Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat 28-05-2008

Regionshuset - Forretningsudvalget

Mødedato
28-05-2008 Kl. 15:00 - 16:10

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Bent Poulsen, Bente Gertz Hansen, Bo Libergren, Jens Andersen, Jens Andresen, Jørgen Bundsgaard, Karsten Uno Petersen, Kent Kirk, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Poul Weber, William Jensen.

Afbud
Bente Gertz Hansen, Bent Krogh Petersen, Bent Bechmann, Poul Weber, Lykke Debois.

 

 

Dagsorden

 1. Rammeaftale 2009 på det sociale område
 2. Sydtrafik – Høring af budgetforslag 2009 og overslagsår 2010-2012.
 3. Børn og unge med behov for tandbehandling i narkose
 4. Projekt om tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse
 5. Ansøgning til uddannelsespuljen - Klog og kreativ
 6. Ansøgning til uddannelsespuljen, KRÆS
 7. Meddelelser

 

1.      Rammeaftale 2009 på det sociale område

Sagsnr:

08/7674

Resumé

Sagen vedrører udkast til Rammeaftale 2009 på det sociale område.

Hovedformålet med rammeaftalerne er at sikre det nødvendige udbud af pladser, så borgerne får de tilbud, de har behov for.

Det foreslås bl.a. at der sættes fokus på flere nye områder, og oprettes et fagligt netværk om håndtering af magtanvendelse.

Sagsfremstilling

Efter serviceloven er det regionsrådet, der udarbejder den årlige rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen indgås mellem regionsrådet og de 22 kommuner i regionen og mellem de 22 kommuner. Regionen udarbejder forslaget med afsæt i redegørelser fra de 22 kommuner. 

Rammeaftalerne omfatter de mest specialiserede tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet i Syddanmark. Hovedformålet med rammeaftalerne er at sikre det nødvendige udbud af pladser, så borgerne får de tilbud, de har behov for.  

Vedlagt følger udkast til Rammeaftale 2009 som skal drøftes på administrative møder med kommunerne i Syddanmark 10. og 13. juni. Det endelige udkast til Rammeaftale 2009 forelægges til godkendelse i regionsrådet 25. august, hvorefter det udsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Da KKR (Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark) har ønsket at drøfte udkast til rammeaftalen på et møde 13. juni, behandles rammeaftaleudkastet i forretningsudvalget 28. maj. 

I udkastet til rammeaftale foreslås at videreføre faglige netværk indenfor 9 områder på tværs af kommuner og region, for at dele og videreudvikle viden med andre tilbud til gavn for brugerne. Desuden foreslås oprettelse af yderligere et fagligt netværk om håndtering af magtanvendelse. Endvidere foreslås, at der via de faglige netværk sættes fokus på muligheden for at oprette målrettede temadage og uddannelsesaktiviteter, der kan understøtte den faglige indsats i specialtilbudene.  

På baggrund af kommunernes indberetninger, foreslås det i rammeaftale 2009 at sætte fokus på flere områder, herunder blandt andet aflastningstilbud til handicappede børn, behandling af unge misbrugere, tilbud til særligt vanskeligt stillede sindslidende, samt indsatsen overfor senhjerneskadede.

Kommunerne og regionen har nedsat et tværfagligt samråd med henblik på at udtale sig vejledende om sanktionsformer for udviklingshæmmede lovovertrædere. Samrådet assisterer anklagemyndigheder og domstole i Syddanmark. Der er også etableret et samarbejde om det kriminalpræventive tilsyn med samme målgruppe, hvor regionen indtil videre løser opgaven for kommunerne på entreprenørbasis. Både samråd og tilsyn foreslås videreført uændret i 2009. 

I rammeaftalerne fastlægges takster for alle pladser i 2009. Takstprincipperne gælder for alle tilbud, uanset om de drives af en kommune eller region. Kontaktudvalget godkendte 28. april 2008 takstprincipperne for 2009.  

Rammeaftalerne skal være gældende fra 1. januar 2009 til og med 31. december 2009.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget godkender, at udkast til Rammeaftale 2009 udsendes til kommunerne i Syddanmark og til drøftelse i KKR.

 

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

2.      Sydtrafik – Høring af budgetforslag 2009 og overslagsår 2010-2012.

Sagsnr:

08/7285

Resumé

Bestyrelsen for Sydtrafik har sendt forslag til budget 2009 og overslagsår 2010-12 i høring hos Region Syddanmark og kommunerne. I budgetforslaget forudsættes et tilskud fra Region Syddanmark på 74,6 mio. kr., mens der i overslagsår for 2009 (jf. Budget 2008 og overslagsårene) er afsat 61,4 mio. kr. (2008-prisniveau) i tilskud til Sydtrafik – svarende til en forskel på 13,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Sydtrafik har den 17. april 2008 sendt forslag til budget 2009 og overslagsår 2010-12 i høring hos Region Syddanmark og kommunerne.

I budgetforslag 2009 forventes der udgifter på i alt 598,5 mio. kr. og indtægter på i alt 265,4 mio. kr. Budget 2009 viser et tilskudsbehov fra Region Syddanmark på 74,6 mio. kr. og fra kommunerne under et på 258,2 mio. kr. I budgetforslag 2009 forudsættes 67,9 mio. kr. af det regionale tilskud at vedrøre busdriften og 6,7 mio. kr. driften af Vestbanen.

Med regionsrådets vedtagelse af budget 2008 og overslagsårene 2009-2012 er niveauet for den regionale, kollektive trafik fastlagt. Der er afsat i alt 130,8 mio. kr. (2008-prisniveau) pr. år til den regionale kollektive trafik, der på det foreliggende grundlag fordeles med hhv. 69,4 mio. kr. til Fynbus og 61,4 mio. kr. til Sydtrafik, idet der er tale om en videreførelse af de tidligere trafikselskabers budgetter.

Der er således en forskel på 13,3 mio. kr. mellem, hvad Sydtrafik forventer at få i tilskud, og hvad Region Syddanmark har afsat i overslagsår for 2009.

Regionsrådet vil på mødet den 26. maj 2008 få forelagt et forslag til fastlæggelse af nye servicemål for den regionale, kollektiv trafik, som regionen bestiller hos trafikselskaberne – og dermed serviceniveauet hos de to trafikselskaber. Udgangspunktet for regionens bestilling af den regionale kollektive trafik er, at servicemålene skal opfyldes inden for regionsrådets afsatte budgetramme til kollektiv trafik.

Region Syddanmark vil i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger med regeringen forsøge at få flere midler til finansiering af den kollektive trafik, idet nettoudgifterne er steget meget pga. faldende passagertal og øgede udgifter.

Indstilling

Det indstilles,

 • at forretningsudvalget drøfter Sydtrafiks budgetforslag,
 • at stillingtagen til budgetforslag for Sydtrafik afventer yderligere afklaring.

 

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Forretningsudvalget understregede i den forbindelse, at regionens bidrag til trafikselskabet ligger fast på de i regionens budget afsatte 61,4 mio. kr. med mindre, at regionen tilføres ekstra midler til bustrafik ved økonomiaftalen i juni.

Bilag:

 

 

3.      Børn og unge med behov for tandbehandling i narkose

Sagsnr:

08/6748

Resumé

Det foreslås, at regionsrådet tilbyder kommunerne en aftale om tandbehandling i narkose af børn og unge med dette behov og at tilbuddet gives i Regionstandplejen som en omkostningsbestemt ydelse.

Sagsfremstilling

Nogle af regionens sygehuse yder narkosebistand til kommunens tandbehandling af børn og unge, der ikke kan behandles på anden måde. Det foregår ved, at kommunens tandlæger kommer ind på sygehuset og foretager tandbehandlingen, mens sygehuset stiller narkosebistand til rådighed. Kommunen betaler typisk et mindre beløb for narkosebistanden.

Flere kommuner har ikke denne mulighed for betjening på sygehuset og har heller ikke et tilstrækkeligt stort patientantal til selv at oparbejde den nødvendige kompetence og kvalitet for tandbehandling i narkose. De ønsker derfor Regionstandplejens hjælp til at løse opgaven.

Den seneste bekendtgørelse om tandpleje, nr. 727 af 15. juni 2007, har muliggjort, at kommunalbestyrelsen kan aftale med regionsrådet, at regionen varetager narkosebetjeningen for børn og unge, der har behov for det.

Såfremt det besluttes, at regionsrådet skal tilbyde kommunerne en sådan aftale, vil det være muligt for Regionstandplejen at give tilbuddet på regionens 3 klinikker i hhv. Esbjerg, Vejle og Sønderborg. Her forefindes den nødvendige ekspertise, til på kvalificeret vis, at varetage en sikker narkosebetjening med de nødvendige back-up funktioner i et sygehuslignende miljø (Esbjerg) eller på sygehus (Vejle og Sønderborg). Tilbuddet er i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens specialeudmelding for anæstesiologi, idet der alene vil være tale om raske børn og unge, alle over 2 år. Med baggrund i de opgaver Regionstandplejen i forvejen er tillagt, vil ydelsen kunne leveres til en omkostningseffektiv pris.

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner har drøftet sagen på møde den 15. maj 2008 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at regionsrådet tilbyder kommunerne en aftale om tandbehandling i narkose af børn og unge med dette behov,
 • at behandlingen tilbydes i Regionstandplejen, som en omkostningsbestemt ydelse.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

4.   Projekt om tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Sagsnr:

08/6435

Resumé

Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008 besluttet, at regionsrådet skal have forelagt et forslag til et projekt om tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse. Der er derfor udarbejdet et projektforslag.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008 besluttet, at regionsrådet skal have forelagt et forslag til et projekt om tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse. Der er derfor udarbejdet et projektforslag.

Formålet med det foreslåede projekt er at sikre kvaliteten af ældre polyfarmacipatienters medicinanvendelse. En polyfarmacipatient er en person der bruger mindst tre-fem forskellige lægemidler samtidigt.

Projektet kombinerer to indfaldsvinkler: En patientrettet i form af medicingennemgang og hjemmebesøg samt en organisatorisk ved videreudvikling af samarbejdet mellem kommune, almen praksis og apotek om medicinanvendelse.

Det foreslås, at projektet gennemføres i 2-4 kommuner. Kommunen og regionen stiller ressourcer fra egen organisation til rådighed. De regionale udgifter ved projektet estimeres til at være ca. 100.000 kr. pr. deltagende kommune. Dertil kommer ca. 20.000 kr. til dokumentation og formidling af projektet.

De fleste regionale udgifter vedrører kompensation til praktiserende læger og vil kunne afholdes inden for de midler, der allerede er afsat til kvalitetsudvikling i praksissektoren. Udgifterne for de enkelte kommuner estimeres til cirka 30.000 kr.

Projektet vil således kunne gennemføres i 4 kommuner for i alt 540.000 kr. (kommuner og region).

Såfremt regionsrådet tilslutter sig projektforslaget, vil der blive taget kontakt til kommunerne med henblik på at finde interesserede projektdeltagere.

Indstilling

 • Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler projektet over for regionsrådet.

 

Udvalget
Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

5.      Ansøgning til uddannelsespuljen - Klog og kreativ

Sagsnr:

08/7044

Resumé

Sagen vedrører en ansøgning til opsøgende virksomhed og markedsføring af en ny 3-årig Design-hf, der skal kunne tages efter enkeltfagsprincippet.

Sagsfremstilling

Formålet med denne Design HF er at mindske frafaldet blandt kreative elever og give dem forudsætninger og kompetencer til at søge optagelse på videregående, kreative, håndværksmæssige og kunstneriske uddannelser i Danmark. 

Odense Fagskole er hovedansøger, men samarbejder med VUC Fyn om projektet.

Ansøgningen til Region Syddanmark drejer sig udelukkende om midler til opsøgende virksomhed og information om den nye Design HF. Der søges om kr. 25.000 årligt i 3 år.

Udvikling af selve projektet er allerede finansieret af folkehøjskolernes forening, og projektet vil derfor gennemføres også uden de midler, der søges hos Region Syddanmark. 

Ansøgningen støtter ikke op om uddannelsesstrategien, idet der ikke søges om midler til udvikling af den nye HF, men udelukkende søges om midler til markedsføringsaktiviteter. Dette er ikke et indsatsområde i strategien.

Indstilling

Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, 

 • at der gives afslag på ansøgningen.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

6.      Ansøgning til uddannelsespuljen, KRÆS

Sagsnr:

08/6564

Resumé

Der ansøges om at udvikle en HF-/gymnasial linje, med vægtning af æstetisk/ kreative temaer og aktiviteter med henblik på at deltagerne styrker deres innovative og kreative

kompetencer.

Sagsfremstilling

Formålet med KRÆS er at udvikle en HF-/gymnasial linje, med vægtning af æstetisk/ kreative temaer og aktiviteter såvel pædagogisk som fagligt med henblik på at deltagerne styrker deres innovative og kreative kompetencer, både som afsæt til en eliteuddannelse som udøvende kunstner og som et anderledes kvalificeret fundament for videregående uddannelser. Der er altså tale om en HF uddannelse, hvor valgfagene er fastlagt på forhånd, men hvor uddannelsen i øvrigt ikke adskiller sig fra den almindelige HF i forhold til niveau og muligheden for at læse videre. Uddannelsen adskiller sig ved metode og tilgang til læring.

Uddannelsen udvikles i et samarbejde mellem VUC Fredericia, IBC, Højskolen Snoghøj og Det Danske Musicalakademi. Desuden er UC Syd en samarbejdspart og bidrager med en pædagogisk konsulent fra videnscenter fra professionspædagogik og med en evaluator fra videnscenter for evaluering og didaktik. Denne person evaluerer løbende og afslutningsvis projektet.

VUC Fredericia er hovedansøger og søger kr. 1.190.000 kr. fra uddannelsespuljen til udvikling af en ny 2-årig HF linie.

Der er tale om en ny 2-årig HF linie, der efterfølgende kan sættes i drift på ordinære vilkår.

Samarbejdspartnerne ønsker at medvirke til at udvikle, afprøve og beskrive nye læringsaktiviteter, der inddrager den æstetiske dimension i traditionelle vidensfag igennem alternative/kreative læreprocesser, der kan anvendes generelt i undervisningen og derigennem medvirke til at frigøre læringspotentiale hos øvrige elever på gymnasialt niveau, hvilket kan medvirke til at fastholde flere unge i de gymnasiale uddannelser.

De æstetiske læreprocesser tager i højere grad deres udgangspunkt i en oplevelses-sanseorienteret tilgang, hvor deltagerne i første omgang får erfaringer gennem sansning og handling og efterfølgende får teorien præsenteret. Dette vil gøre det lettere for deltagerne at forholde sig til den teoretiske undervisning i modsætning til den traditionelle gymnasieundervisning, der starter med at præsentere teorien og forventer af deltagerne, at de kan overføre den og anvende den i en anden kontekst. KRÆS vil udvikle en ny tilgang til undervisningen, som vil kunne gavne også andre elever/kursister i hele regionen. Det vil kunne gavne især den del af de unge, som stiller større krav til en umiddelbar anvendelighed af det indlærte, såfremt de skal fastholdes i uddannelse.

Forløbet skal afsluttes med en færdig konceptbeskrivelse, det vil sige et færdigt afprøvet undervisningskoncept, hvor man på gymnasialt niveau kan inddrage kreative og æstetiske læreprocesser i alle fag. Konceptet vil indeholde undervisningsplaner med beskrivelse af temaer, indhold og metoder for samtlige fag. Konceptet vil kunne bruges som opslagsværk af andre lærere.

Dette koncept bliver efterfølgende formidlet til alle gymnasiale uddannelser i regionen. Denne formidling vil bl.a. ske via et seminar hvor alle gymnasiale uddannelser bliver inviteret. Konceptet bliver her formidlet bl.a. via workshop, hvor de enkelte lærere kan booke sig ind på sit fag.

Ansøgningen støtter op om uddannelsesstrategien på følgende konkrete punkter:

 • det kreative element udvikles
 • fremme gode læringsmiljøer
 • tænke kreativt og innovativt
 • flere gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse
 • flere tager en videregående uddannelse

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at det ansøgte beløb på 1.190.000 kr. bevilges til projektet fra uddannelsespuljen.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

7.      Meddelelser

Sagsnr:

 
Udvalget

Under punktet blev orienteret om:

 • Status på økonomiforhandlingerne med regionen.
 • Status på forhandlingerne med kommunerne om sundhedsaftaler.


Siden er sidst opdateret 29-05-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring