Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 07-05-2008 - Gennemførelse - akutområdet

Regionshuset - Særligt udvalg vedr. gennemførelsesplan for akutområdet

Mødedato
07-05-2008 Kl. 15:05 - 16:55 

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, Bent Poulsen, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Jørgen Pless, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling, Otto Lück

Afbud
Lisbeth Poulsen, Bjarne Juel Møller, Søren Salling.
Carl Erik Jensen og Per A. Moos Laursen forlod mødet efter punkt 3.

 

 

Dagsorden

 1. Høring af forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland
 2. Orientering om status for regionalt rygcenter i Middelfart
 3. Orientering om status for arbejdet vedr. en samlet plan for neurorehabilitering
 4. Specialeplan
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

 

 

1.      Høring af forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland

Sagsnr:

08/6573

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har udsendt vedhæftede forslag til hospitalsplan i høring.

Høringsfristen er 29. maj 2008.

Udkast til høringssvar fra Region Syddanmark medbringes til møde 7. maj 2008

 

Udvalget

Udkast til høringssvar blev omdelt.

Det særlige udvalg anbefalede udkastet.

Bilag:

 

 

2.      Orientering om status for regionalt rygcenter i Middelfart

Sagsnr:

08/621

Resumé

Planlægningsgruppen vedr. etablering af et regionalt rygcenter har udarbejdet forslag til etablering af et rygcenter i Middelfart. Et regionalt rygcenter er ét af de elementer, der indgår i den kommende gennemførelsesplan for den akutplan, som Regionsrådet vedtog den 20. december 2007.

Sagsfremstilling

Med Regionsrådets vedtagelse af akutplanen den 20. december 2007 blev det besluttet, at den regionale kirurgiske og ikke-kirurgiske rygbehandling på regionalt niveau skal samles på Middelfart Sygehus.

Til planlægning af dette arbejde har der været nedsat en planlægningsgruppe med repræsentanter fra sygehusene i regionen. Planlægningsgruppen har nu udarbejdet rapport vedr. behandlingskoncept og kirurgi på et regionalt rygcenter.

Visionen for rygcentret er, at det skal være førende på sit område nationalt og blandt de mest markante internationalt.

Planlægningsgruppen foreslår bl.a.:

 • at den subakutte og elektive kirurgiske og ikke-kirurgiske rygbehandling samles på rygcentret i Middelfart 
 • at udredning og behandling sker centralt i Middelfart og decentralt i lokalteams
 • at den højtspecialiserede behandling varetages på OUH
 • at rygcentret etableres og sættes i drift medio 2009

Der forestår fremadrettet et videre arbejde vedr. beskrivelse af:

 1. samarbejdet mellem rygcentret og primærsektoren,
 2. kapacitets- og driftsberegninger for rygcentret samt
 3. et forslag til tidsplan for nedtrapning af eksisterende behandlingstilbud for rygpatienter og opbygning af nyt rygcenter.

I forbindelse med udarbejdelse af denne tidsplan foreslås det, at tidsplanen udarbejdes således, at der eventuelt indarbejdes en gradvis nedtrapning af eksisterende tilbud i takt med at kapaciteten på rygcentret i Middelfart øges.  

Indstilling

Det indstilles,

 • at planlægningsgruppens rapport indarbejdes i gennemførelsesplanen for akutplanen, som efterfølgende fremlægges til godkendelse i Regionsrådet den 23. juni 2008

 

Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag:

 

 

3.      Orientering om status for arbejdet vedr. en samlet plan for neurorehabilitering

Sagsnr:

08/1019

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Akutplanen den 20. december 2007 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en samlet plan for neurorehablilitering (rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade) i regionen. Hertil blev der nedsat en arbejdsgruppe primo 2008.

Der gives en orientering om status for arbejdet.

Indstilling

 • Til orientering

 

Udvalget

Det særlige udvalg tog en mundtlig redegørelse for status på området til orientering.

 

 

4.      Specialeplan

Sagsnr:

08/5529

Sagsfremstilling

Region syddanmark skal i forbindelse med gennemførelse af akutplanen udarbejde en specialeplan.

Specialeplanen skal sikre, at specialer og funktioner placeres i bæredygtige enheder, som sikrer stærke faglige miljøer og sikrer den enkelte sundhedsperson en større rutine grundet større behandlingsvolumen. En række specialer er allerede placeret i henhold til akutplanen, men en række mindre specialer samt en række funktioner er ikke blevet placeret.

Specialeplanen skal indeholde forslag hertil samt en yderligere gennemgang af alle specialer.

Specialeplanen udarbejdes ud fra de specialeudmeldinger, som Sundhedsstyrelsen har udsendt for en række specialer, og med faglig rådgivning fra specialerådene samt de lægefaglige direktører fra sygehusenhederne.   

På mødet gives en orientering om status for specialeplanlægningen.

Indstilling

 • Til orientering.

 

Udvalget

Det særlige udvalg fik en mundtlig orientering. Det blev aftalt, at der afholdes yderligere et møde til behandling af sagen.

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 4. juni 2008 kl. 14:00

Udvalget

Næste møde afholdes - jf. beslutningen under det foregående dagsordenspunkt - mandag d. 19. maj 2008   kl. 14.00-17.00.

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

 

 
Udvalget

Ingen bemærkninger.


Siden er sidst opdateret 08-05-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring