Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat 26-03-2008

Forretningsudvalget

Mødedato
26-03-2008 kl. 12:30 - 13:05

Mødested
Munkebjerg Hotel

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen

Afbud
Bo Libergren, Kristian Grønbæk Andersen, Karsten Uno Petersen, Poul Weber, Bente Gertz HansenDagsorden

 1. Region Syddanmarks bæredygtighedsstrategi
 2. Vedtagelse af Region Syddanmarks strategi over for jordforurening - herunder behandling af høringssvar
 3. Høring vedr. forslag til grundaftaler for sundhedsaftaler 2008
 4. Fællesbetegnelser for nye sygehusenheder i Region Syddanmark
 5. Etablering af vagtcentral i Region Syddanmark
 6. Organisering af NAT-screening i Region Syddanmark samt etablering af nødvendige laboratoriefaciliteter
 7. Meddelelser


Tillægsdagsorden

 8.      Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

 

 

1.      Region Syddanmarks bæredygtighedsstrategi

Sagsnr:

07/9115

Resumé

Region Syddanmarks bæredygtighedsstrategi med mål og handleplaner fremlægges til vedtagelse i regionsrådet. Bæredygtighedsstrategien dækker såvel det interne bæredygtighedsarbejde i virksomheden Region Syddanmark som det eksterne bæredygtighedsarbejde med eksterne aktører. Den overordnede politik er formuleret med udgangspunkt i nationale strategier og politikker, Region Syddanmarks egne strategier og politikker samt analyser foretaget af regionen. Mål og handleplaner er udarbejdet med udgangspunkt i de fire prioriterede indsatsområder: klima, biologisk mangfoldighed, virksomheden Region Syddanmarks sociale ansvarlighed samt inddragelse af borgere og erhvervsliv i bæredygtighedsarbejdet.

Sagsfremstilling

Regionerne skal jf. Planloven udarbejde en strategi for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal beskrive, hvordan der arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet. Strategien skal indeholde målsætninger indenfor følgende indsatsområder:

 • mindskelse af miljøbelastningen
 • fremme af bæredygtig regional udvikling
 • inddragelse af befolkning og erhvervslivet
 • samspil mellem beslutninger vedr. miljø, trafik, erhverv, sociale forhold, sundhed, uddannelse, kultur og økonomi

Region Syddanmarks bæredygtighedsstrategi dækker såvel det interne bæredygtighedsarbejde (virksomheden Region Syddanmark) som det eksterne bæredygtighedsarbejde.

Som forarbejde til bæredygtighedsstrategien er der foretaget interessentanalyse, teknologivurderinger og udarbejdet fremtidsscenarier. Udgangspunktet for strategien er foruden de lovmæssige krav bl.a. regeringens oplæg til strategi for bæredygtig udvikling, energiaftalen fra 21. februar 2008 og andre nationale strategier.

Region Syddanmarks egne strategier som den Regionale Udviklingsplan, Region Syddanmarks erhvervsudviklingsstrategi, arbejdet med forskellige politikker internt i Region Syddanmark ligger ligeledes til grund for arbejdet.

Mål og handleplaner er udarbejdet i samarbejde med de interne aktører, mens eksterne aktører er inddraget via dialoggrupperne i arbejdet med den Regionale Udviklingsplan, hvor bæredygtighed er én af tre bærende værdier.

Der foreslås følgende overordnede politik:

I samarbejde med vores interessenter og aktører vil vi støtte og arbejde for en bæredygtig udvikling i Region Syddanmark, herunder:

 • Bæredygtig planlægning med særlig fokus på byggeri og person- og godstransport
 • Mindre miljøbelastning regionalt og globalt
 • Geografisk og biologisk mangfoldighed
 • Socialt ansvar og samfundsmæssigt engagement


Det vil vi gøre ved at støtte aktiviteter, der understøtter den ønskede udvikling, herunder aktiviteter, der gør nuværende og kommende generationer af borgerne og erhvervsliv i stand til selv at handle bæredygtigt.

På egne institutioner, i egen drift og i vores indkøb vil vi arbejde for at mindske miljøbelastningen, bremse nedgangen i biodiversitet, fremme social ansvarlighed og samfundsmæssigt engagement samt fokusere på den forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Desuden vil vi lave bæredygtighedsvurderinger på relevante regionsrådsbeslutningsforslag for at fremme samspillet mellem beslutninger vedrørende naturmæssige, miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Uden en fokuseret indsats på arbejdet med klimaforandringer og nedgangen i den biologiske mangfoldighed vil her ske uoprettelige skader på kloden.

Udviklingen af den store, nye virksomheds – Region Syddanmarks - sociale ansvar og samfundsmæssige engagement er også en stor udfordring, herunder også inddragelse af borgere og erhvervsliv.

Dette kræver nytænkning af samarbejdsformer, og er vigtigt, da løsning af bl.a. globale udfordringer kræver, at alle parter vedkender sig et personligt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Regionen skal finde sin rolle i dette arbejde. Ikke kun i egen virksomhed, men også som region og offentlig aktør.

Derfor foreslås, at bæredygtighedsarbejdet i Region Syddanmark i perioden 2008-2011 fokuserer på følgende områder:

 • Klima
 • Biologisk mangfoldighed
 • Virksomheden Region Syddanmarks eget bæredygtighedsarbejde
 • Inddragelse af borgere og erhvervsliv i bæredygtighedsarbejdet


På den baggrund er opstillet mål og handleplaner. Disse er sammen med de nærmere baggrunde og begrundelser beskrevet i selve strategien, der er vedlagt som bilag. Vedlagt som bilag er ligeledes et resumé af mål og handleplaner

Det særlige udvalg for miljø har den 4. marts 2008 anbefalet indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At vedtage vedlagte forslag til bæredygtighedsstrategi for Region Syddanmark.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

2.      Vedtagelse af Region Syddanmarks strategi over for jordforu- rening - herunder behandling af høringssvar

Sagsnr:

07/6334

Resumé

Regionens strategi for indsatsen over for jordforurening har været i høring. Høringsperioden er nu slut, og der er indkommet 12 høringssvar fra 9 kommuner, et statsligt miljøcenter, et vandforsyningsselskab og en børneinstitution. På baggrund af høringssvarerne er der udarbejdet forslag til tilføjelser til strategien og arbejdsplaner.

Sagsfremstilling

I 2007 har Region Syddanmark igangsat en proces med henblik på at opstille principper og målsætninger for administrationen af jordforureningsområdet fra 2008 og fremover. Regionsrådet havde en indledende drøftelse af den overordnede prioritering den 7. maj 2007. Et forslag til en strategi på jordforureningsområdet blev fremlagt ved regionsrådsmødet den 20. december 2007. Regionsrådet vedtog at sende forslaget i høring frem til den 8. februar 2008.

I høringsperioden har forslaget været fremsendt til statens miljøcentre, kommunerne, vandværksforeningerne og embedslægeinstitutionen. administrationen har afholdt høringsmøde med disse interessenter den 15. januar 2008. Desuden har forslaget været fremlagt offentligt på regionens internetsider.

Høringsperioden er nu slut og der er indkommet 12 høringssvar fra 9 kommuner, et statsligt miljøcenter, et vandforsyningsselskab og en børneinstitution.

I vedlagte bilag gengives de indkomne synspunkter fordelt på i alt 12 emner. For hvert emne er administrationens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne angivet. Generelt giver høringssvarene anledning til konkretiseringer i strategiplanen og i den kommende arbejdsplan for 2008. De øvrige høringssvar tages til efterretning.

I 2008 udmøntes strategien i en arbejdsplan, som fremlægges til politisk behandling i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen af strategiplanen. Arbejdsplanen skal efterfølgende fremlægges i offentlig høring i 4 uger og sammen med de indkomne høringssvar fremlægges den til endelig politisk behandling.

Strategien er udmøntet i fem målområder:

 • Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen
 • Mindske sundhedsrisikoen
 • Dialog om prioriteringen af regionens indsats
 • Effektivitet og udvikling
 • Åbenhed, service og dialog


Strategiens hovedprincipper er:

 • Indsatsen over for grundvandstruende forureninger i grundvandsindsatsområderne har højest prioritet.
 • Indsatsen over for aktuelle indeklimaproblemer på boliggrunde prioriteres højt.
 • I særlige tilfælde prioriteres indsatsen over for jordforurening med kontaktrisiko, hvor stoffernes farlighed og koncentration giver en uacceptabel risiko.
 • Kortlægning af muligt forurenede arealer gennemføres i samme rækkefølge og om muligt i samme takt som grundvandskortlægningen.
 • Videregående undersøgelser og indsats prioriteres på baggrund af grundvandets sårbarhed og den trussel, de forurenede arealer udgør.
 • Indsatsen koordineres med indsatsplanerne for grundvandet og de fremtidige vandplaner.
 • I forlængelse af strategien prioriteres en videreførelse af de tidligere amters indsats over for jordforurening på børneinstitutioner i ældre bykerner og forurening fra renserier, der udgør en risiko for grundvandet og indeklimaet i boliger.

Den samlede opgave forudsættes løst inden for områdets nuværende ressourcer (2007).

Det særlige udvalg vedr. miljø har drøftet sagen på møde den 4. marts 2008. Udvalgets kommentarer er indarbejdet i strategien.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

 • At godkende Region Syddanmarks strategi over for jordforurening med de indarbejdede tilføjelser.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

3.      Høring vedr. forslag til grundaftaler for sundhedsaftaler 2008

Sagsnr:

08/3118

Resumé

Forslag til grundaftaler for sundhedsaftaler 2008 er sendt til høring i kommuner og praksisudvalg samt til regionsrådet med høringsfrist 31. marts 2008. Regionsrådet skal afgive høringssvar den 31. marts 2008.

Sagsfremstilling

Grundaftaler for sundhedsaftaler 2008 vil indgå som det fælles regionale indhold i den kommende revision af sundhedsaftalerne, og vil dermed skulle danne basis for de sundhedsaftaler, der skal indgås mellem Region syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen.

Grundaftalerne omfatter:

 • tværgående temaer vedr. samarbejdsstruktur, dokumentation, kronikerområdet og it-strategi.
 • udskrivningsforløb for svage ældre patienter, med beskrivelse af den kommende regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb.
 • indlæggelsesforløb, med tilsvarende beskrivelse.
 • genoptræning, herunder genoptræningsplaner og snitflader.
 • hjælpemidler, herunder forsyningsansvar og casekatalog.
 • forebyggelse og sundhedsfremme herunder patientrettet forebyggelse og arbejdsdelingen om patientuddannelser.
 • indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har den 26. februar 2008 tiltrådt udkast til grundaftaler, som herefter er sendt i høring i kommuner, praksisudvalg og i regionsrådet. 

Det bemærkes, at forslaget til grundaftaler er udarbejdet med tæt inddragelse af sygehusledelserne i hele processen. Sygehusene vil blive bedt om at fremkomme med bemærkninger til grundaftalen, som vil indgå i det videre arbejde med sundhedsaftalerne.

Ved sundhedskoordinationsudvalgets behandling blev på anmodning fra regionsrådets medlemmer følgende protokolleret:

"Regionsrådets medlemmer af udvalget vurderer, at de varslingsfrister, der er anført i bilag til grundaftalen om udskrivningsforløb, kan medføre at indlæggelsesforløb forlænges alene på grund af varslingsfristen. Her sigtes især til ukomplicerede udskrivninger efter indlæggelser på 2-4 døgn.

Regionsrådets medlemmer tilkendegav, at det må forventes, at regionen i sit høringssvar vil påpege, at dette forhold ikke kan accepteres, og at der ved den i aftalebilaget anførte revision i 2009 findes den nødvendige løsning herpå. Der opfordres til, at der allerede nu sker en dialog om det enkelte patientforløb med det udgangspunkt, at unødvendige liggedage på sygehus bør undgås".

Administrationen bemærker herudover, at der fortsat hersker nogen uklarhed om den tværsektorielle organisering af arbejdet med opfølgning og udvikling af sundhedsaftalerne. Endvidere, at kommunerne ikke for nuværende ønsker at indgå i et analysearbejde vedr. mulighederne for fælles drift af hjælpemiddeldepoter.

De endelige sundhedsaftaler med de enkelte kommuner vil blive forelagt regionsrådet i september 2008.

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner og det særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom drøftede sagen på møder den 11-03-2008. Begge de særlige udvalg anbefaler at regionsrådet tilslutter sig  det udarbejdede forslag til høringssvar.

En resumé-version af grundaftalerne med særlig vægt på de principielle temaer er vedlagt som bilagsmateriale. Det samlede høringsmateriale kan ses på nedenstående link:

http://www.regionsyddanmark.dk/wm234365

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådet godkender forslag til høringssvar.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Udkastet tilrettes inden regionsrådsmødet, således at psykiatrien også indgår.

Bilag:

 

4.      Fællesbetegnelser for nye sygehusenheder i Region Syddanmark

Sagsnr:

08/621

Resumé

Sygehus Lillebælt foreslås som fællesbetegnelse for Fredericia og Kolding Sygehuse, Vejle og Give Sygehuse samt Middelfart Sygehus (Middelfart pr. 1. januar 2009). Fællesbetegnelse for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (med funktioner i Svendborg, Faaborg, Nyborg Ringe og Ærø) foreslås at afvente den endelige beslutning om bygning af et nyt universitetshospital i Odense.

Sagsfremstilling

Regionsrådets vedtagelse af akutplanen for Region Syddanmark har medført omfattende fusioner af sygehusenheder i trekantsområdet og på Fyn, og planen har betydet, at der er oprettet nye sygehusledelser.

De nye sygehusledelser overtog driftsansvaret for de nuværende fire sygehusenheder 1. januar 2008.

I kølvandet på fusionen af seks sygehusenheder til nuværende fire sygehusenheder skal der træffes beslutning om hvad de to nye sygehusenheder skal hedde.

Det foreslås, at fællesbetegnelsen for Fredericia og Kolding Sygehuse, Vejle og Give Sygehuse samt - pr. 1. januar 2009 Middelfart Sygehus - bliver "Sygehus Lillebælt".

Det foreslås endvidere, at navnet på den nye sygehusenhed bestående af Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (med funktioner i Svendborg, Faaborg, Nyborg Ringe og Ærø) afventer den endelige beslutning om bygning af et nyt universitetshospital i Odense. Indtil da anvendes den fællesbetegnelse, som har været anvendt indtil nu i daglig brug: Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forretningsudvalget godkender, at fællesbetegnelsen for Fredericia og Kolding Sygehuse, Vejle og Give Sygehuse samt - pr. 1. januar 2009 Middelfart Sygehus - bliver "Sygehus Lillebælt".

 

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

 

5.      Etablering af vagtcentral i Region Syddanmark

Sagsnr:

08/4528

Resumé

Region Syddanmark er i færd med at udbyde ambulancetjenesten og skal i den forbindelse etablere en vagtcentral. Vagtcentralen skal visitere og disponere køretøjerne omfattet af regionens ambulancetjeneste samt varetage regionens Akut Medicinske Koordination (AMK) i samarbejde med regionens AMK-læge. Det koster 2,220 mio. kr. i anlægsudgifter at etablere vagtcentralen samt kontorer til brug for Odense Universitetshospital.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark er igang med at udbyde ambulancetjenesten og etablere en vagtcentral. I den forbindelse besluttede Regionsrådet på mødet den 5. november 2007 at udbyde driften af vagtcentralen til en ekstern leverandør, men at selve vagtcentralen skulle placeres i regionens egne lokaler, og at regionens Akut Medicinske Koordination (AMK) skulle placeres fysisk sammen med vagtcentralen.

Med henblik på idriftsættelse ultimo december 2008 er det aftalt, at Odense Universitetshospital (OUH) stiller bygning 14, Sdr. Boulevard 29 i Odense til rådighed for indretning af regionens vagtcentral. Vagtcentralen skal placeres i stueetagen, mens OUH skal anvende 1. salen til kontorer.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et ideoplæg til etablering af vagtcentralen i bygning 14 på OUH. De samlede anlægsudgifter er beregnet til 2,220 mio. kr. (indeks 121,8) og omfatter renovering af stueetagen i bygning 14, almindelig istandsættelse af 1. sal i bygning 14 og foranstaltninger i forbindelse med tilpasning af serverrum (jf. vedlagte idéoplæg). På den baggrund foreslås, at der afsættes rådighedsbeløb på 2,220 mio. kr. til projektet. 

Ifølge regionens byggeregulativ kan driftsområdet  - i anlægssager under 5 mio. kr. - beslutte at reducere antallet af faser i projektforløbet. På den baggrund ansøges om en anlægsbevilling til vagtcentralen på baggrund af vedlagte idéoplæg.

Vagtcentralen foreslås finansieret af rammen til tidsforskydning, idet der erfaringsmæssigt forventes en tilsvarende tidsforskydning af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 på andre projekter.

Region Syddanmark leverer foruden lokaler til vagtcentralen også alt udstyr, herunder bl.a. IT- og kommunikationsudstyr, som er nødvendig for at kunne løse vagtcentralens opgaver. Disse udgifter samt udgifter til afledt teknisk drift og personale foreslås finansieret af den centrale ramme til liggende og akut patientbefordring.

Rammen finansierer i dag varetagelsen af opgaven, og disse udgifter forventes principielt frigjort til finansiering af den nye vagtcentral.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der afsættes rådighedsbeløb på 2,220 mio. kr. (indeks 121,8) i 2008 til projektet "vagtcentral" under fælles rammer finansieret af ramme til forventet tidsforskydning.
 • At ramme til tidsforskydning i 2009 konsekvensreguleres med 2,220 mio. kr. (indeks 121,8) og ramme til disposition med -2,220 mio. kr. (indeks 121,8).
 • At der meddeles anlægsbevilling til vagtcentralen på 2,220 mio. kr. (indeks 121,8).
 • At der frigives rådighedsbeløb på 2,220 mio. kr. (indeks 121,8) i 2008 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.
 • At udgifter til afledt teknisk drift samt personaleudgifter, udgifter til løst inventar mv. finansieres af rammen til liggende og akut patientbefordring, idet rammen principielt frigøres for tilsvarende udgifter til varetagelse af opgaven i dag.   

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

6.      Organisering af NAT-screening i Region Syddanmark samt etablering af nødvendige laboratoriefaciliteter

Sagsnr:

07/21682

Resumé

I august 2007 er det på nationalt plan besluttet at indføre en særlig screening på enkeltportioner donorblod for smitsom leverbetændelse og HIV. Den nye screening kan fange eventuel virus i donorblodet tidligere i forhold til de metoder, der anvendes i dag. En regional arbejdsgruppe foreslår at denne screening i Region Syddanmark organiseres i en central model, hvor selve testen udføres på Odense Universitetshospital. Modellen medfører behov for etablering af en tilbygning til Klinisk Immunologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Sagsfremstilling

Folketingets sundhedsudvalg og Sundheds- og Indenrigsministeren besluttede i august 2007 at indføre NAT-screening (Nucleinsyre Amplifikation Test) på enkeltportioner donorblod for hepatitis B og C (smitsom leverbetændelse) samt HIV, og at midlerne hertil skulle tilvejebringes i forbindelse med finansloven for 2008.

NAT-screening er en metode, hvor man påviser virus i blodet, inden der er dannet antistoffer. Screeningen kan således tidligere end normalt påvise virus i blodet, og man kan dermed undgå nysmittede donorer. Den nuværende metode påviser først virus, når der er dannet antistoffer, hvilket normalt tager knap en måned, mens man med NAT-screening kan spore virus efter 1-2 dage.

På baggrund af folketingsbeslutningen og den daværende tidsplan med forventet implementering 6-9 måneder efter beslutningen, nedsatte regionen i efteråret 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at skitsere en række mulige modeller for organisering af screeningen og på denne baggrund anbefale en endelig løsningsmodel.

Arbejdsgruppen anbefaler således at testen organiseres i en central model med udførsel på Odense Universitetshospital (OUH). Denne model sikrer dels relativt lave driftsudgifter og dels den nødvendige lægelige backup, og herudover er det vurderingen, at KIA-OUH (Klinisk Immunologisk Afdeling) af hensyn til det samlede udbud af specialiserede og højtspecialiserede ydelser, konkurrencen med Rigshospitalet og Skejby Sygehus og den forskningsmæssige baggrund for faglig udvikling har behov for også at varetage NAT-screening som minimum for egen produktion.

Vedlagte notat "Organisering af NAT-screening i Region Syddanmark" sammenfatter arbejdsgruppens overvejelser og konklusioner i relation til valg af organisationsmodel.

Den anbefalede model medfører et behov for etablering af en tilbygning til KIA-OUH. I samarbejde med OUH foreslås det således, at der etableres en pavillon på 97 m2 på taget på centralkomplekset på 2. sal ved klinisk biokemisk afdeling - bygning 1. De samlede anlægsudgifter hertil er anslået til at beløbe sig til 1,8 mio. kr.

Hertil kommer engangsudgifter på 0,1 mio. til etablering af kølerum på ca. 3 m2. Regionens byggeregulativ gælder for anlægssager på over 2 mio. kr., og således ikke for dette projekt.  Det foreslås derfor, at der på grundlag af vedlagte ideoplæg meddeles anlægsbevilling til dette projekt.

Træffer Regionsrådet beslutning om anlægsbevilling hertil den 31. marts 2008, vil pavillonen kunne være opstillet til ibrugtagning primo november 2008. Det forventes herefter at NAT-screeningen med den foreslåede model kan implementeres omkring medio januar 2009, jf. den vedlagte forventede tidsplan.

Udbudsprocesserne vedr. apparatur og transportudgifter er allerede igangsat. Udbud af transport forventes varetaget gennem en SKI-aftale, mens Danske Regioners bestyrelse har besluttet, at Region Syddanmark og Region Sjælland skal indgå i fælles udbud mht. apparatur. Regionerne har således annonceret fælles udbud af kit, reagenser og tilhørende apparatur den 22. februar 2008. Indgåelse af kontrakt herom er betinget af finansiering via finansloven.

Kompensationen for såvel drifts- som etableringsudgifter fra staten til regionerne er endnu uafklaret. Sundhedsstyrelsen har tidligere skønnet de samlede driftsudgifter ved indførelse af NAT-screening i Danmark til 42 mio. kr., hvilket regionerne ved flere lejligheder har gjort opmærksom på er for lavt. Der er på finansloven for 2008 afsat 11 mio. kr. i 2008 til NAT-screening samt 42 mio. kr. årligt herefter.

Driftsøkonomien vil dog først blive endelig afklaret i forbindelse de centrale DUT-forhandlinger, og det vides således endnu ikke, hvorvidt der bliver overensstemmelse mellem kompensationen fra staten og de skitserede udgifter.

Hvad angår etableringsudgifterne er disse endnu ikke afklaret.Danske Regioner har viderebragt regionernes ønske om kompensation for etableringsudgifter, men det forventes som udgangspunktet ikke, at der afsættes midler til kompensation for etableringsudgifter, medmindre det efterfølgende viser sig, at de 11 mio. kr. der er afsat i 2008 også kan anvendes til etableringsudgifter.

Region Syddanmark forventes således selv at skulle finansiere etableringsudgifterne inden for den eksisterende anlægsramme "Forventet tidsforskydning mellem 2008 og 2009".

Regionsrådet vil senere få forelagt en sag vedr. driftsøkonomien i funktionen samt en endelig tidsplan for implementeringen, når finansieringen via DUT-forhandlingerne er endelig afklaret og resultatet af udbudene er kendt.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådet tilslutter sig den anbefalede organisationsmodel for NAT-screening i Region Syddanmark.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. (indeks 121,8) til opførelse af pavillon til laboratoriefaciliteter til NAT-screening i Klinisk Immunologisk Afdeling på OUH.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2008 til opførelse af pavillon til laboratoriefaciliteter til NAT-screening i Klinisk Immunologisk Afdeling på OUH, finansieret af rammen: Forventet tidsforskydning mellem 2008 og 2009.
 • At ramme til tidsforskydning i 2009 konsekvensreguleres med 1,9 mio. kr. (indeks 121,8) og ramme til disposition med -1,9 mio. kr. (indeks 121,8).
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

7.      Meddelelser

Sagsnr:

 
Udvalget
 

Der blev orienteret om:

 • formandens kommende møde med miljøministeren
 • forberedelse af de kommende økonomiforhandlinger
 • kontakt til trafikministeren om motorvejsprojektet i Sønderjylland
 • midlertidig lukning af jordemoderkonsultationen i Billund indtil fødeplanen for Regon Syddanmark er udarbejdet.

 

Tillægsdagsorden

8.      Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Sagsnr:

08/1807

Resumé

Forretningsudvalgets behandling af revisionens beretning om revisionen af årsberetningen blev den

12. marts 2008 udsat, fordi revisionen ikke var afsluttet.

Sagsfremstilling

Velfærdsministeriet har efterfølgende, den 14. marts 2008, orienteret om ændringer og præciseringer m.v. i "Budget- og regnskabssystem for regioner".

I orienteringsskrivelsen foreskriver Ministeriet nye regler for registrering af udlæg for hovedkonto 2 og 3 (sociale opgaver og Regional Udvikling), og præciserer at tidligere udsendt vejledning er fejlagtig for så vidt angår behandlingen af disse poster.


Åbningsbalancen, som Regionsrådet har overgivet til revision, er ikke i overensstemmelse med de nu foreliggende regler. Herudover har administrationen konstateret behov for yderligere reguleringer.

Det indstilles derfor, at forretningsudvalget trækker den oprindeligt godkendte åbningsbalance tilbage. Der foreligger nu en korrigeret åbningsbalance, som revisionen kan påtegne uden forbehold, og revisionen har fremsendt revisionsberetning efter revision af den korrigerede åbningsbalance.


De foretagne korrektioner medfører en reduktion af egenkapitalen med 692 mio. kr., fra 4.523 mio. kr. til 3.831 mio. kr. Det største enkeltforhold vedrører de nye regler om registrering af udlæg for hovedkonto 2 og 3 med -664 mio. kr. Herudover er de fysiske aktiver er opskrevet med +26 mio. kr. OUH’s tilgodehavender hos de andre amter i Regionen er nedskrevet, da de ikke var optaget som gæld i amterne -50 mio. kr. Flere poster er nedskrevet efter overførsel til Regionen -67 mio. kr.

Endelig er der foretaget opskrivning af tilgodehavende vedrørende udlodning efter Kommuneforsikring +63 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at godkende den korrigerede åbningsbalance som erstatning for den oprindelige åbningsbalance, som Regionsrådet behandlede den 25. februar 2008, pkt. 5,
 • at godkende revisionens beretning om revisionen af åbningsbalancen.

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:


Siden er sidst opdateret 27-03-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring