Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 05-03-2008 - Det præhospitale område

Særligt udvalg vedr. det præhospitale område

Mødedato
05-03-2008 Kl. 13:15 - 13:40

Mødested
Hindsgavl Slot, Middelfart

Medlemmer
Bente Bendix Jensen, Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Arne Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Laursen, Søren Salling, Otto Lück.

Afbud
Karsten Uno Petersen, Bente Bendix Jensen.

 

 

Dagsorden

 1. Implementering af præhospital udbygning
 2. Ansøgning om støtte til etablering af helikopterlandingsplads på Ærø
 3. Bidrag til budgetseminar
 4. Næste møde
 5. Evt.

 

1.      Implementering af præhospital udbygning

Sagsnr:

07/236

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 20. december 2007 vedtaget en akutplan med en ny sygehusstruktur med færre akutmodtagelser i fremtiden og et deraf følgende behov for udbygning af den præhospitale indsats.

Der blev sammen med akutplan vedtaget, at der skal udarbejdes en implementeringsplan, der forelægges til politisk behandling i regionsrådet i maj 2008.

Der er nedsat en projektgruppe, der arbejder med et konkret forslag til udmøntning af den præhospitale udbygning, og hvordan der sikres en god sammenhæng mellem den præhospitale indsats, akutmodtagelsen og den efterfølgende behandling på sygehuset.

Den nye akutstruktur medfører færre akutmodtagelser, og dermed længere afstand til akut behandling for borgerne i nogle områder af regionen. Den præhospitale indsats udbygges for at afbøde betydningen af den længere afstand, og dække huller i den præhospitale indsats.

Den præhospitale indsats udbygges med lægebiler og akutbiler, så der er en god dækning af hele regionen. Der er i dag en ujævn dækning af regionen med lægebiler og akutbiler.

Det præhospitale personale i ambulancerne, akutbilerne og lægebilerne vil ved mange akutte livskritiske tilstande kunne påbegynde diagnosticering/behandling på stedet/på vej mod sygehuset.

Det er besluttet:

 •  at lægebilen i Svendborg udvides til at dække hele døgnet
 •  at der indsættes en døgndækkende lægebil i Esbjerg
 •  at der indsættes akutbiler i Faaborg, Grindsted og Skærbæk
 •  at lægebilen (dagtid på hverdage) i Rødding ændres til en døgndækkende akutbil
 •  at lægebilen i Aabenraa flyttes til det nye akutsygehus i Sønderjylland, når det ibrugtages, og at der på det tidspunkt tages stilling til om akutbilen i Sønderborg skal fortsætte eller ej

Endvidere skal der arbejdes videre med etablering af en landsdækkende lægehelikopterordning. Etableringen og finansieringen af lægehelikopterordningen afventer et initiativ på nationalt plan.

Den nedsatte projektgruppe arbejder med at konkretisere, hvad den præhospitale udbygning forventes at koste, størstedelen af udbygningsudgifterne er en del af ambulanceudbudet, så udgiftsniveauet vil afhænge af forløbet af ambulanceudbudet.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at ovenstående udbygning vil medføre en merudgift for Region Syddanmark på ca. 25 mio. kr. i 2008-prisniveau

Den præhospitale udbygning, forventes at skulle finansieres af driftsbesparelser ved gennemførelse af den nye akutstruktur, så derfor vil den præhospitale udbygning skulle foregå gradvist.

Praktiske forhold som ambulanceudbudet, der medfører en ny præhospital struktur i 2009, og det forhold at det tager tid at ansætte og uddanne personale til udvidelsen af den præhospitale indsats, herunder uddannelse af paramedicinere, har også betydning for takten i den præhospitale udbygning.

Indstilling

 • Til orientering.

 

Udvalget

Det særlige udvalg anbefalede, at indsatserne på det præhospitale område indgår som et tema på budgetseminaret, jf. dagsordenens punkt 3.

Formanden for udvalget kommer med et forslag til tidspunkt for en yderligere drøftelse af de præhospitale indsatser.

 

 

2.      Ansøgning om støtte til etablering af helikopterlandingsplads på Ærø

Sagsnr:

07/234

Sagsfremstilling

Ærø Kommune har sendt en ansøgning til Region Syddanmark om regional medfinansiering af en helikopterlandingsplads ved Ærøskøbing Sygehus.

Forsvaret har indført nye redningshelikoptere, der har et større landingstryk og kræver større afstand til træer o.l., end der er på den nuværende helikopterlandingsplads på boldbanen i Ærøskøbing.

Ærø Kommune har derfor fundet et nyt egnet sted til en helikopterlandingsplads. Etableringen af helikopterlandingspladsen vurderes at koste 300.000 kr. ekskl. moms.

Der foretages årligt 10 – 20 helikopterflyvninger fra Ærø med patienter, der har behov for akut sygehusbehandling på et niveau, som ikke kan foretages på Øsygehuset på Ærø, eller afvente færgeoverfart.

Halvdelen af flyvningerne er med kritisk syge 112-patienter med hjertesygdom, blodpropper m.v., der har behov for hurtigt at komme til behandling på et højt specialiseret sygehus. Den anden halvdel af flyvningerne er med indlagte patienter fra Ærøskøbing Sygehus, hvor der bliver konstateret et akut behov for overførsel til mere specialiseret behandling.

Administrationen indstiller, at der grundet de særlige forhold på Ærø, herunder at regionen har et sygehus på Ærø, der af og til har behov for overførsel af patienter fra sygehuset i Ærøskøbing med helikopter, at regionen yder et tilskud på 150.000 kr. til anlæg af helikopterlandingspladsen, og at udgifterne finansieres af kontoen til præhospital indsats.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. præhospital området anbefaler, at Region Syddanmark yder et tilskud på 150.000 kr. til finansiering af helikopterlandingsplads i Ærøskøbing, overfor regionsrådet.

Bilag:

Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

3.      Bidrag til budgetseminar

Sagsnr:

 

Resumé

Regionsrådet nedsatte den 5. november 2007 det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure m.v. 

Regionsrådet har besluttet, at afholde et budgetseminar  den 25. - 26. marts 2008. Som en del af seminaret er programsat en række temadrøftelser på regionens opgaveområder.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure har i forbindelse med sit arbejde med et forslag til budgetprocedure foreslået, at Regionsrådet afholder et budgetseminar den 25. - 26. marts 2008.

Som en del af seminaret er programsat en række temadrøftelser på regionens opgaveområder. I den forbindelse har udvalget ønsket, at de øvrige særlige udvalg, får lejlighed til at komme med supplerende forslag til overordnede temaer til drøftelse på seminaret, jf. det vedhæftede forslag til program. Regionsrådets medlemmer og grupper har ligeledes haft mulighed for at komme med supplerende forslag til temaer.

Det bemærkes, at det endelige program vil blive godkendt af forretningsudvalget. Det særlige udvalg vedrørende budgetprocedures arbejde blev forelagt regionsrådet på mødet den 25. februar 2008, herunder forslaget om budgetseminar. Det endelige program for seminaret skal godkendes på forretningsudvalgets møde den 12. marts 2008.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg drøfter forslag til program for budgetseminaret med henblik på at komme med eventuelle supplerende forslag til temaer.

Bilag:

 

Udvalget

Det særlige udvalg anbefalede, at indsatserne på det præhospitale område indgår som et tema på budgetseminaret.

Det aftaltes, at udvalgets medlemmer kunne sende yderligere forslag til formanden m.h.p. overvejelse i den videre planlægning af seminaret.

 

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

 
Udvalget

Næste møde er berammet til den 2. april 2008

 

 

5.      Evt.

Sagsnr:

 
Udvalget
Ingen bemærkninger.

Siden er sidst opdateret 07-03-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring