema B skal være indberettet d. 27. februar. Af hensyn til den stramme tidsfrist foreslås direktøren for det sociale område derfor bemyndiget til at godkende licitationsresultat og skema B.

Da skema A blev godkendt i 2006 var den gældende maksimale kvadratmeterpris 18.220 kr. Den gældende maksimale kvadratmeterpris i 2008 er 18.820 kr.

På grund af prisudviklingen vil der således kunne blive behov for i licitationsresultatet at forøge udgifterne til boligerne. Nettoudgiften vil blive finansieret ved en tilsvarende reduktion i udgifterne til service- og dagtilbud, således at den samlede nettoramme overholdes.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At anlægsbevillingerne til boligerne, servicearealet og beskæftigelsen tillægsbevilges henholdsvis 2,096 mio. kr., 0,241 mio. kr. og 0,308 mio. kr., svarende til den pris- og lønfremskrivning af rådighedsbeløbene, som regionsrådet godkendte den 20. december 2007,
 • At direktøren for det sociale område bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den samlede bevilling og til at godkende skema B.

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

10.    Forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation

Sagsnr:

08/144

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. december 2007 en plan for fremtidens psykiatri. Da planen nu er på plads, er der behov for at få afklaret den fremtidige psykiatriske driftsorganisation.

Psykiatrien i Region Syddanmark er i dag organiseret i 3 driftscentre. Administrationen har udarbejdet et forslag til ny organisation, hvor de 3 driftscentre nedlægges og erstattes af én samlet driftsorganisation.

Forslaget tager afsæt i, at psykiatrien i økonomi og personaleantal cirka svarer til en somatisk sygehusenhed. Endvidere ønskes at begrænse parallelle systemer og derved optimere det administrative niveau.

Forslaget indebærer, at der etableres en driftsledelse med en administrerende sygehusdirektør, en lægefaglig direktør og en sygeplejefaglig direktør. Driftsledelsen refererer til psykiatridirektøren.

Forslaget er sendt i høring i regionens MED-system.

Forslaget vil blive behandlet i det Særlige udvalg vedr. implementering af psykiatriplanen den 31. januar 2008. Anbefalinger herfra vil foreligge til forretningsudvalgets møde.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der pr 1. marts 2008 etableres én samlet driftsorganisation i psykiatrien i Region Syddanmark, og at de 3 driftscentre i psykiatrien dermed nedlægges.

Bilag

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

I forlængelse af det særlige udvalgs anbefalinger præciserede forretningsudvalget, at der i den videre proces med implementeringen af den overordnede driftsorganisation arbejdes videre med bl.a. en nærmere afklaring af behovet for en administrativ styrkelse af den kliniske afdelingsledelsesfunktion.

 

11.    Omfordeling af ressourcer mellem distriktspsykiatriske centre

Sagsnr:

08/1533

 

Resumé

Som følge af de ændrede kommunestørrelser og deraf ændrede optageområder indstilles det, at der omfordeles ressourcer mellem de enkelte distriktspsykiatriske centre, således at budgettet er placeret i den afdeling, der har driftsopgaven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalreformen er der sket en ændring af kommunestørrelserne. Det betyder ligeledes, at der er en ændring i de optageområder, som man arbejder ud fra hos de distriktspsykiatriske centre under Psykiatricenter Midt og Vest hos behandlingspsykiatrien. Det får fuld virkning fra 1. januar 2008.

Det har den konsekvens, at Tønder og Haderslev får et mindre befolkningsunderlag, mens Aabenraa, Kolding og Vejen/Brørup får et større befolkningsunderlag. Der skal dermed omfordeles midler mellem de to berørte Psykiatricentre.

Der flyttes ikke kun beløb til personale men også til kørsel og administration m.m. Det er aftalt mellem de pågældende distriktspsykiatriske centre. Der sker først en fuld omfordeling fra og med 2009. Det medfører følgende tillægsbevillinger:

Forslag til budgetændring (2008 pris – og lønniveau)

2008

Psykiatricenter Midt

Haderslev-2.793.000-3.057.000

Aabenraa     954.000 1.145.000

Augustenborg

Kolding    788.000    900.000

I alt-1.051.000-1.012.000

Psykiatricenter Vest

Tønder   -194.000   -233.000

Vejen 1.245.000 1.245.000

I alt 1.051.000  1.012.000

Der henvises til det udarbejdede bilag.

Sagen er af budgetteknisk karakter, og har således ingen konsekvenser i forhold til sagen om psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forretningsudvalget meddeler negativ tillægsbevilling til bevillingsområde Psykiatricenter Midt på 1,051 mio. kr. i 2008 og 1,012 mio. kr. i 2009 og efterfølgende år,
 • At forretningsudvalget meddeler positiv tillægsbevilling til bevillingsområde Psykiatricenter Vest på 1,051 mio. kr. i 2008 og 1,012 mio. kr. i 2009 og efterfølgende år.

Bilag:

 

Udvalget:

Indstillingen tiltrådt.

 

 

12.    Organisatorisk flytning af Distriktspyskiatrisk Center fra Psykiatricenter Vest til Psykiatricenter Midt

Sagsnr:

08/1540

 

Resumé

Psykiatriens ledelse har besluttet organisatorisk at flytte Distriktspsykiatrisk Center Tønder fra Psykiatricenter Vest til Psykiatricenter Midt med virkning fra den 1. januar 2008. Budgetmidler hørende til Distriktspsykiatrisk Center Tønder søges derfor overført fra Psykiatricenter Vest til Psykiatricenter Midt.

Sagsfremstilling

Psykiatriens ledelse besluttede i december 2007 organisatorisk af flytte Distriktspsykiatrisk Center Tønder fra Psykiatricenter Vest til Psykiatricenter Midt med virkning fra 1. januar 2008.

De to Psykiatricentre har beregnet budgettet hørende til Distriktspsykiatrisk Center til 10.126.000 kr. årligt. Korrigeret for forventet beslutning om omfordeling af ressourcer mellem Distriktspsykiatriske centre efter ny kommunestruktur udgør budgettet 9.932.000 kr. i 2008 og 9.893.000 kr. årligt fra 2009.

Beløbet flyttes fra bevillingsområdet Psykiatricenter Vest til bevillingsområdet Psykiatricenter Midt.

Sagen er af budgetteknisk karakter, og har således ingen konsekvenser i forhold til sagen om psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forretningsudvalget meddeler positiv tillægsbevilling på 9.932.000 kr. i 2008 og 9.893.000 kr. årligt fra 2009 til Psykiatricenter Midt og tilsvarende negativ tillægsbevilling til Psykiatricenter Vest.

 

Udvalget:

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

13.    Regionalt initiativ vedr. talentudvikling på musikområdet

Sagsnr:

08/803

 

Resumé

Der er indkommet en række ansøgninger, som vedrører talentudvikling inden for musikområdet. Da der herudover har vist sig en bred interesse for at understøtte talentudvikling inden for kulturaftalerne, foreslås det, at regionen yder tilskud til initiativer om talentudvikling inden for musik.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede ved sit møde den 3. december 2007 i forbindelse med tildeling af tilskud fra Kulturpuljen 2007 at overføre 5 ansøgninger til vurdering i forhold til øvrige midler på kulturområdet.

Ansøgningerne drejer sig alle om talentudvikling på musikområdet (undtagen en om Historisk Atlas jf. anden sag på dagsordnen). Regionen har endvidere ud fra møder med repræsentanter fra kulturaftalerne i regionen konstateret en bred interesse for at understøtte talentudvikling inden for kulturaftalerne.

På baggrund af ansøgningerne til Kulturpuljen og dialogen med kulturaftalerne tegner der sig et grundlag for et regionalt initiativ for talentudviklingen på musikområdet. Der er allerede iværksat en del initiativer både af kulturaftalerne, af kommunerne og af selvstændige aktører. Der er dermed et frodigt vækstlag, som inden for den etablerede talentudvikling drejer sig primært om den klassiske og den rytmiske musikgenre og i mindre grad om folkemusikgenren.

Ved at yde tilskud til de indkomne ansøgninger og til kulturaftalernes initiativer om talentudvikling inden for musik understøtter Region Syddanmark et bredt spektrum af initiativer inden for talentudvikling. For alle delprojekterne henvises til uddybende beskrivelser i bilaget.

Der er i forskellige områder af regionen basis for yderligere initiativer til udvikling af talenter inden for de forskellige musikalske genrer: klassisk musik, hvorunder kirkemusikken hører; den rytmiske musik, som også jazzen hører ind under og endelig folkemusikken, der er i en genre for sig selv. Der er derudover behov for at udvikle talenter på forskellige niveauer, fra vækstlaget i musikskoler til Masterclasses.

Der er i forskellige områder af regionen basis for yderligere initiativer til udvikling af talenter inden for de forskellige musikalske genrer. En kortlægning vil give et overblik over eksisterende tiltag, nicher og behov samt om mulighed for at skabe øget udvikling og synergi med regionale midler.

Region Syddanmark vil derfor arrangere et seminar i første halvdel af 2008, hvor musikere, undervisere og andre aktører på området inviteres med henblik på erfaringsudveksling og synergi mellem initiativerne.

Hvad angår talentudvikling inden for billedkunst, teater og andre områder vil disse efterfølgende blive taget op efter behov.

Beløbet for øvrige midler for kulturområdet udgør primo januar 9 mio. kr. i 2008, inkl. overførte midler fra 2007.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik har drøftet sagen på sit møde den 22. januar 2008 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At støtte talentudvikling inden for musikområdet med 1.085.000 kr. i 2008 og 872.500 i 2009 ifølge beskrivelserne i bilaget,
 • At der iværksættes en kortlægning af området, således at der opnås et klart billede af tilbud og behov for supplerende initiativer på musikområdet.

Bilag:

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

14.    Tilskud til projekt "Historisk Atlas i Region Syddanmark"

Sagsnr:

07/20298

 

Resumé

Historisk Atlas Syddanmark er nyskabende formidling af kunst- og kulturhistorie af høj faglig kvalitet. Projektet overskrider grænser for normale faglige og institutionelle grænser ved at inkludere kunst- og kulturhistorie hos både museer, arkiver og biblioteker. Desuden går det på tværs af kommuner og vil etablere en sammenhæng og synliggørelse af hele regionens kulturarv. Målgruppen er alle kulturhistorisk interesserede.

Sagsfremstilling

Odense Bys Museer havde på vegne af en række partnere indsendt ansøgning til kulturpuljen i efteråret 2007 om støtte til et projekt om en internetbaseret digital formidlingshjemmeside "Historisk Atlas Syddanmark". Da projektet indgår i kulturaftalen for Kulturregion Fyn vedtog regionsrådet på sit møde den 3. december 2007, at projektet overføres til vurdering i forhold til øvrige midler for kulturområdet.

I samarbejde med en række arkiver og biblioteker på Fyn har Odense Bys Museer udviklet "Historisk Atlas Fyn". Projektet drejer sig om en kort-baseret formidling af 5000 års kulturhistorie, som det kan ses på hjemmesiden www.historiskatlas.dk

Alle kan på denne hjemmeside orientere sig om et givet områdes kulturhistorie i forskellige tidsaldre. Til det hidtidige arbejde på Fyn har bl.a. Kulturministeriet ydet støtte (800.000 kr. i 2007). 

Med ansøgningen til Region Syddanmark er ambitionen at udvide projektet til betydeligt større dele af Syddanmark. Der er stadigt tale om et pilotprojekt med et begrænset antal partnere, som skal afprøve en række nye formidlingstiltag.

En række nye samarbejdspartnere i regionen har givet tilsagn om deltagelse. Samarbejdspartnere udgøres af Museum Sønderjylland, Museet for Varde By og Omegn, Vejle Byhistoriske Arkiv og Middelfart Museum, som alle kan tilføre nye vinkler til projektet, som f.eks. brugerskabt indhold, turisme og nye interaktive IT-løsninger. 

I det udvidede pilotprojekt vil man etablere indhold for de kulturhistoriske perioder i de pågældende geografiske områder og videreudvikle formidlingssiden. Desuden skal den tekniske side af projektet udvikles med etablering af kortgrundlag samt programmering af funktion til udprintning af ruter med formidling. Derved får brugeren mulighed for at sammensætte og udprinte sin egen rute ud fra et tema. 

Målgruppen er alle kulturhistorisk interesserede. En særlig sektion vedr. undervisningsmaterialer overfor skoler og andre uddannelsesinstitutioner vil blive ansøgt separat. Projektet forventer af få op til 80.000 brugere i 2008 og med udbredelse til hele Region Syddanmark er det forventede antal 200.000 brugere årligt.

Den konkrete ansøgning udgør foreløbigt projektets fase 1, som løber i 2008 og forbereder grundlaget for videre udbredelse af Historisk Atlas til alle kunst- og kulturinstitutioner hele Region Syddanmark. Projektet planlægges udviklet i en fase 2 og 3, som begynder i løbet af 2009 med videreudvikling af arbejdet med særlige målgrupper som turister, undervisning og mulig overførsel af Historisk Atlas til håndholdte enheder (mobiltelefon, GPS etc).

Historisk Atlas Syddanmark er nyskabende formidling af kunst- og kulturhistorie af høj faglig kvalitet. Projektet overskrider grænser for normale faglige og institutionelle grænser ved at inkludere kunst- og kulturhistorie hos både museer, arkiver og biblioteker. Desuden går det på tværs af kommuner og skaber sammenhæng og synliggørelse af regionens kulturarv.

Pilotprojektet rummer perspektiver for videre udvikling i forhold til både oplevelsesøkonomi, turisme, sundhedsområdet (ruter til vandreture, jogging etc.) og undervisningsområdet.        

Den oprindelige ansøgning om tilskud var på på 725.000 kr. (se bilag). Siden har projektet inddraget et nyt natur- og kulturprojekt ved Hindsgavl, Middelfart Kommune, som rummer særlige initiativer inden for natur- og kulturhistorie (se bilag).  Derved øges budgettet med 490.000 kr. Herfra trækkes 65.000 kr. til udredning af anvendelsesmuligheder inden for undervisningssektoren, som anbefales overført til vurdering i forhold til uddannelsesområdet. 

Det samlede ansøgte beløb udgør herefter 1.150.000 kr. De deltagende parter medfinansierer projektet med 725.000 kr.

Beløbet for øvrige midler for kulturområdet udgør primo januar ca. 9 mio. kr. til 2008, inkl. overførte midler fra 2007.

Det særlige udvalg for regional erhvervspolitik har drøftet ansøgningen på sit møde den 22. januar 2008. Udvalget anbefaler indstillingen.

Udvalget udtrykte i forlængelse heraf enighed om, at evt. fremtidig støtte til videreudvikling af projektet i forbindelse med oplevelsesøkonomi kan søges gennem vækstforum.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At støtte projektet "Historisk Atlas i Region Syddanmark" med 1.150.000 kr. fra øvrige midler på kulturområdet. 

Bilag:

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

15.    Tilskud til udvikling af Kunstbyen

Sagsnr:

08/821

 

Resumé

Ny Kulturalliance, som består af Fyns Grafiske Værksted, Gæsteatelier Hollufgård og Det Fynske Kunstakademi, søger om midler til undersøgelse af mulighederne for at etablere et fælles værkstedskompleks, "Kunstbyen"  i Odense.

I udviklingsarbejdet vil Ny Kulturalliance undersøge mulighederne for at inddrage andre oplagte kunst- og kulturinstitutioner inden for film, teater, medie, musik mv. med værkstedsbehov.

Sagsfremstilling

Visionen for Kunstbyen er at skabe et internationalt centrum for kunstudøvelse og kunstformidling i regionen, at udvikle værkstedsfaciliteter for professionelle kunstnere og samarbejde mellem ind- og udland samt at udvikle formidling og samarbejde mellem erhvervsliv og kunstnere.

Kunstbyens grundtanke er at tilbyde rammer, hvor grænserne mellem de forskellige kunstneriske genrer kan udforskes og muliggøre samarbejde, der overskrider de traditionelle grænser inden for kunsten.

Undersøgelsen består i at afsøge og inddrage mulige samarbejdspartnere, indhente erfaringer fra lignende steder, iværksætte en visualisering og afsøge muligheder for fysisk placering i Odense.

Undersøgelsen forventes afsluttet i 2008 og præsenteret for offentligheden i 2009.

Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik anbefaler over for regionsrådet, at der ydes et tilskud til udvikling af Kunstbyen på 150.000 kr. fra øvrige midler på kulturområdet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der ydes et tilskud på 150.000 kr. fra øvrige midler til kulturområdet.
 • At tilskuddet gives under forudsætning af et tilsvarende tilskud fra Odense Kommune eller Kulturaftale Kulturregion Fyn.

Bilag:

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

16.    Orientering om udtalelse om den samlede kapacitetsfastsættelse på gymnasierne og hf

Sagsnr:

08/781

 

Resumé

Bestyrelerne for gymnasierne og hf har indsendt indberetninger om den fastsatte kapacitet for antallet af næste års klasser på gymnasiet og hf. Regionsrådet skal udtale sig herom til Undervisningsministeriet.

På grund af den fastsatte tidsfrist for indsendelse af udtalelsen til Undervisningsministeriet får regionsrådet sagen til efterretning, idet den fungerende formand har indsendt brevet på vegne af regionsrådet.

I brevet til Undervisningsministeriet gøres opmærksom på, at kapacitetsfastsættelsen på Fyn ikke skønnes tilstrækkelig, ligesom der gøres opmærksom på rekrutteringsproblemerne for Tørring Gymnasium og Grindsted Gymnasium.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har modtaget indberetningerne om bestyrelsernes fastsatte kapacitet for antallet af næste års gymnasie- og hf-klasser.

Administrationen har udarbejdet vedlagte oversigt over de enkelte institutioners kapacitetsfastsættelse på gymnasierne og hf.

De enkelte institutioners kapacitetsfastsættelse er blevet drøftet i de forpligtende samarbejder. Enkelte justeringer herfra er indarbejdet i materialet.

Der er en øgning af klassetallet på Fyn. Der vil uden tvivl allerede til næste år være behov for flere klasser, men bygningskapaciteten gør det ikke muligt at fastlægge et højere antal klasser. Region Syddanmark er i dialog med Undervisningsministeriet om kapacitetsproblemerne på Fyn. I forbindelse med fremsendelsen til Undervisningsministeriet er der endnu engang gjort opmærksom på, at kapacitetsfastsættelsen på Fyn ikke skønnes tilstrækkelig -selv med de besluttede udvidelser.

I Trekantområdet er der sket en markant øgning af klassetallet, hvilket er muligt, idet de bygningsmæssige rammer er blevet ændret tilsvarende. Dog har Rosborg Gymnasium øget deres kapacitet med 1 klasse mere end forudsat i Helhedsplanen for kapacitetsudvidelse af de fysiske rammer på gymnasierne i Vejle Amt. Hf på Ribe Statsseminarium overgår til Ribe Katedralskole og medregnes derfor i deres kapacitet.

Rektor for Tørring gymnasium i Region Midtjylland har fremsendt et brev til Region Syddanmark, idet den foreslåede øgning af kapaciteten på Rosborg Gymnasium vil betyde færre elever til Tørring Gymnasium. Her kommer eleverne fra et stort opland.

Det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer har behandlet sagen på sit møde den 22. januar 2008.

Det særlige udvalg  anbefalede, at den indberettede kapacitetsfastsættelse fremsendes til Undervisningsministeriet med anbefaling, og anbefalede herudover, at Undervisningsministeriet gøres opmærksom på rekrutteringsproblemerne for Tørring Gymnasium og Grindsted Gymnasium.

På grund af at tidsfristen for indsendelse af udtalelse til Undervisningsministeriet var den 1. februar 2008, får regionsrådet forelagt sagen til efterretning, idet regionsrådets formand har fremsendt brevet på regionsrådets vegne.

Indstilling

 • Til efterretning.

Bilag:

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

17.    Forslag til budgetproces for 2009 m.v fra det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure.

Sagsnr:

07/21300

 

Resumé

Regionsrådet nedsatte den  5. november 2007 det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure m.v. Af udvalgets kommissorium fremgår det, at udvalget skal fremlægge et forslag til budgetproces for 2009 m.v på regionsrådets møde i februar 2008.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure m.v. fremlægger hermed forslag til budgetproces for 2009 mv., med henblik på behandling i Regionsrådet i februar 2008, jf. udvalgets kommissorium.

Det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure har i forbindelse med sit arbejde med et forslag til budgetprocedure foreslået, at Regionsrådet afholder et budgetseminar den 25. - 26. marts 2008.

Regionsrådets medlemmer er blevet orienteret om forslaget til datoer for afholdelse af seminaret. Ligeledes har såvel regionsrådets medlemmer og grupper, samt regionsrådets særlige udvalg, fået lejlighed til at komme med forslag til temaer til drøftelse på seminaret.

Det endelig program for seminaret skal i givet fald godkendes på  forretningsudvalgets møde den 12. marts 2008.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At det særlige udvalgs forslag til budgetproces for 2009 godkendes
 • At det særlige udvalgs forslag om afholdelse af et budgetseminar den 25.-26. marts 2008 godkendes.

Bilag:

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

18.    Forslag om ændring af regionsrådsmedlemmernes forhold omkring telefoni

Sagsnr:

07/8911

 

Resumé

Det foreslås, at telefonordningen for regionsrådspolitikerne ændres, således at den bliver væsentlig lettere at administrere. Den foreslåede ordning vil i højere grad rette sig mod politikernes brug af mobiltelefoner og de funktionaliteter, som den moderne teknologi kan tilbyde.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i 2007 vedtaget et regelsæt for regionsrådsmedlemmers modtagelse af telefontilskud. Ifølge disse regler betaler regionen telefonudgifter til de enkelte regionsrådsmedlemmer på op til 6000 kr. årligt. Tilskuddet dækker både abonnement og samtaler for såvel fastnet som mobiltelefon samt telefax. Regionsrådsmedlemmerne skal dokumentere de afholdte udgifter ved at indsende kopi af betalte telefonregninger.

Regionsrådsmedlemmerne har mulighed for at få stillet mobiltelefon til rådighed fra regionen. Via denne mobiltelefon er det muligt at hente data fra regionens IT-system, fx at læse og skrive e-mails. Langt hovedparten af regionsrådets medlemmer har valgt denne ordning.

Det er regionens administration, som modtager og betaler de regninger, som vedrører de mobiltelefoner, der er stillet til rådighed fra regionen. Dette beløb medregnes i opgørelsen af betalte telefonudgifter for den enkelte politiker, som maksimalt kan være på 6000 kr. årligt.

De regninger, som vedrører de nævnte mobiltelefoner, er sammensat af dels telefonsamtaler og datatransmission. Regionsrådsmedlemmernes brug af mobiltelefonen til at hente data fra IT-systemet skal ifølge de gældende regler ikke medregnes i summen af udgifter til telefoni. Derfor skal regionens administration for hver enkelt telefonregning manuelt adskille telefonsamtaler og datatransmission. Dette er en administrativ tung og meget tidskrævende opgave.

De telefonudgifter, som regionen på denne måde afholder for det enkelte medlem, skal lægges sammen med de telefonudgifter til fastnettelefoner, som medlemmerne indsender, og skal have refunderet, idet det er summen af disse telefonregninger, der maksimalt må udgøre 6000 kr. årligt.

Da der således er flere forskellige betalingskanaler for telefonregningerne, er det administrativt ressourcekrævende at udarbejde opgørelser til de enkelte medlemmer over det samlede forbrug af telefoni. Sidst på året kan det derfor vise sig, at der samlet set er udbetalt for meget til det enkelte medlem, som så efterfølgende skal trækkes i vederlaget.

Forbrugsmønstret for regionsrådsmedlemmernes telefonanvendelse er i løbet af de seneste år i høj grad ændret, således at en meget stor del at telefonien er overgået fra fastnet til mobiltelefon. Dette skyldes i høj grad den løbende forbedring af teknologi for mobiltelefoner, og at der nu er mulighed for opkobling til datanetværk, så der kan læses og skrives e-mails.

For at opnå en væsentlig administrativ forenkling foreslås det derfor, at telefonordningen for regionsrådets medlemmer ændres til følgende:

 • regionsrådsmedlemmer får stillet mobiltelefon til rådighed fra regionen, og mobilabonnementet overgår til regionen.
 • For at undgå at skulle opdele telefonregningen i datatransmission og telefonsamtaler hæves tilskuddet, således, at der dækkes telefoniudgifter (abonnement, samtaler og datatransmission) på et årligt beløb op til i alt 7.000 kr. Næstformænd dog op til 14.000 kr.
 • Tilskud til fastnettelefon bortfalder. Regionsrådsmedlemmerne anvender mobiltelefonen i regionsregi.
 • Til formanden for Regionsrådet ydes der fri fastnettelefon og fri mobiltelefon.
 • For medlemmer af regionsrådet, der har et særligt behov for at anvende fastnettelefon i sin egenskab som regionsrådsmedlem, etableres en særlig ordning, hvorefter der dækkes udgifter til såvel fastnettelefoni som til mobiltelefoni - enten til privat abonnement eller til abonnement i regionens regi. Det samlede beløb, der kan dækkes, er op til i alt 7000 kr.

  Særligt behov er fx, hvis vedkommende har baseret sin daglige telefoni på viderestilling af fastnettelefon til mobiltelefon ("duetsvar").
   

Det forventes at den foreslåede ordning vil give væsentlige lettelser i regionens administration af telefonordningen i forhold til den nuværende ordning. 

Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 16. januar 2008.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionens regler vedr. betaling af telefonudgifter ændres,
 • At alle regionsrådets medlemmer får stillet mobiltelefon til rådighed fra regionen og mobiltelefonabonnementerne overgår til regionen,
 • At regionens betaling af telefoniudgifter for regionsrådets medlemmer udelukkende går til dækning af udgifter til abonnement, samtaler og datatransmission vedr. denne mobiltelefon,
 • At der for medlemmer af regionsrådet, der har et særligt behov herfor, dækkes udgifter til såvel fastnettelefoni som mobiltelefoni inden for samme økonomiske rammer,
 • At regionens betaling af telefonudgifter for regionsrådets medlemmer hæves til et årligt beløb på op til 7.000 kr. Næstformænd dog op til 14.000 kr. Til formanden for regionsrådet ydes fri fastnettelefon og fri mobiltelefon. 

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

19.    Deltagelse i den 9. Nordiske Folkesundhedskonference

Sagsnr:

07/17415

 

Resumé

Regionsrådet skal beslutte, om medlemmer af regionsrådet kan deltage i den 9. Nordiske Folkesundhedskonference i Sverige.

Sagsfremstilling

Den 9. Nordiske Folkesundhedskonference afholdes i Östersund, Sverige, den 9. - 12. juni 2008. Der er afholdt lignende konferencer hvert tredje år, herunder i 2003 på Fyn med Fyns Amt som medarrangør.

Konferencens målgruppe er bl.a. embedsmænd inden for folkesundhedsområdet samt politikere. Konferencen beskæftiger sig med et bredt spektrum af emner inden for folkesundhed.

Regionsrådet har - i forbindelse med vedtagelse af regelsættet om økonomiske ydelser mv. til medlemmerne - besluttet hvilke kurser og konferencer, der kan anses for relevante at deltage i for medlemmerne.

Dette gælder dog ikke udenlandske kurser og konferencer. Regionsrådet skal derfor tage stilling til om regionsrådsmedlemmernes deltagelse i denne konference kan anses for at have betydning for varetagelse af hvervet som medlem af regionsrådet, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At deltagelse i den 9. Nordiske Folkesundhedskonference, den 9. - 12. juni 2008 i Sverige godkendes som en konference, som er relevant for regionsrådsmedlemmerne at deltage i, jfr. bestemmelserne herom i den kommunale styrelseslov.

Bilag:

 

Udvalget:

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

20.    Punkt efter anmodning fra SF om indhold på forretningsudvalgsmøder

Sagsnr:

08/1082

 

Resumé

SF´s gruppe i regionsrådet anmoder om en drøftelse af indhold og afvikling af forretningsudvalgsmøder. 

Sagsfremstilling

I relation til afvikling af møder i bestyrelsen for Danske Regioner, hvor punktet "Meddelelser" bl.a. anvendes til fin kontinuitet mellem møderne finder SF det vigtigt, at det administrative og politiske forarbejde m.h.t. sygehusbyggerier og andre store omstillinger følges i en fælles kadence.

Udvalget:

Forretningsudvalget besluttede, at der for fremtiden sættes et punkt "meddelelser" på dagsordenen som sidste punkt på dagsordenen.

 

Lukket dagsorden

 

1.      Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for et medlem af regionsrådet

Sagsnr:

07/5277

 


Siden er sidst opdateret 26-07-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring