Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 07-05-2008 - Det præhospitale område

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. det præhospitale område

Mødedato
07-05-2008 Kl. 13:00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Bente Bendix Jensen, Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Arne Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück

Afbud
Lisbeth Poulsen, Bjarne Juel Møller, Søren Salling.

 

Dagsorden

 1. Sundhedsberedskabsplan og præhospital plan - orientering
 2. Anbefalinger om præhospital oprustning til implementeringsplanen
 3. Næste møde
 4. Eventuelt
 5. Lukket dagsorden: Udbud af ambulancetjenesten
 6. Lukket tillægsdagsorden: Sundhedsfagligt personale på vagtcentralen

 

 

1.      Sundhedsberedskabsplan og præhospital plan - orientering

Sagsnr:

07/234

Resumé

Regionen skal udarbejde en sundhedsberedskabsplan. Der gives en orientering om indhold og proces.

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale mv. af 26. september 2006 er det beskrevet, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet én gang i hver valgperiode skal udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet. Regionen skal også udarbejde en præhospital plan.

Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv. udover det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser. Planerne for udvidelse og omstilling skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab.

Planerne skal udarbejdes på baggrund af de nationale trusselsvurderinger og en lokal risiko- og sårbarhedsvurdering. Risiko- og sårbarhedsvurderingen skal indeholde kortlægning af kritiske funktioner/opgaver i sundhedsvæsenet, identifikation af trusler som kan afbryde, ødelægge eller sætte sundhedsvæsnet under betydeligt pres. Planerne skal beskrive såvel kommunalbestyrelsens og regionsrådets målsætninger for sundhedsberedskabet. Samtidigt er det præciseret i bekendtgørelsen, at der både er et ansvar for at planlægge et sundhedsberedskab og for rent faktisk at opbygge et sådant.

Regionen skal udarbejde en sundhedsberedskabsplan på baggrund af nationale trusselsvurderinger og en lokal risiko- og sårbarhedsvurdering og skal beskrive regionens målsætninger for sundhedsberedskabet herunder for:

 • Overordnet ansvar, ledelse og koordination af sundhedsberedskabet, herunder AMK-funktionen (akutmedicinsk koordination) og koordineringen med øvrige regioner og kommuner
 • Regionens samlede præhospitale indsats
 • Sammenhæng med beredskabet på de enkelte sygehuse, herunder forbindelsen og samarbejdet med    AMK
 • Lægemiddelberedskabet
 • Sundhedsberedskabet ved CBRN-hændelser, herunder ved pandemisk influenza
 • Det kriseterapeutiske beredskab
 • Regionens uddannelses- og øvelsesvirksomhed på sundhedsberedskabsområdet

Region og kommuner skal koordinere planarbejdet med hinanden og der skal indhentes "rådgivning" fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen inden politisk vedtagelse af planerne.

Sundhedsstyrelsen har i august 2007 udgivet 2. udgave af håndbog om sundhedsberedskab med bilag indeholdende beskrivelse af sundhedsberedskabsforhold, som regioner og kommuner forventes at have taget stilling til i sundhedsberedskabsplanerne. Der er også i Den Kvalitetsmodel krav til sygehusberedskabsplanlægningen.

Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg i Region Syddanmark, som er et embedsmandsudvalg bestående af interessenter på sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats i regionen, behandlede "Udkast til tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmarks område" på møde den 15. november 2007, hvor det blev anbefalet, at sende planen til beslutning i sundhedskoordinationsudvalget gennem det administrative kontaktforum.

Det blev fundet hensigtsmæssigt for kommunerne og Region Syddanmark, at sundhedsberedskabsplanerne udarbejdes koordineret efter en samlet tids- og handleplan, for at minimere tidsforbruget på opgaven og optimere nytteværdien af planerne.  

Tids- og arbejdsplanen er blevet godkendt i sundhedskoordinationsudvalget den 18. december 2007.

Der er først i 2008 blevet lavet en pilotsundhedsberedskabsplan i Esbjerg Kommune, en  pilotsundhedsberedskabsplan på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og en pilotsundhedsberedskabs- og præhospital plan i region Syddanmark. Pilotsundhedsberedskabsplanlægningen omfatter også praksissektoren og vagtlægeordningen.

Formålet med pilotsundhedsberedskabsplanerne er, at de kan bruges som inspiration af de øvrige kommuner i regionen, når de senere i 2008 skal lave sundhedsberedskabsplaner. Der er afholdt et informationsmøde om sundhedsberedskabsplanlægning i regionshuset den 25. april for kommuner og sygehuse i regionen.

Der er nedsat en styregruppe for udarbejdelse af sundhedsberedskabsplanlægningen i Region Syddanmark bestående af:

Præhospital leder Torsten Lang-Jensen (Region Syddanmark)

Direktør Carsten V. Lund (det kommunale sundhedsområde)

Beredskabschef Niels Hejslet (det kommunale beredskab)

Embedslæge Carl Hugod (Embedslægerne i Region Syddanmark)

Praktiserende læge Hans Husted (de praktiserende læger)

Sikkerhedsleder Lisbeth Holm (bistand-omsorg i Esbjerg Kommune)

Overlæge Henrik Jordening, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Teknisk chef Jesper Tanggaard, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Region Syddanmark har formandskabet i styregruppen. Styregruppen betjenes af sekretariat bestående af: Martin Grum-Nymann (sundhedsstaben i Region Syddanmark) og Morten Karlsbjerg (KKR).

Den videre proces er følgende: I maj - september udarbejder kommuner forslag til sundhedsberedskabsplaner,  og sygehuse forslag til sygehusberedskabsplaner og sundhedsstaben forslag til sundhedsberedskabs- og præhospital plan.

Der lægges op til en drøftelse i september af sundhedsberedskabs og præhospital plan  i det præhospitale udvalg og en drøftelse af krisepsykiatrisk beredskab i psykiatriplanudvalget.

Planforslagene sendes derefter til høring i Sundhedsstyrelsen mv.

Sidst i 2008 forventes det at kunne forelægge sundhedsberedskabs- og præhospital plan til politisk beslutning.

Indstilling

 • Til orientering

 

Udvalget

Der blev givet en supplerende, mundtlig orientering. Det særlige udvalg havde i denne forbindelse lejlighed til at stille uddybende spørgsmål.

 

 

2.      Anbefalinger om præhospital oprustning til implementeringsplanen

Sagsnr:

07/234

Sagsfremstilling

Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog den 20. december 2007 en ny sygehusstruktur i regionen med færre akutmodtagelser i fremtiden, for at opnå høj kvalitet i behandlingen gennem samling af resurserne. En konsekvens af færre akutmodtagelser er, at nogle borgere vil få længere vej til en akutmodtagelse.

For at afbøde virkningen af det vedtog regionsrådet, at det præhospitale system skal udbygges for at kompensere for nedlæggelse af akutmodtagelser og for at udjævne forskelle i serviceniveauet på det præhospitale område, der stammer tilbage fra amterne, der havde anlagt et forskelligt præhospitalt niveau.

Der blev vedtaget en procesplan for det videre arbejde på regionsrådsmødet den 20. december 2007, der udmøntes i en implementeringsplan, som regionsrådet efter planen vedtager at sende i høring på regionsrådsmødet i juni 2008.

Om det præhospitale område står i procesplanen:

"På baggrund af beslutningerne om oprustning af det præhospitale områdeskal der ske planlægning af en række opgaver:

 • Udbygning med lægebiler
 • Udbygning med akutbiler
 • Tilvejebringelse af personale/uddannelse
 • Indføre overordnet kvalitetskoncept på området med bl.a. fælles kliniske guidelines, fælles uddannelses-/efteruddannelseskrav, opfølgning på uddannelseskrav, dokumentation af ydelserne på det præhospitale område, opfølgning på kvaliteten og sikring af sammenhæng til akutmodtagelserne.

Arbejdet skal koordineres med udbuddet af ambulanceopgaven og vagtcentralopgaven. Der nedsættes en projektgruppe. Projektgruppen udarbejder en rapport, som sendes til høring i specialeråd/faglige råd m.v."

Der har været nedsat en projektgruppe med sygehusdirektør Bjarne Normark som formand, der har afholdt 3 projektgruppemøder. Projektgruppens afrapportering indeholder, dels anbefalinger til implementeringsplanen, dels angivelse af nogle præhospitale indsatsområder, det vigtigt at arbejde videre med.

Den præhospitale oprustning på ca. 24,1 mio. kr. vil ske gradvist, da udbygningen forventes finansieret af driftsbesparelser på sygehusdriften ved strukturomlægningerne i regionen, og da der skal ske uddannelse af paramedicinere mv., før den præhospitale indsats kan udbygges.

Projektgruppen anbefaler: 

Lægebiler

 • at ved ikrafttræden af den nye aftale om ambulancekørsel den 1. april 2009 nedlægges yderlægebilen i Esbjerg, og der oprettes samtidig en døgndækkende sygehuslægebil
 • at ved ikrafttræden af den nye aftale om ambulancekørsel den 1. april 2009 gøres sygehuslægebilen i Svendborg døgndækkende
 • at yderlægebilen i Rødding nedlægges i 2010 og erstattes af en døgndækkende akutbil

Akutbiler med paramedicinere:

 • at der i 2009 oprettes en døgndækkende akutbil i Skærbæk i Sønderjylland bemandet med en paramediciner
 • at der i 2009 oprettes en døgndækkende akutbil i Faaborg bemandet med en paramediciner
 • at yderlægebilen i Rødding nedlægges i 2010 og erstattes af en døgndækkende akutbil med en paramediciner
 • at der i 2010 oprettes en døgndækkende akutbil i Grindsted bemandet med en paramediciner
 • at der i 2010 på akutbilen på Langeland sker en bemandingsmæssig ændring på akutbilen fra en ambulancebehandler til en paramediciner
 • at der i 2011 på akutbilen i Haderslev, der kører i dagtiden med anæstesisygeplejersker i 2011, sker en erstatning med en døgndækkende akutbil bemandet med en paramediciner

Helikoptere:

 • at det grænseoverskridende samarbejde med lægehelikopteren i Niebüll fortsætter, og det analyseres i forbindelse med udarbejdelse af præhospital plan i Region Syddanmark i 2008, om aktionsradius og benyttelsesmuligheder kan udvides,
 • at der etableres helikopterlandingspladser ved eller på de 5 fremtidige akutmodtagelser i regionen, så patienter kan transporteres fra skadested/interhospitalt direkte fra helikopter til behandling uden omladning i ambulance

Liggende patienttransport:

 • at forslag til "Kliniske retningslinier for ambulancetransport af patienter i Region Syddanmark med ledsagelse – herunder interhospitale transport af intensive patienter" implementeres fra 1. januar 2009 og erstatter de hidtil gældende retningslinier på amts- og sygehusniveau
 • at retningslinierne fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskab om transport af patienter til PCI-behandling implementeres alle steder i regionen fra den 1. oktober 2008.
 • at der bør være et fælles regionalt kursus i interhospitale transporter.

Kvalitetssikring:

 • at der udarbejdes en regional uddannelsesbeskrivelse for de læger, der kører i lægebiler
 • at der etableres en fælles præhospital journal for læge- og akutbiler, hvor de præhospitale data opsamles i database
 • at der etableres et fælles præhospitalt epikrisesystem, hvor der sendes epikriser for præhospitale patienter til praktiserende læge. På sigt integreres den præhospitale epikrise, for de patienter der indlægges i epikrisen fra sygehuset.

 

Indstilling

 • Til orientering

Udvalget

Der blev givet en supplerende, mundtlig orientering, hvorunder det særlige udvalg havde lejlighed til at fremsætte spørgsmål og bemærkninger. I denne forbindelse blev spørgsmålet om de præhospitale ordningers bemanding drøftet. Det foreliggende notats formuleringer justeres, således at de er i overensstemmelse med de trufne beslutninger vedr. sygehusstrukturen. Finansieringen af de præhospitale tiltag vil blive drøftet i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2009.

Bilag:

 

3.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 4. juni 2008 kl.13:00

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

 
Udvalget

Ingen bemærkninger.

 

 

5.      Lukket punkt: Udbud af ambulancetjenesten

Sagsnr:

 

 

 

6.      Lukket tillægsdagsorden: Sundhedsfagligt personale på vagtcentralen

Sagsnr:


Siden er sidst opdateret 08-05-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring