Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat 12-03-2008

Regionshuset - Forretningsudvalget

Mødedato
12-03-2008 Kl. 15:00

Mødested
Regionshuset. Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen

Afbud
Bent Krogh Petersen, Bent Bechmann, Kent Kirk.

 

Dagsorden

 1.  Aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger
 2.  Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af laboratorieservicen for almen praksis i regionen
 3. Forslag til ny transportordning for blodprøver fra praktiserende læger i det tidligere Fyns Amt.
 4. Forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland om drift af Vaskeriet
 5. Godkendelse af udbudsforretning vedr. låneramme og konkret optagelse af lån
 6. Udmøntning af Region Syddanmarks andel af lånerammen til kræftapparatur
 7. Revisionens beretning vedr. åbningsbalancen pr. 1. januar 2007
 8. Program for budgetseminar, marts 2008
 9. Godkendelse af kommissorium for Det regionale kontaktforum for handicap
 10. Årsplan 2008 for det dansk-tyske partnerskabssamarbejde
 11. Indgåelse af driftsoverenskomst mellem VUC Vejle og AOF Sydøstjylland om undervisning af ordblinde
 12. Indstillinger fra Vækstforum
 13. Ansøgning om tilskud til 3. nordiske bæredygtighedskonference
 14. Ansøgning om tilskud til Forfattergrundkursus
 15. Ansøgninger til Kulturpuljen 2008 - februaruddelingen
 16. Finansiering af brobygningsforløb i 2008
 17. Ansøgning om tilskud til "Netværkscafé" fra SOSU skolen på Fyn
 18. Årsplan for regionsrådet
 19. Vedtægter og overenskomster for Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter og Støttecentret for Senhjerneskadede i Kolding
 20. Meddelelser
 21. Æblehaven, Kolding - til- og ombygning

 

 

1. Aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger

Sagsnr:

07/17124

Resumé

Regionen og de praktiserende læger har i fællesskab udarbejdet en aftale, som skal medvirke til at sikre lægedækningen fremover. Aftalen understøtter opbygning af en bæredygtig praksisstruktur og indeholder redskaber for at højne ophørsalderen i visse områder.

Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med at sikre lægedækningen på almenlægeområdet i regionen, har de praktiserende læger og regionen i fællesskab udarbejdet en §2-aftale (lokal aftale). Aftalen består af en række elementer, med det fælles mål at medvirke til opbygning af en bæredygtig praksisstruktur og derigennem imødegå lægemangel.

Omdrejningspunktet i aftalen er en ordning, hvor regionen iht. visse kriterier, og efter konkret ansøgning, kan tilbyde praksis en særlig godtgørelse/goodwillgaranti ved lægens ophør, eller hvor regionen køber ydernummeret af strategiske årsager, hvorefter det genplaceres.

De overordnede mål med aftalen er:

At medvirke til udvikling af en bæredygtig praksisstruktur gennem etablering af flermandspraksis bl.a. ved at enkeltmandspraksis flytter sammen.

At tilskynde lægerne til at blive længere tid i praksis, med henblik på at modvirke lægemangel. Dette er specielt et vigtigt redskab i lægedækningsmæssigt kritiske områder.

Konsekvensen af praksisplanen vil i visse områder være, at nogle borgere får længere til lægen, men alternativet kunne på den anden side være, at der på sigt slet ikke var lægedækning i området, da erfaringen viser, at enkeltmandspraksis specielt i landområder er vanskelige at afhænde.

Samarbejdsudvalget mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger tilsluttede sig aftalen på møde den 19.2.08. Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og kommunerne drøftede aftalen på møde den 11.3.08 og anbefaler, at regionsrådet godkender aftalen.

Det er estimeret, at udmøntningen af aftalen vil koste et årligt beløb på ca. 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 10,5 mio. kr. årligt fra 2010. Disse beløb dækker primært godtgørelse til læger for at blive nogle ekstra år i praksis eller medvirke til opbygning af en bæredygtig struktur i et område, udgifter til huslejegaranti og flytteudgifter ved etablering af flerlægepraksis samt udgifter til rekruttering af udenlandske læger.

Indstilling

Det indstilles af forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der indgåes §2-aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger,
 • at der fra kontoen vedr. almen lægehjælp afholdes 3,5 mio. kr. i 2008 til sikring af lægedækningen på almenlægeområdet iht. §2-aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger,
 • at udgifter i 2009 på 4,5 mio. kr. og i 2010 og fremover på 10,5 mio. kr. årligt indarbejdes i budgettet for almen lægehjælp.

Bilag:

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

2.      Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af laboratorieservicen for almen praksis i regionen

Sagsnr:

07/5327

Resumé

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som havde til formål at stille forslag omkring tilrettelæggelsen af laboratorieservicen for almen praksis. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde og kommer med en række anbefalinger vedr. tiltag på området.

Sagsfremstilling

Laboratorieområdet består af tværgående specialer, hvor udviklingen og anvendelsen af analyser og diagnostik sker i dialog med bl.a.de praktiserende læger. De praktiserende læger rekvirerer  i alt ca. 6,7 mio. analyser pr. år på regionens sygehuse, hvilket svarer til mellem 30 og 40 pct. af sygehuslaboratoriernes samlede antal analyser.

I egen praksis udfører de alment praktiserende læger i regionen herudover en lang række forskellige laboratorieydelser, i alt knap 1,9 mio. pr. år.

Antallet af analyser er steget markant både i antal analyser i praksis og i antallet af rekvirerede analyser på sygehusenes laboratorier.

Der blev i  december 2006 nedsat en arbejdsgruppe med følgende hovedopgaver

 •  Forslag til laboratoriekonsulentordning
 •  Henvisning til sygehuslaboratorium i regionen
 •  Benyttelse af eksterne laboratorier til analyser fra almen praksis
 •  Forslag til en permanent organisering af det regionale samarbejde på området

  Arbejdsgruppen har gennemgået de enkelte kvalitetssikringsordninger som baggrund for det foreliggende forslag, som indebærer en mindre personalemæssig styrkelse af området, bl.a. for at tage højde for, at mange nye analyser er taget i brug. Den personalemæssige styrkelse forudsættes at ske med virkning fra 1. juli 2008, hvorfor der overføres i alt 0,7 mio. kr. til formålet fra Sygesikringen, Almen lægehjælp. I overslagsårene udgør udgiften 1,4 mio. kr. De praktiserende læger bidrager til ordningens finansiering med 0,3 mio. kr. årligt til Sygesikringen, Almen Lægehjælp. 

  Overførslerne til sygehusene fordeler sig i 2008 således: 0,131 mio. kr. til Sygehus Fyn, 0,139 mio. kr. til Trekantens Sygehus, 0,142 mio. kr. til Syvestjysk Sygehus,  0,289 mio. kr. til Sygehus Sønderjylland. Overførslerne til sygehusene fordeler sig i overslagsårene således: 0,262 mio. kr. til Sygehus Fyn, 0,278 mio. kr. til Trekantens Sygehus, 0,285 mio. kr. til Sydvestjysk Sygehus, 0,577 mio. kr. til Sygehus Sønderjylland.

  Håndteringen af blodprøver taget i almen praksis før analysen på sygehuslaboratorium har ligeledes været genstand for indgående undersøgelser undervejs i arbejdsgruppens arbejde, og resultaterne har været inddraget med henblik på forbedring.

  Arbejdsgruppen har herunder udarbejdet et forslag til transportordning for blodprøver taget hos alment praktiserende læger på Fyn, idet den nuværende transportordning ikke er kvalitetsmæssigt tilfredsstillende, jfr. andet punkt på dagsordenen. Dette gælder ikke i tilsvarende grad for transportordningerne i den jyske del af regionen.

  Med henblik på en harmonisering af, hvilke prøvetagningsutensilier (glas mv.), der stilles til rådighed for de praktiserende læger, har arbejdsgruppen sammenlignet nuværende praksis på tværs af de fire tidligere amter. På baggrund heraf har arbejdsgruppen opstillet principper og anbefalinger for harmoniseringen.

  Arbejdsgruppen har endvidere gennemgået de tidligere amters praksis for, hvor de praktiserende læger kunne sende prøver til analyse.

  Det indstilles i denne forbindelse, at der i løbet af 2008 indføres det hovedprincip, at alle prøver fra praktiserende læger fremover sendes til regionens sygehuslaboratorier. Dette vil kræve forberedelse i samarbejde med sygehuslaboratorierne og eksterne laboratorier. Forslag om overførsel af midler fra Sygesikringen, Almen Lægehjælp til sygehusene forelægges på senere møde.

  Efter drøftelse i sygehusledelseskredsen er der enighed om, at den fremtidige organisering af laboratorieservicen til almen praksis skal tilrettelægges således, at der er mulighed for specialisering mellem sygehusenes laboratorier. Endvidere skal der findes en model for den økonomiske kompensation af sygehusene for stigende aktivitet.

  Arbejdsgruppen har endelig fundet, at der er behov for etablering af et regionalt samarbejde med henblik på bl.a. at koordinere og understøtte det lokale laboratoriekonsulentarbejde, og at styregruppen etableres i foråret 2008.

  Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne har behandlet sagen på sit møde den 7. februar 2008, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet,

  • at der etableres en laboratoriekonsulentordning som foreslået i vedlagte rapport og at den styrkes ved overførsel til sygehusene af 0,7 mio. kr. i 2008 og 1,4 mio kr. i overslagsårene fra Sygesikringen, Almen Lægehjælp, jf. sagsfremstilling,
  • at der med henblik på en regional koordination af Laboratoriekonsulent-arbejdet, samt den samlede servicering af almen praksis på laboratorieområdet etableres en regional styregruppe, som refererer til samarbejdsudvalget for almen praksis,
  • at transportordningerne i den jyske del af regionen fortsætter indtil nye undersøgelser måtte pege på behov for ændringer.
  • at der sker den foreslåede harmonisering af levering af utensilier til de praktiserende læger,
  • at der i løbet af 2008 indføres det hovedprincip, at alle prøver fra praktiserende læger fremover sendes til regionens sygehuslaboratorier.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  3.      Forslag til ny transportordning for blodprøver fra praktiserende læger i det tidligere Fyns Amt.

  Sagsnr:

  07/5327

  Resumé

  Nyligt gennemførte undersøgelser påviser, at kvaliteten i dele af transportordningen for blodprøver fra alment praktiserende læger på Fyn ikke er kvalitetsmæssigt tilfredsstillende, hvorfor der er udarbejdet forslag til ny transportordning for denne del af regionen.

  Sagsfremstilling

  Sygehusene varetager en meget stor del af de praktiserende lægers behov for laboratorieundersøgelser. I den forbindelse indsender de praktiserende læger blodprøver og rekvisitioner til sygehuslaboratorierne. Disse blodprøver håndteres og transporteres på forskellig vis rundt om i regionen.  

  Der findes i regionen flere forskellige metoder for transport af blodprøverne til sygehusene, f. eks. via postforsendelse, transport med rutebiler opsamling af sygehusbiler etc. 

  Vedlagte notat beskriver de nuværende transportordninger på Fyn og et forslag til ny transportordning. Baggrunden for notatet er nyligt gennemførte undersøgelser, som påviser, at kvaliteten i dele af transportordningen på Fyn ikke er tilfredsstillende. Dette gælder især transporten på Fyn med rutebil.  

  Den foreslåede transportordning indebærer, at man fra sygehusene afhenter blodprøver 2 gange daglig for alle læger på Fyn. Ordningen kan iværksættes med virkning fra den 1. september 2008 efter beslutning i Regionsrådet.  

  Det undersøges for tiden om lægerne på Ærø skal omfattes af den foreslåede transportordning eller der skal indgås særlig rammeaftale vedr. centrifugering af blodprøver, hvilket indebærer at blodprøverne kan sendes med posten.

  Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner behandlede sagen på sit møde den 7. februar 2008. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for Regionsrådet ligesom samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis tilsluttede sig indstillingen på sit møde den 19. februar 2008.

  Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet, 

  • at vedlagte forslag om afhentning af blodprøver 2 gang dagligt fra lægerne i det tidligere Fyns Amt godkendes,
  • at der i 2008 overføres 1,0 mio. til Odense Universitetshospital til drift af afhentningsordningen fra og med 1. september 2008 og 3,0 mio. kr. i overslagsårene. Midlerne overføres fra prioriteringspuljen.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  4.      Forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland om drift af Vaskeriet

  Sagsnr:

  07/3164

  Resumé

  Region Syddanmark og Region Midtjylland indgik i november 2006 en samarbejdsaftale for at videreføre sygehusvaskerierne i Vejle og Brædstrup som en samlet institution (Vaskeriet) Det indstilles nu, at aftalen forlænges frem til 31. december 2009.

  Sagsfremstilling

  Med kommunalreformen tilhører sygehusvaskerierne i Vejle og Brædstrup hver sin region, men da de hidtil har haft fælles ledelse og en integreret drift indgik Region Syddanmark og Region Midtjylland en samarbejdsaftale for at videreføre dem som én samlet institution (Vaskeriet), der har uændrede aktiviteter i forhold til sygehusene i det tidligere Vejle Amt. Samarbejdsaftalen var 1-årig, men blev i foråret 2007 forlænget med 1 år til udgangen af 2008.

  I Region Syddanmark blev det i forbindelse med vedtagelsen af den nye sygehusstruktur i regionen besluttet også at se på organiseringen af sygehusenes servicefunktioner, herunder vaskeriområdet. Mulighederne for en fusion af de eksisterende sygehusvaskerier i Vejle og Odense/Svendborg skal bl.a. undersøges. Samtidig er der også i Region Midtjylland et udredningsarbejde i gang med henblik på den fremtidige organisering af området.

  På baggrund af det igangværende udredningsarbejde har Region Midtjylland ønsket samarbejdsaftalen forlænget med foreløbigt 1 år.

  Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland om drift af Vaskeriet forlænges i et år, så den gælder frem til 31. december 2009.
  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  5.      Godkendelse af udbudsforretning vedr. låneramme og konkret optagelse af lån

  Sagsnr:

  08/1371

  Resumé

  Regionsrådet vedtog på mødet den 4. juni 2007 at bemyndige forretningsudvalget til at gennemføre et EU-udbud til låneoptagelse med en samlet låneramme på 800 mio. kr. og efterfølgende at optage en række konkrete lån. Sagen forelægges hermed for forretningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog på mødet den 4. juni 2007 at bemyndige forretningsudvalget til at gennemføre et EU-udbud til låneoptagelse med en samlet låneramme på 800 mio. kr. og efterfølgende at optage en række konkrete lån.

  Lånerammen har været i EU-udbud, hvor fristen for afgivelse af tilbud har været 28. januar 2008. Der er herefter blevet foretaget sagsbehandling af de indkomne tilbud, og det indstilles på den baggrund, at lånerammen på 800 mio. kr. optages iht. notatet. I vedlagte notat er vurderingen af de indkomne tilbud nærmere beskrevet.

  De konkrete lån vedrører 66,3 mio. kr. til strålekanoner, 43,0 mio. kr. til scannere og strålekanoner, 172,0 mio. kr. til medicoteknisk udstyr samt 135,0 mio. kr., hvoraf 130 mio. kr. er til refinansiering af afdrag på den gæld, som overtages fra amterne, mens 5,0 mio. kr. er til finansiering af udgifter ved opførelse af almene boliger på socialområdet.

  Den resterende del af lånerammen til finansiering af opførelse af almene boliger overføres til 2008. Det indstilles, at økonomidirektøren bemyndiges til inden 31. marts 2008 at optage de konkrete lån på i alt 416,3 mio. kr. af ovennævnte låneramme på 800 mio. kr.

  Låneoptagene vil blive bragt bevillingsmæssigt på plads i 2008 ved en efterfølgende budgetopfølgning.

  Indstilling

  Det indstilles til forretningsudvalget,

  • at godkende udbudsforretningen iht. notatet, 
  • at bemyndige økonomidirektøren til at optage de konkrete lån på i alt 416,3 mio. kr.

  Udvalget

  Indstillingen tiltrådt.

   

   

  6.      Udmøntning af Region Syddanmarks andel af lånerammen til kræftapparatur

  Sagsnr:

  08/2538

  Resumé

  Denne sag vedrører sundhedsdirektørens forslag til udmøntning af Region Syddanmarks andel af lånerammen til apparatur til kræftbehandling.

  Sagsfremstilling

  Regeringen har afsat en låneramme til investeringer i apparatur til kræftbehandling, hvoraf Region Syddanmarks andel udgør 182,750 mio. kr.. Som en del af denne aftale skal regionerne udnytte besparelsesmuligheder ved at indgå i fælles indkøb/udbud. Region Syddanmark er repræsenteret i styregruppen for dette arbejde.

  På mødet den 25. februar 2008 godkendte Regionsrådet, at Region Syddanmark deltager i fælles landsdækkende udbud af kræftscannere samt at Forretningsudvalget bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning af Region Syddanmarks andel af lånerammen til apparatur til kræftbehandling.

  Vedlagt er et forslag til en udmøntning af lånerammen på baggrund af prioriterede ønsker fra regionens sygehusenheder. Regionsrådet godkendte på mødet den 25. februar 2008, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage justeringer i fordelingen af hensyn til en fuld udnyttelse af lånerammen. Indkøb af apparatur vil blive iværksat af Medicoteknik, Region Syddanmark, i samarbejde med sygehusenhederne og Danske Regioner så snart godkendelse fra Forretningsudvalget foreligger.

  Indstilling

  Det indstilles til forretningsudvalget,

  • at godkende forslaget til udmøntning af Region Syddanmarks andel af lånerammen til apparatur til kræftbehandling som beskrevet.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen tiltrådt.

   

   

  7.  Revisionens beretning vedr. åbningsbalancen pr. 1. januar 2007

  Sagsnr:

  08/1807

  Resumé

  Revisionens beretning vedr. Region Syddanmarks åbningsbalance pr. 1. januar 2007 forelægges.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 25. februar 2008, sag nr. 5, Region Syddanmarks åbningsbalance pr. 1. januar 2007 og afgav den til revisionen.

  Revisionen har herefter revideret Region Syddanmarks åbningsbalance pr. januar 2007. Revisionens beretning med bemærkninger til åbningsbalancen fremgår af bilaget.

  Det indstilles at regionsrådet tager revisionens beretning til efterretning. Det indstilles endvidere, at regionsrådet videregiver revisionens beretning og regionsrådets bemærkninger hertil sammen med åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 til tilsynsmyndigheden.

  Indstilling

  Det indstilles af forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, 

  • at revisionens beretning vedrørende Region Syddanmarks åbningsbalance pr. 1. januar 2007 tages til efterretning,  
  • at regionsrådet endelig godkender åbningsbalancen,  
  • at revisionens beretning og regionsrådets bemærkninger hertil sammen med Region Syddanmarks åbningsbalance pr. 1. januar 2007 fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Punktet blev udsat.

   

   

  8.      Program for budgetseminar, marts 2008

  Sagsnr:

  07/21300

  Resumé

  Program for regionsrådets budgetseminar den 25.-26. marts 2008 til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet tiltrådte den 25. februar 2008 budgetproces for 2009, herunder afholdelse af et budgetseminar i slutningen af marts måned. Formålet med seminaret er at give regionsrådet en orientering om status, dvs. hvordan det går med aktivitet og økonomi m.v., samt mulighed for at drøfte udviklingstendenser m.v. som input til forårets forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi for 2009.

  Det særlige udvalg vedr. budgetprocedure m.v. fremlægger hermed forslag til program. Udvalget har anmodet administrationen om at arbejde videre med hensyn til eksterne oplægsholdere, hvorfor ændringer kan forekomme.

  Som led i tilrettelæggelsen har regionsrådets medlemmer og grupper samt særlige udvalg haft lejlighed til at komme med forslag til temaer til drøftelse på seminaret. Oversigt over indkomne forslag vedlægges til orientering. Disse vil blive berørt på seminaret og/eller indgå i administrationens videre arbejde.

  I forlængelse heraf anbefaler det særlige udvalg vedr. budgetprocedure m.v., at administrationen planlægger et introduktionsarrangement inden sommerferien for interesserede medlemmer af regionsrådet vedr. overgang til omkostningsbaserede bevillinger samt DRG-systemet. 

  Indstilling

  Det indstilles til forretningsudvalget,

  • at godkende program for budgetseminar,
  • at indstille over for regionsrådet, at der afholdes arrangement for regionsrådet inden sommerferien vedr. omkostningsbevillinger samt DRG.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen tiltrådt.

   

   

  9.  Godkendelse af kommissorium for Det regionale kontaktforum for handicap

  Sagsnr:

  07/5241

  Resumé

  Udkast til kommissorium for det regionale kontaktforum for handicap forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en henvendelse fra De Samvirkende Invalideorganisationer, har Region Syddanmark udarbejdet et forslag til kommissorium for et regionalt kontaktforum for handicap med særlig vægt på socialområdet og specialundervisningsområdet. Baggrunden for De Samvirkende Invalideorganisationers henvendelse var ønske om at kunne drøfte handicappedes forhold mere generelt i et kontaktforum for handicap.

  Forslaget har været sendt til høring hos De Samvirkende Invalideorganisationer, som pr. 1. januar 2008 har skiftet navn til Danske Handicaporganisationer. I høringssvaret herfra af 17. december 2007 foreslås et kontaktforum med et ret bredt sigte i forhold til områder, der har relevans for forholdene for mennesker med et handicap, og der er foretaget justeringer i forhold til Danske Handicaporganisationers ønsker.

  Det bemærkes, at regionsrådet d. 20. december 2007 tiltrådte et forslag om nedsættelse af et sundhedsbrugerråd for det somatiske område og udpegede ni medlemmer af dette udvalg. Det bemærkes videre, at psykiatriområdets bruger-/pårørendepolitik (som udgør et bilag til udviklingsplanen "Fremtidens psykiatri") bl.a. indebærer oprettelsen af et psykiatrisk dialogforum i Region Syddanmark. Regionsrådet godkendte d. 20. december 2007 "Fremtidens psykiatri". Forslag til kommissorium for Det regionale kontaktforum for handicap er søgt afstemt med disse initiativer. 

  Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at vedlagte kommissorium for Det regionale kontaktforum for handicap godkendes,
  • at der udpeges 6 medlemmer af regionsrådet til Det regionale kontaktforum for handicap,
  • at Danske Handicaporganisationer efter vedtagelse anmodes om at indstille 6 medlemmer til Det regionale kontaktforum for handicap,
  • at regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende indstillingen fra Danske Handicaporganisationer.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  10.    Årsplan 2008 for det dansk-tyske partnerskabssamarbejde

  Sagsnr:

  07/23038

  Resumé

  En væsentlig del af partnerskabssamarbejdet mellem Region Syddanmark og delstatsregeringen Schleswig-Holstein udmøntes i en årlig plan. Udkastet til den første helårsplan, Årsplan 2008 har været drøftet i det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik.

  Årsplanen underskrives den 16. april 2008 på Koldinghus af regionsrådsformanden og ministerpræsidenten. Samtidig forelægges et forslag fra erhvervsudvalget ved Landdagen i Kiel til syddanske udvalgspolitikere om at mødes for at drøfte emner af fælles interesse inden for områder som infrastruktur, erhvervsudvikling og dansk-tysk samarbejde.

  Sagsfremstilling

  Den 27. juni 2007  underskrev Region Syddanmark og Delstaten Schleswig-Holstein  en partnerskabsaftale. På bagrund af erfaringerne med den forudgående aftale mellem Sønderjyllands Amt og Delstatsregeringen er det fastlagt i regionens partnerskabsaftale, at der udarbejdes en årsplan for projekter, der er i fælles interesse. Med årsplanen sker der en forankring af de dansk-tyske aktiviteter hos partnerne - både politisk og i ministerier og forvaltninger.

  Da flere af årsplanens aktiviteter foretages af aktører udefra, indgår Syddansk Universitet, Beskæftigelsesregion Syddanmark og Region Sønderjylland-Schleswig i den danske styringskomite, der administrativt forbereder den årlige plan for aktiviteterne.

  Partnerskabsaftalen fastlægger en række prioriterede emneområder for det dansk-tyske samarbejde. De fleste af disse emneområder genfindes med en aktivitet i Udkast til Årsplan 2008, som vedlægges. Da Årsplan 2007 havde så kort løbetid, er Årsplan 2008 rykket et kvartal ind i år 2008.

  Udkast til Årsplan 2008 kan ikke indeholde et løfte om projekter, der endnu ikke er besluttet af den bevilligende myndighed. Da årsplanen samtidig sigter på at vise retningen for årets kommende ny aktiviteter bliver indholdet iplanen af en mere diplomatisk og politisk/administrativ karakter.

  Da der i delstatsregeringen foregår en vedtagelsesproces sideløbende med processen ved Region Syddanmark, kan indholdet i planen eventuelt blive ændret på et senere tidspunkt i forløbet. Årsplan 2008 besluttes på dansk side af regionsrådet den 31. marts 2008.

  Årsplan 2008 underskrives på Koldinghus den 16. april 2008, hvor det videre dansk-tyske samarbejde vil blive drøftet.

  Samtidig forelægges et forslag fra erhvervsudvalget ved Landdagen i Kiel til syddanske udvalgspolitikere om at mødes for at drøfte emner af fælles interesse inden for områder som infrastruktur, erhvervsudvikling og dansk-tysk samarbejde.

  For at sikre den bedste overensstemmelse mellem de danske og tyske udvalgsmedlemmers emneområder kan en mødeform være, at der fra Region Syddanmark deltager 4 medlemmer fra hvert af udvalgene Infrastruktur og Regional erhvervsudvikling og internationalt Samarbejde (se bilaget "Møde med Landdagspolitikere"). Fra tysk side forventes det, at der vil deltage 4 medlemmer fra hhv. Erhvervsudvalget og Europaudvalget i Landdagen i Kiel.

  Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik har behandlet sagen på sit møde den 26. februar 2008. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet. 

  Udvalget drøftede endvidere perspektiverne for det grænseoverskridende samarbejde. Udvalget pegede i den forbindelse på, at der afholdes en temadag med fokus på det grænseoverskridende samarbejde.

  Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet,

  • at Årsplan 2008 godkendes,
  • at regionsrådet godkender, at 8 regionsrådsmedlemmer deltager i et møde med medlemmer fra Landdagen i Kiel.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  11.    Indgåelse af driftsoverenskomst mellem VUC Vejle og AOF Sydøstjylland om undervisning af ordblinde

  Sagsnr:

  07/18043

  Resumé

  AOF Sydøstjylland har ansøgt VUC Vejle om driftsoverenskomst på undervisning af ordblinde. VUC Vejles bestyrelse har godkendt AOF Sydøstjyllands ansøgning og indstiller til regionsrådet, at regionsrådet tilslutter sig, at AOF Sydøstjylland får en driftsoverenskomst.

  Sagsfremstilling

  Ifølge "bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning" § 19 stk. 2. skal Regionsrådet høres inden et voksenuddannelsescenter indgår driftsoverenskomst med andre uddannelsesinstitutioner.

  Administrationen har på baggrund af VUC Vejles brev samt AOF Sydøstjyllands ansøgning vurderet, at en driftsoverenskomst med AOF Sydøstjylland vil bidrage positivt til, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af ordblindeundervisning i VUC Vejles dækningsområde.

  Administrationen har i vurderingen særligt lagt vægt på:

  •  At VUC Vejle har givet en positiv vurdering af AOF Sydøstjyllands ansøgning og godkendt den
  •  At der sker en koordinering mellem de udbydende parter
  •  At der i forvejen blot er to udbydere af ordblindeundervisning i VUC Vejles dækningsområde og en begrænset aktivitet
  •  At AOF Sydøstjylland vil kunne tiltrække andre målgrupper end VUC Vejle
  •  At der sker en evaluering efter driftsoverenskomstperiodens udløb (efter 1 år)
  •  At VUC Vejle stiller som betingelse for deres godkendelse, at lærerkvalifikationer, lokaler m.v. lever op til kravene i bekendtgørelsen

    Det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer har behandlet sagen på sit møde den 26. februar 2008. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet,

  • at regionsrådet tilslutter sig VUC Vejles beslutning om at indgå driftsoverenskomst med AOF Sydøstjylland på undervisning af ordblinde.

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  12.    Indstillinger fra Vækstforum

  Sagsnr:

  08/3851

  Resumé

  Vækstforum vil på sit møde den 10. marts 2008 behandle en række ansøgninger. Indstillinger fra Vækstforum fremsendes inden forretningsudvalgets møde.

  Sagsfremstilling

  Vækstforums behandler på sit møde den 10. marts 2008 en indstilling om, at følgende projekter indstilles til regionsrådets bevilling af tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Initiativ 1 og 2 klyngeudvikling - syddanske styrkepositioner og spirende klynger.
  Projektet Danish Water Services støttes med 583.606 kr.
  Projektet Sustain Agri støttes med 1.153.194 kr.
  Projektet Fokus på dansk offshore støttes med 1.205.776 kr.

  Initiativ 4+7 - oplevelsesøkonomi
  Projektet Hærvejen, et moderne oplevelsesrum med historiske rammer støttes med 725.000 kr.


  Initiativ 9 menneskelige ressourcer - syddansk akademikersatsning
  Projektet Evaluering af et optagelsesprojekt v/SDU støttes med 320.295 kr.
  Projektet Syddanske Ingeniørpionerer v/SDU Mads Clausen Instituttet støttes med 1.765.375 kr.
  Projektet Viden til Vækst v/SDU støttes med 3.320.642,80 kr.
  Projektet Mind the Gap v/SDU støttes med 4.120.949 kr.

  Initiativ 12a intelligent og effektiv energiudnyttelse
  Projektet Miljønetværkenes klimaprojekt støttes med 1.233.095 kr.
  Projektet Energibesparelser i privat bygningsmasse støttes med 255.087 kr.
  Projektet Intelligent energihåndtering i væksthuse støttes med 6.626.835 kr.

  Initiativ 15 iværksætteri - vækstiværksættere inden for klyngerne
  Projektet Alu-iværksætter støttes med 450.000 kr.

  Initiativ 16 iværksætteri - flere spin-off virksomheder
  Projektet Spin-off factory støttes med 830.587 kr.

  Kvalificering af Teknologimatch m.m.
  Formandskabet har drøftet at der afsættes et beløb til kvalificering af ansøgningsmateriale til initiativet Teknologimatch og på den baggrund vurderet, at det til sådanne formål generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet ikke ulejliger vækstforum med ansøgninger, men i stedet råder over mindre beløb som arbejdskapital i forbindelse med kvalificering af bl.a. ansøgningsmateriale. Derfor indstiller formandskabet, at der afsættes en ramme til sekretariatet på 1.000.000 kr. til kvalificering af ansøgningsmateriale til Teknologimatch og lignende formål. Sekretariatet redegør ved årets slutning for anvendelsen.

  Vækstforum har 95 mio. Kr. til rådighed i 2008. Til dette møde indstilles der 22.270.147kr,. og der er således 72.729.853 kr. tilbage af vækstforums ramme i 2008.

  Indstilling

  Vækstforum indstiller at forretningsudvalget indstiller overfor regionsrådet,

  • at der bevilges følgende maksimumbeløb til disse projekter følgende projekter:

   

  Initiativ 1 og 2 klyngeudvikling - syddanske styrkepositioner og spirende klynger.
  Projektet Danish Water Services støttes med 583.606 kr.
  Projektet Sustain Agri støttes med 1.153.194 kr.
  Projektet Fokus på dansk offshore støttes med 1.205.776 kr.

  Initiativ 4+7 - oplevelsesøkonomi
  Projektet Hærvejen, et moderne oplevelsesrum med historiske rammer støttes med 725.000 kr.

  Initiativ 9 menneskelige ressourcer - syddansk akademikersatsning
  Projektet Evaluering af et optagelsesprojekt v/SDU støttes med 320.295 kr.
  Projektet Syddanske Ingeniørpionerer v/SDU Mads Clausen Instituttet støttes med 1.765.375 kr.
  Projektet Viden til Vækst v/SDU støttes med 3.320.642,80 kr.
  Projektet Mind the Gap v/SDU støttes med 4.120.949 kr.

  Initiativ 12a intelligent og effektiv energiudnyttelse
  Projektet Miljønetværkenes klimaprojekt støttes med 1.233.095 kr.
  Projektet Energibesparelser i privat bygningsmasse støttes med 255.087 kr.
  Projektet Intelligent energihåndtering i væksthuse støttes med 6.626.835 kr.

  Initiativ 15 iværksætteri - vækstiværksættere inden for klyngerne
  Projektet Alu-iværksætter støttes med 450.000 kr.

  Initiativ 16 iværksætteri - flere spin-off virksomheder
  Projektet Spin-off factory støttes med 830.587 kr.

  • at vækstforumsekretariatet bemyndiges til evt. at foretage korrektioner i de bevilgede tilskud på baggrund af den afklaring, der fortsat pågår af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger,
  • at der over for ansøgerne tages forbehold for at der er forudsætninger, især mht. statsstøttereglerne, der skal opfyldes for at beløbet kan bevilges,
  • at regionsrådet bevilger en ramme på 1.000.000 kr. til sekretariatet til kvalificering af ansøgningsmateriale og lignende formål i 2008.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  13. Ansøgning om tilskud til 3. nordiske bæredygtigheds-konference

  Sagsnr:

  08/93

  Resumé

  Odense Kommune ansøger om tilskud til den 3. Nordiske Bæredygtighedskonference (One Small Step), som afholdes i Odense den 15.-17. september 2008. Konferencen indeholder et bredt spektrum af temaer indenfor bæredygtig udvikling og vil, udover at skabe netværk og dele viden, resultere i konkrete kataloger for lokal og regional handling.

  Sagsfremstilling

  Odense Kommune er den 15.-17. september 2008 vært for den 3. Nordiske Bæredygtigheds-konference, kaldet One Small Step, med temaet "Klima – handling". Der forventes 600 nordiske deltagere (hovedsagelig politikere og ledere) til konferencen, som afholdes i Odense.

  Hvor de to tidligere konferencer blev planlagt af ministerier, er det for første gang en kommune, der er ansvarlig for konferencen. Planlægningen sker i samarbejde med det danske og de nordiske landes miljøministerier, kommuneforeninger, Nordisk Minister Råd, Region Syddanmark, Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Aalborg Kommune, Friluftsrådet, Syddansk Universitet og MiljøForum Fyn.

  Konferencen har sporene biodiversitet, transport, by og byggeri, forbrug, energi. For hvert spor giver konferencen anvisninger til:

 • handlinger fra lokale myndigheder, borgere og erhvervsliv, der mest effektivt nedsætter CO2 udledningen
 • sådan sættes handlingerne i gang hos lokale myndigheder, borgere og erhvervsliv.
 • Konferencen indeholder et bredt spektrum af temaer indenfor bæredygtig udvikling og vil, udover at skabe netværk og dele viden, resultere i konkrete kataloger for lokal og regional handling. Regionens strategi for bæredygtig udvikling er endnu ikke godkendt politisk. Men det vurderes på nuværende tidspunkt, at konferencen vil understøtte målene i både regionens bæredygtighedsstrategi og den Regionale Udviklings Plans tværgående værdi om bæredygtig udvikling og særlige indsatser på fx biodiversitet og klima.

  Konferencen finansieres med 0,5 mio. kr. fra Odense Kommune, Nordisk Ministerråd ansøges om 0,5 mio. kr., Region Syddanmark ansøges om 300.000 kr. Fjernvarme Fyn, Odense Energi, Odense Vandselskab og Renovation Odense bidrager med i alt 1 mio. kr. Deltagerbetalingen udgør 3.000 kr. pr. person.

  Beløbet finansieres fra bevillingsområdet "Øvrige udgifter og indtægter samt reguleringer", som er aktiviteter, der bl.a. understøtter indsatsen under den Regionale Udviklings Plan.

  Det særlige udvalg vedr. miljø behandlede sagen på sit møde den 29. januar 2008. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet,

  • at støtte 3. Nordiske Bæredygtighedskonference med 300.000 kr. fra bevillingsområdet "Øvrige udgifter og indtægter samt reguleringer",
  • at tilskuddet ydes under forudsætning af, at det klart fremgår af indbydelsen og andet materiale, at Region Syddanmark er samarbejdsparter evt. med anvendelse af regionens logo, samt at dokumentation for anvendelse af midlerne fremsendes til Region Syddanmark.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  14.    Ansøgning om tilskud til Forfattergrundkursus

  Sagsnr:

  08/307

  Resumé

  Esbjerg Kommunes Biblioteker (herunder Fanø bibliotek), Varde Bibliotek og Esbjerg Kulturskole søger tilskud til at gennemføre et pilotforsøg med oprettelsen af et Forfatter Grundkursus. Grundkurset er et 3-årigt forløb for unge mellem 15 og 21 år. Kurset sigter mod at udvikle forfattertalenter med henblik på efterfølgende optagelse på en videregående uddannelse. Formålet er talentudvikling og understøttelse af det lokale forfattermiljø.

  Sagsfremstilling

  Kulturaftale Vadehavet, et samarbejde mellem Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner, har indgået en kulturaftale med Kulturministeriet. Kulturaftalen har talentudvikling som et af indsatsområderne under børn/unge og kultur. Udover Musikalsk GrundKursus (MGK) tilbyder Kulturskolen i Esbjerg et Billedkunst Grundkursus (BGK) som forberedelse til kunstakademiet.

  Esbjerg Kulturskole planlægger nu i samarbejde med Bibliotekerne at gennemføre et Forfatter Grundkursus (FGK) som pilotprojekt for at udvikle forfattertalenter. Grundkurset er et tre-årigt forløb for unge mellem 15 til 21 år, der efterfølgende ønsker sig en videregående uddannelse inden for litteratur. Bibliotekerne har valgt at deltage i projektet for at skabe en platform for bredere formidling af litteratur og kultur.

  Forløbet er tilrettelagt som undervisning for 12 elever i eftermiddags- og aftentimerne med 12 lektioner pr. uge samt enkelte weekends. Undervisningen finder sted i det ungdomskulturhus, der ligger i forlængelse af Centralbiblioteket i Esbjerg.

  I Danmark findes der ikke noget egentligt tilbud om forberedende undervisning af unge, der ønsker at uddanne sig til forfattere inden for det talte, sungne eller skrevne ord. Derfor er projektet nyskabende og falder således i tråd med Region Syddanmarks strategi for kulturområdet.

  Projektet beløber sig til ialt 1.6 mio. kr over 4 år. Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet er ansøgt om midler og svar forventes i marts. Kulturaftale Vadehavet er ansøgt om ialt 250.000 kr. og har bevilget 75.000 kr. pr. år i 3 år til projektet, ialt 225.000 kr. Esbjerg Kulturskole medfinansierer med ialt 260.000 kr. Region Syddanmark er ansøgt om 100.000 kr. pr. år i 3 år. Det anbefales, at Region Syddanmark støtter projektet med 225.000 kr., svarende til Kulturaftale Vadehavets tilskud.

  Puljen med øvrige midler på kulturområdet udgør inden denne ansøgning 5.304.000 kr. (se i øvrigt bilag).

  Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik behandlede sagen på sit møde den 26. februar 2008. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Udvalget bemærkede, at det er en forudsætning for støtte, at projektet gennemføres som planlagt og med støtte fra øvrige aktører, som angivet i ansøgningen.

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet,

  • at støtte projektet med i alt 225.000 kr. fra puljen med øvrige midler på kulturområdet, herunder samarbejdet med kulturaftalen.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  15.    Ansøgninger til Kulturpuljen 2008 - februaruddelingen

  Sagsnr:

  08/2958

  Resumé

  Region Syddanmarks Kulturpulje er oprettet for at støtte kulturaktiviteter i regionen. Til uddelingen i februar 2008 er der indsendt 37 ansøgninger, og der er samlet set søgt om tilskud på i alt 3.644.593 kr.  

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks Kulturpulje er oprettet for at give støtte til nyskabende og eksperimenterende kunst- og kulturprojekter. Projekterne skal have faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i regionen, således at de ikke kun har lokal interesse. Projekterne skal endvidere fremme tværgående aktiviteter og understøtte en balanceret udvikling i land og by.

  Region Syddanmarks kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift. Regionen yder ikke tilskud i form af almindelige driftstilskud.

  Der er til februar uddelingen i 2008 indsendt i alt 37 ansøgninger, og der er samlet set søgt om i alt 3.644.593 kr. Administrationen har vurderet og anbefalet tilskud til 6 projekter til i alt 590.000 kr. Vurderingen er sket ud fra de retningslinier for ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje, som regionsrådet vedtog den 20. august 2007.

  Desuden anbefales, at 8 ansøgninger overføres til vurdering under øvrige midler for kulturområdet, herunder samarbejde med kulturaftaler.

  I budgettet for 2008, incl. overførsler fra 2007, er der afsat 9,8 mio. kr. De 2 mio. kr. er reserveret kulturpuljen, hvoraf 300.000 kr. er disponeret til videreførelsen af et projekt fra 2007 (ungkunst.NU), hvilket giver en saldo på 1,7 mio. kr.

  Øvrige ansøgningsfrister til kulturpuljen i 2008 er den 1. maj og 1. oktober.

  Det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik behandlede sagen på sit møde den 26. februar 2008. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet,

  • at der bevilges 590.000 kr. til 6 ansøgere, der er anført med bogstav A i Bilag A.
  • at der overføres 8 ansøgninger, anført med bogstav B i Bilag B, til øvrige midler på kulturområdet.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  16.    Finansiering af brobygningsforløb i 2008

  Sagsnr:

  08/3034

  Resumé

  Arbejdsgruppen for Studenterbroen har de to seneste år planlagt og gennemført brobygningsaktiviteterne fra ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser i Region Syddanmark. Administrationen anbefaler, at projektets aktiviteter videreføres i 2008 med en regional finansiering og med yderligere nye tiltag.

  Sagsfremstilling

  Det grundlæggende formål med projektet er at understøtte Folketingets målsætning om, at 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse. Projektet blev i praksis gennemført af Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland under en styregruppe (arbejdsgruppe), der bestod af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne og regionen.

  Studenterbroen blev startet i 2006 som et forsøg og videreført i 2007 med næsten 50 % flere deltagere. Projektet er evalueret og heraf fremgår det, at der er overordentlig stor tilfredshed med projektet.

  De deltagende elever får stort udbytte af de tre dage i brobygning, og 82 % angiver således, at de er blevet klogere på deres uddannelsesvalg. Over 90 % af deltagerne vil anbefale projektet til andre. De videregående uddannelser, der modtager eleverne i brobygning, er også meget tilfredse med forløbet, såvel med elevernes deltagelse som den praktiske tilrettelæggelse og koordinering.

  Projektet vurderes derfor at have en positiv indflydelse på samarbejdet mellem de gymnasiale ungdomsuddannelser, Studievalg og de videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af regionen.

  Regionsrådet bevilligede i 2007 1. mio. kr. til et brobygningsprojekt mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i regionen.

  Der blev i 2007 forbrugt ca. 550.000 ud af den bevilligede sum på 1 mio. kr. På grund af en forventet stigning i deltagerantallet i 2008 skønnes det, at budgettet i 2008 bliver på 820.000, hvoraf de 450.000 dækkes af uforbrugte midler i 2007. De gymnasiale og de videregående uddannelser forventes at medfinansiere aktiviteterne med personaletimer, der minimum svarer til 680.000 kr.

  Aktiviteten falder inden for indsatsområde 3.3.2 i Uddannelses- og læringsstrategien for Region Syddanmark. Budgetrammen for 2008 er på 36,382 mio. kr. Regionsrådet har endnu ikke bevilget midler til uddannelsesaktiviteter i 2008.

  Arbejdsgruppen for Studenterbroen, som har fulgt projektet nøje og i forbindelse med evalueringen for 2007, er fremkommet med følgende anbefalinger:

  •  At Studenterbroen fortsætter i 2008.
  •  At Studenterbroen 2008 gennemføres de første tre dage i uge 43.
  •  At Studenterbroen fortsætter med samme koncept som i 2007. Ligeledes ønsker arbejdsgruppen at   sekretariat m.m. føres videre på samme vis.
  • Målgruppe

    o Der ønskes flere drenge med i projektet

    o Der ønskes flere med, der er af anden etnisk oprindelse

    o Der ønskes flere hf-elever med

  •  Der udarbejdes nyt informationsmateriale.
  •  Der ønskes en endnu bedre mediedækning.
  •  Der ønskes en bedre dækning af udgifter til overnatning.
  •  Det anbefales, at gymnasielever fra de øvrige regioner ligestilles med regionens egne elever både med   hensyn til tilmelding og med hensyn til transportrefusion.
  •  At der orienteres bedre om Studenterbroen på de gymnasiale uddannelser – herunder at der udarbejdes et materiale eller en mail rettet mod faglærerne, der kan anbefale deres elever at deltage.
  • Det anbefales, at de videregående uddannelser orienteres om deltagerantallet umiddelbart efter tilmeldingsfristen.
  • At arbejdsgruppen fortsætter med samme sammensætning.

  Det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer behandlede sagen på udvalgsmødet den 26. februar 2008. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet,

  • at brobygningsaktiviteterne gennemføres i 2008 inden for en økonomisk ramme på 820.000 kr.,
  • at der bevilges 820.000 kr. i 2008 fra bevillingsområdet "Uddannelse". 

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  17. Ansøgning om tilskud til "Netværkscafé" fra SOSU skolen på Fyn

  Sagsnr:

  07/22169

  Sagsfremstilling

  I 2007 ansøgte Social- og Sundhedsskolen Fyn Region Syddanmarks om tilskud fra uddannelsespuljen på 609.590 kr. støtte til projektet "Netværkscafe – et særligt vejledningstilbud for frafaldstruede elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen".

  Social- og Sundhedsskolen Fyn søger om støtte til videreudvikling af positive erfaringer fra mentorordninger blandt nydanske elever. Med det nye projekt skal der videreudvikles mentorkonceptet, således at tilbudet kan omfatte alle skolens social- og sundhedshjælper med behov for det.

  Projektansøgningen opfylder ikke uddannelsesstrategiens kriterier for bevilling af tilskud og administrationen indstiller derfor, at der gives afslag på ansøgningen. Afslaget er begrundet med, at projektet ikke bygger på de fastlagte tre centrale kriterier i Region Syddanmarks uddannelsesstrategi: Innovation, kreativitet og internationalisering. Derudover vurderes det, at projektet mangler regional dækning og et manglende samarbejde med andre skoler.

  Projektet anses ikke som noget supplement i forhold til forhenværende projekter. Endvidere har det søgte projekt mest karakter af støtte til driftsomkostninger af en allerede fungerende mentorordning på Social- og Sundhedsskolen Fyn. Det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer behandlede sagen på sit møde den 26. februar 2008. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Indstilling

  Det indstilles til forretningsudvalget,

  • at projektansøgningen afslås, idet projektaktiviteterne ikke falder ind under de aktiviteter, som regionsrådet ønsker at støtte i henhold til den godkendte uddannelses- og læringsstrategi for Region Syddanmark.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen tiltrådt.

   

   

  18.    Årsplan for regionsrådet

  Sagsnr:

  07/19177

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en foreløbig oversigt over større kendte punkter til regionsrådsmøderne i 2008.

  Indstilling

  • Til orientering.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Til orientering.

   

   

  19.    Vedtægter og overenskomster for Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter og Støttecentret for Senhjerneskadede i Kolding

  Sagsnr:

  07/18942

  Resumé

  Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenters bestyrelse har godkendt forslag til vedtægter og overenskomster for Bo- og Dagcentret og Støttecentret for Senhjerneskadede. Baggrunden er behov for en modernisering af nuværende vedtægt og overenskomst vedr. Bo- og Dagcentret og behov for formel tilknytning af Støttecentret til bestyrelsen. 

  Sagsfremstilling

  Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenters bestyrelse har ønsket at ændre nuværende vedtægt og overenskomst for bo-og dagtilbudet således at:

  • Dansk Røde Kors-valgte medlemmer er øget fra 4 til 5 og de vælges af kommunekredsene i Syddanmark, idet amtskredsene er nedlagt
  • Der vælges et medlem fra Region Sydddanmark og et fra Kolding Kommune mod før kun et fra Vejle Amt
  • Der vælges nu suppleanter for medlemmer fra region, kommune, beboerrådet og MEDudvalget
  • Vedtægtsændringer kan ske ved flertalsbeslutning i bestyrelsen med efterfølgende godkendelse i Region Syddanmark og orientering til Dansk Røde Kors. Tidligere skulle amtskredsene godkende.
  • Formål, ansvar, budget og regnskab, daglig drift, ansættelsesforhold mv. er tilpasset samarbejdet med Region Syddanmark
  • Forslag til vedtægt og overenskomst vedr. Støttecentret for Senhjerneskadede er ny, idet Støttecenteret oprindeligt opstod som en afdeling under Botilbudet, hvor Støttecentret nu er udskilt som en selvstændig enhed, der refererer direkte til bestyrelsen.

  Støttecentrets vedtægt og overenskomst er samlet og meget kort og henviser generelt til reglerne i botilbudets vedtægt og overenskomst. Dette fordi Støttecentrets afdelinger i Vejle og Hedensted forventes at overgå til kommunerne 1. maj 2008 og Horsens Kommune har opsagt aftalen fra 1. marts 2008. Tilbage er så Koldingafdelingen der formentligt overgår til kommunen i 2010.

  Bestyrelsen forventes på sit næste møde primo marts 2008 at godkende ændringerne vedr. Støttecentrets afdelinger. 

  Dansk Røde Kors har godkendt vedtægter og overenskomster.

  Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at vedtægter og overenskomster for Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter i Kolding og for Støttecenter for Senhjerneskadede i Kolding godkendes.

  Bilag:

   

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

  20.    Meddelelser

  Sagsnr:

   
  Udvalget

  Der blev orienteret om:

  - Sundhedsministerens besøg på Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital.

  - Møde i Danmarks Vækstråd.

  - Oprensningsarbejdet i Kærgaard Plantage.

  - Forårets økonomiforhandlinger.

  - Studieture.

  - En forespørgsel fra forskere på Syddansk Universitet om muligheden for at overvære 1-2 forretningsudvalgsmøder.

  Forretningsudvalget besluttede, at forretningsudvalgsmødet den 17/9 flyttes til den 16/9 kl. 15.00.

   

   

  21.   Æblehaven, Kolding - til- og ombygning

  Sagsnr:

  08/2924

   

  Resumé

  Med henblik på en mere fleksibel og administrativ enkel håndtering af til- og ombygning af Æblehaven, Kolding ændres projektet fra Almenboliglovgivning til Serviceloven.

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmark overtog projektet vedr. 13. almene boliger for Æblehaven, Kolding fra Vejle amt. I 2008 er der afsat rådighedsbeløb jf. tabel 1. Æblehaven er et tilbud til psykisk udviklingshæmmede blinde med sproglige færdigheder svarende til de tidligste udviklingstrin.

  Projektets økonomi herunder finansiering er gennemgået, hvilket giver anledning til justering af økonomien, og forslag om at ændre finansieringsformen således at projektet finansieres efter Serviceloven med henblik på en mere fleksibel og administrativ enkel håndtering af boligerne i både anlægs- og driftsfasen.

  Man undgår at skulle inddrage de anbringende kommuner i tilvejebringelse af grundkapital, og man undgår at skulle anvende de mange administrative særregler i forhold til drift efter Serviceloven. Bl.a. er der efter Serviceloven en smidigere mulighed for omvisitering, samtidig med at beboerens rettigheder er sikret i tilnærmelsesvis lige så høj grad i kraft af retssikkerhedsloven. Finansiering efter Serviceloven medfører, at der ikke er automatisk låneadgang. Ændring af finansieringsform betyder en lidt højere takst (ca. 3.000 kr. pr. måned) for kommunerne.

  Til gengæld slipper de anbringende kommuner for udgifter til tilvejebringelse af grundkapital, og kommunen skal ikke betale boligsikring til beboerne idet beboernes husleje i stedet opkræves i henhold til Serviceloven.

  Der er for om- og tilbygningen kalkuleret med en samlet udgift på i alt 18,510 mio. kr. Udgifterne til anlægsprojektet bliver finansieret af kommunernes fremtidige takstbetalinger. Taksten i 2009 hvor om- og tilbygningen pågår forventes at være næsten uændret i forhold til taksten i 2008. Det bemærkes, at personalenormeringen i 2009 er svarende til 13 pladser, mens taksten er beregnet ud fra 12 pladser.

  Om nedenstående tabel bemærkes, at en lang række forhold at rådighedsbeløbet 18,163 mio. kr. ikke umiddelbart kan sammenholdes med anlægsbevillingen på 18,510 mio. kr. (bl.a. at rådighedsbeløbet er delvis incl. moms og at der til dette tal skal lægges forbrug i 2005-7. En mindre del af dette skal omposteres og betales af den nye anlægsbevilling).

  Tabel 1:

  Æblehaven, 13 alm. boliger samt dagscenter (1.000 kr.)

  Oprindelig rådighedsbeløb 2008

   

   

  Håndværkerudgifter

  12.343

   

   

  Servicearealer

  6.340

   

   

  Serviceareal tilskud (indtægt)

  -520

   

   

  I alt

  18.163

   

   

   

  Rådighedsbeløb i pengestrømsopgørelsen

  Anlægsbevilling

  Æblehaven, serviceloven

  2008

  2009

  Indeks 121,8

   

  5.500

  13.010

  18.510

  Finansiering

   

   

   

  Likvide aktiver

  -5.500

  -13.010

   

  Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at de oprindelig afsatte rådighedsbeløb annulleres jf. tabel 1 og at der afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling på 18,510 mio. kr. (indeks 121,8) jf. tabel 1,
  • at de afsatte rådighedsbeløb i pengestrømsopgørelsen finansieres af likvide aktiver,
  • at direktøren for det sociale område bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

  Bilag:

  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Siden er sidst opdateret 25-03-2008
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring