Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 05-03-2008 - Gennemførelse - akutområdet

Særligt udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet

Mødedato
05-03-2008 Kl. 13:40 - 14:30

Mødested
Hindsgavl Slot, Middelfart

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Laursen, Søren Salling, Otto Lück.

Afbud
Karsten Uno Petersen, Bente Bendix Jensen

 

Dagsorden

  1. Sygehusenes konsolideringsplaner som følge af akutplanen
  2. Studietur til Oslo d. 02.-03. april 2008
  3. Bidrag til budgetseminar
  4. Næste møde
  5. Evt.

 

 

1.      Sygehusenes konsolideringsplaner som følge af akutplanen

Sagsnr:

08/621

Resumé

Orientering om status for sygehusenes konsolideringsplaner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets vedtagelse af akutplanen den 20. december 2007, blev der defineret ti indsatsområder som led i arbejdet med udarbejdelse af en egentlig gennemførelsesplan. Et af disse indsatsområder er konsolidering af sygehusenheder.

Formålet med arbejdet vedr. konsolidering af regionens sygehusenheder er at sikre en stabil sygehusdrift med et uændret højt produktionsniveau i "overgangsperioden", uanset om der på langt sigt sker ændringer som følge af akutplanen.  

Målsætningen om en stabil sygehusdrift med et uændret højt produktionsniveau giver anledning til at overveje, hvilke tiltag der hensigtsmæssigt kan gennemføres på kort sigt - tiltag som er skridt på vejen til slutmålet (akutplanen). En overvejelse er eksempelvis, om der er perspektiv i at samle visse funktioner på færre matrikler på kort sigt.

Fusionsplanerne for de to nye sygehusenheder: sygehusene i trekantsområdet og sygehusene på Fyn vil indeholde en række yderligere tiltag på den korte bane, således at de fusionerede sygehuse hurtigt kommer til at fungere som enheder. 

På mødet gives en orientering om de indledende overvejelser vedr. sygehusenes konsolideringsplaner med henblik på efterfølgende drøftelse heraf.

Indstilling

  • Til drøftelse.

 

Udvalget

Det særlige udvalg havde en indledende drøftelse af overvejelserne vedr. sygehusenes konsolideringsplaner.

 

 

2.      Studietur til Oslo d. 02.-03. april 2008

Sagsnr:

08/3334

Sagsfremstilling

Projektorganisationen for sygehusbyggeri planlægger en studietur for det særlige udvalg vedrørende gennemførelsesplan for akutområdet. Studieturen går til Oslo med besøg på dag 1 på det nye Akershus Universitetssygehus - Ahuset. Et sygehus der tages i brug i 2008, og hvor de første afdelinger er ved at flytte ind. Der fokuseres i programmet på Ahusets akutfunktion og dens relation til sengeafdelinger og behandlingsafdelinger samt de valgte logistiske systemer som f. eks. anvendelse af robotteknologi og rørpost til medicindistribution.

På dag 2 planlægges besøg på Rikshospitalet, hvor det sammenhængende patientforløb, forskningens organisation, samarbejde og fysiske rammer, Det digitale sygehus samt brug af kunst præsenteres.

Der forventes afgang med morgenfly fra Billund onsdag d. 2. april 2008 og hjemkomst torsdag d. 3. april 2008 om aftenen.

Endeligt program fremsendes senere.

Indstilling

  • Til orientering.

 

Udvalget

Det blev aftalt, at yderligere materiale vedr. studieturen skulle udsendes til udvalgets medlemmer pr. mail.

 

 

3.      Bidrag til budgetseminar

Sagsnr:

 

Resumé

Regionsrådet nedsatte den 5. november 2007 det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure m.v. 

Regionsrådet har besluttet, at afholde et budgetseminar  den 25. - 26. marts 2008. Som en del af seminaret er programsat en række temadrøftelser på regionens opgaveområder.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedrørende budgetprocedure har i forbindelse med sit arbejde med et forslag til budgetprocedure foreslået, at Regionsrådet afholder et budgetseminar den 25. - 26. marts 2008.

Som en del af seminaret er programsat en række temadrøftelser på regionens opgaveområder. I den forbindelse har udvalget ønsket, at de øvrige særlige udvalg, får lejlighed til at komme med supplerende forslag til overordnede temaer til drøftelse på seminaret, jf. det vedhæftede forslag til program. Regionsrådets medlemmer og grupper har ligeledes haft mulighed for at komme med supplerende forslag til temaer.

Det bemærkes, at det endelige program vil blive godkendt af forretningsudvalget. Det særlige udvalg vedrørende budgetprocedures arbejde blev forelagt regionsrådet på mødet den 25. februar 2008, herunder forslaget om budgetseminar. Det endelige program for seminaret skal godkendes på forretningsudvalgets møde den 12. marts 2008.

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg drøfter forslag til program for budgetseminaret med henblik på at komme med eventuelle supplerende forslag til temaer.

Bilag:

 

Udvalget

Det blev aftalt, at udvalgets medlemmer kunne sende forslag til supplerende temaer til formanden m.h.p. overvejelse i den videre planlægning af seminaret.

Som et muligt supplerende tema blev der peget på konsekvenser af implementeringen af den nye sygehusstruktur, herunder også de bygningsmæssige.

 

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

 

 
Udvalget

Næste møde er berammet til d. 2. april 2008.

 

5.      Evt.

Sagsnr:

 
Udvalget
Ingen bemærkninger.

Siden er sidst opdateret 07-03-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring