Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Strategi for kronisk sygdom - referat 15-05-2008

Mødedato
15-05-2008 Kl. 15:00

Mødested
Mødeværelse 1

Medlemmer
Bo Libergren, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Ole Jacobsen, Bent Krogh Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Anita Kjøng-Rasmussen, Kristian Grønbæk Andersen

Afbud
Ole Jacobsen

 

 

Dagsorden

 

 1. Orientering om proces vedr. harmonisering af patientuddannelser på sygehuse i Region Syddanmark
 2. Møde med Ældrerådene
 3. Næste møde
 4. Eventuelt

 

1.      Orientering om proces vedr. harmonisering af patientuddannelser på sygehuse i Region Syddanmark

Sagsnr:

08/2837

Resumé

En væsentlig del af den patientrettede forebyggelse foregår som patientuddannelse. Der orienteres om processen vedr. harmonisering af patientuddannelser på sygehuse i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

I sundhedsaftalen om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse, er arbejdsdelingen imellem region og kommune for den patientrettede forebyggelse beskrevet. En væsentlig del af den patientrettede forebyggelse foregår som patientuddannelse. Region Syddanmark er ansvarlig for at tilbyde specialiseret sygdomsspecifik patientuddannelse.

En kortlægning har vist, at sygehusenes patientuddannelsestilbud varierer i forhold til indhold og omfang. På den baggrund er det besluttet, at gennemføre en harmonisering således, at patienter i Region Syddanmark tilbydes samme patientuddannelsesforløb, uafhængigt af sygehustilknytning.

Sideløbende med harmoniseringen skal patientuddannelsestilbuddene på de større kronikerområder (KOL, diabetes, hjertekarlidelser og lidelser i bevægeapparatet) samordnes mellem sygehuse og kommuner i overensstemmelse med den arbejdsdeling, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

Endvidere vil der i løbet af 2008-09 på kronikerområderne ske en nærmere konkretisering af anbefalinger for den tværsektorielle indsats, herunder også om patientuddannelse, som vil medføre behov for tilpasning af tilbuddene i region og kommuner.

Det er i Styregruppen for sundhedsaftaler og kronikerindsats besluttet, at nedsætte et forum for koordinering af patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme på sygehuse i Region Syddanmark. Formålet er, at styrke den overordnede udvikling og implementering af patientrettet forebyggelse, herunder patientuddannelse på sygehusene.

Et prioriteret indsatsområde for forumet i 2008 og 2009 er planlægning og koordinering af proces for implementering af snitflader for patientrettet forebyggelse, herunder understøttelse af harmoniseringsprocessen for sygehusenes patientuddannelsestilbud indbyrdes og i forhold til de kommunale tilbud.

Processen skal koordineres med arbejdet i de arbejdsgrupper, der skal udarbejde konkrete forløbsbeskrivelser på kronikerområdet i forbindelse med det nye sygehusbyggeri.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Afdelingschef Peter Simonsen orienterede om processen vedr. harmonisering af patientuddannelser på sygehuse i Region Syddanmark.

Harmonisering af patientuddannelserne indgår i det videre arbejde vedr. kronikerstrategi og patientskoler.

Bilag:

2.      Møde med Ældrerådene

Sagsnr:

07/9867

Resumé

Region Syddanmark har aftalt møde med Ældrerådene i 2008. Mødet foreslås afholdt den 8. september 2008. Mødets nærmere form og indhold drøftes.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet afholdt den 6. juni 2007 møde med Ældrerådene i Region Syddanmark. På mødet aftaltes, at Region Syddanmark i 2008 ville invitere Ældrerådene til møde, hvor der bl.a. skulle gives en orientering om regionens organisation, opgaver og kompetencer.

Repræsentanter fra Afdelingen for Kommunesamarbejde og repræsentanter fra Ældrerådet mødtes den 5. februar 2008 med henblik på at drøfte, hvilke yderligere temaer der kunne berøres i et sådant møde. 

Det blev foreslået, at Ældrerådene mødes med regionens særlige udvalg vedr. strategi for kronisk sygdom og det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommunerne. Ældrerådene vil i den forbindelse blive givet en orientering om:

 

 • Region Syddanmarks opgaver, politiske struktur og organisation
 • sundhedsaftaler, herunder fokus på gråzone-problemstillinger
 • arbejdet med kronikerstrategi 
 • arbejdet med den nye sygehusstruktur og
 • den regionale trafikpolitik med særligt fokus på patientbefordring.

 

Ældrerådene har desuden foreslået, at man fra Ældrerådenes side kunne deltage med to repræsentanter pr. kommunalt ældreråd.

Der sigtes efter, at mødet mellem de særlige udvalg og Ældrerådene kan afholdes i forbindelse med møderne i de særlige udvalg den 8. september 2008.

Indstilling

Det indstilles:

 • At møde mellem det særlige udvalg og Ældrerådene afholdes den 8. september 2008.
 • At udvalget drøfter dette mødes form og indhold nærmere, herunder Ældrerådenes forslag om, at lade sig repræsentere med to repræsentanter pr. kommunalt ældreråd.

Udvalget

Det særlige udvalg besluttede af mødet i stedet afholdes den 9. oktober 2008.

Udvalget kunne tilslutte sig, at der deltager 2 fra hver kommune.

3.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i udvalget er planlagt til 24. juni 2008 kl 15.00.

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Siden er sidst opdateret 20-05-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring