Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Strategi for kronisk sygdom - referat 07-02-2008

Særligt udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom

Mødedato
07-02-2008 Kl. 16:30

Mødested
Praksisenheden, TradeCity, Kokholm 3 A, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Medlemmer
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Ole Jacobsen, Bent Krogh Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen

Afbud
Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Bent Krogh Petersen, Anita Kjøng-Rasmussen, Sarah Nørris Christensen, Ole Jacobsen, Lykke Debois.

 

Dagsorden

  1. Kronikerstrategi og betydningen for almen praksis 
  2. Orientering om arbejdet med udformning af ny grundaftale - kronikerområdet 
  3. Temaer til budgetseminar 
  4. Temamøde om sundhedsaftaler 
  5. Kommende møder i det særlige udvalg

 

1.      Kronikerstrategi og betydningen for almen praksis

Sagsnr:

07/23479

Resumé

Region Syddanmark har haft et udkast til kronikerstrategi i høring. Orientering vedrørende kronikerstrategiens gennemførelse.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har haft et udkast til kronikerstrategi i høring. Høringsperioden er nu afsluttet.

Strategien skal udmøntes via efterfølgende aftaler med kommunerne og almen praksis.

Kronikerstrategiens gennemførelse vil få stor betydning for almen praksis. Almen praksis er særligt beskrevet i strategiens kapitel 8.

Der er store forventninger til den rolle de alment praktiserende læger skal spille i kronikeromsorgen. Den praktiserende læge er tiltænkt rollen som tovholder i patientforløbet - ikke kun den traditionelle tovholderrolle, som har været omdrejningspunktet i almen praksis i årevis, men en ny og mere organisatorisk præget tovholderrolle for det samme patientforløb.

Opfyldelse af forventningerne til praksis må forventes at få betydning for praksisstrukturen (praksisstørrelse, hjælpepersonale), de praktiserende lægers måde at arbejde på (tidlig opsporing, proaktiv indsats, forebyggelse), samt formentlig også for vilkårene for deres arbejde (f.eks. honorarstruktur og praksisregulering).

I Region Syddanmark forberedes lægernes rolle i kronikeromsorgen på flere fronter. Den praksisplan med tilhørende rammeaftale, der aktuelt er i høring, skal medvirke til at skabe den fornødne praksisstruktur. Herudover skal der arbejdes med kronikeromsorgen i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget samt i praksiskonsulentorganisationen.

Sundhedsstaben og Praksisudvalget har nedsat en implementeringsgruppe, der skal styre formidlingen af strategi til de praktiserende læger, varetage den overordnede koordinering samt forberede en §2-aftale.

Der forberedes på landsplan et oplæg til de kommende overenskomstforhandlinger. Det må forventes, at der lægges op til afgørende ændringer i Landsoverenskomsten for almen lægehjælp.

På mødet vil det særlige udvalg få en en uddybende orientering.

Indstilling

  • Til orientering.

Bilag:

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning

 

 

2.      Orientering om arbejdet med udformning af ny grundaftale - kronikerområdet

Sagsnr:

07/2526

Resumé

På mødet orienteres om  hvordan arbejdet med indsatsen for personer med kronsik sygdom indgår i den igangværende revision af sundhedsaftalerne mellem Region Syddanmark og regionens kommuner.

Sagsfremstilling

På baggrund af de i foråret 2007 indgåede sundhedsaftaler mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen nedsattes en række arbejdsgrupper til nærmere beskrivelse og konkretisering af sundhedsaftalerne.

Arbejdsgruppen vedr. tværsektorielle patientforløb og forankring af nationale strategier for kronisk syge udsendte i november 2007 en rapport om "indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark".

På mødet vil blive orienteret om hvordan arbejdet med indsatsen for personer med kronisk sygdom indgår i den igangværende revision af sundhedsaftalerne mellem Region Syddanmark og regionens kommuner.

Indstilling

  • Til orientering
Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

3.      Temaer til budgetseminar

Sagsnr:

08/411

Resumé

Regionsrådet nedsatte den 5. november 2007 det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure m.v. Udvalget har foreslået,  at regionsrådet afholder et budgetseminar  den 25. - 26. marts 2008. Som en del af seminaret er programsat en række temadrøftelser på regionens opgaveområder.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure har i forbindelse med sit arbejde med et forslag til budgetprocedure foreslået, at Regionsrådet afholder et budgetseminar den 25. - 26. marts 2008.

Som en del af seminaret er programsat en række temadrøftelser på regionens opgaveområder. I den forbindelse har udvalget ønsket, at de øvrige særlige udvalg, får lejlighed til at komme med supplerende forslag til overordnede temaer til drøftelse på seminaret, jf. det vedhæftede forslag til program. Regionsrådets medlemmer og grupper har ligeledes haft mulighed for at komme med supplerende forslag til temaer.

Det bemærkes, at afholdelsen af seminaret skal godkendes i regionsrådet, og det endelige program vil blive godkendt af forretningsudvalget. Det særlige udvalg vedrørende budgetprocedures arbejde vil blive forelagt Regionsrådet på mødet den 25. februar 2008, herunder forslaget om budgetseminar. Det endelig program for seminaret skal i givet fald godkendes på forretningsudvalgets møde den 12. marts 2008.

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg drøfter forslag til program for budgetseminaret med henblik på at komme med eventuelle supplerende forslag til temaer.

 

Udvalget:

Udvalget drøftede forslaget til program for budgetseminaret.

I forlængelse af drøftelsen anbefaler udvalget, at "Kronikerstrategi m.v. ved Sygehuse" medtages som et tema på budgetkonferencen den 25.-26. marts.

 

4.      Temamøde om sundhedsaftaler

Sagsnr:

08/1687

Resumé

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark afholder den 5. marts 2008 et temamøde om sundhedsaftaler.

Målgruppen er politikere og ledende embedsmænd i kommuner, region og fra praksissektoren med interesse for sundhedsaftaler.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark afholder den 5. marts 2008 et temamøde om sundhedsaftaler.

Målgruppen er politikere og ledende embedsmænd i kommuner, region og fra praksissektoren med interesse for sundhedsaftaler.

På temamødet sættes særligt fokus på indsatsen for kronisk sygdom i Region Syddanmark, på samarbejdet mellem praktiserende læge, sygehus og kommune, samt på muligheder for at understøtte indsatser ved hjælp af telemedicin.

Emnerne er centrale for udviklingen af en sammenhængende behandlingsindsats i forhold til kronisk syge patienter, og er derfor vigtige omdrejningspunkter i de sundhedsaftaler, der p.t. er under revision med henblik på fremsendelse til Sundhedsstyrelsen senest 1. oktober 2008.

Program for temamødet vedlægges som bilag.

Indstilling

  • Til efterretning.

Bilag:

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

5.      Kommende møder i det særlige udvalg

Sagsnr:

08/411

Sagsfremstilling

Der forslås følgende mødesteder for de kommende møder i det særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom:

11. marts: Esbjerg Kommune

24. april: APU-klinikken, Odense

15. maj: regionshuset: præsentation af afdelinger og oplæg til forhandlingsrunden

24. juni: Vejle: fysioterapi/kiropraktor

19. august: Afventer afklaring

8. september Middelfart: Center for Kvalitet

9. oktober: Brørup sygehus

11. november: Afventer afklaring

11. december: Afventer afklaring

Indstilling

Det indstilles:

  • At de foreløbige forslag til mødesteder godkendes.

 

Udvalget:

Udvalget godkendte forslag til mødesteder.

 


Siden er sidst opdateret 11-02-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring