Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat 08-04-2008

Regionshuset - Forretningsudvalget

Mødedato
08-04-2008 Kl. 15:00

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen.

Afbud
Kent Kirk, Karsten Uno Petersen, Bent Krogh Petersen, Lykke Debois.

 

Dagsorden

 1. Forberedende Voksen Undervisnings (FVU) planernes indhold.
 2. Regionalt initiativ i forbindelse med Sangens År 2008.
 3. Meddelelser

Tillægsdagsorden
 1.    Studierejser i udlandet for regionsmedlemmer

Lukket dagsorden
 1.    Udbud af den siddende patientbefordring.

 

 

1.      Forberedende Voksen Undervisnings (FVU) planernes indhold

Sagsnr:

07/18043

Resumé

Voksenuddannelsescentrene (VUC’erne) har indsendt planerne for Forberedende Voksen Undervisning (FVU) for 2008/09. Regionsrådets skal høres om disse planer. Det foreslås at disse drøftes på et møde mellem regionsrådet og VUC´erne den 15. maj 2008. 

Sagsfremstilling

Ifølge lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse skal regionsrådet høres om planerne for den forberedende voksenundervisning. Hertil kommer at regionsrådet skal mødes med VUC´erne to gange årligt. På den baggrund har man i Region Syddanmark fundet det hensigtsmæssigt, at en drøftelse af FVU planerne indgår i et af disse halvårlige møder. Det udarbejdede notat udgør således regionens høringssvar og oplæg til drøftelserne på mødet. 

Region Syddanmark  og VUC’erne i Region Syddanmark drøftede i efteråret 2007 udformning og indhold af FVU planerne med henblik på at gøre FVU planerne og de to årlige FVU-møder til et fælles værktøj til at gå i dialog om udfordringerne på FVU-området og komme frem til fælles løsningsforslag.

Region Syddanmark har ultimo februar 2008 modtaget FVU planer fra alle seks VUC’er i regionen. Administrationen har udarbejdet vedlagte notat, der beskriver hvorledes de indsendte FVU planer bidrager til realisering af nogle af de uddannelseselementer, der er i den regionale udviklingsplan (RUP’en).

Region Syddanmark har en målsætning om, at mindst 10.372 borgere årligt modtager FVU-undervisning. Det svarer til 7 % af antallet af læsesvage i regionen. Hvis det regionale mål for FVU-kursister nås, vil regeringens målsætning om 40.000 kursister på landsplan også være indfriet. FVU planerne viser, at FVU-aktiviteten i 2007 var på 7102 FVU-kursister. Der er derfor stadig langt til målet.

FVU planerne viser, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud i regionen. Det er derfor ikke et manglende udbud, der er den primære årsag til den begrænsede FVU-aktivitet. Det skyldes derimod, at borgere med behov for FVU-undervsining ikke selv opsøger FVU-udbyderne. Opgaven består derfor i, at få borgerne til at benytte sig af tilbuddene ved at synliggøre tilbuddet.

Alle voksenuddannelsescentrene har opstillet mål for FVU-aktiviteten i 2008-2010. I 2010 er det samlede mål for de seks voksenuddannelsescentre, at 10.901 FVU-kursister modtager FVU-undervisning og derved er den regionale målsætning indfriet. Hvis det skal lykkes at indfri dette ambitiøse mål, er der brug for en forstærket FVU-indsats.

I FVU-planerne fremhæves succesfulde erfaringer på FVU-området, som kan danne et solidt vidensgrundlag for at styrke FVU-indsatsen.

Endvidere peger voksenuddannelsescentrene i deres evalueringer på en række lovgivningsmæssige barrierer, som hæmmer en øget FVU-aktivitet.

Med etableringen af de fire lokale voksenvejledningsnetværk finansieret af Undervisningsministeriet og med Vækstforums indstilling om bevilling af støtte til Syddansk Kompetencenetværk vil der blive igangsat markante initiativer til en forstærket FVU-indsats. Det vurderes dog, at der pga. den begrænsede FVU-aktivitet i 2007 kan være behov for yderligere regionale tiltag til at supplere den eksisterende FVU-indsats.

Det foreslås, at regionsrådet og VUC´erne på FVU-mødet den 15. maj 2008 som et særligt tema drøfter mulighederne for at iværksætte regionale tiltag til en forstærket FVU-indsats til understøttelse af den Regionale UdviklingsPlan og uddannelsesstrategien. Tiltagene skal bidrage til at øge FVU-aktiviteten og fremme livslang læring generelt. Rammerne for tiltagene er, at de skal have effekt på ét af følgende områder:

 • at nå ud til flere i målgruppen
 • at skabe en motiverende og inspirerende undervisning

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådets høringssvar til Voksenuddannelsescentrene består i det vedlagte notat om FVU planerne.
 • At regionsrådet på mødet den 15. maj 2008 repræsenteres ved medlemmer af det særlige udvalg vedr. regionale kompetencer.
 • At regionsrådet og VUC´erne på FVU-mødet den 15. maj 2008 som et særligt tema drøfter mulighederne for at iværksætte regionale tiltag til en forstærket FVU-indsats til understøttelse af den Regionale UdviklingsPlan og uddannelsesstrategien.
 • At der i forhold til de centrale myndigheder arbejdes for at få ændret lovgivningen med henblik på at få fjernet nogle af de påpegede barrierer samt at dette tema tages op i forhold til Partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Syddansk Vækstforum.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

2.      Regionalt initiativ i forbindelse med Sangens År 2008

Sagsnr:

08/4644

Resumé

I Region Syddanmarks kulturstrategi står der bl.a., at regionen vil arbejde med at skabe større kulturbegivenheder som kan være med til at synliggøre regionen, udvikle nye kulturtilbud og være igangsætter på området.

Sagsfremstilling

2008 er udnævnt som Sangens År på nationalt plan. Mange steder i landet følges initiativet op med lokale sang-aktiviteter. Region Syddanmark har til kulturpuljens februaruddeling modtaget tre ansøgninger fra det syd- og midtfynske område. Det særlige udvalg for regional erhvervspolitik anbefalede at overføre disse til vurdering i forhold til et eventuelt regionalt initiativ i forbindelse med Sangens År.

Derudover har Engelsholm Højskole ansøgt om støtte til et projekt i forbindelse med Sangens År. I tillæg hertil har Region Syddanmark i samarbejde med Michael Bojesen fra Danmarks Radio, som også er initiativtager til Sangens År samt Jakob Bonderup fra Engelsholm Højskole udviklet et regionalt orienteret projekt. I dette inviteres professionelle sangskrivere og komponister til at skrive nye danske sange, der efterfølgende præsenteres for offentligheden ved en koncert i november 2008.

Med dette projekt kan Region Syddanmark yde en indsats for en vigtig del af den danske kulturarv, nemlig sangen. Mange danskere synger meget sjældent, hvilket betyder at den danske sangskat kendes af stadigt færre mennesker. For at gøre det at synge fællessang – i modsætning til at optræde solo med en mikrofon - til noget accepteret og populært blandt børn og unge, er det nødvendigt, at der hele tiden sker en fornyelse af sangskatten. Dette kan for eksempel gøres ved, at der komponeres nye sange af populære sangskrivere, der normalt er kendt fra andre genrer. Med projektet vil der desuden blive sat fokus på koraktivitet og -sang og på de sangskrivere, tekstforfattere og komponister, der findes i Region Syddanmark.

Dette regionale initiativ vil kunne medvirke til at få udbredt nye sange regionalt og nationalt og samtidigt sætte spot på lokale talenter på området.

Saldoen for puljen "øvrige midler på kulturområdet udgør pr. 18. marts 2008 i alt 5.079.862 kr. inkl. overførsler fra 2007.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der ydes tilskud på i alt kr. 610.000 fra øvrige midler på kulturområdet til et regionalt initiativ om "Sangens År i Region Syddanmark" med i alt 5 delprojekter.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

3.      Meddelelser

Sagsnr:

 

 

Udvalget:
 • Forretningsudvalgets møde den 23/4-2008 aflyses.
 • Regionsrådsformanden orienterede om det afholdte møde med miljøministeren den 4. april 2008.
 • Orientering om hjemtagning af alkohol / trafikkurser i Region Syddanmark, idet opgaverne ikke vil kunne overlades til private.

 

Tillægsdagsorden

1.      Studierejser i udlandet for regionsmedlemmer

Sagsnr:

08/3849

Sagsfremstilling

Det foreslås, at medlemmer af regionsrådet i Region Syddanmark får mulighed for at indhente viden og inspiration til deres regionsrådsarbejde. Dette kan bl.a. ske ved studiebesøg samt studierejser.

Det foreslås, at der i løbet af indeværende valgperiode tilrettelægges nogle tematiserede studierejser, hvor regionsrådsmedlemmer kan få viden, inspiration og information om emner, som regionsrådet har som ansvarsområder.

Studierejserne vil have en varighed på 4-7 dage.

Det foreslås, at hvert regionsrådsmedlem får mulighed for at deltage i én studierejse i indeværende valgperiode.

Der foreslås afholdt følgende studierejser:

 1. Praksisorganisering, kronikeromsorg og samordning i sundhedsvæsenet (England og Holland), august 2008
  Sygehuse (USA), efterår 2008
 2. Moderne boformer og retspsykiatri (Sverige og Norge), efterår 2008
 3. Regional udviklingspolitik (Frankrig)
 4. Oplevelsesøkonomi og erhvervsturisme (Baskerlandet)
 5. Udgifter til studierejser afholdes over regionsrådets konto.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At de foreslåede studierejser godkendes.
 • At hvert regionsrådsmedlem får mulighed for at deltage i én af de foreslåede studierejser.
 • At forretningsudvalget godkender de endelige programmer for de nævnte studierejser.

 

Udvalget:

Sagen blev udsat

 

Bilag:

 • Bilag 1.a - Studierejser for regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark
 •  

   

  Lukket dagsorden

  1.      Udbud af den siddende patientbefordring

  Sagsnr:

  07/13842

  Punktet videresendes til regionsrådsmødet d. 21. april 2008.


  Siden er sidst opdateret 09-04-2008
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring