Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforummøde d. 10. juni 2008

Dagsorden

Møde i Vækstforum

den 10. juni 2008 kl. 15.00– 18.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, Samlingssalen

Dagsordenen er opdelt. Del I er beslutnings-, drøftelses- og orienteringspunkter. Del II er behandling af ansøgninger.

Indholdsfortegnelse 

Del I

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDET I VÆKSTFORUM DEN 10. MARTS 2008

2. VÆKSTVILKÅR I REGION SYDDANMARK

3. HANDLINGSPLAN 2009-2010

4. SAMARBEJDE I OG SEKRETARIATSBETJENING AF DE REGIONALE VÆKSTFORA

5. PLATFORM FOR STRATEGISK SAMAARBEJDE MELLE RTI OG DE REGIONALE VÆKSTFORA

6. UDPEGNING FOR BESTYRELSEN FOR PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE VEST

7. NEDLÆGGELSE AF STYREGRUPPEN FOR SYDDANSK TURISME

8. VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

9. GUIDELINE FOR YDEROMRÅDEPROCENT

ORIENTERINGSPUNKTER

10. PARTNERSKABSAFTALEN - MØDE MELLEM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN

11. HENSIGTSERKLÆRING OM MEDFINANSIERING AF EN OPLEVELSESZONE

12. STATSLIGE MIDLER TIL MEDFINANSIERING AF REGIONALE

13. STATUS PÅ HANDLINGSPLANENS 19 INITIATIVER, HERUNDER STATUS I FORHOLD TIL STATSSTØTTEREGLERNE

14. INITIATIV 3: SEKRETARIAT FOR POTENTIELLE KLYNGER

15. ØKONOMIOVERSIGT

16. MEDDELELSER

Del II - BEHANDLINGER AF ANSØGNINGER

17. OVERSIGT OVER MODTAGNE ANSØGNINGER

18. INITIATIV 1 OG 2 MODNE OG SPIRENDE KLYNGER

19. INITIATIV 4+7 OPLEVELSESØKONOMI

20. INITIATIV 8 - UDVIKLING AF NYE FORRETNINGSOMRÅDER INDEN FOR DET SUNDE LIV

21. INITIATIV 9 MENNESKELIGE RESSOURCER - SYDDANSK AKADEMIKERSATSNING

22. INITIATIV 10 MENNESKELIGE RESSOURCER - NETVÆRKSSAMARBEJDE OM LÆRING

23. INITIATIV 11 MENNESEKELIGE RESSOURCER - REGIONALE VIDEN- OG KOMPETENCECENTRE

24. INITIATIV 17 IVÆRKSÆTTERI - IVÆRKSÆTTERKULTUR I UDDANNELSESSYSTEMET

25. OVERSKYDENDE FINANSLOVSMIDLER - LABORATORIER PÅ DESIGNSKOLEN I KOLDING

26. UDENFOR INITIATIV - REGIONALE TEKNOLOGICENTRE

 

Del I

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDET I VÆKSTFORUM DEN 10. MARTS 2008

Bilag

Bilag 1. Beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 10. marts 2008

 

2. VÆKSTVILKÅR I REGION SYDDANMARK

Oplæg om regionens udfordringer v/udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen.

Sagsfremstilling

De regionale vækstfora har til opgave at overvåge vækstvilkårene i regionerne. Overvågningsnotatet redegør for den regionale udvikling og vækstvilkår i Region Syddanmark. Notatet er udarbejdet på baggrund af "Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008" fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Hovedkonklusionerne i notatet kan sammenfattes i følgende nøglebudskaber:

 

  • "Væksten vil være bestemt af udviklingen i produktiviteten, da beskæftigelsen er historisk høj og ledigheden meget lav"

Økonomi- og erhvervsministeriet, 2. april 2008

 

  • Udfordringen for "resten af landet" er, at hale ind på Hovedstadsregionens produktivitetsniveau, som i dag er 13 pct. højere end landsgennemsnittet.

Væksten i Region Syddanmark er lavere end landsgennemsnittet og præget af en erhvervsstruktur med en overvægt af brancher med lav produktivitet. I lyset af den høje beskæftigelse og lave ledighed er udfordringerne for regionen dels at øge produktiviteten inden for den eksisterende branchesammensætning, dels at omstille sig mod erhverv med en højere værdiskabelse.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

  • at Vækstforum drøfter regionens vækstvilkår og udfordringer samt tager overvågningsnotatet til efterretning

Bilag

Bilag 2. Overvågningsnotat: Vækstvilkår i Region Syddanmark

 

3. HANDLINGSPLAN 2009-2010

Oplæg om de foreslåede principper for revision af handlingsplanen v/udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2008 udløber Vækstforums første handlingsplan. Det betyder, at en ny handlingsplan skal udarbejdes for perioden 2009-2010 og senest godkendes på Vækstforums møde den 26. november 2008.

Som noget nyt foreslås det at tematisere handlingsplanen. Som tema for 2009-10 foreslås "Omstilling til højere vækst". Temaet bygger på konklusionerne i Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. Det drejer sig overordnet om omstilling til øget produktivitet og højere værdiskabelse, højere uddannelsesniveau samt øget innovation og forskning.

Som overordnet princip for handlingsplanen foreslås mål- og effektstyring. Det betyder, at den konkrete beskrivelse af aktiviteter på initiativniveau udgår, og i stedet defineres ønskede effekter, som projekterne vurderes i forhold til. Indikatorerne vil blive defineret på indsatsområde niveau og alle understøtte de overordnede indikatorer om indkomstvækst og værditilvækst.

Handlingsplanen struktureres omkring erhvervsudviklingsstrategiens 6 indsatsområder med energi som et supplerende indsatsområde i handlingsplanen 2009-2010. Inden for hvert indsatsområde fastlægges fokuspunkter for de kommende to år.

Alle projekter, der falder ind under erhvervsudviklingsstrategiens fokuspunkter, prioriteres efter en effektmålingsmodel, der vurderer på både effekt og kompleksitet.

Derudover foreslås bl.a. en mere aktiv understøttelse af projektudvikling, matchmaking og rådgivning om støttemuligheder, særlige initiativer i forhold til yderområderne, opgradering af fundingsindsatsen samt initiativer til synliggørelse af Vækstforums aktiviteter.

I præsentationen af handlingsplanen, vil der blive lagt vægt på de roller og opgaver som de forskellige aktører bl.a. repræsenteret i Vækstforum spiller for realiseringen af strategien og partnerskabsaftalen. Dette vil indgå i den næste handlingsplan for vækstforum.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

 • at Vækstforum drøfter og godkender sekretariatets anbefalinger samt drøfter et forslag fra formandskabet om, at der foretages en prioritering blandt indsatsområderne indenfor de to år, som handlingsplanen dækker.

Bilag

Bilag 3a. Anbefalinger fra arbejdet med handlingsplanen 2007-08

Bilag 3b. Forslag til disposition til handlingsplan

Bilag 3c. Handlingsplan 2009-10 - procesbeskrivelse

Bilag 3d. Forslag til synliggørelse af Vækstforums aktiviteter

 

4. SAMARBEJDE I OG SEKRETARIATSBETJENING AF DE REGIONALE VÆKSTFORA

Sagsfremstilling

Danmarks Vækstråd har på møder i september og december 2007 drøftet samarbejde, sekretariatsbetjening og opfølgning på de regionale erhvervsudviklingstrategier i de regionale vækstfora.

Danmarks Vækstråd har indsamlet eksempler på god praksis fra de regionale vækstfora inden for 4 områder, som det Syddanske Vækstforum betragter som særligt væsentlige ift. det videre arbejde, og hvor Rådet ser at vækstforaene med fordel vil kunne lade sig inspirere af hinandens positive erfaringer: 1. Samarbejdet i vækstfora 2. Sekretariatsbetjening 3. Opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien 4. Fastholde engagement i vækstforum.

Der er udarbejdet baggrundsmateriale, som sammenholder anbefalingerne fra Danmarks Vækstråd med praksis i Region Syddanmark. Som eksempel på god praksis i det syddanske Vækstforum kan fremhæves det brede samarbejde om sekretariatsbetjeningen. Som eksempel på udfordringer kan nævnes, at der på Vækstforums møder har været mindre tid til dybtgående strategiske drøftelser, herunder temadrøftelser.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

 • at Vækstforum drøfter status på sekretariatsbetjeningen

Bilag

Bilag 4a. Samarbejde i og sekretariatsbetjening af de regionale vækstfora af 11. februar 2008

Bilag 4b. Praksis i Vækstforum for Region Syddanmark

 

5. PLATFORM FOR STRATEGISK SAMARBEJDE MELLEM RTI OG DE REGIONALE VÆKSTFORA

Sagsfremstilling

Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) har udarbejdet et oplæg til strategisk samarbejde mellem RTI og de regionale vækstfora. Initiativet udspringer af Rundbordssamtale 2007 den 13. dec. 2007 mellem de regionale Vækstfora (formandskabet for Vækstforum) og RTI.

Formålet er overordnet set at skabe et bedre udgangspunkt for en sammenhængende national og regional innovationsindsats.

Der er 5 forslag til strategiske samarbejdsområder:

 

De 5 samarbejdsområder vil blive igangsat fortløbende i perioden 2008-2009 og indeholder en række elementer, der skal understøtte samarbejdet. Vækstforum forpligter sig desuden til en fortsættelse af de årlige rundbordsamtaler med RTI, der skal medvirke til udviklingen af samarbejdet.

Fælles for de 5 forslag er, at det syddanske vækstforum kan vælge at deltage i de samarbejder, der findes relevant. Der er således lagt op til frivillighed og et ligeværdigt samarbejde.

Det strategiske samarbejde mellem RTI og det syddanske vækstforum forventes at blive et element i partnerskabsaftalen, da RTI har indstillet til Økonomi- og Erhvervsministeriet, at samarbejdet bliver indføjet i partnerskabsaftalerne som en tilføjelse til det eksisterende initiativ "Vækstforum som samarbejdspart".

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

Bilag

Bilag 5a. Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og de regionale vækstfora

Bilag 5b. Tidsplan for strategisk samarbejde

Bilag 5c. Opfølgning på Rundbordsamtale mellem RTI og formandskaberne (2007)

 

6. UDPEGNING TIL BESTYRELSEN FOR PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE VEST

Sagsfremstilling

Professionshøjskolen University College Vest har anmodet det syddanske vækstforum om at udpege 2 medlemmer fra det offentlige eller private arbejdsmarked i Billund-, Esbjerg-, Fanø-, Tønder-, Varde- og Vejen kommuner til bestyrelsen.

I sin sammensætning skal bestyrelsen afspejle den region eller dele heraf, hvor den har sine uddannelsesopgaver, hvilket i dette tilfælde drejer sig om ovenstående kommuner.

Professionshøjskolen har foreslået udpegning af hhv. kommunaldirektør Max Kruuse, Varde, som repræsentant for den offentlige sektors arbejdsgivere og adm. direktør Dan Madsen, Rambøll Esbjerg, som repræsentant for den private sektors arbejdsgivere.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

 

7. NEDLÆGGELSE AF STYREGRUPPEN FOR SYDDANSK TURISME

Sagsfremstilling

Styregruppen for etableringen af et samlet syddansk turismeudviklingsselskab, Syddansk Turisme, der blev nedsat med Vækstforums beslutning på mødet den 11. september 2007, har nu løst sin opgave og foreslår derfor sig selv nedlagt.

Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme er formelt under stiftelse, der er udarbejdet vedtægter, og Fonden Fyntour og de 2 fonde bag foreningen RST har besluttet at opløse sig selv og overdrage medarbejdere mv. til det nye selskab.

Der er i overensstemmelse med vedtægterne gennemført en udpegningsprocedure til fondens bestyrelse, som har resulteret i, at følgende er udpeget:

Direktør Britt Steffensen Nielsen, Ribe Byferie (udpeget af Vækstforum)

Museumschef Jacob Salvig, Naturama (udpeget af Vækstforum)

Lufthavnschef Jørgen Krab Jørgensen, Billund Lufthavn (udpeget af Vækstforum)

Centerleder Janne Liburd, Syddansk Universitet (udpeget af Vækstforum)

Borgmester Finn Brunse, Assens Kommune (udpeget af Kommunekontaktrådet)

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark (udpeget af regionsrådet)

Direktør Lars Erik Jønsson, VisitDenmark (udpeget af VisitDenmark)

Udpegningen af repræsentantskabsmedlemmer er fortsat i proces.

Bestyrelsen har den 19. maj 2008 holdt konstituerende møde, Karsten Uno Petersen er valgt som formand og Janne Liburd som næstformand.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

  • at Vækstforum beslutter at nedlægge styregruppen for etablering af Syddansk Turisme

 

8. VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

Sagsfremstilling

Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, der formelt er organiseret i en forening. Formålet er at fremme internationale investeringer og skabelse af arbejdspladser i Vestdanmark. Der er placeret 7 projektledere i de 3 regioner, hvoraf de 2 er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense. Sammen med 3 markedskoordinatorer finansieret af Invest in Denmark i USA, Europa og Asien markedsføres Vestdanmark overfor internationale investorer. Der er således tale om et gensidigt forpligtende samarbejde.

Vækstforum besluttede på mødet den 14. juni 2007 at indstille Vestdansk Investeringsfremme til et samlet tilskud på 6.4 mio. kr. fordelt på to rater i henholdsvis 2007 og 2008.

Vestdansk Investeringsfremme indgår desuden i partnerskabsaftalen med regeringen i 2007-2009 som del af punkt 26 "Tiltrækning af udenlandske virksomheder".

I forbindelse med Vækstforums indstilling blev det betinget, at Vækstforum modtager en evaluering efter de 2 år samt en midtvejsevaluering, hvor effekten målt på antallet af etablerede og fastholdte arbejdspladser blev fremlagt.

Vestdansk Investeringsfremme har den 22. april 2008 fremsendt midtvejsevalueringen. Det fremgår af midtvejsevalueringen, at der har været en god effekt af indsatsen specielt i Vestdanmark, hvor der alene i 1. kvartal 2008 blev etableret 220 arbejdspladser. En stor andel heraf er placeret i Odense med 150 arbejdspladser hos virksomheden Sykes, som det fremgår under eksempler på afsluttede cases.

I forbindelse med midtvejsevalueringen har Foreningen Vestdansk Investeringsfremme ansøgt om viderefinansiering i form af medlemskontingent fra Region Syddanmark for 2009.

Der gøres opmærksom på, at der i foreningens vedtægter er en frist for en eventuel udmeldelse af foreningen på 6 måneder. Det betyder, at Vækstforum skal tage stilling til eventuel videreførsel i 2009 på nærværende møde den 10. juni 2008. Det har samtidig den konsekvens, at Vækstforum ikke kan afvente den endelige evaluering før en beslutning om videreførelse i 2009 tages, og derfor må basere sig på midtvejsevalueringen.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

 • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der med baggrund i resultaterne i midtvejsevalueringen samt partnerskabsaftalen med regeringen reserveres 3.2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til kontingent fra Region Syddanmark for 2009. Det sikres således, at finansieringen dækker partnerskabsaftalens foreløbige løbetid 2007-2009

Bilag

Bilag 8a. Midtvejsevaluering – Samarbejdet mellem Invest in Denmark og de tre Vestdanske regioner (Vestdansk Investeringsfremme)

Bilag 8b. Ansøgning om viderefinansiering af samarbejdet omkring foreningen Vestdansk Investeringsfremme

 

9. GUIDELINE FOR YDEROMRÅDEPROCENT

Sagsfremstilling

Ifølge aftalen om kommunalreformen på erhvervsområdet skal yderområderne have samme andel af strukturfondsmidlerne som tidligere. Derfor skal 41 % af de strukturfondsmidler, der tilgår den syddanske region pr. år (dvs. 41 % af ca. 102 mio. kr.), anvendes til gavn for regionens yderområder. Dette krav gælder ikke for de regionale erhvervsudviklingsmidler

I § 6 stk. 7 i Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond er fastlagt, at de regionale vækstfora har til opgave at sikre, at en nærmere angiven andel af de samlede midler, der fordeles til regionen, anvendes til gavn for yderområderne. De regionale vækstfora skal i forbindelse med deres indstilling af projekter vurdere, hvor stor en andel af et projekt, der er til gavn for yderområderne. Derfor skal sekretariaterne for de regionale vækstfora ved indstilling af projekter foretage en vurdering af, hvor stor en andel af et projekts effekter, der vurderes at være til gavn for yderområderne. Denne vurdering var i 2007 baseret på sagsbehandlers skøn.

Derfor blev der på Vækstforums sekretariatsgruppemøde den 28. februar 2008 nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med en ny guideline til fastsættelse af yderområdeprocentdelen - dvs. hvor stor en del af et projekts strukturfondsbevilling, der anses for at være til gavn for yderområderne.

Arbejdsgruppen er kommet med forslag til en guideline, der som udgangspunkt indebærer:

 

 • at der ved et projekt, der dækker hele den syddanske region, fastsættes en yderområdeprocent på 14 %
 • at der ved et projekt, der har særlig indsats rettet mod yderområderne, fastsættes en yderområdeprocent på 41 %
 • at intervallet mellem 41 % og 100 % anvendes, på baggrund af en vurdering af ansøgers beskrivelse af den særlige indsats rettet mod yderområderne, og hvor 100 % benyttes, når der er tale om et projekt, der alene er til gavn for yderområderne.

Beslutningspunkt

Formandskabet indstiller til Vækstforum,

 

 • at Vækstforum godkender, at arbejdsgruppens forslag til guideline anvendes som udgangspunkt for fastsættelse af yderområdeprocenten.
 • at arbejdsgruppens forslag til guideline benyttes i forhold til alle de strukturfondsbevillinger, der er givet i 2008, dog således, at bestemmelsen om at ansøger skal afgive supplerende oplysninger først gælder for projekter, der indsender ansøgninger til ansøgningsfristen den 11. juni 2008

Bilag

Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

 

ORIENTERINGSPUNKTER

10. PARTNERSKABSAFTALEN – MØDE MED ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN

Sagsfremstilling

Den 9. juni 2008 holdes der møde med økonomi- og erhvervsministeren om partnerskabsaftalen.

Vækstforum besluttede den 10. marts 2008, at følgende temaer ønskedes drøftet i forbindelse med opfølgningen på partnerskabsaftalen:

 

 • Det grænseoverskridende samarbejde vs. Øresundssamarbejdet
 • Energi
 • Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

På formandskabets møde den 22. maj 2008 blev det besluttet, at tilføje endnu et tema - arbejdskraftbesparende teknologi. I forbindelse med kvalitetsreformen er der afsat en pulje på 3 mia. kr. i perioden 2009-15 til arbejdskraftbesparende teknologi. Puljen er interessant i et syddansk perspektiv, bl.a. på grund af regionens kompetencer inden for bl.a. robotteknologi, sundhedsteknologi og design.

Det kan oplyses, at Danmarks Vækstråd drøftede fremdriften i partnerskabsaftalerne på mødet den 6. maj 2008 og i forlængelse heraf anbefaler mere tværregionalt samarbejde om klynger, mere fokus på effekter og bedre regionalt datagrundlag, mere videndeling mellem vækstfora, ikke mindst vedr. brobygning til yderområder samt samarbejde om tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Der arbejdes videre med de fire temaer, som er meddelt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Den konkrete aftaletekst er under udarbejdelse, og vil blive omdelt på Vækstforums møde d. 10. juni 2008, hvor der samtidig vil blive givet en mundtlig tilbagemelding fra mødet med ministeren om partnerskabsaftalen.

Bilag

Bilag 10a. Statusoversigt på partnerskabsaftale

Bilag 10b. Danmarks Vækstråds udtalelse vedrørende partnerskabsaftalerne

 

11. HENSIGTSERKLÆRING OM MEDFINANSIERING AF EN OPLEVELSESZONE

Sagsfremstilling

Den 19. maj 2008 var der ansøgningsfrist til en ny tilskudsordning under Økonomi- og Erhvervsministeriet til oplevelseszoner. Vækstforumsekretariatet har i den forbindelse modtaget en henvendelse om en hensigtserklæring vedrørende medfinansiering af en ansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsen om en oplevelseszone under temaet "Kids’n Tweens Lifestyle Zone".

Overordnet vil konsortiet opbygge et innovationsmiljø, der blandt andet udvikler og udbreder viden og indsigt i internationale udviklingstendenser, metoder, værktøjer med mere i forhold til markedet for børn. En målsætning for konsortiet er, at det særlige danske børne-syn i forhold til læring skal bruges som dynamo i kommercielle og bæredygtige innovationsprocesser.

Konsortiet består bl.a. af BIZ-ArT (lead-partner), Designskolen i Kolding, SDU, Udviklingscenter for Træ og Metal, Århus Arkitektskole, Dansk Textil og Beklædning og Alexandra Instituttet. Konsortiet bag ansøgningen om oplevelseszonen planlægger at søge medfinansiering fra Syddansk Vækstforum til ansøgningsfristen den 11. juni med behandling på Vækstforums møde i september. Medfinansieringen vil således først være afklaret efter ansøgningsfristens udløb.

Erhvervs- og Byggestyrelsen vil i deres vurdering af ansøgninger om oplevelseszoner lægge vægt på, at det er sandsynliggjort, at oplevelseszonen kan opnå den planlagte medfinansiering fra Vækstforum. Da hverken en indstilling fra Vækstforum eller beslutning fra regionsrådet kan nå at foreligge, vil Erhvervs- og Byggestyrelsen lægge vægt på, at der i stedet foreligger en hensigtserklæring fra Vækstforums formandskab, som sandsynliggør, at det er muligt at opnå den ønskede medfinansiering.

Det samlede budget for oplevelseszonen skal som minimum være 15 mio. kr. fordelt over tre år, hvor EBST kan finansiere 50%. Det vil sige at tilskud fra EBST til en oplevelseszone som udgangspunkt vil være på 7,5 mio. kr.

Vækstforumsekretariatet har vurderet, at projektet vil understøtte Vækstforums indsats inden for oplevelsesøkonomi, særligt i forhold til temaet "leg og læring". Derfor besluttede formandskabet på sit møde d. 22. maj 2008 at fremsende en hensigtserklæring til Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. "Kids’n Tweens Lifestyle Zone", som sandsynliggør muligheden for medfinansiering fra Vækstforum.

Hensigtserklæringen er fremsendt med forbehold for Vækstforums stillingtagen til ansøgningen på mødet den 18. september 2008.

Bilag

Bilag 11a - Tilskudsordning til oplevelseszoner og beskrivelse af "Kids’n Tweens Lifestyle Zone"

Bilag 11b – Brev fra formandskabet til BizArt vedr. mulig medfinansiering af oplevelseszone

 

12. STATSLIGE MIDLER TIL MEDFINANSIERING AF REGIONALE STRUKTURFONDSPROJEKTER

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsministeriet har meddelt, at der i 2008 er i alt ca. 27 mio. kr. til rådighed til medfinansiering af regionale strukturfondsprojekter, som medvirker til at understøtte realiseringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling, herunder særligt inden for områderne iværksætteri, innovation, udviklingen af yderområder og det grænseoverskridende samarbejde.

Projekterne skal medvirke til at understøtte konkrete initiativer, som indgår i partnerskabsaftalerne, og som inddrager og forpligter det regionale partnerskab, herunder ikke mindst erhvervslivet. Økonomi- og Erhvervsministeriets medfinansiering af et projekt med disse midler kan højst udgøre 25 pct. af den samlede finansiering og forudsætter, at den øvrige nationale medfinansiering til projektet (min. 25 pct.) er tilvejebragt. Projekterne skal i øvrigt overholde gældende regler for strukturfondsprojekter.

Projekter, der ønskes medfinansieret af de statslige midler, skal indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 1. oktober 2008.

Ansøgningsfristen betyder, at eventuelle ansøgninger skal behandles på Vækstforums møde den 10. september, hvortil ansøgningsfristen er 11. juni.

På baggrund af den korte ansøgningsfrist har sekretariatet allerede orienteret på Vækstforums hjemmeside om muligheden for at søge statslig medfinansiering fra puljen.

Derudover vil sekretariatet i forbindelse med ansøgningsfristen den 11. juni være opmærksom på muligheden for at anvende de statslige midler til medfinansiering af de projektansøgninger, som indstilles mødet 11. september 2008.

Endelig vil sekretariatet gøre opmærksom på finansieringsmuligheden over for projekter, som bidrager til realiseringen af partnerskabsaftalen inden for de nævnte områder. Der vil bl.a. være mulighed for medfinansiering af Interregprojekter.

 

13. STATUS PÅ HANDLINGSPLANENS 19 INITIATIVER, HERUNDER STATUS I FORHOLD TIL STATSSTØTTEREGLERNE

Sagsfremstilling

Statuspapiret giver et overblik over handlingsplanens udmøntning inden for de 6 indsatsområder.

Derudover er vedlagt en oversigt over samtlige projekter, som Vækstforum har indstillet til strukturfondsstøtte. Oversigten viser, hvilke projekter der har modtaget bevilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, og hvilke projekter der er under vurdering i relation til bl.a. statsstøttereglerne.

Siden Vækstforums møde den 10. marts er der igangsat en række tiltag i forhold til udfordringerne på statsstøtteområdet – flere bevillinger er kommet igennem og endnu flere er i proces. Der har bl.a. været igangsat en indsats for at forbedre information og vejledning om statsstøttereglerne i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der har f.eks. været afholdt et fælles informationsmøde om statsstøttereglerne for ansøgerne, der gennemføres individuelle møder med indstillede projekter efter behov, og der gives i videst mulig omfang vejledning og rådgivning til kommende ansøgere. Ligeledes er det fælles IT-system under implementering.

Desuden har økonomi- og erhvervsministeren fremsendt et brev (bilag 13c), hvoraf det fremgår, at ministeren er opmærksom på opstartsvanskelighederne i forbindelse med de nye strukturfondsprogrammer. Økonomi- og erhvervsministeren har igangsat en række initiativer og har bl.a. bedt Erhvervs- og Byggestyrelsen om at nedsætte en følgegruppe på udviklingsdirektørniveau, der kan sikre, at vi i fællesskab fremadrettet får taget hånd om eventuelle problemer i administrationen af strukturfondene.

Bilag

Bilag 13a - Statuspapir på handlingsplanens 19 initiativer

Bilag 13b - Oversigt over projekter indstillet til strukturfondsstøtte

Bilag 13c – Brev fra økonomi- og erhvervsministeren om strukturfondsprogrammer og statsstøtteregler af 26. maj 2008

 

14. INITIATIV 3: SEKRETARIAT FOR POTENTIELLE KLYNGER

Sagsfremstilling

Der er ved at blive indgået aftale med SDU/Væksthuset om realisering af initiativet.

 

15. ØKONOMIOVERSIGT

Indstillede og bevilgede midler fordelt efter finansieringskilde i 2007 (i DKK)

 

 

Indstillet

Bevilget

Budget

Minimum overført#

Socialfonden

17.307.065

12.704.333

51.000.000

33.692.935

Regionalfonden

11.729.750

4.144.400

51.000.000

39.270.250

Regionale erhvervsudviklingsmidler

56.059.640

56.059.440

80.000.000

23.940.361

Total

85.096.455

72.908.173

182.000.000

96.903.546

#Hvis Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilger mindre end det fra Vækstforum indstillede beløb, vil overførslen blive tilsvarende højere.

         

Indstillede fordelt efter finansieringskilde i 2008 (i DKK)

   

 

Indstillet i marts 2008

Bevilget pr. 29/5-08

Forventet indstillet i juni 2008

Budget 2008*

Socialfonden

35.100.631

0

10.157.155

52.020.000

Regionalfonden

38.326.199

0

31.719.480

52.020.000

Regionale erhvervsudviklingsmidler

22.590.442

22.590.442

16.172.987

95.057.000

Total

96.017.272

22.590.442

58.049.622

199.097.000

         
         

Forbrug og budget fordelt efter finansieringskilde i 2008 (i DKK)

   

 

Indstillet marts og forventet juni 2008

Budget 2008

Budget 2008 m. overførsel

Rest 2008

Socialfonden

45.257.786

52.020.000

85.712.935

40.455.149

Regionalfonden

70.045.679

52.020.000

91.290.250

21.244.571

Regionale erhvervsudviklingsmidler

38.763.429

95.057.000

118.997.361

80.233.932

Total

154.066.894

199.097.000

296.000.546

141.933.652

         
         

Bevilligede midler fordelt på indsatsområde 2007 og 2008 (i DKK)

   

 

Indstillet 2007

Bevilget 2007

Indstillet marts og forventet juni 2008

Bevilget 2008

Klyngeudvikling

16.326.150

7.775.000

29.011.477

2.942.576

Oplevelsesøkonomi

25.813.640

25.813.640

14.949.929

1.450.000

Det sunde liv

430.000

430.000

18.906.165

0

Menneskelige ressourcer

16.414.315

12.811.583

47.782.892

9.527.262

Forskning, innovation og nye teknologier

16.448.200

16.448.200

26.262.911

8.115.017

Iværksætteri

1.872.750

1.872.750

13.486.520

1.280.587

Andet

7.757.000

7.757.000

3.667.000

0

Total

85.062.055

72.908.173

154.066.894

23.315.442

         

Indstillede midler til gavn for yderområderne i 2007 (i DKK)

   

 

I alt

I pct.

Mål pct.

 

Socialfonden

2.999.825

17,3%

41,0%

 

Regionalfonden

864.260

7,4%

41,0%

 
         
         

Indstillede midler til gavn for yderområderne i 2008 (inkl. forventet juni) (i DKK)

 

 

I alt

I pct.

Mål pct.

 

Socialfonden

18.275.682

40,4%

41,0%

 

Regionalfonden

21.873.600

31,2%

41,0%

 

 

16. MEDDELELSER

Del II - BEHANDLING AF ANSØGNINGER

Det gælder for alle ansøgningerne, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

 

17. OVERSIGT OVER MODTAGNE ANSØGNINGER

Der er indsendt 28 ansøgninger til behandling på Vækstforums møde den 10. juni 2008.

I oversigten er sekretariatets indstilling påført med bogstaverne A, B og C.


18. INITIATIV 1 OG 2 MODNE OG SPIRENDE KLYNGER

Sagsfremstilling

Der er indkommet 4 ansøgninger til initiativ 1 og 2 Modne og spirende klynger. To af ansøgningerne vedrører den samme klynge – Transport og Logistikklyngen. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af den enkelte ansøgning. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af de medsendte indstillingsskemaer.

Den første ansøgning er placeret i kategori C og indstilles til afslag.

De næste tre ansøgninger er placeret i kategori A og indstilles til støtte.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • At Vækstforum jf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Mad og Landbrug indstilles til afslag fra Den Europæiske Regionalfond
 • At Vækstforum jf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Praksisnær lederuddannelse modtager tilsagn på 1.027.500 kr. (dog max 50 % af de støtteberettigede udgifter) fra Den Europæiske Socialfond, og at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at projektet indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 411.000 kr. (dog max 20 % af de støtteberettigede udgifter)
 • At Vækstforum jf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Udenlandsk arbejdskraft – efteruddannelse og ledelse modtager tilsagn på 960.000 kr. (dog max 50 % af de støtteberettigede udgifter) fra Den Europæiske Socialfond, og at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at projektet indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 384.000 kr. (dog max 20 % af de støtteberettigede udgifter)
 • At Vækstforum jf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Roboclusters klyngeinitiativ modtager tilsagn på 6.064.650 kr. (dog max 50 % af de støtteberettigede udgifter) fra Den Europæiske Regionalfond, og at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at projektet indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.094.395 kr. (dog max 25 % af de støtteberettigede udgifter).

 

19. INITIATIV 4+7 OPLEVELSESØKONOMI

Sagsfremstilling

Der er indkommet 3 ansøgninger til området Oplevelsesøkonomi. To ansøgninger – Sound Experiment Centre og Gram slot kulturarvslaboratorium – er udskudt til septembermødet. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af den tredje ansøgning.

En ansøgning er placeret i kategori A og indstilles til støtte.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Robots at Play modtager tilsagn på 7.268.675 kr. fra Den Europæiske Regionalfond, og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at ansøgningen bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.634.339 kr..

 

20. INITIATIV 8 – UDVIKLING AF NYE FORRETNINGSOMRÅDER INDEN FOR DET SUNDE LIV

Sagsfremstilling

Der er indkommet 4 ansøgninger til Initiativ 8 – Udvikling af nye forretningsområder inden for det sunde liv. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af den enkelte ansøgning. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af de medsendte indstillingsskemaer.

Tre ansøgninger er placeret i kategori A og indstilles til støtte, mens den sidste ansøgning er placeret i kategori C og indstilles til afslag.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Stabilisering af GOPO i hybenprodukter modtager tilsagn på 1.947.040 kr. fra Den Europæiske Regionalfond, men at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Tele-hjertesvigt modtager tilsagn på 4.933.250 kr. fra Den Europæiske Regionalfond, men at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Sund Vækst modtager tilsagn på 9.633.950 kr. fra Den Europæiske Regionalfond, og at projektet indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.391.925 kr
 • At Vækstforum jf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Det sunde bælte indstilles til afslag fra Den Europæiske Regionalfond, og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

21. INITIATIV 9 MENNESKELIGE RESSOURCER - SYDDANSK AKADEMIKERSATSNING

Sagsfremstilling

Der er indkommet én ansøgning. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af det medsendte indstillingsskema.

Ansøgningen er placeret i kategori C og indstilles derfor til afslag.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Syddansk Akademikersatsning indstilles til afslag fra Den Europæiske Socialfond, og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

22. INITIATIV 10 MENNESKELIGE RESSOURCER – NETVÆRKSSAMARBEJDE OM LÆRING

Sagsfremstilling

Der er indkommet fire ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af de medsendte indstillingsskemaer.

Alle fire ansøgninger er placeret i kategori C og indstilles derfor til afslag.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Motivation til uddannelse indstilles til afslag fra Den Europæiske Socialfond, og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

 

 • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Ledere i Vækst indstilles til afslag fra Den Europæiske Socialfond, og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

 

 • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Detailakademiet indstilles til afslag fra Den Europæiske Socialfond

 

 • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Realkompetencer i Region Syddanmark indstilles til afslag fra Den Europæiske Socialfond, og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

 

23. INITIATIV 11 MENNESKELIGE RESSOURCER – REGIONALE VIDEN- OG KOMPETENCECENTRE

Sagsfremstilling

Der er indkommet to ansøgninger. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af ansøgningerne. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af de medsendte indstillingsskemaer.

Én ansøgning er placeret i kategori A og indstilles til støtte under initiativ 11 og én ansøgninger er placeret i kategori C og indstilles derfor til afslag.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Etablering af et offshore-uddannelsescenter modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 1.510.875 kr., og at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 604.350 kr.

 

 • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Kompetenceudviklende kurser vedrørende vejledning om naturlægemidler og kosttilskud modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond, og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

 

24. INITIATIV 17 IVÆRKSÆTTERI - IVÆRKSÆTTERKULTUR I UDDANNELSESSYSTEMET


Sagsfremstilling

Der er indkommet 4 ansøgninger til Iværksætteri – iværksætterkultur i uddannelsessystemet. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af den enkelte ansøgning.

To ansøgninger er placeret i kategori A og indstilles til støtte under initiativ 17, mens de sidste to ansøgninger er placeret i kategori C og indstilles til afslag.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Entreprenørskab på kryds og tværs modtager tilsagn på 1.188.000,00 kr. fra Den Europæiske Socialfond, og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at ansøgningen bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 250.587,50 kr.
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet IDEA Syd 2.0 modtager tilsagn på 5.470.780,00 kr. fra Den Europæiske Socialfond, og at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at ansøgningen bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.735.390 kr.
 • at projektet Projekt brobygning mellem uddannelsessektoren og erhvervslivet jvf. sagsfremstillingen ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
 • at Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Innovationstænkning og iværksætterkultur i Folkeskolen indstilles til afslag fra Den Europæiske Socialfond, og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

25. OVERSKYDENDE FINANSLOVSMIDLER - LABORATORIER PÅ DESIGNSKOLEN KOLDING

Sagsfremstilling

Den 11. april 2008 blev Vækstforumsekretariatet kontaktet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, der fortalte, at der var en restpulje af finanslovsmidler afsat til medfinansiering af de konkurrenceudsatte midler i 2007. Syddansk Vækstforum havde derfor mulighed for at indstille et udviklingsprojekt til disse restmidler, under forudsætning af, at der blev indleveret en foreløbig ansøgning/projektbeskrivelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 18. april 2008. Restpuljen af finanslovsmidler skulle medfinansieres af strukturfondsmidler, hvorfor der tillige skulle indsendes en strukturfondsansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsen inden udgangen af juni 2008.

Ansøgningen støtter op om bl.a. oplevelsesøkonomi og styrket videnspredning mellem universitet og erhvervsliv. Sekretariatsgruppen har foretaget en kvalitetsvurdering og kategorisering af ansøgningen. Vurderingen og kategoriseringen fremgår af de medsendte indstillingsskemaer.

Ansøgningen er placeret i kategori A og indstilles til støtte.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Laboratorier på Designskolen Kolding modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 1.871.915 kr.
 • At Vækstforum jvf. sagsfremstillingen indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt Laboratorier på Designskolen Kolding modtager tilsagn fra de overskydende finanslovsmidler på 1.497.532 kr.

 

26. UDENFOR INITIATIV – REGIONALE TEKNOLOGICENTRE

Sagsfremstilling

Videnskabsministeriet igangsatte i 2006 13 Regionale Teknologi Centre (RTC) spredt over hele landet. Fire af centrene er lokaliseret i Region Syddanmark (RoboCluster, StålCentrum, Offshore og AluCluster). Et regionalt teknologicenter er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, teknologiske videnformidlere og andre relevante aktører inden for et bestemt fagligt og geografisk område. Formålet med centrene er at styrke samarbejdet mellem forskningen og det regionale erhvervsliv inden for erhvervsmæssige områder, hvor regionerne har særlige styrker og udviklingspotentialer.

De fire RTCere i Region Syddanmark modtog alle tilsagn om 2 års bevillinger fra Videnskabsministeriet for 2006 og 2007 med mulighed for yderligere ét års bevilling. Vejle Amt, Sønderjyllands Amt, Fyns Amt og Ribe Amt støttede de fire centre i etableringen. RTCere modtog i december 2007 tilsagn fra Videnskabsministeriet om forhøjelse af tilsagnet og forlængelse af tilsagnsperioden med ét år. Videnskabsministeriets tilsagn følger de samme regler, som gælder for den tidligere modtaget bevilling, herunder at tilsagnet er betinget af at der kan tilvejebringes regional medfinansiering. Den regionale medfinansiering kan komme fra projektpartneres egenfinansiering, private virksomheder, kommuner eller region. Den private medfinansiering skal udgøre minimum 25 %.

Det er sekretariatets vurdering, at selvom de regionale Teknologicentre ikke direkte falder indenfor ét af Vækstforum initiativer, så understøtter de nye aktiviteter i Teknologicentrene formålene i to af Vækstforum indsatsområder. Det gælder dels i forhold til at styrke klyngeindsatsen, men også i forhold til at fremme samarbejde mellem forskning og erhvervsliv under indsatsområdet Forskning Innovation og Ny teknologi.

De Regionale Teknologicentres konstruktion med minimum 25 % privat medfinansiering er med til at sikre en anvendelsesorienteret forsknings- og videnproduktion, som er relevant for de deltagende virksomheder.

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • at Vækstforum jf. sagsfremstillingen indstiller til regionsrådet, at det Regionale Teknologicenter RoboCluster modtager tilsagn om medfinansiering på 667.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til nye aktiviteter, under forudsætning af at vækstforumsekretariatet godkender handlingsplan og budget for projektperioden.

 

 • at Vækstforum jf. sagsfremstillingen indstiller til regionsrådet, at det Regionale Teknologicenter Stålcentrum modtager tilsagn om medfinansiering på 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til nye aktiviteter.

 

 • at Vækstforum jf. sagsfremstillingen indstiller til regionsrådet, at det Regionale Teknologicenter Offshore Center Danmark modtager tilsagn om medfinansiering på 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til nye aktiviteter.

 

 • at Vækstforum jf. sagsfremstillingen indstiller til Regionsrådet, at det Regionale Teknologicenter AluCluster modtager tilsagn om medfinansiering på 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til nye aktiviteter, under forudsætning af at vækstforumsekretariatet godkender budget for projektperioden.

Siden er sidst opdateret 01-08-2012
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring